Slavnost Narození Páně

25. prosince 2021

Uvedení do bohoslužby:

     „Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán“.

     Drazí bratři a sestry, dnes jsme uchváceni převelikou radostí z prožívání tohoto úžasného tajemství zrození Boží Lásky v lidské podobě. Dnes se radujeme z toho, že odvěké „Slovo, které bylo u Boha, s to Slovo byl Bůh“ se stalo tělem   a přebývá mezi námi. Dnes se nám z lásky daruje život, aby svým životem a svou láskou ozářil náš život a temnotu naší lidské slabosti.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za rodinu Štelbaskou a Vavroušovou a duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Dnešního dne Církev při vzpomínce a oslavě mimořádné události Narození Páně, prvního příchodu Pána Ježíše na svět, nás zve k jásání a radosti, protože Ježíš nám svým narozením přinesl dar milosti s spásy. Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých tajemství, litujme nyní svých hříchů  a prosme o odpuštění.  

Farní oznámení:

  1. Dnes je Boží Hod Vánoční. Mše svatá bude ještě sloužená v 10.15 hod. ve Velichovkách a v 15.00 hod. v Holohlavech.
  2. Zítra je neděle – svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa a také tradičně sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka. Mše sv. bude sloužená v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše, v 10.15 hod. ve Velichovkách a v 15.00 hod. v Holohlavech.   

Vánoční přání:

     Drazí bratři a sestry, dnes myšlenky všech křesťanů směřují k oné památné, tiché a skromné betlémské stáji. K ní přicházeli obyvatelé nebe i země, velcí i malí, králové i chudí pastýři, aby se poklonili Vtělenému Slovu. K ní přicházíme i my a obdivujeme zázrak Božské lásky a vyprošujeme pro všechny naše blízké a známé, přátele a dobrodince požehnání Božího Dítěte.

     Kéž plnost tohoto požehnání sestoupí na vás všechny a pokoj zvěstovaný zpěvem andělů ať pronikne do vašich srdci. Jděte do svých domovů a hlásejte tuto radostnou zvěst: „Dnes se nám narodil Kristus Pán“.  

Pán s vámi.

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání:

  • Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého Syna, Světlo rozptylující temnoty světa: ať zažene také temnoty vašich srdci, a provází vás světlem své milosti. Amen.
  • Bůh oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele: ať také vás naplní radostí a učiní vás zvěstovateli svého Evangelia. Amen.
  • Boží Syn sestoupil mezi nás, abychom skrze Něho měli přístup k Bohu Otci: ať vás Bůh skrze Něho naplní svým pokojem a připočte vás k společenství svých vyvolených. Amen.
  • Požehnej vás Všemohoucí Bůh, Otec + i Syn + i Duch Svatý. Amen.

NÁVŠTĚVA  BETLÉMA

sobota

Slavnost Narození Páně

25. prosince 2021

15.00 hod. – 17.00 hod.

Svátek Svaté Rodiny

neděle

26. prosince 2021

12.30 hod. – 17.00 hod.