26. Neděle v mezidobí.

Slavnost výročí posvěcení kostela. 27. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     „Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky“. „Bůh, povýšil svého Syna Ježíše Krista, a dal Mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán“. Proto s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Dnešní liturgie nás také vede k díkůvzdání Bohu za náš kostel, jehož posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu si dnes vděčně připomínáme.

Úmysl Mše svaté: 

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Karla a Annu Bajerovy  a bratra Stanislava. Modleme se též za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky, a za všechny dobrodince našeho kostela.

Úkon kajícnosti:

     Všechno, co jsi nám učinil, Pane, v pravdivém soudu jsi učinil. Zhřešili jsme totiž a neposlouchali jsme Tvá přikázání. Ale dej slávu svému jménu a jednej  s námi podle množství svého milosrdenství.

Farní oznámení:

1. Dnes je 26. neděle v mezidobí. Oslavujeme výročí posvěcení našeho chrámu.

2. Zítra, v pondělí je slavnost svatého Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa. Mše sv. bude sloužena v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

3. V úterý je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, Archandělů.              V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.

4. Také v úterý – 29. září – se v rámci Orlicko-kladského festivalu uskuteční v 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert. Účinkuje profesor Roman Perucki z Gdańska, z Polska.

5. Ve středu – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve – v 8.00 hod.           v kapli na děkanství.

6. Ve čtvrtek – 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny                       a učitelky Církve a zároveň první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

7. V pátek – památka svatých Andělů strážných a první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

8. V sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.                 v kapli na děkanství.

9. Ve čtvrtek začíná měsíc říjen. Chci vás upozornit, že od října až po celé zimní období, večerní Mše svaté budou sloužené v 17.00 hodin.

10. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „V mém domě každý, kdo prosí, dostává, praví Pán,               kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. září 2020

26. Neděle v mezidobí. Slavnost výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. září 2020

Slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 29. září 2020

Svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. září 2020

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 1. října 2020 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve. První čtvrtek  v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 2. října 2020 

Památka svatých Andělů strážných. První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 3. října 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 4. října 2020

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou