2. Neděle adventní

5. prosince 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Radostnou zvěstí dnešní neděle je zpráva, že Bůh k nám přichází, že nám jde vstříc. Ale také, že my Mu máme připravovat cestu: snižovat hory pychy, zasypávat propastí sobectví a nelásky. Ze století na století zní hlas herolda Páně – Jana Křtitele –  a jeho výzva lidstvu, aby přijalo svého Pána a Osvoboditele.                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé členy rodiny Radovy, Požárovy a paní Františku Dražkovou.

Úkon kajícnosti:

     Sv. Jan Křtitel nás vyzývá, abychom změnou života připravili Ježíši Kristu cestu. Proto nyní litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 2. neděle adventní a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
  2. Příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
  3. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na sobotu – Boží Hod Vánoční a na následující den, na neděli Svaté Rodiny, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.    
  4. Na oltáři NPM jsou také k vaši dispozici vigilijní oplatky.
  5. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:    – v úterý a ve čtvrtek – bohoslužba Slova v 17.00 hod. v kapli na děkanství.   

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. prosince 2021

2. Neděle adventní.  

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 6. prosince 2021

Památka sv. Mikuláše, biskupa.

Mše sv. není.

Úterý – 7. prosince 2021

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve.

V 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.    

Středa – 8. prosince 2021  

Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Mše sv. není.  

Čtvrtek – 9. prosince 2021  

V 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 10. prosince 2021

Památka Panny Marie Loretánské.

Mše sv. není.

Sobota – 11. prosince 2021

Mše sv. není.         

Neděle – 12. prosince  2021

3. Neděle adventní. Koná se sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.  

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

Homilie na 2. neděli adventní – 5.12.2021

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte Mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu“.

     Drazí bratři a sestry, advent je dobou čekání na příchod Spasitele. Každý rok si to znovu a znovu připomínáme. Čas touhy a volání lidstva po Mesiáši, který přijde, aby smířil svět se svým milosrdným Otcem. Advent je zejména příležitostí k zastavení se v tom běžném životním shonu a ke ztišení.    Je to příležitost k zamyšlení a přehodnocení našeho vztahu k Bohu a k bližnímu. Čas adventní je příležitostí, kdy můžeme začít znovu a lépe, kdy můžeme napravit to, co se nám nepovedlo anebo zdokonalit to dobré, co jsme už začali. Abychom vždy „dovedli správně volit to lepší, abychom čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků“ – tak nám to dnes přeje apoštol Pavel ve druhém čtení z listu Filipanům.

     Hlavním průvodcem adventní dobou, v očekávání na příchod Pána, je svatý Jan Křtitel, syn Zachariášův, který „uslyšel na poušti Boží slovo a šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy“. Doba ve které žil a působil, byla dobou přechodu od Staré smlouvy k Nové smlouvě. Jan Křtitel hlásal, že nastává nový čas spásy, ale v plnosti ho uskuteční teprve sám Ježíš Kristus. Ten nový čas spásy je Kristovo království. Toto království – nebe, je potřeba dosáhnout, a to vyžaduje námahu, oběť, úsilí. Je to přesně tak, jak popisuje prorok Baruch v dnešním prvním čtení: „Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě“. Tak tedy, do nebeského království vede jediná cesta: sebezapírání, pokání, rezignace se svého „já“, čili cesta pokory. Cesta pokory vede k pravé velikosti člověka. Být pravdivě velikým člověkem,    to znamená být též i malým. „Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se ponižuje, bude povýšen“ – říká Pán Ježíš.

     Prosíme Tě, Bože, probuď v nás upřímnou touhu po opravdovém pokání, abychom Ti mohli sloužit s čistým srdcem, a tak připravovat cestu Tvému jednorozenému Synu.

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte Mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu“. Amen.