4. Neděle v mezidobí.

31. ledna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně  s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. V dnešním Evangeliu Pán Ježíš osvobozuje, uzdravuje člověka, který byl posedlý zlým duchem. Pán Bůh chce, aby lidé žili svobodně a radostně, beze strachu. Proto lidem nabízí svého Ducha a Ten osvobozuje lidi z otročení duchu zlému.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Matyáše Jiřího, prarodiče a rodiče  z obojí strany, za tetu, doktora Kunu a pana Uhrina.

Úkon kajícnosti:

     Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme Boha o odpuštění našich hříchů.  

Farní oznámení:

 1. Dnes je 4. neděle v mezidobí.
 2. Paní Jitka Holcová z Domova sv. Josefa v Žirči, s radostí nám oznamuje, že v pokladničce v našem kostele byl nalezen jeden z největších finančních obnosů z celé letošní netradiční Tříkrálové sbírky. Věřící v kostele sv. Mikuláše i ve Velichovkách dohromady, přispěli krásnou částkou 10.440,-Kč. Celková sbírka do statických pokladniček bez koledníků v Jaroměři   a okolí činila 134.620,- Kč.  65% z celkové částky + koleda on-line směrovaná na Oblastní charitu Červený Kostelec poputuje na revitalizaci zahrady pro klienty odlehčovací služby.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- ve středu – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – v 8.00 hod.      v kapli na děkanství.- ve čtvrtek –  první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Agáty, panny a mučednice. První pátek v měsíci. Mše sv. k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod  v kapli na děkanství.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 31. ledna 2021

4. Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 1. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 2. února 2021

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Středa – 3. února 2021

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. února 2021

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. února 2021

Památka sv. Agáty, panny a mučednice. První pátek v měsíci.

Mše sv. k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. února 2021

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. února 2021

5. Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou   

Homilie na 4. neděli v mezidobí (rok B)

31. ledna 2021

„Žasli nad Jeho učením, protože je učil jako ten, který má moc,                                           a ne jako učitelé Zákona“. (Mk 1, 22).

Drazí bratři a sestry, celá Bible je plná toho, jak dobro bojuje se zlem. Už na prvních stránkách Písma svatého jsou naši prarodiče vystaveni působení zla. A pak další jejich potomci, až po nás. Každý den. Dobro a zlo. A otázka: na kterou stranu se přikloníme? Dnešní Evangelium přímo ztělesňuje tento boj. Pán dobra, Bůh, konečný vítěz, Ježíš, se setkává osobně s pánem zla, s ďáblem, který je sice poražen, ale nevzdává boj o to, aby co nejvíce duší zlákal na svou stranu. Není to pohádka, ale každodenní realita.

     Pokud chce exorcista vyhnat ďábla z posedlého, musí odhalit jeho identitu. Doslova musí odhalit jeho jméno. Tím získává nad ním moc. Ďábel dnes odhaluje nahlas Ježíšovo jméno: „Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ – aby oslabil Jeho moc a autoritu. A chce začít s Ježíšem rozhovor. Stejně jako ho začal tehdy dávno s Adamem a Evou v ráji. „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit?“ Ježíš nenaletí, řekne krátce a s mocí: „Mlč a vyjdi z něho!“ To je poučení pro nás, protože i nás ďábel chce svést každý den. I s námi chce zahájit dialog. A on velmi dobře ví, kde je naše slabé místo. Právě tam působí, právě tam nahlodává, právě tam pokouší.

     Ježíš nás dnes učí: nebav se s ďáblem, neodpovídej mu, protože tě dostane. Nechci s ním soupeřit, nechci mu nic dokazovat, ani sobě. Jsi na straně Boha, na straně Toho, který má moc. On se tě zastane, stačí, když Mu budeš věřit. Stačí, když se na Něj spolehneš. To je prvním úkolem křesťana: uvědom si a žij s tím, že Bůh existuje, a že ty Bůh nejsi. Nemáš takovou moc, nemáš takovou autoritu, nemáš takovou svatost, ale máš Toho, který to všechno má. Máš Boha. Buď tedy opravdovým křesťanem a zvítězíš, neboť  tvůj Bůh zvítězil jednou provždy. Amen.

3. Neděle v mezidobí.

Neděle Božího Slova.

24. ledna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Bůh, který dal podíl na své nesmírné lásce, poslal své Slovo mezi nás, abychom tak poznali Jeho lásku.

     Dnes slavíme s celou Církví neděli Božího Slova. Otevřme svá srdce Božímu působení v Písmu svatém, ať objevíme smysl svého života ve světle Slova, které se stalo tělem.

Úkon kajícnosti:

     Nejprve však prosme Pána za odpuštění hříchů, abychom důstojně přijali Jeho Slovo a slavili Eucharistii:

K.: Věčné Slovo, stal ses člověkem a svým Slovem jsi uzdravoval a odpouštěl, Pane, smiluj se nad námi.

L.: Pane, smiluj se nad námi.

K.: Svým Slovem nás stále voláš k obrácení a následování, Kriste, smiluj se nad námi.

L.: Kriste, smiluj se nad námi.

K.: Tvé Slovo moci Ducha Svatého proměňuje lidská srdce, Pane, smiluj se nad námi.

L.: Pane, smiluj se nad námi.

K.: Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle v mezidobí. Je to neděle Božího Slova. Apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“ stanovil papež František, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické Církvi po celém světě slavit jako neděle Božího Slova. Tento den se tedy máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš život. Tato dnešní neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího Slova.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždí svůj lid, abychom chválili Tvé svaté jméno“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. ledna 2021

3. Neděle v mezidobí. Neděle Božího Slova.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 25. ledna 2021

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 26. ledna 2021

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. ledna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. ledna 2021

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. ledna 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 30. ledna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 31. ledna 2021

4. Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

2. Neděle v mezidobí.

17. ledna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se zde v kostele, abychom společně s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. Zelená barva mešního roucha nám připomíná, že začal zase „všední čas“, neděle v mezidobí.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za farníky.

Úkon kajícnosti:

     Než začneme slavit tuto oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle v mezidobí.
 2. Ještě dnes po Mši svaté u vchodu do kostela budete mít příležitost přispět na „Tříkrálovou sbírku“.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Anežky, panny a mučednice – v 17.00 hod.    v kapli na děkanství.- v pátek – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. ledna 2021

2. Neděle v mezidobí. Koná se „Tříkrálová sbírka“.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 18. ledna 2021

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 19. ledna 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 20. ledna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 21. ledna 2021

Památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. ledna 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 23. ledna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 24. ledna 2021

3. Neděle v mezidobí. Neděle Božího Slova.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Neděle Křtu Páně.

10. ledna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní svátek Kristova křtu nás vede k zamyšlení nad událostí u Jordánu           a zároveň k zamyšlení nad tajemstvím křtu, jímž jsme byli tajemně spojeni  s Kristem. Nejen Pán Ježíš, i my jsme byli na křtu prohlášeni za Boží syny, za křesťany, za chrámy Ducha Svatého.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Jako hříšníci se nyní postavme v duchu vedle Ježíše do Jordánu, vyznejme v pokoře své hříchy a prosme za jejich odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční.
 2. Po Mši svaté se dnes u vchodu do kostela bude konat „Tříkrálová sbírka“. Tato sbírka bude probíhat ještě příští neděli.  
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.     
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. ledna 2021

Svátek Křtu Páně. Koná se Tříkrálová sbírka.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. ledna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. ledna 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 13. ledna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. ledna 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. ledna 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 16. ledna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 17. ledna 2021

2. Neděle v mezidobí. Koná se Tříkrálová sbírka.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

2. Neděle po Narození Páně.

3. ledna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní bohoslužba vyjadřuje vánoční poselství úvodem Janova Evangelia: „Na počátku bylo Slovo, to bylo u Boha, stalo se tělem, přebývalo mezi námi“. Bůh není němý – On je Slovo, On oslovuje své stvoření, každého člověka.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle po Narození Páně a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku. Dnes je také svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš.
 2. Počínající rok 2021 vyhlásil papež František Rokem svatého Josefa, a to při příležitosti 150. výročí jeho ustanovení Ochráncem všeobecné Církve. Naopak, na plenárním zasedání České biskupské konference rozhodli biskupové Čech a Moravy vyhlásit rok 2021 Rokem svaté Ludmily, kdy si budeme připomínat již 1100 let od mučednické smrtí této světice. Svatá Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky budoucího sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti. Tento právě motiv nám zobrazuje také nový venkovní banner u vchodu do našeho kostela. Pro zásluhy a na přímluvu sv. Josefa  a sv. Ludmily pomáhej nám, Bože, ať jdeme v tomto novém roce 2021 vytrvale v jejich stopách, ať jsme pevní ve víře a bohatí dobrými skutky.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – 6. ledna – slavnost Zjevení Páně – Tří Králů – v 8.00 hod.    v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.     
 4. Příští neděli – 10. ledna budeme slavit svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční.
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života„Sláva Tobě, Kriste, Tys byl hlásán pohanům,                                                    sláva Tobě, Kriste, Tys došel víry ve světě (…).                                                  Všem, kdo Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. ledna 2021

2. Neděle po Narození Páně.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 4. ledna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 5. ledna 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 6. ledna 2021

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 7. ledna 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. ledna 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 9. ledna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 10. ledna 2021

Svátek Křtu Páně.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou