4. Neděle velikonoční – Dobrého Pastýře.

25. dubna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Každoročně slavíme neděli „Dobrého Pastýře“, je jí čtvrtá velikonoční neděle, tedy právě ta, kterou dnes prožíváme. Tato neděle je charakteristická tím, že se modlíváme za nová kněžská a řeholní povolání, že myslíme na velmi důležitou věc, na to, abychom měli dobré, svaté kněze.      

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za spásu duší rodičů Evy a Josefa Kholových  a ostatních předků a za spásu všech duší v očistci.  

Úkon kajícnosti:    

     Abychom byli hodni slyšet Boží Slovo, hlas Dobrého Pastýře, a přijmout Kristovo Tělo, vyznejme před Bohem i před sebou navzájem svou vinu.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého Pastýře. Den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Prosme Ježíše Krista, abychom i v naší zemi, v našich farních rodinách měli dostatek dobrých pastýřů, to je kněží a řeholníků, kteří by z Kristova pověření šli před Božím lidem a ukazovali správnou cestu a směr k věčnému životu.
 2. Na oltáři Narození Panny Marie je pokladnička, do které můžete přispívat na bohoslovce a kněžský seminář.  
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – 1. května – svátek sv. Josefa, Dělníka. Je to sobota a zároveň sváteční den, den pracovního volna, proto Mše svatá bude sloužená jako   v neděli, to je v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše. Po Mši svaté – májová pobožnost.   
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Modlitba svatého Jana Pavla II. za povolání ke kněžství  a k zasvěcenému životu.
  Otče svatý, pohleď na dnešní lidstvo, které činí první kroky na cestě třetího tisíciletí. Jeho život je ještě silně poznamenán nenávistí, násilím  a útlakem, ale hlad po spravedlnosti, pravdě a milosti nachází znovu místo v mnoha srdcích, která očekávají, kdo by jim přinesl spásu, kterou jsi vykonal skrze svého Syna Ježíše. Je třeba odvážných hlasatelů Evangelia  a velkorysých služebníků trpícího lidstva. Prosíme Tě, pošli své Církvi svaté kněze, kteří by posvěcovali Tvůj lid prostředky Tvé milosti. Pošli četné zasvěcené muže i ženy, řeholníky a řeholnice, kteří by uprostřed světa ukazovali Tvou svatost. Pošli na svou vinici svaté dělníky, kteří by podněcováni Tvým Svatým Duchem pracovali s vroucností lásky a nesli spásu Kristovu až na konec země. Amen.  

Slovo života

„Já jsem Dobrý Pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 25. dubna 2021

4. Neděle velikonoční – Dobrého Pastýře.  

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 26. dubna  2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Úterý – 27. dubna  2021

V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 28. dubna  2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 29. dubna 2021

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 30. dubna 2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 1. května 2021

Svátek sv. Josefa, Dělníka.

Mše sv. a májová pobožnost v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Neděle – 2. května 2021

5. Neděle velikonoční.  

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

3. Neděle velikonoční.

18. dubna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání. Bůh je dobrý, proto shromažďuje nás dnes ve společenství Církve kolem svého oltáře. Bůh chce učinit svou Církev shromážděním těch, kteří Ho opravdu milují a snaží se plnit Jeho přikázání.      

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela Miroslava Ličmana,   za živé a zemřelé členy rodiny Ličmanovy a Iskérkovy a za duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Nyní je třeba, abychom se dobře připravili na slavení Eucharistie; proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci, neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.    

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle velikonoční.
 2. Na oltáři Narození Panny Marie je pokladnička, do které můžete přispívat na bohoslovce a kněžský seminář.  
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 18. dubna 2021

3. Neděle velikonoční.  

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 19. dubna  2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Úterý – 20. dubna  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 21. dubna  2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 22. dubna 2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 23. dubna 2021

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 24. dubna 2021

Památka sv. Jiří, mučedníka.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 25. dubna 2021

4. Neděle velikonoční – Dobrého Pastýře.  

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

2. Neděle velikonoční.

Svátek Božího Milosrdenství

11. dubna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Čím je neděle pro celý týden, tím jsou Velikonoce pro celý rok. Světlo vzkříšeného Pána osvěcuje celý rok, celý náš život. Každá nedělní bohoslužba je nám památkou smrti a zmrtvýchvstání Páně. Kristus žije, my můžeme žít s Ním a v Něm. Přicházíme dnes, druhou neděli velikonoční také proto, abychom zvláštním způsobem uctili Boží Milosrdenství. Dnes je svátek Božího Milosrdenství.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Ten, kdo miluje Krista, má v srdci Jeho pokoj. Nekonečné Boží Milosrdenství je tím, co svět dnes nejvíce potřebuje. Skloňme se tedy před Pánem a prosme, aby Jeho slitování bylo větší než naše viny, které v pokoře vyznáváme.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle velikonoční, neděle Božího Milosrdenství. Tento svátek je dnem velkých milostí pro všechny lidi.
 2. V měsíci dubnu se vždy koná každoroční sbírka na bohoslovce a kněžský seminář. Kvůli koronavirové pandemii i malého počtu věřících na bohoslužbách, se tato sbírka bude konat mimořádně individuální formou. Po celý měsíc, podle svých možností, můžete na tento účel přispívat do pokladničky v kostele s nápisem: „Sbírka na bohoslovce a kněžský seminář“ , která se nachází na oltáři Narození Panny Marie. Takovým to způsobem bylo již vybráno v únoru na Svatopetrský haléř: 2.800,- Kč, a v březnu na Plošné pojištění církevního majetku: 3.000,- Kč. Pán Bůh vám zaplať a děkuji za pochopení.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, Jeho milosrdenství trvá navěky! Ježíši, důvěřuji Ti!“

Sv. Faustyno, oroduj za nás.

Sv. Jane Pavle II., oroduj za nás.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 11. dubna 2021

2. Neděle velikonoční – svátek Božího Milosrdenství.  

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 12. dubna  2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Úterý – 13. dubna  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 14. dubna  2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 15. dubna 2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 16. dubna 2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 17. dubna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 18. dubna 2021

3. Neděle velikonoční.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie – Zmrtvýchvstání Páně – 4. dubna 2021

     „Raduj se a vesel, všechno stvoření, vítej Krista Pána slavné vzkříšení. Aleluja zpívejme, Bohu díky vzdávejme, Spasitele svého všichni vítejme! Aleluja!“

     Drazí bratři a sestry, jásavé aleluja dnešní slavnosti nás všechny vybízí  k duchovní radosti. Má se podobat radosti, která postupně naplňovala srdce apoštolů, když se od Marie Magdalské dověděli, že Ježíšovo tělo není v hrobě. Postupně dochází k proměně lidí, kteří se s tímto faktem setkávají. Ano, Boží Hod Velikonoční má být dnem největší radosti z celého liturgického roku. Zvolání: „Pán vstal z mrtvých! Aleluja! prostupuje liturgií a má naplnit srdce všech lidí. Jenže liturgie je o letošních Velikonocích kvůli koronaviru taková zvláštní. Mnoha lidem nejen u nás, ale skoro na celém světě není dnes vůbec důvod k radosti. Mnozí se propadají do depresivních myšlenek a bojují o naději a důvěru. Mnoho lidí prožívá velikou samotu, do níž je ještě více než obvykle uvrhla nařízená opatření. Přesto všechno máme se ale radovat. Protože křesťanská naděje skutečně neklame a neselhává. Naděje není přesvědčení, že bude lépe, nýbrž že všechno, co se děje, má smysl ve světle Paschy – Ježíšova zmrtvýchvstání. Naše vlastní obavy, aktuální nejistotu, strach a temnoty může prozářit naše osobní velikonoční setkání s Pánem. I to je důvod k opravdové radostí. Radost musí postupně narůstat, nesmí být prudkým nárazem. Protože taková radost nic nedá a rychle odezní. Člověk musí pomalu trávit a zažívat ten fascinující jev. Radost se rozlévá postupně se světlem, které této noci znovu zazářilo. Kristus zmrtvýchvstalý je Vládce světla, nezná západu, vrátil se z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu. To světlo nás provází od narození až do věčnosti. Je potřeba, abychom mu otevřeli svá srdce jako okenice, aby nás pronikalo, aby prosvětlilo všechna zákoutí srdce. Pak v nás nebude tma, ale naopak síla radosti, která bude čelit všem útokům zla.

     Ode dne Kristova zmrtvýchvstání už není tmavé noci, která by končila v propastných hlubinách strachu a nejistoty. Taková byla celá historie lidstva až do okamžiku, kdy o nedělním ránu smutné ženy kráčely za mrtvým Kristem. Nedoufaly. To trvalo až do chvíle, kdy se za svitu jitřní hvězdy dověděly, že nemají hledat „živého mezi mrtvými“. Od toho okamžiku skončila navždycky dlouhá noc, ve které bylo lidstvo ode dne prvního hříchu. Od této doby východ  a západ slunce znamená jen přírodovědný úkaz. V Božím království už vládne až do věčnosti Vládce světla.

      Drazí bratři a sestry, zaposlouchejme se dnes do hlasu svého srdce a vdechněme atmosféru radosti. Život zvítězil a v našem srdci je naděje a světlo.

Kéž 50 dní radosti z Pánova Zmrtvýchvstání, které se dnes před námi otevírají, naplníme modlitbou, jež nám dá vidět vše, co prožíváme, ve světle Pánovy Paschy. Nemoc, která poznamenala letošní Velikonoce, nám toho hodně bere, ale zároveň nám dává možnost mnohému se naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější, že je to náš Bůh, Jeho láska, milosrdenství a vítězství nad smrtí! Přeji vám všem požehnané Velikonoce! Amen.   

 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

4. dubna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     „Toto je den, který učinil Pán. Jásejme a radujme se v něm!“ Drazí bratři  a sestry, srdečně vítám vás ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Ukřižovaný Ježíš Kristus, kterého Otec probudil ze smrti, vstupuje mezi nás a zdraví nás jako svůj vykoupený lid: Pokoj vám! Slaví s námi velikonoční hostinu a shromažďuje nás kolem svého stolu. Ukazuje nám své oslavené rány, abychom i my měli naději, že život není přemožen utrpením a smrtí, ale proměňován a oslaven.  Slavíme tedy Kristovo Vzkříšení s radostnou vírou, že Jeho vzkříšení je také naše vzkříšení.                       

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za živé i zemřelé členy rodiny Műllerovy, Hážovy, Kubinovy, Lachmanovy, Mlynkovy, Pšeničkovy a Starouškovy.      

Úkon kajícnosti:

     Tyto svátky budou pro nás Velikou Nocí jen tehdy, když i my jako  apoštolové, zažijeme ve svém srdci přítomnost, blízkost Pána Ježíše.      Obraťme se tedy hned na začátku slavení celým srdcem vstříc přicházejícímu Pánu a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:  

 1. Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. „Přišel Ježíš a řekl jim:                „Pokoj vám!“ Dnes, tento slavnostní den, rozeznívá se znovu přání Krista: „Pokoj vám!“ Pokoj lidem na celém světě! Kristus vpravdě zmrtvýchvstal  a přináší všem pokoj. Hle, radostná zvěst Veliké Noci. Nastal nový den, který učinil Pán. Den, který v oslaveném Těle Zmrtvýchvstalého navrací světu zraněnému hříchem jeho původní krásu prozářenou novým světlem. Drazí bratři a sestry, v tyto velikonoční dny přeji vám plnost radosti, pokoje, naděje a jistoty vítězství dobra nad zlém, života nad smrtí.  Ať každý z nás uslyší dnes znovu a ponese dál zvěst zmrtvýchvstání:  „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“. Ježíš žije, aleluja!
 2. Zítra je Velikonoční Pondělí. Mše svatá bude sloužená v 8.30 hodin                  v kostele sv. Mikuláše.
 3. Během velikonočního oktávu Mše svaté budou sloužené:- v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 4. Příští neděli budeme oslavovat den Božího Milosrdenství.
 5. Žehnání velikonočních pokrmů:K.: Naše pomoc je ve jménu Pána.L.: Neboť On stvořil nebe i zemi.
  Modleme se:  Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k svému stolu a slavíš s námi hostinu. Prosíme Tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením Tvého požehnání + a Tvé lásky. Přijmi pozvání do našich domovů. Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme Tvou přítomnost a Tvé požehnání. Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, která pramení z Tvého velikonočního vítězství nad smrtí, zlem a hříchem. Doveď nás všechny až  k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.     
   

Slovo života

„Pán skutečně vstal z mrtvých.  Jemu buď sláva a vláda na věčné časy.    Ježíš Kristus – včera, dnes i navěky! Aleluja!

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 4. dubna 2021

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 5. dubna  2021

Velikonoční Pondělí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Úterý – 6. dubna  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 7. dubna  2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 8. dubna 2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 9. dubna 2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 10. dubna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 11. dubna 2021

2. Neděle Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou