Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

a sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka

26. prosince 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Uprostřed vánočního tajemství narození Spasitele, slavíme dnes svátek Svaté Rodiny. A všichni stojíme tváři v tvář, jasnému příkladu, který máme následovat. Máme si znovu ukázat v jasnějším světle vzor každé křesťanské rodiny. Dnešní svátek je krásný především v tom, že se nás jaksi osobně dotýká, je svátkem a posvěcením všech našich rodin a domovů.                                                                                                                                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.              

Úkon kajícnosti:

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.           

Farní oznámení:

 1. Dnes je svátek Svaté Rodiny. Na závěr bohoslužby se bude před ikonou Svaté Rodiny konat krátká pobožnost. Společně obnovíme zasvěcení našich rodin pod ochranu Svaté Nazaretské Rodiny. Jsme rádi, že máme tak veliké patrony, kterým můžeme úplně důvěřovat a pod jejich ochranou odvážně kráčet cestou svého života a povolání.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – svátek svatých Mláďátek, mučedníků – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Silvestra I, papeže; poslední den v starém roce. Mše svatá a pobožnost na poděkování za minulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do Nového roku 2022 – v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – 1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie; Nový Rok 2022; Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě. Mše svaté: v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše, v 10.15 hod. ve Velichovkách, v 15.00 hod. v Holohlavech.
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. prosince 2021

Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa a sv. Štěpána, jáhna  a prvomučedníka.  

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

                    v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 27. prosince 2021

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 28. prosince 2021

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 29. prosince 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 30. prosince 2021  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 31. prosince 2021

Památka sv. Silvestra I., papeže. Poslední den v roce.

Mše sv. a pobožnost – v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše – Na poděkování  za minulý rok s prosbou o Boží pomoc, ochranu a požehnání do nového roku.  

Sobota – 1. ledna 2022

Slavnost Matky Boží, Panny Marie.  

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Neděle – 2. ledna 2022

2. neděle po Narození Páně.  

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

                 v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Narození Páně

25. prosince 2021

Uvedení do bohoslužby:

     „Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán“.

     Drazí bratři a sestry, dnes jsme uchváceni převelikou radostí z prožívání tohoto úžasného tajemství zrození Boží Lásky v lidské podobě. Dnes se radujeme z toho, že odvěké „Slovo, které bylo u Boha, s to Slovo byl Bůh“ se stalo tělem   a přebývá mezi námi. Dnes se nám z lásky daruje život, aby svým životem a svou láskou ozářil náš život a temnotu naší lidské slabosti.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za rodinu Štelbaskou a Vavroušovou a duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Dnešního dne Církev při vzpomínce a oslavě mimořádné události Narození Páně, prvního příchodu Pána Ježíše na svět, nás zve k jásání a radosti, protože Ježíš nám svým narozením přinesl dar milosti s spásy. Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých tajemství, litujme nyní svých hříchů  a prosme o odpuštění.  

Farní oznámení:

 1. Dnes je Boží Hod Vánoční. Mše svatá bude ještě sloužená v 10.15 hod. ve Velichovkách a v 15.00 hod. v Holohlavech.
 2. Zítra je neděle – svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa a také tradičně sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka. Mše sv. bude sloužená v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše, v 10.15 hod. ve Velichovkách a v 15.00 hod. v Holohlavech.   

Vánoční přání:

     Drazí bratři a sestry, dnes myšlenky všech křesťanů směřují k oné památné, tiché a skromné betlémské stáji. K ní přicházeli obyvatelé nebe i země, velcí i malí, králové i chudí pastýři, aby se poklonili Vtělenému Slovu. K ní přicházíme i my a obdivujeme zázrak Božské lásky a vyprošujeme pro všechny naše blízké a známé, přátele a dobrodince požehnání Božího Dítěte.

     Kéž plnost tohoto požehnání sestoupí na vás všechny a pokoj zvěstovaný zpěvem andělů ať pronikne do vašich srdci. Jděte do svých domovů a hlásejte tuto radostnou zvěst: „Dnes se nám narodil Kristus Pán“.  

Pán s vámi.

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:

 • Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého Syna, Světlo rozptylující temnoty světa: ať zažene také temnoty vašich srdci, a provází vás světlem své milosti. Amen.
 • Bůh oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele: ať také vás naplní radostí a učiní vás zvěstovateli svého Evangelia. Amen.
 • Boží Syn sestoupil mezi nás, abychom skrze Něho měli přístup k Bohu Otci: ať vás Bůh skrze Něho naplní svým pokojem a připočte vás k společenství svých vyvolených. Amen.
 • Požehnej vás Všemohoucí Bůh, Otec + i Syn + i Duch Svatý. Amen.

NÁVŠTĚVA  BETLÉMA

sobota

Slavnost Narození Páně

25. prosince 2021

15.00 hod. – 17.00 hod.

Svátek Svaté Rodiny

neděle

26. prosince 2021

12.30 hod. – 17.00 hod.

4. Neděle adventní

19. prosince 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Stojíme na konci adventní doby. Pán už je blízko. Slyšíme Jeho kroky, slyšíme, jak pro nás bije Jeho srdce.  Proto přivítejme dnes Pána s pokornou láskou jako Panna Maria. Již dnes se smíme s Matkou Marii radovat z toho, že „Slovo tělem stalo se“. Připravme Mu srdce pokorné a věřící.                                                                                                                                    

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a vytrvalost v dobrém pro Petříka k jeho zítřejším narozeninám.    

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.      

Farní oznámení:

 1. Dnes je 4. neděle adventní. Končíme přípravu na Vánoce. Už brzo budeme oslavovat tajemství Narození Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Snažme se proto, abychom tyto svátky prožívali nejen s radostí, ale také s vděčností Bohu Otci za dar Jeho jednorozeného Syna, kterého seslal na zem pro naši spásu.
 2. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na sobotu – Boží Hod Vánoční a na následující den, na neděli Svaté Rodiny, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – je Štědrý den. Tento den bude sloužená Mše svatá v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a potom v 17.00 hodin slavnostní večerní Mše  sv. z vigilie Narození Páně v kostele sv. Mikuláše. Půlnoční nebude.- v sobotu – slavnost Narození Páně – Boží Hod Vánoční. Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše; v 10.15 hod. ve Velichovkách a v 15.00 hod.          v Holohlavech.  
 4. V neděli – 26. prosince – svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa.  Ten den vzpomínáme též na sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka. Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše; v 10.15 hod. ve Velichovkách a v 15.00 hod. v Holohlavech.
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.   

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. prosince 2021

4. Neděle adventní.  

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách  

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 20. prosince 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 21. prosince 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 22. prosince 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 23. prosince 2021  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. prosince 2021

Štědrý den.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

V 17.00 hod. – večerní Mše svatá z vigilie Narození Páně – v kostele sv. Mikuláše.  

Sobota – 25. prosince 2021

Slavnost Narození Páně.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Neděle – 26. prosince  2021

Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa a sv. Štěpána, jáhna  a prvomučedníka.  

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách

               v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

2. Neděle adventní

5. prosince 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Radostnou zvěstí dnešní neděle je zpráva, že Bůh k nám přichází, že nám jde vstříc. Ale také, že my Mu máme připravovat cestu: snižovat hory pychy, zasypávat propastí sobectví a nelásky. Ze století na století zní hlas herolda Páně – Jana Křtitele –  a jeho výzva lidstvu, aby přijalo svého Pána a Osvoboditele.                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé členy rodiny Radovy, Požárovy a paní Františku Dražkovou.

Úkon kajícnosti:

     Sv. Jan Křtitel nás vyzývá, abychom změnou života připravili Ježíši Kristu cestu. Proto nyní litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle adventní a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
 3. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na sobotu – Boží Hod Vánoční a na následující den, na neděli Svaté Rodiny, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.    
 4. Na oltáři NPM jsou také k vaši dispozici vigilijní oplatky.
 5. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:    – v úterý a ve čtvrtek – bohoslužba Slova v 17.00 hod. v kapli na děkanství.   

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. prosince 2021

2. Neděle adventní.  

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 6. prosince 2021

Památka sv. Mikuláše, biskupa.

Mše sv. není.

Úterý – 7. prosince 2021

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve.

V 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.    

Středa – 8. prosince 2021  

Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Mše sv. není.  

Čtvrtek – 9. prosince 2021  

V 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 10. prosince 2021

Památka Panny Marie Loretánské.

Mše sv. není.

Sobota – 11. prosince 2021

Mše sv. není.         

Neděle – 12. prosince  2021

3. Neděle adventní. Koná se sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.  

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

Homilie na 2. neděli adventní – 5.12.2021

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte Mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu“.

     Drazí bratři a sestry, advent je dobou čekání na příchod Spasitele. Každý rok si to znovu a znovu připomínáme. Čas touhy a volání lidstva po Mesiáši, který přijde, aby smířil svět se svým milosrdným Otcem. Advent je zejména příležitostí k zastavení se v tom běžném životním shonu a ke ztišení.    Je to příležitost k zamyšlení a přehodnocení našeho vztahu k Bohu a k bližnímu. Čas adventní je příležitostí, kdy můžeme začít znovu a lépe, kdy můžeme napravit to, co se nám nepovedlo anebo zdokonalit to dobré, co jsme už začali. Abychom vždy „dovedli správně volit to lepší, abychom čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků“ – tak nám to dnes přeje apoštol Pavel ve druhém čtení z listu Filipanům.

     Hlavním průvodcem adventní dobou, v očekávání na příchod Pána, je svatý Jan Křtitel, syn Zachariášův, který „uslyšel na poušti Boží slovo a šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy“. Doba ve které žil a působil, byla dobou přechodu od Staré smlouvy k Nové smlouvě. Jan Křtitel hlásal, že nastává nový čas spásy, ale v plnosti ho uskuteční teprve sám Ježíš Kristus. Ten nový čas spásy je Kristovo království. Toto království – nebe, je potřeba dosáhnout, a to vyžaduje námahu, oběť, úsilí. Je to přesně tak, jak popisuje prorok Baruch v dnešním prvním čtení: „Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě“. Tak tedy, do nebeského království vede jediná cesta: sebezapírání, pokání, rezignace se svého „já“, čili cesta pokory. Cesta pokory vede k pravé velikosti člověka. Být pravdivě velikým člověkem,    to znamená být též i malým. „Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se ponižuje, bude povýšen“ – říká Pán Ježíš.

     Prosíme Tě, Bože, probuď v nás upřímnou touhu po opravdovém pokání, abychom Ti mohli sloužit s čistým srdcem, a tak připravovat cestu Tvému jednorozenému Synu.

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte Mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu“. Amen.