1. Neděle adventní

      28. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Touto neděli začíná nový liturgický rok a tím také počátek naší každoroční cesty k Vánocům. Máme se připravit na příchod našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista – „který je, který byl a který přichází“, aby zachránil to, co zahynulo. Je třeba bdělosti a důvěry: „Proto bděte a modlete se v každé době…“ – vybízí nás dnes v Evangeliu Pán Ježíš.                                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.       

Následuje svěcení adventních věnců a svící:

Modleme se:

     U Tebe, Pane, je tisíc let jako jeden den. Stále nás napomínáš skrze apoštola Pavla, abychom se probudili ze snu a očekávali den spásy. Prosíme Tě, požehnej + tyto věnce, aby jejich přítomnost nás naplnila svatou nadějí a touhou po spáse. Bože, náš nejlepší Otče! Dal jsi nám svého Syna, Ježíše Krista, jako světlo světa. Požehnej + tyto adventní svíce, aby v době adventních příprav byly symbolem toho světla, které touží osvítit každého člověka. Učiň nás hodnými      a připravenými na svátky Narození Tvého Syna, a dovol nám, abychom po smrti viděli Tvou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.  

Po modlitbě kněz kropí věnce, svíce a lid. Pak následuje vstupní modlitba.  

Farní oznámení:

  1. Dnes je 1. neděle adventní.  
  2.  Od dnešní neděle bude putovat obraz Panny Marie a sv. Josefa – betlémských poutníků.
  3. Letos budeme stavět velký Betlém. Prosím, abyste se již dnes po Mši svaté přihlásili u pana Wencla a domluvili se s ním na vhodném termínu.     
  4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí  – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – svátek sv. Ondřeje, apoštola – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Františka Xaverského, kněze a první pátek  v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství. Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.    
  5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.      

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. listopadu 2021

1. Neděle adventní. Začíná nový církevní – liturgický rok.   

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 29. listopadu 2021

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 30. listopadu 2021

Svátek sv. Ondřeje, apoštola.

V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 1. prosince 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 2. prosince 2021  

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. prosince 2021

Památka sv. Františka Xaverského, kněze; první pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. prosince 2021

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.        

Neděle – 5. prosince  2021

2. Neděle adventní.  

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                       v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou