1. Neděle adventní.29. listopadu 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Touto neděli začíná nový liturgický rok a tím také počátek naší každoroční cesty k Vánocům. Máme se připravit na příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který je, který byl a který přijde, aby zachránil to, co zahynulo. Je třeba bdělosti a důvěry: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde“.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Následuje svěcení adventních věnců a svící:

Modleme se:

     U Tebe, Pane, je tisíc let jako jeden den. Stále nás napomínáš skrze apoštola Pavla, abychom se probudili ze snu a očekávali den spásy. Prosíme Tě, požehnej + tyto věnce, aby jejich přítomnost nás naplnila svatou nadějí a touhou po spáse. Bože, náš nejlepší Otče! Dal jsi nám svého Syna, Ježíše Krista, jako světlo světa. Požehnej + tyto adventní svíce, aby v době adventních příprav byly symbolem toho světla, které touží osvítit každého člověka. Učiň nás hodnými  a připravenými na svátky Narození Tvého Syna, a dovol nám, abychom po smrti viděli Tvou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Po modlitbě kněz kropí věnce, svíce a lid. Pak následuje vstupní modlitba.

Farní oznámení:

1. Dnes je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok. O Adventu se připravujeme na Pánův příchod do světa, do našeho života a také na Jeho příchod ve chvíli, kdy nás povolá na věčnost.

2. Od dnešní neděle bude putovat obraz Panny Marie a Josefa – betlémských poutníků. Je to už dlouhá a krásná tradice v naši farnosti. Tento obraz nám připomíná, jak Panna Maria s Josefem hledali v Betlémě nocleh. Jeho putování od domu k domu vyjadřuje, že Svatá Rodina našla místo  i pod vaší střechou.

3. Během týdne budu zatím ještě sloužit Mše svaté v soukromí.

4. Na závěr se k Milostnému Pražskému Jezulátku pomodlíme za brzké ukončení pandemie koronaviru. (…).  

Slovo života „Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu!“  

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po
větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát
a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři.
Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám
v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě
slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali
do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění
modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale
i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně
pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý
a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný
dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi
po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12.
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme
milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás.
Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha,
který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce
skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém,
abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých
blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří
vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování.
Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní
nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke
svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky
přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět
ke své první Lásce, k Bohu.
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho
darů
Vaši biskupové
Praha, 20. listopadu 2020

Slavnost Ježíše Krista Krále

34. neděle v mezidobí 22. listopadu 2020

Uvedení do bohoslužby:

     V tuto poslední neděli církevního roku slavíme Krista jako Pána času                       i věčnosti. Se zvláštní radostí zvěstujeme dnes Jeho smrt a velebíme Jeho zmrtvýchvstání, dokud nepřijde, aby zřídil v tomto světě království svého pokoje.

Úmysl Mše svaté: 

     Tato Mše svatá je obětována za bývalou varhanici a katechetku, maminku Annu Fingrovou, k pátému výročí jejího odchodu na věčnost.

Úkon kajícnosti:

     Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

1. Dnes je 34. neděle v mezidobí. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále.        Je to poslední neděle církevního, liturgického roku.

2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní rok.

3. Příští první neděli adventní se bude konat posvěcení věnců a svící. Jako obvykle bude také putovat obraz Betlémských Poutníků: Marie a Josefa.

4. Během týdne budu zatím ještě sloužit Mše svaté v soukromí.

Slovo života „Hospodin jako Král bude vládnout věčně.                                                    Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu“.

NEDĚLE 8. LISTOPADU 2020

Kostel sv. Mikuláše

Od 9.00 do 11.00 hodin

14.00 do 16.00 hodin

Příležitost k soukromé modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Během adorace bude možno přistoupit ke svaté zpovědi a ke Svatému Přijímání.