5. Neděle v mezidobí.

7. února 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem přinášíme Bohu Otci oběť Mše svaté. V Evangeliu je dnes před námi Pán Ježíš jako pravý Spasitel, jako Ten, který léčí lidskou chatrnost, vymýtá z člověka zlo. I nám chce pomoci od trápení. Záleží jen na nás, jestli si pomoci necháme.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé manželé Syrovátkovy.

Úkon kajícnosti:

     Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 5. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – památka sv. Scholastiky, panny – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – svátek Panny Marie Lurdské – světový den nemocných –      v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. února 2021

5. Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. února 2021

Památka sv. Scholastiky, panny.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. února 2021

Památka Panny Marie Lurdské. Světový den nemocných.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 14. února 2021

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Homilie na 5. neděli v mezidobí (rok B).

7. února 2021

„Ježíš procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagógách a vyháněl zlé duchy“.  

     Drazí bratři a sestry, žijeme a jsme zapřáhnutí do každodenních rodinných   a pracovních povinností. Máme mnoho problémů, vůči kterým jsme bezmocní. Není divu, že jako Job z dnešního prvního čtení si klademe otázku: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Stává se, že naše dramata v nás vyvolávají otázky: Je Bůh? Zajímá Ho to, co se se mnou děje? Záleží Mu na mně?

     Dnešní Evangelium odpovídá na tyto otázky pozitivně. Ukazuje uprostřed lidské bídy, nemoci a posedlosti Ježíše, který není lhostejný. Bůh v Kristu převzal náš osud a nese za nás náš kříž. Je na naší straně. Posiluje nás, utěšuje, budí naději a víru v lepší budoucnost. Je pravdou, že nás nezbavuje těžkostí života, ale dovoluje nám pochopit jeho význam i tehdy, když to není podle našeho očekávání. Dává nám sílu k přijetí kříže. On je s námi v našem zápasu,   a pomáhá nám vítězit nad bezmocností a pocity pochybností.

     Může se nám zdát, že Bůh na nás zapomněl. To není pravda, že jsme Mu lhostejní, a On se před námi skrývá. Ježíš se vzdálil od zástupů, protože chtěl být s Otcem. Petr, který Ho našel, Mu dělal výčitky kvůli Jeho nepřítomnosti slovy: „Všichni Tě hledají (…). Ano, hledají Ho, poněvadž Ho potřebují jako léčitele.   I když nechápou kým On opravdu je – vidí v Něm někoho, koho potřebují. A my? Hledáme my Ježíše? Potřebujeme my Ježíše? A když Ho najdeme, dovedeme Ho zadržet?

     V Evangeliu je dnes před námi Pán Ježíš jako pravý Spasitel, jako Ten, který  léčí lidskou chatrnost, vymýtá z člověka zlo. I nám chce pomoci od trápení. Záleží jen na nás, jestli si pomoci necháme. Pán Ježíš chápe bolest a utrpení člověka a proto zve nás neustále k sobě: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vás občerstvím“. Amen.