1. Neděle adventní

      28. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Touto neděli začíná nový liturgický rok a tím také počátek naší každoroční cesty k Vánocům. Máme se připravit na příchod našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista – „který je, který byl a který přichází“, aby zachránil to, co zahynulo. Je třeba bdělosti a důvěry: „Proto bděte a modlete se v každé době…“ – vybízí nás dnes v Evangeliu Pán Ježíš.                                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.       

Následuje svěcení adventních věnců a svící:

Modleme se:

     U Tebe, Pane, je tisíc let jako jeden den. Stále nás napomínáš skrze apoštola Pavla, abychom se probudili ze snu a očekávali den spásy. Prosíme Tě, požehnej + tyto věnce, aby jejich přítomnost nás naplnila svatou nadějí a touhou po spáse. Bože, náš nejlepší Otče! Dal jsi nám svého Syna, Ježíše Krista, jako světlo světa. Požehnej + tyto adventní svíce, aby v době adventních příprav byly symbolem toho světla, které touží osvítit každého člověka. Učiň nás hodnými      a připravenými na svátky Narození Tvého Syna, a dovol nám, abychom po smrti viděli Tvou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.  

Po modlitbě kněz kropí věnce, svíce a lid. Pak následuje vstupní modlitba.  

Farní oznámení:

 1. Dnes je 1. neděle adventní.  
 2.  Od dnešní neděle bude putovat obraz Panny Marie a sv. Josefa – betlémských poutníků.
 3. Letos budeme stavět velký Betlém. Prosím, abyste se již dnes po Mši svaté přihlásili u pana Wencla a domluvili se s ním na vhodném termínu.     
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí  – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – svátek sv. Ondřeje, apoštola – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Františka Xaverského, kněze a první pátek  v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství. Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.    
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.      

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. listopadu 2021

1. Neděle adventní. Začíná nový církevní – liturgický rok.   

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 29. listopadu 2021

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 30. listopadu 2021

Svátek sv. Ondřeje, apoštola.

V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 1. prosince 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 2. prosince 2021  

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. prosince 2021

Památka sv. Františka Xaverského, kněze; první pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. prosince 2021

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.        

Neděle – 5. prosince  2021

2. Neděle adventní.  

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                       v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

34. Neděle v mezidobí.

Slavnost Ježíše Krista Krále

21. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Slavnost Ježíše Krista Krále, připadající na dnešek, uzavírá liturgický rok a připomíná, že život neplyne náhodně, nýbrž směřuje ke konečnému cíli: definitivnímu zjevení Krista, Pána dějin a veškerého tvorstva. Ježíš Kristus je skutečně Král Vesmíru a světa, ale i našeho života. Je jím natolik , nakolik Ho za krále uznáme. Při posledním soudu se ukáže, že svět se proměňoval k lepšímu pouze činy lásky a ničím jiným. Na konci života zjistíme, že cenu má jen to, co jsme vykonali z lásky ve službě Krista Krále. Tento svátek by nám měl být posilou k přijímání práce pro Boží království.                                                                                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za bývalou varhanici a katechetku, maminku Annu Fingrovou, k šestému výročí jejího odchodu na věčnost.          

Úkon kajícnosti:    

     Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 34. neděle v mezidobí. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále. Je to poslední neděle církevního roku.
 2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní (liturgický) rok. Během Mše svaté se bude konat posvěcení adventních věnců a svící. Jako obvykle bude také putovat obraz Betlémských poutníků: Marie a Josefa.
 3. Dnešní sbírka je určena na Plošné pojištění církevního majetku.    
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – památka sv. Cecilie, panny a mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka – hlavního patrona diecéze – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.    
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.   
 6. V říjnu tohoto roku se celá katolická Církev vydala na společnou cestu k synodalitě. V každé diecézi na celém světě byla zatím zahájena první fáze synody, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku.  Každá farnost má svého koordinátora. Pro Jaroměř a Josefov byl ustanoven pan Petr Přibyl. Nyní, prosím, abyste pozorně poslouchali, co vám chce k této věci říci:  …..     

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. listopadu 2021

34. Neděle v mezidobí. Slavnost Ježíše Krista Krále.  Koná se sbírka na Plošné pojištění.  

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 22. listopadu 2021

Památka sv. Cecilie, panny a mučednice.

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 23. listopadu 2021

Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka – hlavního patrona diecéze.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 24. listopadu 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. listopadu 2021   

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. listopadu 2021

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. listopadu 2021   

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.       

Neděle – 28. listopadu  2021

1. Neděle adventní. Začíná nový církevní (liturgický) rok.

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                       v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Vážení pokřtění,

  oslovuji Vás takto, protože Synoda o synodalitě, kterou vyhlásil papež František, se týká každého, kdo byl pokřtěn v Ježíši Kristu, každého, kdo se účastní života v církvi, ale i toho, kdo žije mimo ni, nebo je církví zklamán, odstrčen či zraněn.

   Předseda ČBK biskup Jan Graubner ve svém listě píše: „Církev potřebuje reformu či uzdravení a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury?

   I město Jaroměř – Josefov se chce zapojit do tohoto synodálního procesu. Byl jsem jmenován koordinátorem, abych zprostředkoval komunikaci mezi farnostmi našeho města a diecézí. Je to celý řetězec propojení mezi lidmi, který povede až k uším papeže Františka.

   Je řada možností, jak se dozvědět o synodálním procesu. Každý z Vás si z kostela odnese letáček a tento dopis. Vezměte, prosím, i těm, kdo tu dnes nejsou, ale i známým, kteří do kostela nechodí, sousedům, kolegům, o kterých víte, že se rádi do synody zapojí. Na letáčku najdete i několik www stránek, také doporučuji Katolický týdeník č. 43, který se synodě věnuje.

   Jelikož se nacházíme opět v sílící epidemii koronaviru, chtěl bych využít a nabídnout všechny dostupné možnosti, jak mezi sebou budeme sdílet své názory, postřehy, tužby.

1) SKUPINKY

Nejdůležitější a nejpřínosnější způsob sdílení bude vytvoření skupinek, 6-8 lidí, které budou přemýšlet a diskutovat nad předloženými tématy. Skupinky se sejdou nejméně třikrát a místem k setkání mohou být i fara i kostel v Jaroměři a Josefově. Jelikož nevím, kolik lidí se chce do skupinek zapojit, vzadu v kostele je arch, kde se můžete zapsat. Také se můžete přihlásit prostřednictvím emailu  [email protected] .

2) JIŽ EXISTUJÍCÍ SPOLEČENSTVÍ – Druhý způsob je zapojení již existujících společenství. Vím, že se ve farnostech schází rodiny, chlapi, sboristé, ženy se modlí růženec. Nechci nikoho opomenout. Prosím zástupce z těchto společenství, aby se mohli do synodálního procesu zapojit.

3) E-MAIL A URNA – Protože existuje řada skutečností, které nechceme sdělit svým známým z očí do očí, nebo se nemůžeme z jakéhokoliv důvodu zúčastnit skupinek, založil jsem emailovou adresu [email protected] , kde mi můžete psát, klidně anonymně, své názory, podněty. Ze stejného důvodu bude v kostele sv. Mikuláše a v kostele v Josefově stát vzadu krabice s nápisem „SYNODA O SYNODALITĚ“, kde mi můžete vhodit v obálce, co chcete sdělit.

4) ROZHOVOR V RODINÁCH – Jelikož je epidemie a možná nebude schůdné scházet se ve skupinách, prosím Vás, podpořte synodální proces ve svých širokých rodinách. Diskutujte doma a výsledky svých debat zapište a opět pošlete.

5) ROZHOVOR S LIDMI, KTERÍ DO KOSTELA NECHODÍ – Budu rád, když se zeptáte na názor na církev nevěřících. Třeba svých spolužáků, kolegů, sousedů, kamarádů.

   Celý proces ve farnostech bych rád ukončil do konce února. Poté zpracuji Vaše podněty a měl bych je v polovině března odeslat diecéznímu koordinátorovi.

   A teď to nejdůležitější. Do každého našeho snažení bychom měli vstupovat s dobrým úmyslem. Synoda ponese své ovoce jenom tehdy, pokud mezi sebe pozveme Ducha Svatého. Každé naše setkání by mělo začít modlitbou, aby to, co se bude říkat, měnilo církev, ale hlavně vztahy mezi námi. Klíčovým slovem synody bude NASLOUCHÁNÍ. Naslouchání druhému, i když v našich očích nebude mít třeba pravdu, naslouchání, i když se nevyjádří odborně, naslouchání, i když se strefí do mé osoby. To vyžaduje MLČENÍ.

   Pokud Vás bude něco zajímat, nebojte se mě zeptat nebo napište na výše uvedenou emailovou adresu.                          

                                                                                           Petr Přibyl, koordinátor

33. Neděle v mezidobí.

14. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Přišli jsme sem do Domu Božího, abychom se tu setkali s Kristem. Přijde mezi nás. Bude k nám mluvit.  Boží Slovo je věčné: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou“.                                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.        

Úkon kajícnosti:    

     Naděje je jedna ze základních ctností křesťanského života. Abychom získali naději na věčnou spásu, upřímně litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.           

Farní oznámení:

 1. Dnes je 33. neděle v mezidobí.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na „Plošné pojištění“.   
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.   
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. listopadu 2021

33. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 15. listopadu 2021

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. listopadu 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 17. listopadu 2021

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 18. listopadu 2021  

Památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 19. listopadu 2021

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. listopadu 2021   

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.       

Neděle – 21. listopadu  2021

34. Neděle v mezidobí. Slavnost Ježíše Krista Krále.

Koná se sbírka na Plošné pojištění.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

32. Neděle v mezidobí.

7. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Měřítkem zásluh před Bohem není velikost činu, ale velikost lásky. Ona dává věcem života pravou hodnotu. Proto prosme dnes, abychom získávali stále víc z ducha dnešních dvou vdov: z hlubokého spolehnutí se na Boha. „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“.                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela, sestru, švagra Jana a ostatní zemřelé z rodiny Kletečkovy a Dostálovy a za duše v očistci.         

Úkon kajícnosti:    

     Nyní pokorně přiznejme před Bohem své hříchy a s lítosti prosme o odpuštění.     

Farní oznámení:

 1. Dnes je 32. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.  
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – svátek Posvěcení lateránské baziliky – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Martina, biskupa – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – památka sv. Anežky České, panny – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.  
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. listopadu 2021

32. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 8. listopadu 2021

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. listopadu 2021

Svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 10. listopadu 2021

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. listopadu 2021  

Památka sv. Martina, biskupa.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. listopadu 2021

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. .

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. listopadu 2021  

Památka sv. Anežky České, panny.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.      

Neděle – 14. listopadu  2021

33. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie – 32. neděle v mezidobí – B – 7.11.2021

     „Nedáváme proto, že máme, ale dáváme proto, že milujeme!“

     Drazí bratři a sestry, v dnešním úryvku Evangelia Pán Ježíš proti sobě staví způsob myšlení, zbožnosti a života učitelů Zákona a chudé vdovy. Zatímco oni se motají kolem sebe a své důležitosti, chudá vdova dává Bohu vše, co má na živobytí, a tím Mu vlastně dává sebe, svůj život.

     Ježíš dále proti sobě staví dva způsoby dávání: boháče, kteří dávají mnoho, aby je docenili lidé, a vdovu, která skrytě dává Bohu. Učedníci by snadno přehlédli jedno i druhé, proto si je zavolal, aby jim ukázal tuto ženu, která měla svým chováním a způsobem jednání tolik z Krista a byla Mu tak podobná.

     Jak to, že chudá žena dala víc než všichni ostatní? Protože velikost daru, jak říká sv. Ambrož, se nepočítá podle toho, kolik kdo dal, ale podle toho, kolik mu zůstalo. V životě jsou často situace, kdy se peníze stávají úplně bezcennými. Je to vždycky, když máme dát něco ze sebe nebo sebe samého. Jak říká sv. Petr Chryzolog: „Vždycky má co dát ten, kdo je ochoten dát sebe“.

     Co to znamená dát ze svého nedostatku nebo nadbytku? Nezapomeňme, že  ve skutečnosti nejde o věci hmotné, ale o vztah – o vztahy mezi námi, a především o vztah s Bohem. Uvědomujeme si to, když dáváme Bohu nebo druhým jen to, co nám zbude: ze zbytkového času, ze zbytku sil, které jsme věnovali něčemu jinému, ze zbytku pozornosti, protože jsme byli fascinováni něčím jiným.

     Dát ze svého nedostatku, to je projev lásky a důvěry. Proč Bůh chce, abychom dali všechno? Protože nejdřív dal všechno On. Také proto, že jedině tak se může o nás postarat. Lidé častokrát dávají Bohu ledacos: čas, modlitby, skutky, posty. Prosí Boha o něco a diví se, že Bůh podle jejich přání nejedná. Jenže vším, co jsme Bohu nevydali, Mu svazujeme ruce, takže jednat nakonec nemůže.

     Chudá vdova vlastně svým darem řekla Bohu: „Postarej se o mě Ty sám“.

Náš život s Bohem není něco navíc, něco přidaného k našemu životu. Je to naopak podstata našeho života, život sám, protože Bohu patříme a patří Mu také všechno, co máme. Jenom se musíme bránit pokušení vlastnit, co nám svěřil, a lpět na tom. Proto se denně svěřujme Bohu do rukou se vším, co máme, aby se On mohl postarat o nás, a o všechno, co ke svému životu každý den potřebujeme.    

     „Nedáváme proto, že máme, ale dáváme proto, že milujeme!“

2. listopadu 2021

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svatá v kryptě kostela sv. Mikuláše v Jaroměři.

Hlavní dveře vstupu do chrámu sv. Mikuláše byly restaurovány.