Neděle – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

27. prosince 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Vánoční svátky jsme začali oslavou narození Božího Syna. Dnes hledíme  na Svatou Rodinu, ve které se Ježíš narodil a vyrůstal. Máme si znovu ukázat  v jasnějším světle vzor každé křesťanské rodiny. Od rodiny závisí dobro a sama budoucnost společnosti.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme  o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je svátek Svaté Rodiny. Na závěr bohoslužby se bude před ikonou Svaté Rodiny konat krátká pobožnost. Společně obnovíme zasvěcení našich rodin pod ochranu Svaté Nazaretské Rodiny. Jsme rádi, že máme tak veliké patrony, kterým můžeme úplně důvěřovat a pod jejich ochranou odvážně kráčet cestou svého života a povolání.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – svátek svatých Mláďátek, mučedníků – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv., v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Silvestra I., papeže; poslední den v starém roce. Mše sv. na poděkování za minulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do Nového roku 2021 – v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v pátek – 1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie. Nový Rok 2021. Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě. Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů  a učitelů Církve; první sobota v měsíci – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr

Nejsvětější Rodino, žehnej a chraň všechny rodiny světa. Zachovej je spojené nerozlučitelným poutem lásky, věrné obdrženým milostem  a povinnostem svého povolání. Učiň, aby žily podle práva a Božích přikázání, aby jejich život byl odrazem Tvého života na zemi, a aby se jednou mohly věčně s tebou radovat. Amen.

Ať se světlo Vánoc rozzáří nad námi a nade všemi, které milujeme!

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. prosince 2020

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. prosince 2020

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. prosince 2020

V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. prosince 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 31. prosince 2020

Památka sv. Silvestra I., papeže. Poslední den v starém roce 2020.

V 16.00 hod . – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do Nového roku 2021 – v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 1. ledna 2021

Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. ledna 2021

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve. První sobota v měsíci.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 3. ledna 2021

2. Neděle po Narození Páně.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

Slavnost Narození Páně.

25 prosince 2020

Uvedení do bohoslužby:

      „Radujme se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil pravý pokoj“ /vstupní antifona/.

     Drazí bratři a sestry, dnes se Boží láska k nám sklání v Betlémském Dítěti.  Ať Pán, Jehož narození slavíme, přináší svůj pokoj a světlo života každému   z nás.

     Pane Ježíši, u Tvých jesliček poznáváme, že Boha nemusíme hledat kdesi daleko, vysoko. Že Ty jsi Emanuel – Bůh s námi. Chceme Ti za to děkovat zde radostnou bohoslužbou a doma pokojným životem.  

Úmysl Mše svaté:

     Tato mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:

    Nyní vyznejme v pokoře své hříchy a prosme narozeného Spasitele za jejich odpuštění.

Vánoční přání:

     Drazí bratří a sestry, dnes myšlenky všech křesťanů směřují k oné památné, tiché a skromné betlémské stáji. K ní přicházeli obyvatelé nebe i země, velcí  i malí, králové i chudí pastýři, aby se poklonili Vtělenému Slovu.  K ní přicházíme i my a obdivujeme zázrak Božské lásky a vyprošujeme pro všechny naše blízké a známé, přátele a dobrodince požehnání Božího Dítěte.

Kéž plnost tohoto požehnání sestoupí na vás všechny a pokoj zvěstovaný zpěvem andělů ať pronikne do vašich srdci. Jděte do svých domovů a hlásejte tuto radostnou zvěst: „Dnes se nám narodil Kristus Pán“.

Farní oznámení:

 1. Dnes je Boží Hod Vánoční. Mše svatá bude ještě sloužená v 10.15 hodin ve Velichovkách.
 2. Zítra je svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka. Mše sv. bude sloužená v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 3. V neděli je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Na závěr bohoslužby se bude konat před ikonou Svaté Rodiny pobožnost, během které obnovíme zasvěcení našich rodin pod Její ochranu.
 4. Kvůli koronavirové pandemii i z důvodu omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech, což se vztahuje i na kostely, nebude letos o Vánocích, jak to bylo ve zvyku, otevřený kostel pro širší veřejnost.
 5. Na oltáři NPM se nachází pokladnička, do které můžete přispívat na misie.
 6. Pokud by chtěl někdo použít jako dárek, je možné si zakoupit právě vydaný vystřihovací papírový betlém. Jedná se o repliku Braunová Betléma v barevném provedení od řezbáře Leoše Pryšingera. Cena pro místní farníky od Královédvorských betlémářů je za 200,- Kč. Na oltáři NPM jsou k dispozici zatím jen tři. Archy s betlém si můžete objednávat třeba u mě anebo přímo u pana Pryšingera na tel. Čísle: 604 558 446.
  Pán s vámi.Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:
  – Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého Syna, Světlo rozptylující temnoty světa: ať zažene také temnoty vašich srdci, a provází vás světlem své milosti. Amen.- Bůh oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele: ať také vás naplní radostí a učiní vás zvěstovateli svého Evangelia. Amen.- Boží Syn sestoupil mezi nás, abychom skrze Něho měli přístup k Bohu Otci: ať vás Bůh skrze Něho naplní svým pokojem a připočte vás  k společenství svých vyvolených. Amen.- Požehnej vás Všemohoucí Bůh, Otec + i Syn + i Duch Svatý. Amen.

  Slovo života„Zvěstuji vám velikou radost:  Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán“.        

4. Neděle adventní.

20. prosince 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Stojíme na konci adventní doby. Dnes k nám mluví Panna Maria: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova“. Pomáhá nám posilovat se  a soustřeďovat na naše očekávání. „Pán už je blízko“. Slyšíme Jeho kroky, slyšíme, jak pro nás bije Jeho srdce. Proto přivítejme dnes Pána s pokornou láskou jako Panna Maria.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Pane, děkujeme Ti za dar života a prosíme o Tvé požehnání a hojnost zdraví pro Petříka k jeho dnešním narozeninám.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je čtvrtá neděle adventní. Končíme přípravu na Vánoce. Už brzo budeme oslavovat tajemství Narození Ježíše Krista, našeho Pána  a Spasitele. Snažme se proto, abychom tyto svátky prožívali nejen   s radostí, ale také s vděčností Bohu Otci za dar Jeho jednorozeného Syna, kterého seslal na zem pro naši spásu.
 2. Vzhledem k situaci, kdy nemohl být stanoven náhradní termín sbírky, kterou pořádá Papežské misijní dílo šíření víry, probíhá sbírka na misie individuální formou. Peníze můžete vložit do pokladny v kostele s nápisem „Na misie“, která se nachází na oltáři NPM. Lidé v misiích vám vaši štědrost oplatí vřelými modlitbami a Pán svým požehnáním.   
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- zítra, v pondělí v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek je Štědrý den. Tento den bude sloužená Mše svatá v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a potom v 17.00 hodin večerní Mše z vigilie. Kvůli koronavirové pandemii nemůžeme se v kostele setkávat k slavení bohoslužeb jako obvykle. Shromáždění pořádaná Církví se mohou konat pouze od 5.00 hodin do 23.00 hodin; zákaz volného pohybu platí od 23.00 hodin do 5.00 hodin. Proto letos nebude sloužená Půlnoční Mše svatá. Místo toho je večerní Mše svatá z vigilie v 17.00 hodin.- v pátek – slavnost Narození Páně – Boží Hod Vánoční. Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše a v 10.15 hod. ve Velichovkách.- v sobotu – svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v neděli – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše a v 10.15 hod. ve Velichovkách.
 4. Z důvodu omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech, což se vztahuje i na kostely, nebude o Vánocích, jak to bylo ve zvyku, otevřený kostel pro širší veřejnost. Proto jsme letos výjimečně také nestavěli velký Betlém. Budeme mít jen pro nás malý Betlém u oltáře.     Já nemohu vás farníky žádat o hlídání kostela, abyste se stýkali  s ostatními lidmi zvenku, a tak vás vystavovat nebezpečí nákazy smrtelnou chorobou. Otec biskup Jan vysvětluje, že je vhodné a dobré, abychom zavedená státní i církevní opatření v síle křesťanské lásky trpělivě respektovali v naději, že to pomůže našim bratřím a sestrám, kteří jsou     v ohrožení. V současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření biskupové jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem.
  Slovo života„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova“.  
 5.      

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. prosince 2020

4. Neděle adventní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách.

Pondělí – 21. prosince 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. prosince 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 23. prosince 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 24. prosince 2020

Štědrý den. Vigilie Narození Páně.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Večerní Mše z vigilie v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 25. prosince 2020

Slavnost Narození Páně.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

              v 10.15 hod. ve Velichovkách.

Sobota – 26. prosince 2020

Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 27. prosince 2020

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

3. Neděle adventní.13. prosince 2020

Uvedení do bohoslužby:

     „Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst“. Dnes je třetí neděle adventní. Má latinský název „Gaudete“, to znamená „radujte se“. Je to neděle, kdy se radujeme ze zvěsti o Ježíšově blízkosti, kdy se necháváme prostoupit radostí z naděje v Jeho slavný příchod. „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko“.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu a dary Ducha Svatého.

Úkon kajícnosti:

     Nyní obraťme se srdcem k přicházejícímu Pánu a prosme Ho s pokorou za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes je třetí neděle adventní. Tato neděle nám připomíná, že máme      s radostí a touhou po Kristu prožívat dobu adventní. Bůh je radost.          Aby nám udělal radost, stal se z lásky k nám člověkem. Začátek a základ pravé radosti nám Ježíš nabízí ve spojení s Ním při obětní hostině.

2.  V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý -v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Bratři! Stále se radujte. Bez přestání se modlete.                                                 Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.                                                      Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. prosince 2020

3. Neděle adventní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. prosince 2020

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. prosince 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 16. prosince 2020 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 17. prosince 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. prosince 2020 

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. prosince 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 20. prosince 2020 

4. Neděle adventní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

2. Neděle adventní.6. prosince 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Ze všech stran to dnes slyšíme: je Advent, přichází Pán, připravte se na Jeho příchod. Prorok Izaiáš volá, abychom Mu připravili novou a rovnou cestu: údolí zasypali, kopce snížili, zatáčky srovnali. Také Jan Křtitel volá: Přichází za mnou mocnější než jsem já, připravte se! To je náš adventní úkol: připravit se na setkání s Ježíšem.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela, sestru, švagra, rodiče, prarodiče a za duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Nyní společně vyznejme svou vinu a prosme: smiluj se nad námi, Pane, a ukaž nám své milosrdenství.

Farní oznámení: 

1. Dnes je druhá neděle adventní a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku. Dnes je také památka svatého Mikuláše, biskupa – hlavního patrona našeho chrámu  a celé naší farnosti.

2. Je doba adventní. Letos je všechno nějak jinak, ale o to víc snad vidíme, jakou podstatu má slavení liturgického roku a jakou mají svátky  a slavnosti, období půstu i všedního mezidobí krásu. Přichází čas ticha, šera až tmy, příležitosti k modlitbě. Svatý otec Pio říká: „Modlete se, doufejte a nebojte se. Strach je k ničemu. Bůh je milosrdný a uslyší vaši modlitbu“.

3. Během tohoto týdne budu ještě zatím sloužit Mše svaté v soukromí.

Slovo života

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte Mu stezky!                                           Každý člověk uzří Boží spásu“.