31. Neděle v mezidobí.

31. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Přišli jsme sem, do domu Božího, abychom se tu setkali s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem. Bohoslužba je setkání s Bohem Otcem skrze Syna, které se uskutečňuje navěky. My jsme dnes shromážděni jako Boží lid, jako Boží děti – jaká to důstojnost. A tak smíme předstoupit před Boha, skrze Krista, věčného Velekněze, našeho Pána.                                                                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obnovení krypty v kostele sv. Mikuláše, s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro všechny, kteří se na této akci podíleli.        

Úkon kajícnosti:    

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme     o odpuštění.     

Farní oznámení:

  1. Dnes je 31. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – 1. listopadu – slavnost Všech Svatých – Mše sv. v 17.00 hod.   v kostele sv. Mikuláše.- v úterý – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Mše sv. v 17.00 hod.           v kryptě kostela sv. Mikuláše.- ve středu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  – ve čtvrtek – památka sv. Karla Boromejského, biskupa; první čtvrtek     v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  – v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
  3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

(Na závěr se bude konat posvěcení obnovené krypty v kostele sv. Mikuláše)

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 31. října 2021

31. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 1. listopadu 2021

Slavnost Všech Svatých.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 2. listopadu 2021

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Mše sv. v 17.00 hod. v kryptě kostela sv. Mikuláše.   

Středa – 3. listopadu 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. listopadu 2021  

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. listopadu 2021

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. listopadu 2021  

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 7. listopadu  2021

32. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Tato Mše svatá byla obětována na poděkování za obnovení krypty v našem farním kostele, s prosbou za zdraví a Boží požehnání pro všechny, kteří se na tomto díle podíleli. Dříve než požehnám a znovu posvětím toto místo, prosím, aby se ujal slova náš varhaník, pan Ing. Jan Kočí, který tuto akci organizoval, a kterému  mnohokrát děkuji za realizaci tohoto projektu. Srdečně děkuji také všem ostatním, kteří mu pomáhali a s ním spolupracovali. ……….

Žehnací modlitba:

   Při žehnání tohoto místa chceme vyznat svou víru  v Boha, který je Bohem živých. On je Život, který vítězí nad smrtí, a každý, kdo věří v Jeho Syna, Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného, má zaslíben věčný život. Proto se modleme:

   Bože, Všemohoucí Otče, v Tobě je plnost naděje  a útěchy. Jsi Bůh milosrdný a plný lásky. Slíbil jsi Abrahámovi, otci všech věřících, že získá v zaslíbené zemi svůj hrob. Pochválil jsi Tobiáše za to, že s úctou pohřbíval své mrtvé. Také Tvůj Syn byl položen do hrobu. Třetí den z něho vstal jako vítěz nad smrtí a slíbil i nám, že s Ním budeme věčně žít. U Jeho hrobu zazněl hlas: Proč hledáte živého mezi mrtvými? V síle této naděje Tě prosíme, dobrý Bože, aby Tvé požehnání + spočinulo i na toto místo – na kryptu, kde odpočívají  naši předkové, jaroměřští občané.  Kříž Tvého Syna ať je znamením naší víry, která i tuto kryptu činí místem naděje, útěchy a pokoje, které pramení z Tebe. Ať je místem, kde věřící vděčně chválí Tvé milosrdenství  a modlí se za spásu těch, kdo zemřeli ve spojení  s Kristem, který s Tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Závěr:

Pán s vámi. Skloňte hlavy na požehnání.

  • Bůh, zdroj všeho života nám skrze svého Syna dal naději na vzkříšení. Ať ve vás tuto naději upevní a ať vám žehná. Amen.
  • Ať dá všem zemřelým věčné odpočinutí, světlo  a mír a všem živým odpustí hříchy. Amen.
  • Ať dá svým věřícím účast na životě vzkříšeného Krista. Amen.

Požehnej vás Všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch Svatý. Amen.