34. Neděle v mezidobí.

Slavnost Ježíše Krista Krále

21. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Slavnost Ježíše Krista Krále, připadající na dnešek, uzavírá liturgický rok a připomíná, že život neplyne náhodně, nýbrž směřuje ke konečnému cíli: definitivnímu zjevení Krista, Pána dějin a veškerého tvorstva. Ježíš Kristus je skutečně Král Vesmíru a světa, ale i našeho života. Je jím natolik , nakolik Ho za krále uznáme. Při posledním soudu se ukáže, že svět se proměňoval k lepšímu pouze činy lásky a ničím jiným. Na konci života zjistíme, že cenu má jen to, co jsme vykonali z lásky ve službě Krista Krále. Tento svátek by nám měl být posilou k přijímání práce pro Boží království.                                                                                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za bývalou varhanici a katechetku, maminku Annu Fingrovou, k šestému výročí jejího odchodu na věčnost.          

Úkon kajícnosti:    

     Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 34. neděle v mezidobí. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále. Je to poslední neděle církevního roku.
  2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní (liturgický) rok. Během Mše svaté se bude konat posvěcení adventních věnců a svící. Jako obvykle bude také putovat obraz Betlémských poutníků: Marie a Josefa.
  3. Dnešní sbírka je určena na Plošné pojištění církevního majetku.    
  4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – památka sv. Cecilie, panny a mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka – hlavního patrona diecéze – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.    
  5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.   
  6. V říjnu tohoto roku se celá katolická Církev vydala na společnou cestu k synodalitě. V každé diecézi na celém světě byla zatím zahájena první fáze synody, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku.  Každá farnost má svého koordinátora. Pro Jaroměř a Josefov byl ustanoven pan Petr Přibyl. Nyní, prosím, abyste pozorně poslouchali, co vám chce k této věci říci:  …..     

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. listopadu 2021

34. Neděle v mezidobí. Slavnost Ježíše Krista Krále.  Koná se sbírka na Plošné pojištění.  

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 22. listopadu 2021

Památka sv. Cecilie, panny a mučednice.

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 23. listopadu 2021

Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka – hlavního patrona diecéze.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 24. listopadu 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. listopadu 2021   

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. listopadu 2021

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. listopadu 2021   

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.       

Neděle – 28. listopadu  2021

1. Neděle adventní. Začíná nový církevní (liturgický) rok.

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                       v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Vážení pokřtění,

  oslovuji Vás takto, protože Synoda o synodalitě, kterou vyhlásil papež František, se týká každého, kdo byl pokřtěn v Ježíši Kristu, každého, kdo se účastní života v církvi, ale i toho, kdo žije mimo ni, nebo je církví zklamán, odstrčen či zraněn.

   Předseda ČBK biskup Jan Graubner ve svém listě píše: „Církev potřebuje reformu či uzdravení a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury?

   I město Jaroměř – Josefov se chce zapojit do tohoto synodálního procesu. Byl jsem jmenován koordinátorem, abych zprostředkoval komunikaci mezi farnostmi našeho města a diecézí. Je to celý řetězec propojení mezi lidmi, který povede až k uším papeže Františka.

   Je řada možností, jak se dozvědět o synodálním procesu. Každý z Vás si z kostela odnese letáček a tento dopis. Vezměte, prosím, i těm, kdo tu dnes nejsou, ale i známým, kteří do kostela nechodí, sousedům, kolegům, o kterých víte, že se rádi do synody zapojí. Na letáčku najdete i několik www stránek, také doporučuji Katolický týdeník č. 43, který se synodě věnuje.

   Jelikož se nacházíme opět v sílící epidemii koronaviru, chtěl bych využít a nabídnout všechny dostupné možnosti, jak mezi sebou budeme sdílet své názory, postřehy, tužby.

1) SKUPINKY

Nejdůležitější a nejpřínosnější způsob sdílení bude vytvoření skupinek, 6-8 lidí, které budou přemýšlet a diskutovat nad předloženými tématy. Skupinky se sejdou nejméně třikrát a místem k setkání mohou být i fara i kostel v Jaroměři a Josefově. Jelikož nevím, kolik lidí se chce do skupinek zapojit, vzadu v kostele je arch, kde se můžete zapsat. Také se můžete přihlásit prostřednictvím emailu  synodajaromer@seznam.cz .

2) JIŽ EXISTUJÍCÍ SPOLEČENSTVÍ – Druhý způsob je zapojení již existujících společenství. Vím, že se ve farnostech schází rodiny, chlapi, sboristé, ženy se modlí růženec. Nechci nikoho opomenout. Prosím zástupce z těchto společenství, aby se mohli do synodálního procesu zapojit.

3) E-MAIL A URNA – Protože existuje řada skutečností, které nechceme sdělit svým známým z očí do očí, nebo se nemůžeme z jakéhokoliv důvodu zúčastnit skupinek, založil jsem emailovou adresu synodajaromer@seznam.cz , kde mi můžete psát, klidně anonymně, své názory, podněty. Ze stejného důvodu bude v kostele sv. Mikuláše a v kostele v Josefově stát vzadu krabice s nápisem „SYNODA O SYNODALITĚ“, kde mi můžete vhodit v obálce, co chcete sdělit.

4) ROZHOVOR V RODINÁCH – Jelikož je epidemie a možná nebude schůdné scházet se ve skupinách, prosím Vás, podpořte synodální proces ve svých širokých rodinách. Diskutujte doma a výsledky svých debat zapište a opět pošlete.

5) ROZHOVOR S LIDMI, KTERÍ DO KOSTELA NECHODÍ – Budu rád, když se zeptáte na názor na církev nevěřících. Třeba svých spolužáků, kolegů, sousedů, kamarádů.

   Celý proces ve farnostech bych rád ukončil do konce února. Poté zpracuji Vaše podněty a měl bych je v polovině března odeslat diecéznímu koordinátorovi.

   A teď to nejdůležitější. Do každého našeho snažení bychom měli vstupovat s dobrým úmyslem. Synoda ponese své ovoce jenom tehdy, pokud mezi sebe pozveme Ducha Svatého. Každé naše setkání by mělo začít modlitbou, aby to, co se bude říkat, měnilo církev, ale hlavně vztahy mezi námi. Klíčovým slovem synody bude NASLOUCHÁNÍ. Naslouchání druhému, i když v našich očích nebude mít třeba pravdu, naslouchání, i když se nevyjádří odborně, naslouchání, i když se strefí do mé osoby. To vyžaduje MLČENÍ.

   Pokud Vás bude něco zajímat, nebojte se mě zeptat nebo napište na výše uvedenou emailovou adresu.                          

                                                                                           Petr Přibyl, koordinátor