18. neděle v mezidobí.

1. srpna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u stolu Božího Slova a stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky.    

Úkon kajícnosti:    

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 18. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:- úterý – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- čtvrtek – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 3. Po dvě následující neděle, kvůli mé dovolené, mně bude zastupovat   P. Václav Černý.    

Slovo života

„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova,                                      které vychází z Božích úst“.

 

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. srpna 2021

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Úterý – 3. srpna 2021

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 5. srpna 2021  

Posvěcení římské baziliky Panny Marie.

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.      

Neděle – 8. srpna 2021

19. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách (Pouť – Proměnění Páně)

Úterý – 10. srpna 2021

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Bohoslužba slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. srpna 2021

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 15. srpna 2021

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

17. neděle v mezidobí.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

25. července 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Na dnešní neděli připadá svátek svatého Jakuba, apoštola. Proto jsme se shromáždili   v kostele, který je tomuto světci zasvěcený. Dnes je také 1.Světový den prarodičů a seniorů, který vyhlásil papež František. Na přímluvu sv. Jakuba a svatých Jáchyma a Anny – patronů dědečků a babiček, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                         

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou manželku.   

Úkon kajícnosti:    

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.          

Farní oznámení:

 1. Dnes je 17. neděle během roku.
 2. Slavíme svátek svatého Jakuba, apoštola, patrona tohoto filiálního kostela, ve kterém jsme se dnes shromáždili. Sv. Jakub je často uváděn spolu se svým bratrem, apoštolem Janem. Oba byli rybáři a jejich otec se jmenoval Zebedeus a jejich matka Salome patřila do skupiny žen, které doprovázely Ježíše a Jeho učedníky. Spolu s Petrem byli svědky vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění a úzkosti v Getsemanské zahradě. Zemřel jako první z apoštolů; Herodes Agrippa ho dal v Jeruzalémě o velikonocích kolem roku 44 popravit mečem. V 9. století byl v dnešním Santiagu de Compostella ve Španělsku objeven hrob sv. Jakuba. Kostel postavený na tom místě se stal jedním z největších světových poutních míst. Přes naše město Jaroměř probíhá takzvaná svatojakubská cesta.     Je to jedna z mnoha cest vedoucích do tohoto poutního místa. Svědčí o tom pamětní kámen před naším kostelem.    
 3. Dnes je také 1. Světový den prarodičů a seniorů. Rozhodnutí uspořádat tento Světový den, přišlo v době, která byla v uplynulých měsících poznamenaná pandemií a utrpením naší starší generace ve všech částech světa. Zprávy o seniorech, kteří museli zemřít v osamění  a poté jim dokonce nebyl vypraven ani pohřeb, způsobily Církvi hlubokou bolest. Proto chceme, aby oslava prvního Světového dne prarodičů a seniorů byla prožívána jako slavnostní chvíle zahrnující všechny generace.  Nejde jen o štěstí, ale o radost z poznání, že Pán je blízko v životech starších i mladých, protože „Bůh je s námi po všechny dny“.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, patronů seniorů – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu –  v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Marty – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 6. Dnes je též památka svatého Krištofa, patrona řidičů a všech cestujících. Teď, v době prázdnin a dovolených Církev žehná všem řidičům a cestujícím a světí dopravní prostředky, aby všichni šťastně a bezpečně dorazili k cíli. Nyní se pomodlím žehnací modlitbu a hned po Mši svaté pokropím svěcenou vodou automobily těm, kteří budou mít o to zájem.   

Slovo života

„Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid“.       „Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine“.  

 

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 25. července 2021

17. Neděle v mezidobí. Svátek sv. Jakuba.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba (Poutní Mše svatá).

                    v 11.00 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 26. července   2021    

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Úterý – 27. července  2021

V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 28. července 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 29. července 2021  

Památka sv. Marty.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 30. července 2021  

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 31. července 2021   

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. .   

Neděle – 1. srpna 2021

18. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

              v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

13. Neděle v mezidobí.

4. července 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci  tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                        

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky a na dobrý úmysl dárce.   

Úkon kajícnosti:    

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.          

Farní oznámení:

 1. Dnes je 14. neděle v mezidobí.
 2. Minulou neděli se konala mimořádná sbírka na Pomoc Moravě. Na tento účel bylo vybráno a odesláno 7.700,- Kč. Pán Bůh vám zaplať.   
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:- zítra v pondělí je slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy. Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – Mše sv. není.- ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. není.  
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 5. Po dvě následující neděle mne bude zastupovat P. Zygmunt Jamróz.  

Slovo života

„Duch Páně je nade mnou: poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 4. července 2021

14. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 5. července   2021   

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a sv. Metoděje, biskupa – patronů Evropy.  

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Úterý – 6. července  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 7. července 2021  

Mše sv. není.

Čtvrtek – 8. července 2021  

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 9. července 2021  

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 10. července 2021    

Mše sv. není.   

Neděle – 11. července 2021

15. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

              v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou