Ohláška

Milí farníci,

od 22. října 2020 platí omezení pohybu osob   a pobývání na veřejně přístupných místech, což se vztahuje i na bohoslužby.   Až do odvolání tohoto omezení se veřejné bohoslužby konat nebudou. Všechny bohoslužby budu slavit v soukromí bez účasti věřících.  Zůstávejme každý večer  ve 20.00 hodin propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie.  

29. Neděle v mezidobí.18. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.

     O dnešní misijní neděli si chceme připomenout, že nejen misionáři, nejen kněží, ale všichni pokřtění mají nejen právo, ale i povinnost, úkol, poslání hlásat Krista tam, kde žijeme.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti: 

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

1. Dnes je 29. neděle během roku. Je to den modliteb za misie.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – památka sv. Jana Pavla II., papeže – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

3. Příští neděli bude také jako dnes sloužená dodatečně Mše svatá večer              v 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života „Syn Boží přišel, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 18. října 2020

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Pondělí – 19. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 20. října 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 21. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 22. října 2020

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 23. října 2020 

V 16.30 hod. pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 24. října 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 25. října 2020 

30. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

28. Neděle v mezidobí.11. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Vděčnost a díkůčinění, to je jeden  z důležitých důvodů, proč se tu v neděli scházíme. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní.  

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.

2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve –             v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

4. Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

5. Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb, a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech. Opatření platí od pondělí 12. října přinejmenším do neděle 25. října včetně. Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Z toho důvodu, že se může bohoslužby účastnit pouze 10 osob, budou příští neděli sloužené dvě Mše svaté. Jedna jako obvykle v 8.30 hodin v kostele sv. Mikuláše a druhá večer v 17.00 hodin. Na oltáři Narození Panny Marie jsou listiny. Prosím, abyste, kdo máte zájem, se zapsali na danou hodinu. S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby  a duchovní opory všem, do trpí či kdo slouží druhým.

Slovo života „Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.                                                              Tak to Bůh po vás chce v Kristu Ježíši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 11. října 2020

28. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 12. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 13. října 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 14. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 15. října 2020

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 16. října 2020

Památka sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 17. října 2020

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 18. října 2020

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

27. Neděle v mezidobí. 4. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Nebeský Otec nás denně zve, abychom slavili s Jeho Synem svatou mešní hostinu. Proto sešli jsme se zde v kostele, u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Hildegardu Přiklopilovou a duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili: proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Farní oznámení:

1. Dnes je 27. neděle v mezidobí.

2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– úterý – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

– v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 4. října 2020

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 5. října 2020

Mše sv. není.

Úterý – 6. října 2020

V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 7. října 2020

Památka Panny Marie Růžencové.

Mše sv. není.

Čtvrtek – 8. října 2020

V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 9. října 2020

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 10. října 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 11. října 2020

28. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkácht

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.