26. neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela.

26. září 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Slavnost, která připadá na tuto neděli, má název: Výročí posvěcení kostela.  Tato slavnost upozorňuje na význam posvátných míst, kterými jsou kostely a kaple, to je na místa, kde se křesťané scházejí k modlitbě a především k oslavení Eucharistie. Na začátku bohoslužby jsme se navzájem ujistili, že Pán je s námi. Je s námi v tomto kostela. Za chvíli Pán přítomen ve svém Slově a v Eucharistii přijde k nám, do našeho srdce. S radostí Ho očekávejme a s důstojností Ho přijměme, abychom se takto stali důstojnými chrámy, ve kterých přebývá Bůh sám.                                                                                 

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.       

Úkon kajícnosti:    

     Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů a aby naše dnešní radost byla ještě plnější, prosme Boha o odpuštění našich hříchů.                        

Farní oznámení:

  1. Dnes je 26. neděle v mezidobí. Oslavujeme den výročí posvěcení tohoto kostela. Bůh si vybral toto místo svého přebývání, abychom Jej zde uctívali a slavili zde Eucharistii. Proto je toto místo posvěcené, konsekrované, jednoduše řečeno: darované Bohu. Šalomoun se modlil: „Ať jsou Tvé oči ve dne v noci otevřeny nad tímto domem, nad tímto místem, o němž jsi řekl: Mé jméno bude zde, slyš modlitbu, kterou Tvůj služebník bude na tomto místě konat“. Toto místo je svědectvím víry těch, kteří se zde shromažďují, vaší víry, svědectvím vaší lásky k Bohu a vaší touhy po Něm.
  2. Děkuji panu varhaníkovi, chrámovému sboru a orchestru za hudební doprovod. Po Mši svaté jsou všichni hudebnici zváni na pohoštění na děkanství.
  3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Vincence z Paula, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – 28. září – slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.- ve středu – svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, Archandělů –   v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve a zároveň první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – památka svatých Andělů strážných a první sobota v měsíci – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  5. Nyní znovu požehnám a posvětím restaurovanou naši památku – kopii Palladia české země. Po Mši svaté, kdo máte zájem můžete se zastavit u bočního oltáře sv. Vojtěcha. Tam, náš varhaník, pan Kočí, krásně – tak, jak on to vždycky umí, vám přiblíží historii Palladia.Pak následuje modlitba k Matce Boží  – Palladiu Země české.
    Slovo života„Bůh ze své svatyně dává sílu a statečnost svému lidu“ (vstupní antifona).  

Modlitba k Matce Boží – Palladiu Země české

     Matko Boží, víme, že chováš zvláštní lásku k naší vlasti. V místě umučení  sv. Václava ve Staré Boleslavi sis vybrala místo k soustředění naší úcty k Tobě, odkud nám chceš dávat svoje dary. Přijmi za to vyznání naší hluboké lásky a oddanosti k Tobě. Z tohoto poutního místa jsi vždy ochraňovala českou zemi. Prosíme Tě, ochraňuj naši duši a pečuj o spásu našich příbuzných a přátel.   

     Nyní přicházíš na posvátné místo hrobu sv. Václava, abys vyslechla prosby věrných českých srdcí, vyslyš i naše vroucí prosby a vypros nám vyslyšení  v záležitostech, které Ti svěřujeme. Nikdy jsi nikoho nezklamala, jistě nezklameš ani nás.

      Matko českého národa, naše nebeská Matko, přijmi nás zde a provázej na posvátných místech jako své milované a milující děti. Vypros nám zdraví, sílu ve ctnostech, útěchu v utrpení, požehnání v práci.

     Ochraňuj nás v každém nebezpečí, vypros nám šťastnou hodinu smrti. Uveď nás jednou do slávy věčného života pro nekonečné zásluhy svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. září 2021

26. Neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 27. září 2021

Památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Úterý – 28. září 2021

Slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa.  

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Středa – 29. září 2021

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 30. září 2021

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve.    

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.     

Pátek – 1. října 2021   

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve. První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. října 2021  

Památka svatých Andělů strážných. První sobota v měsíci.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.     

Neděle – 3. října  2021

27. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Výročí posvěcení kostela, Palladium

Slavíme dnes Výročí posvěcení našeho kostela. Kostel byl vždy srdcem života každé obce. Doprovázel život člověka od narození po smrt, od křtu po poslední rozloučení. Vzhled a výzdoba kostelů byla odrazem vztahu našich předků k Bohu a jedním z projevů jejich víry. Kostelu věnovali to nejlepší, co měli a dovedli vytvořit. Důkazem toho je i náš monumentální chrám s krásnou výzdobou, která nebyla pyšnou chloubou bohatství obyvatel města, ale uměleckým vyjádřením vděčnosti za Boží pomoc, poděkováním za vyslyšené prosby, vyjádřením úcty a důvěry k Bohu. Dnes se navrací do našeho kostela významná památka a národní symbol – historická kopie Palladia země české. Jde o reliéf Panny Marie s Ježíškem, který je v našem případě uložen v bohatě zdobené zlacené schránce s řadou relikvií světců. Dle provedení se jedná zřejmě o práci z první poloviny 18. století. Zub času vykonal své, a tak bylo nutné pro zachování budoucím generacím provést opravu a restaurování. Jak se toto dílo zdařilo akademickému restaurátorovi Tadeuszowi Pytraczykowi a jeho manželce Terese z Jastrz ę bia – Zdroju z Polska, můžete posoudit sami. Naše Palladium se navrací na své původní místo, na boční oltář sv. Vojtěcha, kde se podle popisu jaroměřského kronikáře Jana Vacka nacházelo v roce 1945.

Palladium země České, jehož originál je nyní uložen v boční kapli baziliky Panny Marie Nanebevzaté ve Staré Boleslavi, nejstarším poutním místě Čech, je po českých korunovačních klenotech druhým nejvýznamnějším symbolem země. V roce 2015 bylo Palladium prohlášeno za národní kulturní památku. Podobně jako česká královská koruna má i Palladium spojitost se svatováclavským kultem, českou státností a christianizací Čech. Královská koruna se zasazeným trnem z Kristovy koruny byla symbolickým vlastnictvím sv. Václava a panovník ji měl ke korunovaci jen propůjčenou. Palladium podle legendy obdržela od sv. Metoděje při křtu kněžna Ludmila, babička sv. Václava, jejíž tisící sté výročí smrti si tento rok připomínáme. Legenda spojuje Palladium dokonce s dobou předkřesťanskou. Bylo zhotoveno z tzv. korintské mědi, směsi kovů z doby, kdy Římané dobyli bohatý Korint a zapálili jej. Roztavené zlato, stříbro a další kovy stékaly do moře, kde ztuhly. Slitina byla potom ceněna více než zlato. Sv. Ludmila věnovala Palladium sv. Václavovi a ten ho před smrtí svěřil svému druhovi, blahoslavenému Podivenovi, který reliéf před svou násilnou smrtí ukryl v zemi. O několik století později bylo Palladium při orbě opět nalezeno. Jeho další pohnuté osudy odrážejí bouřlivé dějinné události naší země. Mnohokrát bylo zcizeno, potupeno, vykoupeno a navráceno. Během husitských válek bylo dokonce poničeno tak, že prý muselo být z původního slitého materiálu znovu podle dochovaného popisu zhotoveno. O jeho významu svědčí i to, že po něm během druhé světové války pátralo gestapo a během komunistické vlády bylo uvězněno v trezoru státní bezpečnosti.

Velké poutě, které se konaly mezi Starou Boleslaví a Prahou, procházely tzv. Svatou cestou se čtyřiceti čtyřmi zastaveními. Některá jsou zachována dodnes. Zvláště památná pouť s Palladiem do Prahy se konala v roce 1938, těsně před mnichovskými událostmi, jako prosba za záchranu před hrozící válkou. V roce 1945 děkovalo naše hlavní město Palladiu za přežití a záchranu národa. Poslední návrat originálu tohoto národního symbolu do Staré Boleslavi do obnovené baziliky Panny Marie se uskutečnil na konci roku 2019.

Palladium není nějakým talismanem, slitinou s ochrannou nadpřirozenou mocí. Je to symbol ochrany našeho národa na přímluvu Ježíšovy Matky Panny Marie a našich národních patronů a světců. Ať je symbolickou ochranou i pro naše město a všechny jeho obyvatele.

Matko Boží, Panno Maria, svatý Václave, svatá Ludmilo, orodujte za nás.

Amen