29. Neděle v mezidobí.

17. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Vděčnost a díkůčinění, to je jeden z důležitých důvodů, proč se tu v neděli scházíme. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní.                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Hildegardu Přiklopilovou a její rodiče.       

Úkon kajícnosti:    

     Kéž si přiznám, že pouze milostí Boží jsem, co jsem, že vše mám jako dar od Pána, že stále potřebuji Boží odpuštění a Jeho pomoc. Proto na začátku této bohoslužby prosme Pána o odpuštění a milosrdenství.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 29. neděle v mezidobí.  
  2. Příští neděli budeme slavit Světový den misií. Bude se konat sbírka na podporu a rozvoj Papežských misijních děl.
  3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – svátek sv. Lukáše, evangelisty – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence, v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Jana Pavla II., papeže – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
  4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  
  5. Celá Církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství Církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání Církve. Od dnešní neděle 17. října 2021 začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021-2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Při zahajovací Mši svaté v neděli 17. října v katedrálách (v Hradci Králové dnes ve 14.00 hodin), stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat. (následuje píseň: „Přijď , ó Duchu přesvatý“…)
    Modleme se: Prosíme Tě, Bože, ať nás Tvůj Duch naplní bohatstvím Tvých darů a přetvoří nás svou mocí, abychom správně smýšleli   a věrně konali Tvou vůli. Prosíme Tě, Bože, za našeho papeže Františka a našeho biskupa Jana, biskupa Josefa, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za celou Tvou Církev, kterou si shromažďuješ v Duchu Svatém. Naplň svůj lid pokojem a veď ho k jednotě, abychom rostli ve víře a lásce v očekávání příchodu Kristova. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
  6.      

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. října 2021

29. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 18. října 2021

Svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 19. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 20. října 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 21. října 2021  

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. října 2021

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 23. října 2021  

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.    

Neděle – 24. října  2021

30. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na  podporu Papežských misijních děl.    

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou