Slavnost Nejsvětější Trojice.

30. května 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes o slavnosti Nejsvětější Trojice scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější Oběť chvály a díků.                             

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:    

     Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Je to největší tajemství naší víry. Před tímto tajemstvím Božího bytí se sluší stát v hluboké pokoře. Nejsvětější Trojice je pro nás nejen vzorem života, ale je pro nás zdrojem šťastného osobního života.
 2. V těchto týdnech s velkým politováním sledujeme zprávy z druhé nejlidnatější země, se kterou nás pojí víc než dvacetileté přátelství provázené skutky lásky v projektu Adopce na dálku. V současné době se Indie potýká s novou vlnou pandemie, kterou sama nezvládá. Denně umírají tisíce lidi, chybí vakcíny a kyslík, nemocným se nedostává zdravotní péče. Bez pomoci zvenčí se Indie neobejde. Tamní biskupové nás prosí o jakoukoliv pomoc a podporu. Proto otec biskup Jan Vokál vyzývá všechny farníky v diecézi, aby se připojili do sbírky na pomoc Indii, a tak pomohli nemocným a strádajícím tamním lidem. Na oltáři NPM se nachází pokladnička, do které je možno přispívat na tento účel.  
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – svátek Navštívení Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – památka sv. Justina, mučedníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.  v kapli na děkanství.
 4. Příští neděli je slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.   
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„ Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,  Bohu, který je, který byl a který přijde“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. května  2021

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 31. května  2021

Svátek Navštívení Panny Marie.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 1. června  2021

Památka sv. Justina, mučedníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 2. června 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. června 2021

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 4. června 2021  

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. června  2021  

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 6. června 2021

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.  

Mše sv. s eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.  

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Seslání Ducha Svatého.

23. května 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého.     Toho Ducha, v němž jsme byli pokřtění, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Ing. Rudolfa Kočvaru k výročí úmrtí a na dobrý úmysl dárce.        

Úkon kajícnosti:    

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie. Otevřme i my dnes svá srdce vanutí Ducha Svatého, aby zmizela i všechna naše malomyslnost a bázlivost.

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
 2. Na oltáři NPM je pokladnička, do které je možno přispívat na „Pastorační aktivity v diecézi“.  
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – památka Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – památka sv. Filipa Neriho, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – památka sv. Pavla VI., papeže – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 4. Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných  a zapal v nich oheň své lásky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. května  2021

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí velikonoční doba.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 24. května  2021

Památka Panny Marie, Matky Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 25. května  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 26. května  2021

Památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 27. května 2021

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 28. května 2021  

Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. května 2021  

Památka sv. Pavla VI., papeže.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 30. května 2021

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Nanebevstoupení Páně.

16. května 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní slavnost nám hlásá nejen, že Pán Ježíš vstoupil na nebesa, ale i to, že je stále s námi zde na zemi: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“. Dál káže slovem svého Evangelia, dál učí a povzbuzuje svým Duchem, dál rozmnožuje chléb svého Těla, dál působí svou láskou skrze nás, křesťany.                         

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.       

Úkon kajícnosti:    

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 7. neděle velikonoční. Prožíváme slavnost Nanebevstoupení Páně. Velikonoční doba se chýlí ke konci.
 2. Na oltáři NPM je pokladnička, do které je možno přispívat na „Pastorační aktivity v diecézi“.  
 3. V tomto týdnu pořád bohoslužeb je následující:- v úterý a ve čtvrtek – Bohoslužba Slova v 18.00 hodin v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 4. Příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého.
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„ Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Ježíš přijde zase právě tak, jak jste Ho viděli, že odchází do nebe. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. května  2021

Slavnost Nanebevstoupení Páně. Den modliteb za sdělovací prostředky.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 17. května  2021

Mše sv. není.   

Úterý – 18. května  2021

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 19. května  2021

Mše sv. není.

Čtvrtek – 20. května 2021

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 21. května 2021  

Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 22. května 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 23. května 2021

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí velikonoční doba.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

6. Neděle velikonoční.

9. května 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Ústřední myšlenkou dnešního Slova Božího je láska. „Zachovávejte moje přikázání. Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“. Dnes je den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany, den solidarity se všemi, kteří trpí a jsou pro víru pronásledování. Učme se všichni takové lásce, jakou nás miluje Bůh.              

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce – za vyslyšení všech proseb.      

Úkon kajícnosti:    

     Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám ve svém nekonečném milosrdenství odpustí, protože je věrný a spravedlivý.        

Farní oznámení:

 1. Dnes slavíme 6. neděli velikonoční. Je to Svátek matek a také Den modliteb za pronásledované křesťany. Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě. Na přímluvu blahoslavených mučedníků z Peru – otců Michała  a Zbigniewa – patronů pronásledovaných a ochránců před terorismem –  modleme se za mnohé křesťany ve světě, kteří trpí pronásledováním a násilím. Ať jim Bůh daruje svou pomoc, odvahu a věrnost ve zkouškách a útlaku. Prosme za zemřelé, aby spolu se svatými mučedníky byli účastni věčné slávy. A také my, ať vytrváme ve svědectví a svými modlitbami i utrpením pomáháme k vítězství víry, spravedlnosti a svobody.        
 2. Podle přání papeže Františka je měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit.        Na každý den je připravený jeden konkrétní modlitební úmysl v kontextu  celosvětové pandemie. Modlitební úmysl na dnešní den je: „Za všechny seniory“. Každý den v 18.00 hodin se tak bude možné připojit k této společné mariánské modlitbě za konec pandemie i prostřednictvím přímého přenosu oficiálních kanálů vatikánských médií.    
 3. Na oltáři Narození Panny Marie je pokladnička, do které je možno přispívat na Pastorační aktivity v diecézi.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství.- v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka Panny Marie Fatimské – Mše sv. a pobožnost  k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v pátek – svátek sv. Matěje, apoštola – Mše sv. a májová pobožnost  v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 5. Velikonoční doba se chýlí ke konci. Příští neděli budeme prožívat slavnost Nanebevstoupení Páně.

Slovo života

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán,  a můj Otec bude ho milovat, a přijdeme k němu. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. května  2021

6. Neděle velikonoční. Den modliteb za pronásledované křesťany.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 10. května  2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Úterý – 11. května  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 12. května  2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. května 2021

Památka Panny Marie Fatimské.

Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Pátek – 14. května 2021

Svátek sv. Matěje, apoštola.

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. května 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 16. května 2021

Slavnost Nanebevstoupení Páně. Den modliteb za sdělovací prostředky.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie – 6. neděle velikonoční.

Den modliteb za pronásledované křesťany.

9. května 2021

     „Tolik lidí je pronásledováno kvůli své víře, jsou přinucení opustit své domovy, farnosti, zemi a svoje blízké. Jsou pronásledováni a zabíjeni kvůli tomu, že jsou křesťané. Táži se: Kdo z vás se modlí za pronásledované křesťany? Přidejte se ke mně, ať je můžeme podporovat modlitbami a materiální pomocí“ – píše papež František.

     Drazí bratři a sestry, křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. 200 milionů, 240 milionů, 260 milionů, 340 milionů – tak z roku na rok roste počet pronásledovaných křesťanů ve světě. Každý osmý křesťan trpí nějakou formou útlaku nebo diskriminace. Počet křesťanů zavražděných z náboženských důvodů se loni zvýšil o 60%, kdy bylo pro víru zabito 4761 křesťanů – třináct každý den. 4277 křesťanů bylo vězněno bez procesu a téměř vždy na základě smyšlených obvinění. V klasifikaci států se situace jednoznačně zhoršila. Zeměmi extrémního pronásledování jsou Severní Korea, Afgánistán, Somálsko, Libye, Pákistán, Eritrea, Jemen, Irán, Nigérie, Indie, Irák a Sýrie. Nejčastější příčinou diskriminace je radikální islám, etnické konflikty v Africe, represe ze strany komunistického režimu v Číně, hinduistický extrémismus v Indii a organizovaný zločin ve Střední Americe. Pozitivní je jen nižší počet zničených kostelů a náboženských areálů. Zemí, kde dochází k násilí na křesťanech, je čím dál víc.

     Nedávno papež František navštívil Irák. Šlo o velice důležitou cestu spojenou s obrovskými riziky, kterou papež podstoupil, aby přispěl k záchraně starobylé irácké křesťanské komunity. Ta čelila v posledních dvou desetiletích obrovskému a systematickému pronásledování, vyhánění, bombardování, vraždění, znásilňování a zotročování. Islámské teroristické organizace zničily po roce 2003 stovky kostelů a vyvolaly vlnu emigrace, po které se irácká Církev zmenšila na šestinu původního počtu. Irák je obrazem tragické situace křesťanů na Blízkém východě. Papež František ve svých promluvách kladl důraz na lidské bratrství. Ve starověkém Uru, biblickém rodišti Abrahama, se konalo modlitební setkání zástupců monoteistických náboženství.

     Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase  a věčnosti. Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. V době, která se považuje za moderní, osvícenou a progresivní, máme povinnost být na straně lidí, kteří jsou za svou víru šikanováni, biti, mučeni a vražděni. Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským: „Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny“. V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční.   

     Na přímluvu blahoslavených františkánských mučedníků – Zbigniewa                  a Michała – patronů pronásledovaných a ochránců před terorismem, jejichž svaté ostatky vlastníme v našem farním kostele, prosme za mnohé křesťany ve světě, kteří trpí pronásledováním a násilím. Ať jim dobrý Bůh daruje svou pomoc, odvahu a věrnost ve zkouškách a útlaku a všem zemřelým radost života věčného. Amen.

   

5. Neděle velikonoční.

2. května 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní pátá velikonoční neděle chce nám všem připomenout, že život a zmrtvýchvstání Pána Ježíše je něco, co se týká každého člověka, každého z nás. Pro všechny časy je On kmenem života a my ratolestmi. V Evangeliu Pán Ježíš vysvětluje krásným podobenstvím, jak v nás působí Boží milost: Ježíš je vinný kmen a my ratolesti.      

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zdraví a Boží požehnání pro Kamilu, Johanku, Angeliku, Danielku, Marušku, Jindřicha, Jiřího Nelibovy.     

Úkon kajícnosti:    

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom s čistým srdcem směli přistoupit k tajemství Eucharistie.  

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle velikonoční. Je to zároveň první neděle v měsíci na kterou připadá pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku. Tak tomu je i dnes. Poněvadž na závěr dnešní bohoslužby bude májová pobožnost, pomodlíme se dnes, místo korunky, pouze přímluvnou modlitbu, abychom tak dodrželi naši pravidelnou pobožnost k úctě Pražského Jezulátka.
 2. V měsíci květnu se vždy koná každoroční sbírka na Pastorační aktivity diecéze. Kvůli koronavirové pandemii i malého počtu věřících na bohoslužbách, se tato sbírka bude konat mimořádně individuální formou. Po celý měsíc, podle svých možnosti, můžete na tento účel přispívat do pokladničky v kostele s nápisem: „Sbírka na Pastorační aktivity diecéze“, která se nachází na oltáři Narození Panny Marie. Pán Bůh vám zaplať.
 3. Podle přání papeže Františka je měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Modlitební úmysl na dnešní den je: „Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými“.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Modlitba k Milostnému Pražskému Jezulátku.

     Svaté Dítě Ježíši! Jsme zde u Tvého oltáře. Obracíme se k Tobě, který jsi všechno. Tolik potřebujeme Tvou pomoc. Daruj nám svůj pohled plný dobroty   a milosrdenství i pospěš nám na pomoc. Pro své božské dětství, Ježíši, dej, pokorně prosíme, potřebné dary a milostí nám všem, naši jaroměřské farnosti. Nauč nás žít tak, abychom rozeznávali pravé hodnoty, které bývají skryté očím  a objevit je může pouze čisté a pokorné srdce. Dítě Ježíši, na přímluvu Tvé Matky Panny Marie, která Tě s láskou nosila pod srdcem a svatého Josefa, muže pevné víry, který byl vaším statečným ochráncem, vyslyš naše prosby, žehnej a ochraňuj naše rodiny, naše blízké a drahé. Amen.

Slovo života

„Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán;  kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 2. května  2021

5. Neděle velikonoční.  

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. května  2021

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Úterý – 4. května  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 5. května  2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 6. května 2021

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 7. května 2021

První pátek v měsíci.

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. května 2021

Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 9. května 2021

6. Neděle velikonoční.  

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou