26. neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela.

26. září 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Slavnost, která připadá na tuto neděli, má název: Výročí posvěcení kostela.  Tato slavnost upozorňuje na význam posvátných míst, kterými jsou kostely a kaple, to je na místa, kde se křesťané scházejí k modlitbě a především k oslavení Eucharistie. Na začátku bohoslužby jsme se navzájem ujistili, že Pán je s námi. Je s námi v tomto kostela. Za chvíli Pán přítomen ve svém Slově a v Eucharistii přijde k nám, do našeho srdce. S radostí Ho očekávejme a s důstojností Ho přijměme, abychom se takto stali důstojnými chrámy, ve kterých přebývá Bůh sám.                                                                                 

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.       

Úkon kajícnosti:    

     Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů a aby naše dnešní radost byla ještě plnější, prosme Boha o odpuštění našich hříchů.                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 26. neděle v mezidobí. Oslavujeme den výročí posvěcení tohoto kostela. Bůh si vybral toto místo svého přebývání, abychom Jej zde uctívali a slavili zde Eucharistii. Proto je toto místo posvěcené, konsekrované, jednoduše řečeno: darované Bohu. Šalomoun se modlil: „Ať jsou Tvé oči ve dne v noci otevřeny nad tímto domem, nad tímto místem, o němž jsi řekl: Mé jméno bude zde, slyš modlitbu, kterou Tvůj služebník bude na tomto místě konat“. Toto místo je svědectvím víry těch, kteří se zde shromažďují, vaší víry, svědectvím vaší lásky k Bohu a vaší touhy po Něm.
 2. Děkuji panu varhaníkovi, chrámovému sboru a orchestru za hudební doprovod. Po Mši svaté jsou všichni hudebnici zváni na pohoštění na děkanství.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Vincence z Paula, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – 28. září – slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.- ve středu – svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, Archandělů –   v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve a zároveň první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – památka svatých Andělů strážných a první sobota v měsíci – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 5. Nyní znovu požehnám a posvětím restaurovanou naši památku – kopii Palladia české země. Po Mši svaté, kdo máte zájem můžete se zastavit u bočního oltáře sv. Vojtěcha. Tam, náš varhaník, pan Kočí, krásně – tak, jak on to vždycky umí, vám přiblíží historii Palladia.Pak následuje modlitba k Matce Boží  – Palladiu Země české.
  Slovo života„Bůh ze své svatyně dává sílu a statečnost svému lidu“ (vstupní antifona).  

Modlitba k Matce Boží – Palladiu Země české

     Matko Boží, víme, že chováš zvláštní lásku k naší vlasti. V místě umučení  sv. Václava ve Staré Boleslavi sis vybrala místo k soustředění naší úcty k Tobě, odkud nám chceš dávat svoje dary. Přijmi za to vyznání naší hluboké lásky a oddanosti k Tobě. Z tohoto poutního místa jsi vždy ochraňovala českou zemi. Prosíme Tě, ochraňuj naši duši a pečuj o spásu našich příbuzných a přátel.   

     Nyní přicházíš na posvátné místo hrobu sv. Václava, abys vyslechla prosby věrných českých srdcí, vyslyš i naše vroucí prosby a vypros nám vyslyšení  v záležitostech, které Ti svěřujeme. Nikdy jsi nikoho nezklamala, jistě nezklameš ani nás.

      Matko českého národa, naše nebeská Matko, přijmi nás zde a provázej na posvátných místech jako své milované a milující děti. Vypros nám zdraví, sílu ve ctnostech, útěchu v utrpení, požehnání v práci.

     Ochraňuj nás v každém nebezpečí, vypros nám šťastnou hodinu smrti. Uveď nás jednou do slávy věčného života pro nekonečné zásluhy svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. září 2021

26. Neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 27. září 2021

Památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Úterý – 28. září 2021

Slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa.  

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Středa – 29. září 2021

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 30. září 2021

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve.    

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.     

Pátek – 1. října 2021   

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve. První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. října 2021  

Památka svatých Andělů strážných. První sobota v měsíci.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.     

Neděle – 3. října  2021

27. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Výročí posvěcení kostela, Palladium

Slavíme dnes Výročí posvěcení našeho kostela. Kostel byl vždy srdcem života každé obce. Doprovázel život člověka od narození po smrt, od křtu po poslední rozloučení. Vzhled a výzdoba kostelů byla odrazem vztahu našich předků k Bohu a jedním z projevů jejich víry. Kostelu věnovali to nejlepší, co měli a dovedli vytvořit. Důkazem toho je i náš monumentální chrám s krásnou výzdobou, která nebyla pyšnou chloubou bohatství obyvatel města, ale uměleckým vyjádřením vděčnosti za Boží pomoc, poděkováním za vyslyšené prosby, vyjádřením úcty a důvěry k Bohu. Dnes se navrací do našeho kostela významná památka a národní symbol – historická kopie Palladia země české. Jde o reliéf Panny Marie s Ježíškem, který je v našem případě uložen v bohatě zdobené zlacené schránce s řadou relikvií světců. Dle provedení se jedná zřejmě o práci z první poloviny 18. století. Zub času vykonal své, a tak bylo nutné pro zachování budoucím generacím provést opravu a restaurování. Jak se toto dílo zdařilo akademickému restaurátorovi Tadeuszowi Pytraczykowi a jeho manželce Terese z Jastrz ę bia – Zdroju z Polska, můžete posoudit sami. Naše Palladium se navrací na své původní místo, na boční oltář sv. Vojtěcha, kde se podle popisu jaroměřského kronikáře Jana Vacka nacházelo v roce 1945.

Palladium země České, jehož originál je nyní uložen v boční kapli baziliky Panny Marie Nanebevzaté ve Staré Boleslavi, nejstarším poutním místě Čech, je po českých korunovačních klenotech druhým nejvýznamnějším symbolem země. V roce 2015 bylo Palladium prohlášeno za národní kulturní památku. Podobně jako česká královská koruna má i Palladium spojitost se svatováclavským kultem, českou státností a christianizací Čech. Královská koruna se zasazeným trnem z Kristovy koruny byla symbolickým vlastnictvím sv. Václava a panovník ji měl ke korunovaci jen propůjčenou. Palladium podle legendy obdržela od sv. Metoděje při křtu kněžna Ludmila, babička sv. Václava, jejíž tisící sté výročí smrti si tento rok připomínáme. Legenda spojuje Palladium dokonce s dobou předkřesťanskou. Bylo zhotoveno z tzv. korintské mědi, směsi kovů z doby, kdy Římané dobyli bohatý Korint a zapálili jej. Roztavené zlato, stříbro a další kovy stékaly do moře, kde ztuhly. Slitina byla potom ceněna více než zlato. Sv. Ludmila věnovala Palladium sv. Václavovi a ten ho před smrtí svěřil svému druhovi, blahoslavenému Podivenovi, který reliéf před svou násilnou smrtí ukryl v zemi. O několik století později bylo Palladium při orbě opět nalezeno. Jeho další pohnuté osudy odrážejí bouřlivé dějinné události naší země. Mnohokrát bylo zcizeno, potupeno, vykoupeno a navráceno. Během husitských válek bylo dokonce poničeno tak, že prý muselo být z původního slitého materiálu znovu podle dochovaného popisu zhotoveno. O jeho významu svědčí i to, že po něm během druhé světové války pátralo gestapo a během komunistické vlády bylo uvězněno v trezoru státní bezpečnosti.

Velké poutě, které se konaly mezi Starou Boleslaví a Prahou, procházely tzv. Svatou cestou se čtyřiceti čtyřmi zastaveními. Některá jsou zachována dodnes. Zvláště památná pouť s Palladiem do Prahy se konala v roce 1938, těsně před mnichovskými událostmi, jako prosba za záchranu před hrozící válkou. V roce 1945 děkovalo naše hlavní město Palladiu za přežití a záchranu národa. Poslední návrat originálu tohoto národního symbolu do Staré Boleslavi do obnovené baziliky Panny Marie se uskutečnil na konci roku 2019.

Palladium není nějakým talismanem, slitinou s ochrannou nadpřirozenou mocí. Je to symbol ochrany našeho národa na přímluvu Ježíšovy Matky Panny Marie a našich národních patronů a světců. Ať je symbolickou ochranou i pro naše město a všechny jeho obyvatele.

Matko Boží, Panno Maria, svatý Václave, svatá Ludmilo, orodujte za nás.

Amen

25. neděle v mezidobí.

19. září 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se jako Církev u Stolu Božího Slova a Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                         

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.      

Úkon kajícnosti:    

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                   

Farní oznámení:

 1. Dnes je 25. neděle v mezidobí.  
 2. Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství.
 3. Včera probíhal úklid našeho kostela před svatováclavským posvícením. Mnohokrát děkuji všem farníkům, kteří dokázali věnovat svůj čas i přišli, aby uklidili kostel.
 4. V úterý – 21. září – se v rámci Orlicko-Kladského festivalu uskuteční  v 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert. Účinkuje Jakub Garbacz z Polska.
 5. Příští neděli budeme slavit výročí Posvěcení kostela. Proto prosím ženy z naší farnosti, zda by mohly na příští neděli přinést na děkanství koláče   a jiné cukroví a pomohly tak připravit pohoštění pro hudebníky.
 6. Oznámení a pozvání na svatováclavské posvícení; renovace jaroměřské památky Palladium české země. (…).    
 7. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chóng Ha-sanga a druhů, mučedníků – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  – v úterý – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  – ve čtvrtek – památka sv. otce Pia z Pietrelciny, kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.
 8. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. září 2021

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 20. září 2021

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chóng Ha-sanga a druhů, mučedníků.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Úterý – 21. září 2021

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Mše sv.  v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 22. září 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 23. září 2021

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.    

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Pátek – 24. září 2021   

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 25. září 2021  

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.    

Neděle – 26. září  2021

26. Neděle v mezidobí. Slavnost výročí posvěcení kostela – svatováclavské posvícení.    

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Oznámení a pozvání na svatováclavské posvícení – Jaroměř 2021

     Národní svatováclavská pouť obrátí náš zrak ke Staré Boleslavi, místu kde je uchováváno Palladium země české – reliéf zobrazující „Staroboleslavskou matičku“.

     Letos v neděli 26. září 2021, na svatováclavské posvícení, v roce svaté Ludmily (1100. výročí mučednické smrti), se vrací do našeho chrámu svatého Mikuláše po generální opravě, renovaci, schránka s kopií Staroboleslavské Madony s dítětem – Palladium české země. Tato schránka se vrací na původní místo, kde vždycky stála, to znamená na boční oltář svatého Vojtěcha: „Obracíme se opět k dalšímu podpěrnému pilíři. Zde stojí oltář sv. Vojtěcha, votivní to oltář mlynářů, pekařů a perníkářů. Oltářní kámen pochází z r. 1715. Nad ním táž architektura jako u oltáře Narození Panny Marie. Obraz světcův malovaný Václavem Fiedlerem pochází z poloviny XIX. století. Pod obrazem nápis: Sv. Vojtěše pros za nás 1681. Po stranách obrazu sochy sv. Václava a sv. Víta, nahoře pak sošky sv. Kláry, sv. Doroty a Jana Evangelisty. Na tumbě v zasklené skříni Palladium země české – Staroboleslavská Madona z kovu“.  (Dle „Historie a popis chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři“ – Jan Vacek-Jaroměřský).     

     Palladium je památkou ojedinělého duchovního významu. Jedná se o malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem a jeho babičkou sv. Ludmilou, která ho obdržela jako křestní dar od sv. Metoděje.

     Palladium, jako národní poklad, je chráněno před odcizením, proto je většinou vystavena pouze jeho kopie a originál se objevuje jen při slavnostních příležitostech a významných svátcích. Existuje několik kopií. Jedna oficiální je vystavena neustále. Kopie lze nalézt i v řadě domácností a chrámů. Jedna z nich, která si zasluhuje naši pozornost, se nachází právě v našem farním kostele sv. Mikuláše v Jaroměři. Toto vzácné vyobrazení Panny Marie a malého Ježíše je umístěno ve schránce ozdobené pravým zlatem. Vnitřek schránky je bohatě ozdobený různými šperky a drahokamy. Nacházejí se tam také relikvie mnoha světců, například sv. Aloise Gonzagy, sv. Gerváze, sv. Benedikta, sv. Felicie,  sv. Aurélie, sv. Mauricia, sv. Modesta a sv. Basila.    

     Tuto starou, chátrající už jaroměřskou památku renovoval skvěle  akademický restaurátor pan Tadeusz Pytraczyk se svojí manželkou Teresou  z Jastrz ę bia-Zdroju (Polsko).

 1. neděle v mezidobí. 12. září 2021

Uvedení do bohoslužby:
Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru, naději a lásku k Bohu, abychom posilnili duši i tělo příjetím Ježíše v Eucharistii. Kdyby něco z toho chybělo, nebyla by naše oběť dokonalá. Jen prožitím celé oběti dokážeme prožívat ovoce vykoupení nejen zde v kostele, ale i v celém životě.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Rozálii a Ladislava Syrovátkovy.

Úkon kajícnosti:
Teď na počátku bohoslužby – jako hříšnicí – s velkou pokorou prosme za odpuštění a Boží slitování.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 24. neděle v mezidobí; památka Jména Panny Marie.
 2. Dnes v Budapešti, na závěr Světového, mezinárodního eucharistického kongresu, slavnostní bohoslužbu předsedá samotný papež František. Pak na několik dni odcestuje na Slovensko. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti přináší věřícím šanci otevřeně a upřímně dosvědčit svou víru před společností, je příležitostí k upevnění víry a ke sdílení naděje, života a radosti s těmi, kdo jdou po stejné cestě a vycházejí přitom z eucharistického pramene zmrtvýchvstalého Krista. Účastí na Eucharistii se věřící utvrzují ve víře, obnovují svou křesťanskou identitu a prohlubují společenství s Kristem a s bratry. Křesťané mohou s odvahou, láskou a mírností podle Kristova příkladu svědčit před světem o Pravdě. Modleme se, aby se radost, která tryská z eucharistického pramene, rozšířila nejen po celém Maďarsku, ale i do zemí střední Evropy, po celé Evropě a do celého světa. Všichni tak budou moci zažít obnovu ducha, Evangelium jim udá směr, obdrží víru, která vítězí nad nejistotou. Tomu, kdo je smutný, se dostane světlo naděje a více lásky pro vítězství nad samotou a odloučením.
 3. Tuto sobotu – 18. září – provedeme úklid našeho kostela před svatováclavským posvícením. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a přispěli tak ke zkrášlení našeho chrámu.
 4. Příští neděli – 19. září – se bude konat sbírka na podporu církevního školství.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve – Mše sv. není.
 • v úterý – svátek Povýšení Svatého Kříže – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka Panny Marie Bolestné – Mše sv. není.
 • ve čtvrtek – památka sv. Ludmily, mučednice – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Kdo nebere svůj kříž a nejde za Mnou, nemůže být mým učedníkem, praví Pán“. Pane Ježíši, vše s Tebou, skrze Tebe a pro Tebe.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. září 2021

24. Neděle v mezidobí.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 13. září 2021

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. není.  

Úterý – 14. září 2021

Svátek Povýšení Svatého Kříže.

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 15. září 2021

Památka Panny Marie Bolestné.

Mše sv. není.  

Čtvrtek – 16. září 2021

Památka sv. Ludmily, mučednice.    

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Pátek – 17. září 2021   

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. září 2021  

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.   

Neděle – 19. září  2021

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.    

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                       v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

 1. neděle v mezidobí. 5. září 2021

Uvedení do bohoslužby:
Jsme tu zase ve svátečním společenství. Chceme tu pozvat mezi nás Pána Ježíše, chceme slyšet Jeho slovo. V dnešním Evangeliu Pán Ježíš uzdravuje hluchoněmého. Říká „Effatha“, to znamená: „Otevři se“. Abychom i my mohli dnes správně slyšet Boží slovo, volejme společně k našemu Pánu , který přichází mezi nás, aby i nás uzdravil.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 23. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Tuto sobotu – 11. září – v rámci „Dny evropského dědictví“ bude od 10.00 do 17.00 hodin otevřeny kostel sv. Mikuláše. Provázet budou pan Jan Kočí a paní Pavla Karásková.
 3. Filharmonie Hradec Králové přichází v jubilejním roce 1100. výročí smrti české kněžny a první české světice svaté Ludmily s projektem, kterým chce připomenout tento významný moment českých dějin a ukázat i na nesmírné kulturní bohatství, které máme v hudbě Antonína Dvořáka. Na středu 15. září (tedy v předvečer svátku sv. Ludmily) v 19.30 hodin připravila Filharmonie provedení monumentálního Dvořákova oratoria věnovaného právě této světici. 1100. výročí smrti sv. Ludmily je vzácnou příležitostí jak k uvedení Dvořákova oratoria, tak připomenutí kořenů, ze kterých rostla Dvořákova víra ve významnost a rovnocennost české kultury. Rádi bychom vás jménem Filharmonie Hradec Králové pozvali na tento koncert, který je zároveň i připomínkou 10. výročí úmrtí arcibiskupa Mons. Karla Otčenáška. Více informací na toto téma najdete na vývěsce v předsíní kostela.
 4. V sobotu 18. září 2021 se uskuteční v Tetíně Národní svatoludmilská pouť. 1100. let od úmrtí sv. Ludmily, babičky sv. Václava, z rodu Přemyslovců. V 11.00 hodin – slavnostní bohoslužba celebrovaná papežským legátem. V 13.00 hodin – bohatý celoodpolední program pro celé rodiny. Ve 20.00 hodin – večerní koncerty. Tento den si společně připomeneme převratné události, které měly vliv na vznik české státnosti.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – svátek Narození Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Ježíš hlásal Evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. září 2021

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. září 2021
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. září 2021
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. září 2021
Svátek Narození Panny Marie.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. září 2021
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. září 2021
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. září 2021
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 12. září 2021

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.