Květná (Pašijová) neděle

28. března 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes je Květná neděle. Doprovázíme Pána Ježíše do Jeruzaléma, máváme Mu vstříc ratolestmi, prohlašujeme Ho za našeho Krále: „Hosana Synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!“                

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.    

Úkon kajícnosti:

     Uznávám, vyznávám a lituji. To je cesta, která otevírá liturgii Slova a Oběti. Ať uznání Boží spravedlnosti, vyznání Boží lásky a lítost nad hříchy je co nejúpřímnější.

Farní oznámení:

 1. Dnes je Květná (Pašijová) neděle. Začali jsme liturgii slavnostním zahájením.
 2. Vstupujeme do Svatého týdne.  
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- Zelený čtvrtek – večerní Mše na památku Poslední Večeře Páně bude slavená v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- Velký pátek – velkopáteční obřady se budou konat v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- Bílá sobota – na Bílou sobotu bude od 9.00 hodin do 17.00 hodin adorace u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři Narození Panny Marie. Každý si může podle svých možnosti zvolit dobu, kdy bude v kostele přítomen. Obřady velikonoční vigilie se budou konat v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Každý přinese s sebou svíčku, protože se bude konat obřad světla a potom obnova křestních slibů.
 4. Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude ve středu od 17.00 do 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.
 5. Na Boží Hod velikonoční bude při Mši svaté svěcení pokrmů.  

Slovo života

„Otče, nemůže-li mě tento kalich minout, a musím ho vypít, ať se stane Tvá vůle“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. března 2021

Květná (Pašijová) neděle. Začíná Svatý týden.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 29. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 30. března 2021

V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 31. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 1. dubna 2021

Zelený Čtvrtek.

Večerní Mše sv. na památku Poslední Večeře Páně v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 2. dubna 2021

Velký Pátek – den přísného postu.

Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 3. dubna 2021

Bílá Sobota.

Od 9.00 hod. do 17.00 hod. – adorace u Božího hrobu.

Mše sv. – Velikonoční vigilie v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 4. dubna 2021

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

5. Neděle postní.

21. března 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes je naším postním kazatelem Krista Vykupitele, prorok Jeremiáš. Nabízí uzavření nové Boží smlouvy s člověkem: „Budu vaším Bohem; svůj zákon zapíšu do vašich srdcí“. Tato nová smlouva se naplňuje při každé Mši svaté, při každém slavení Eucharistie. Ježíš tu na způsob pšeničného zrna umírá, a plodem Jeho smrti je náš život.           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za dar zdraví a hojnost Božích milostí pro manžela Františka u příležitosti jeho 70-tých narozenin.

Úkon kajícnosti:

     Než začneme slavit tuto Oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně,  očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.           

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle postní.
 2. Příští neděle je Květná neděle, proto prosím, abyste si přinesli ratolestí  s sebou do kostela.
 3. Na oltáři Narození Panny Marie je pokladnička, do které můžete přispívat na „Plošné pojištění církevního majetku“. Pán Bůh vám zaplať.
 4. Na Bílou Sobotu bude celodenní adorace u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři NPM. Již dnes vás prosím, abyste se zapsali na listinu, každý podle svých možnosti.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. Ve čtvrtek –     25. března – je slavnost Zvěstování Páně.- v pátek –  v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv.   v kostele sv. Mikuláše.
 6. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr

„Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán;  a kde jsem já, tam bude i můj služebník“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. března 2021

5. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 22. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 23. března 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 24. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. března 2021

Slavnost Zvěstování Páně.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. března 2021

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 28. března 2021

Květná (Pašijová) neděle. Začíná Svatý týden.  

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie na 5. neděli postní – B –

     Dnešní pátá neděle postní se nazývá též Smrtelná neděle. Dříve býval zvyk, že se zahalovali kříže. Totéž děláme i dnes.

     Drazí bratři a sestry, poslední týden před Květnou nedělí by se asi nemohl začít lépe, než jak ho uvádějí slova proroka Jeremiáše: „Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu“. Opravdu, již se blíží dny, kdy smlouvu, kterou Hospodin uzavřel se svým lidem, nebudeme obdivovat s pohledem upřeným do minulosti. Kam máme tedy upřít svůj zrak, abychom tuto novou smlouvu nepřehlédli? Kterým směrem máme obrátit své kroky, abychom nezmeškali dny, které přicházejí?  Jeremiášovo proroctví je na informace poměrně skoupé. Neobrací naši pozornost tím nebo oním směrem.

     Víc než zvědavost, vzbuzuje v nás touhu. „Taková bude smlouva, praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce“. Do našeho nitra a do našeho srdce? Ano, naše vlastní nitro, naše vlastní srdce je místem, kam nás několik dní před Velikonocemi zve prorok Jeremiáš. Jen odsud – z našeho srdce – totiž může vytrysknout touha, která nás povede velikonočními událostmi tak, abychom se neztratili v anonymním davu, který bude bezmyšlenkovitě řvát: „Ukřižuj!“ Jen tehdy, pokud se v našem srdci a v našem nitru rozhoří tatáž touha, jakou před Filipem vyslovili někteří pohané, budou naše oči schopny rozpoznat novou smlouvu, kterou s námi sjednává Hospodin. A tato mocná touha zní: „Rádi bychom viděli Ježíše“.

     Rádi bychom viděli Ježíše. Kdopak z nás by s tímto přáním nesouhlasil? Tolik obrazů Krista Pána jsme viděli od nejrůznějších umělců. Každý si představoval Pána Ježíše jinak.

     Rádi bychom viděli Ježíše. Ale my Ho vidět můžeme! Můžeme Ho vidět očima víry a očima svého srdce při Mši svaté, pod způsobami chleba a vína v Nejsvětější svátosti oltářní. Můžeme Ho přijmout do svých čistých a hořících srdcí ve chvíli svatého přijímání.

     Rádi bychom viděli Ježíše. Jednou Ho skutečně uvidíme tváří v tvář. V dnešním evangeliu je také napsáno: „Kdo mi chce sloužit, musí mě následovat“. Někdy nám nejde do hlavy, že lidé, kteří žijí špatným a nemravným způsobem života, se mají mnohdy až moc dobře. A my, křesťané, se snažíme sloužit Bohu upřímně, a kolikrát nás stíhá jedno neštěstí za druhým. Ale nemusíme se bát. Ježíš nám to řekl jasně: jestliže Mu chceme sloužit, musíme Ho následovat. Ano, následovat Krista Pána nejprve v ponížení, v utrpení a bolesti, ale potom Ho budeme následovat ve věčné slávě. Proto prosíme teď, na začátku doby utrpení, před Velkým pátkem, abychom neulpěli jenom na kříži, ale abychom se podívali dál a prosili Krista Pána: Dej ať Tebe spatřím s tváří odkrytou, ať jsem věčně blažen a vidím slávu Tvou – od tohoto času až na věky věků. Amen.    

zahalený kříž

4. Neděle postní.

14. března 2021

Uvedení do bohoslužby:

     „Vesel se Jeruzaléme! Radujte se, neboť váš zármutek se promění v radost! Budete nasyceni ze zdroje útěchy“. Tak začíná bohoslužba dnešní růžové neděle Laetare – radosti.       

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Libuši a Zdenka Klimešovy a duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Nyní pokorně přiznejme před Bohem své hříchy a s lítostí prosme za odpuštění.      

Farní oznámení:

 1. Dnes je 4. neděle postní – růžová neděle – radosti. Tak Bůh miloval svět, že obětoval svého Syna na jeho vykoupení. Chceme-li se dobře připravit na Velikonoce, musíme si uvědomit tuto skutečnost, věřit v Boží lásku, zbavit se vlastního stínu a vstoupit zcela do slunce Boží lásky. A pak odpovídat na Boží lásku. Jen tak můžeme prožívat opravdovou velikonoční radost.
 2. V měsíci březnu se vždy koná každoroční sbírka na plošné pojištění církevního majetku. Kvůli koronavirové pandemii i malého počtu věřících na bohoslužbách, se tato sbírka bude konat mimořádně individuální formou. Po celý měsíc, podle svých možností, můžete na tento účel přispívat do pokladny v kostele s nápisem: „Sbírka na plošné pojištění církevního majetku“, která se nachází na oltáři Narození Panny Marie. Pán Bůh vám zaplať.
 3. Na Bílou Sobotu bude celodenní adorace u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři NPM. Již dnes vás prosím, abyste se zapsali na listinu, každý podle svých možnosti.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie –  v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 6. Tento rok papež František svěřil do zvláštní ochrany svatého Josefa. Apoštolským listem „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 8.12.2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné Církve, vyhlásil rok 2021 Rokem svatého Josefa, Ježíšova pěstouna. Královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál 1. ledna tohoto roku zasvětil svatému Josefovi celou diecézi. A nyní, i my bychom se chtěli k tomuto zasvěcení připojit.  Nejen pro vážnost doby, v níž žijeme, ale především proto, že právě svatý Josef je pro náš život vzorem, jak přijímat a uskutečňovat Boží vůli, jak posvěcovat naše rodiny, společenství, jak hledat inspiraci v situacích, které vlastními silami nedokážeme zvládnout či se v nich zorientovat. Ale i v běžných každodenních chvílích nám přímluva svatého Josefa může pomoci žít radostně a pokojně.  Připravujeme se na slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. Dnes je čtvrtý den Novény. Proto na závěr dnešní bohoslužby, před ikonou Svaté Rodiny (kde je také zobrazený sv. Josef), se na Jeho přímluvu pomodlíme a zasvětíme pod Jeho ochranu.  

Slovo na závěr

Svatý Josefe, svěřujeme Ti tyto dny naší společné novény. Ujmi se našich životů   a veď nás cestou víry, naděje a lásky. Tvůj život nám pomáhá uvidět Světlo na konci tunelu a být tímto světlem v temnotě, beznaději, smutku. A toto Světlo – Krista – toužíme přijímat do svého života a přinášet ho i do našich rodin, příbytků, farnosti, zaměstnání, a všude tam, kam nás Bůh posílá.                                Svatý Josefe, oroduj za nás!

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. března 2021

4. Neděle postní – Laetare.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 15. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. března 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 17. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 18. března 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 19. března 2021

Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie.

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 21. března 2021

5. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

3. Neděle postní.

7. března 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Doba postní je darem a příležitostí k tomu, abychom zapracovali na svém osobním obrácení, ke kterému nás dnes vyzývá Pán Ježíš. To je pravý smysl pokání. Obrátit se znamená natrvalo a pevně se přimknout k Bohu a na Jeho lásku odpovídat milujícím srdcem.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní je čas pokání. Vyznejme své viny, aby i nám mohlo být odpuštěno.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle postní a první v měsíci, proto se na závěr bude ještě konat krátká pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. V měsíci březnu se vždy koná každoroční sbírka na plošné pojištění církevního majetku. Kvůli koronavirové pandemii i malého počtu věřících na bohoslužbách, se tato sbírka bude konat mimořádně individuální formou. Po celý měsíc, podle svých možností, můžete na tento účel přispívat do pokladny v kostele s nápisem: „Sbírka na plošné pojištění církevního majetku“, která se nachází na oltáři Narození Panny Marie. Pán Bůh vám zaplať.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo na závěr

     Dnešní Evangelium nám připomíná, že Velikonoce se už blíží. Pán Ježíš se pustil do čištění chrámu: vyhání z něho, co tam nepatří. I my musíme provést očistu na sobě, abychom byli Božím chrámem.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. března 2021

3. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. března 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. března 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. března 2021

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 14. března 2021

4. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou