32. Neděle v mezidobí.

7. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Měřítkem zásluh před Bohem není velikost činu, ale velikost lásky. Ona dává věcem života pravou hodnotu. Proto prosme dnes, abychom získávali stále víc z ducha dnešních dvou vdov: z hlubokého spolehnutí se na Boha. „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“.                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela, sestru, švagra Jana a ostatní zemřelé z rodiny Kletečkovy a Dostálovy a za duše v očistci.         

Úkon kajícnosti:    

     Nyní pokorně přiznejme před Bohem své hříchy a s lítosti prosme o odpuštění.     

Farní oznámení:

  1. Dnes je 32. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.  
  2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – svátek Posvěcení lateránské baziliky – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Martina, biskupa – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – památka sv. Anežky České, panny – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.  
  3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. listopadu 2021

32. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 8. listopadu 2021

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. listopadu 2021

Svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 10. listopadu 2021

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. listopadu 2021  

Památka sv. Martina, biskupa.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. listopadu 2021

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. .

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. listopadu 2021  

Památka sv. Anežky České, panny.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.      

Neděle – 14. listopadu  2021

33. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie – 32. neděle v mezidobí – B – 7.11.2021

     „Nedáváme proto, že máme, ale dáváme proto, že milujeme!“

     Drazí bratři a sestry, v dnešním úryvku Evangelia Pán Ježíš proti sobě staví způsob myšlení, zbožnosti a života učitelů Zákona a chudé vdovy. Zatímco oni se motají kolem sebe a své důležitosti, chudá vdova dává Bohu vše, co má na živobytí, a tím Mu vlastně dává sebe, svůj život.

     Ježíš dále proti sobě staví dva způsoby dávání: boháče, kteří dávají mnoho, aby je docenili lidé, a vdovu, která skrytě dává Bohu. Učedníci by snadno přehlédli jedno i druhé, proto si je zavolal, aby jim ukázal tuto ženu, která měla svým chováním a způsobem jednání tolik z Krista a byla Mu tak podobná.

     Jak to, že chudá žena dala víc než všichni ostatní? Protože velikost daru, jak říká sv. Ambrož, se nepočítá podle toho, kolik kdo dal, ale podle toho, kolik mu zůstalo. V životě jsou často situace, kdy se peníze stávají úplně bezcennými. Je to vždycky, když máme dát něco ze sebe nebo sebe samého. Jak říká sv. Petr Chryzolog: „Vždycky má co dát ten, kdo je ochoten dát sebe“.

     Co to znamená dát ze svého nedostatku nebo nadbytku? Nezapomeňme, že  ve skutečnosti nejde o věci hmotné, ale o vztah – o vztahy mezi námi, a především o vztah s Bohem. Uvědomujeme si to, když dáváme Bohu nebo druhým jen to, co nám zbude: ze zbytkového času, ze zbytku sil, které jsme věnovali něčemu jinému, ze zbytku pozornosti, protože jsme byli fascinováni něčím jiným.

     Dát ze svého nedostatku, to je projev lásky a důvěry. Proč Bůh chce, abychom dali všechno? Protože nejdřív dal všechno On. Také proto, že jedině tak se může o nás postarat. Lidé častokrát dávají Bohu ledacos: čas, modlitby, skutky, posty. Prosí Boha o něco a diví se, že Bůh podle jejich přání nejedná. Jenže vším, co jsme Bohu nevydali, Mu svazujeme ruce, takže jednat nakonec nemůže.

     Chudá vdova vlastně svým darem řekla Bohu: „Postarej se o mě Ty sám“.

Náš život s Bohem není něco navíc, něco přidaného k našemu životu. Je to naopak podstata našeho života, život sám, protože Bohu patříme a patří Mu také všechno, co máme. Jenom se musíme bránit pokušení vlastnit, co nám svěřil, a lpět na tom. Proto se denně svěřujme Bohu do rukou se vším, co máme, aby se On mohl postarat o nás, a o všechno, co ke svému životu každý den potřebujeme.    

     „Nedáváme proto, že máme, ale dáváme proto, že milujeme!“