28. Neděle v mezidobí.11. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Vděčnost a díkůčinění, to je jeden  z důležitých důvodů, proč se tu v neděli scházíme. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní.  

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.

2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve –             v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

4. Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

5. Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb, a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech. Opatření platí od pondělí 12. října přinejmenším do neděle 25. října včetně. Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Z toho důvodu, že se může bohoslužby účastnit pouze 10 osob, budou příští neděli sloužené dvě Mše svaté. Jedna jako obvykle v 8.30 hodin v kostele sv. Mikuláše a druhá večer v 17.00 hodin. Na oltáři Narození Panny Marie jsou listiny. Prosím, abyste, kdo máte zájem, se zapsali na danou hodinu. S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby  a duchovní opory všem, do trpí či kdo slouží druhým.

Slovo života „Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.                                                              Tak to Bůh po vás chce v Kristu Ježíši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 11. října 2020

28. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 12. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 13. října 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 14. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 15. října 2020

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 16. října 2020

Památka sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 17. října 2020

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 18. října 2020

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou