31. Neděle v mezidobí.

31. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Přišli jsme sem, do domu Božího, abychom se tu setkali s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem. Bohoslužba je setkání s Bohem Otcem skrze Syna, které se uskutečňuje navěky. My jsme dnes shromážděni jako Boží lid, jako Boží děti – jaká to důstojnost. A tak smíme předstoupit před Boha, skrze Krista, věčného Velekněze, našeho Pána.                                                                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obnovení krypty v kostele sv. Mikuláše, s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro všechny, kteří se na této akci podíleli.        

Úkon kajícnosti:    

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme     o odpuštění.     

Farní oznámení:

 1. Dnes je 31. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – 1. listopadu – slavnost Všech Svatých – Mše sv. v 17.00 hod.   v kostele sv. Mikuláše.- v úterý – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Mše sv. v 17.00 hod.           v kryptě kostela sv. Mikuláše.- ve středu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  – ve čtvrtek – památka sv. Karla Boromejského, biskupa; první čtvrtek     v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  – v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

(Na závěr se bude konat posvěcení obnovené krypty v kostele sv. Mikuláše)

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 31. října 2021

31. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 1. listopadu 2021

Slavnost Všech Svatých.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 2. listopadu 2021

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Mše sv. v 17.00 hod. v kryptě kostela sv. Mikuláše.   

Středa – 3. listopadu 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. listopadu 2021  

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. listopadu 2021

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. listopadu 2021  

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 7. listopadu  2021

32. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Tato Mše svatá byla obětována na poděkování za obnovení krypty v našem farním kostele, s prosbou za zdraví a Boží požehnání pro všechny, kteří se na tomto díle podíleli. Dříve než požehnám a znovu posvětím toto místo, prosím, aby se ujal slova náš varhaník, pan Ing. Jan Kočí, který tuto akci organizoval, a kterému  mnohokrát děkuji za realizaci tohoto projektu. Srdečně děkuji také všem ostatním, kteří mu pomáhali a s ním spolupracovali. ……….

Žehnací modlitba:

   Při žehnání tohoto místa chceme vyznat svou víru  v Boha, který je Bohem živých. On je Život, který vítězí nad smrtí, a každý, kdo věří v Jeho Syna, Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného, má zaslíben věčný život. Proto se modleme:

   Bože, Všemohoucí Otče, v Tobě je plnost naděje  a útěchy. Jsi Bůh milosrdný a plný lásky. Slíbil jsi Abrahámovi, otci všech věřících, že získá v zaslíbené zemi svůj hrob. Pochválil jsi Tobiáše za to, že s úctou pohřbíval své mrtvé. Také Tvůj Syn byl položen do hrobu. Třetí den z něho vstal jako vítěz nad smrtí a slíbil i nám, že s Ním budeme věčně žít. U Jeho hrobu zazněl hlas: Proč hledáte živého mezi mrtvými? V síle této naděje Tě prosíme, dobrý Bože, aby Tvé požehnání + spočinulo i na toto místo – na kryptu, kde odpočívají  naši předkové, jaroměřští občané.  Kříž Tvého Syna ať je znamením naší víry, která i tuto kryptu činí místem naděje, útěchy a pokoje, které pramení z Tebe. Ať je místem, kde věřící vděčně chválí Tvé milosrdenství  a modlí se za spásu těch, kdo zemřeli ve spojení  s Kristem, který s Tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Závěr:

Pán s vámi. Skloňte hlavy na požehnání.

 • Bůh, zdroj všeho života nám skrze svého Syna dal naději na vzkříšení. Ať ve vás tuto naději upevní a ať vám žehná. Amen.
 • Ať dá všem zemřelým věčné odpočinutí, světlo  a mír a všem živým odpustí hříchy. Amen.
 • Ať dá svým věřícím účast na životě vzkříšeného Krista. Amen.

Požehnej vás Všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch Svatý. Amen.

30. Neděle v mezidobí.Misijní neděle.

24. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes slaví celá katolická Církev Světový den misií. Tato neděle je výzvou  pro každého z nás vzít vážně Kristův misijní příkaz: „Jděte ke všem národům  a hlásejte Evangelium“. Ježíšova poslední slova na této zemi, těsně před návratem k Otci, byla misijním příkazem pro všechny věřící včera i dnes. Sám Kristus byl misionářem, který byl poslaný na svět od Otce, aby ohlašoval radostnou zvěst. Ježíš, když poslal svoje učedníky, toto poslání odevzdal Církvi. Tak tedy my všichni jsme poslaní a povolaní hlásat radostnou zvěst.                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za Boží pomoc a ochranu s prosbou za uzdravení.        

Úkon kajícnosti:    

     Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.      

Farní oznámení:

 1. Dnes je 30. neděle v mezidobí; Světový den modliteb za misie. O dnešní misijní neděli si chceme připomenout, že nejen misionáři, zvlášť k tomu poslaní, nejen kněží, zvlášť k tomu svěcení, ale všichni pokřtění mají účast na Kristově Kněžství. Všichni máme nejen právo, ale i povinnost, úkol, poslání hlásat Krista tam, kde žijeme.
 2. Dnešní sbírka je určena na podporu a rozvoj Papežských misijních děl.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence, v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – sobotní památka Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. října 2021

30. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu a rozvoj Papežských misijních děl.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 25. října 2021  

Mše sv. není.

Úterý – 26. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Bohoslužba Slova – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. října 2021

Mše sv. není.

Čtvrtek – 28. října 2021  

Svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 30. října 2021  

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 31. října  2021

31. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

29. Neděle v mezidobí.

17. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Vděčnost a díkůčinění, to je jeden z důležitých důvodů, proč se tu v neděli scházíme. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní.                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Hildegardu Přiklopilovou a její rodiče.       

Úkon kajícnosti:    

     Kéž si přiznám, že pouze milostí Boží jsem, co jsem, že vše mám jako dar od Pána, že stále potřebuji Boží odpuštění a Jeho pomoc. Proto na začátku této bohoslužby prosme Pána o odpuštění a milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 29. neděle v mezidobí.  
 2. Příští neděli budeme slavit Světový den misií. Bude se konat sbírka na podporu a rozvoj Papežských misijních děl.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – svátek sv. Lukáše, evangelisty – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence, v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Jana Pavla II., papeže – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  
 5. Celá Církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství Církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání Církve. Od dnešní neděle 17. října 2021 začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021-2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Při zahajovací Mši svaté v neděli 17. října v katedrálách (v Hradci Králové dnes ve 14.00 hodin), stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat. (následuje píseň: „Přijď , ó Duchu přesvatý“…)
  Modleme se: Prosíme Tě, Bože, ať nás Tvůj Duch naplní bohatstvím Tvých darů a přetvoří nás svou mocí, abychom správně smýšleli   a věrně konali Tvou vůli. Prosíme Tě, Bože, za našeho papeže Františka a našeho biskupa Jana, biskupa Josefa, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za celou Tvou Církev, kterou si shromažďuješ v Duchu Svatém. Naplň svůj lid pokojem a veď ho k jednotě, abychom rostli ve víře a lásce v očekávání příchodu Kristova. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
 6.      

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. října 2021

29. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 18. října 2021

Svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 19. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 20. října 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 21. října 2021  

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. října 2021

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 23. října 2021  

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.    

Neděle – 24. října  2021

30. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na  podporu Papežských misijních děl.    

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

28. Neděle v mezidobí.

10. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Boží Slovo dnešní neděle nás vede k pochopení pravé moudrosti. Mladý muž v dnešním Evangeliu se ptá, co má dělat, aby žil navěky. Ježíš mu připomíná Desatero Božích přikázání. To je cesta prostého života, cesta občanského křesťanství, závazná pro všechny, aby lidé žili jako lidi.                                                                                  

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.       

Úkon kajícnosti:    

     Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.  
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Jana XXIII., papeže – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve –    
 3.  v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele   sv. Mikuláše.- v sobotu – památka sv. Hedviky, řeholnice  –  Mše sv. s nedělní platností  v 17.00 hod. v Zaloňově.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. října 2021

28. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 11. října 2021

Památka sv. Jana XXIII., papeže.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 13. října 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. října 2021

Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. října 2021

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 16. října 2021  

Památka sv. Hedviky, řeholnice.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.    

Neděle – 17. října  2021

29. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                      v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. října 2021

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

        Od 4. října  do 8. října 2021 – účast duchovního správce  na kněžských exerciciích.

        Proto bohoslužby během tohoto týdne jsou zrušeny.

Sobota – 9. října 2021  

Mše sv.  s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.     

Neděle – 10. října  2021

28. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách