3. Neděle v mezidobí.

Neděle Božího Slova

23. ledna 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Bůh, který dal podíl na své nesmírné lásce, poslal své Slovo mezi nás, abychom tak poznali Jeho lásku.

     Dnes slavíme s celou Církví neděli Božího Slova. Otevřme svá srdce Božímu působení v Písmu svatém, ať objevíme smysl svého života ve světle Slova, které se stalo tělem.                                                                                                                                                                                              

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela Jiřího Erbana.              

Úkon kajícnosti:

     Nejprve však prosme Pána za odpuštění hříchů, abychom důstojně přijali Jeho Slovo a slavili Eucharistii.                          

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle v mezidobí. Je to neděle Božího Slova. Tento den se máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš život. Tato dnešní neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího Slova. Proto po Mši svaté u vchodu do kostela se bude konat mimořádná sbírka, tzv. „dveřní“ na biblický apoštolát.   
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v sobotu – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.       

Slovo života„Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždí svůj lid, abychom chválili Tvé svaté jméno“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. ledna 2022

3. Neděle v mezidobí. Neděle Božího Slova. Koná se „dveřní“ sbírka na biblický apoštolát.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 24. ledna 2022

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve. 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 25. ledna 2022

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 26. ledna 2022 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Čtvrtek – 27. ledna 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 28. ledna 2022

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve. 

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kapli na děkanství. 

Sobota – 29. ledna 2022

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Neděle – 30. ledna 2022

4. Neděle v mezidobí.  

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

PLÁČOU KNĚŽÍ?

Ano. Někdy pláčou …

 • A proč kněz pláče?
  Kněží pláčou z mnoha důvodů …
 • Nejsou však kněží Božími muži? Proč by měli plakat?
  Ano, kněží jsou zvláště vyvolení Bohem k mimořádné službě a oběti, to je pravda, ale nejsou to superhrdinové ani nejsou z kamene. Jsou to lidské bytosti.
 • Ale proč kněz pláče?
  Kněží pláčou v osamění. Obklopeni lidmi, ale sami. Pláčou ze stesku po své rodině, proto že jsou daleko od těch, které milují, proto, že s nimi nemohou být v dobrých i zlých časech, že nejsou nablízku přátelům, kteří je provázeli, když vyrůstali. Pláčou také kvůli nepochopení. Kněz nemůže onemocnět, cítit se unavený, mít přátele nebo být smutný, lidé od něj vyžadují, aby byl dokonalý, a ať udělá sebevíc dobrých věcí, vždy se najde chyba, za kterou ho budou kritizovat. Pláčou kvůli pocitu marnosti, že i když se snaží a dávají ze sebe to nejlepší, lidé na to mnohdy nereagují. Zdá se, jako by bojovali sami. Pláčou kvůli bezmoci, když jsou svědky bolesti, problémů, nemocí, chudoby a utrpení jim svěřených duší a nemohou dělat nic jiného než se modlit, být s nimi, chápat a soucítit. Pláčou také štěstím, když prožívají radost svého povolání, když slouží bližnímu, když vidí plody svého působení. Pláčou ze samé lásky, když se jim dostává opravdové a nezištné náklonnosti od některých dobrých lidí, když ve svém životě cítí Boží lásku. Ano, kněží pláčou, sami a v tichosti. Jsou uprchlíky schovanými v Srdci Boha. Kněží také pláčou z bolesti nad svými hříchy a bídou, protože navzdory všemu jsou také hříšníky.
  Proto se za kněze modleme. Než abychom kněze kritizovali, raději poklekněme a modleme se za něj.

2. Neděle v mezidobí.

16. ledna 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Bůh tak miloval svět, že nám dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo  v Něho uvěří, měl život věčný. My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni. Proto sešli jsme se zde, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                                                                                                                                                                        

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Františka Volfa.              

Úkon kajícnosti:

     Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.                     

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle v mezidobí.   
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Antonína, opata – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   – ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Anežky, panny a mučednice – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kapli na děkanství.  – v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.    
 3.  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  
 4. Zítra – v pondělí – 17. ledna – se v 17.00 hodin v kapli na děkanství v Jaroměři uskuteční takzvaná synodální Mše svatá – za průběh synody. Jedná se o zapojení všech pokřtěných celé katolické Církve, kteří vedeni Duchem Svatým  mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory  a podněty, vedoucí k rozvoji Církve. Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě Církve, takové Církve, jak ji zamýšlí Kristus. Proto všichni, kdo máte o to zájem, jste srdečně zváni.
 5. Příští neděli je neděle Božího Slova. Po Mši svaté u vchodu do kostela se bude konat mimořádná sbírka, tzv. dveřní na biblický apoštolát.     

Slovo života

„Bůh vás povolal kázáním Evangelia, abyste dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista“.

   

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. ledna 2022

2. Neděle v mezidobí.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách  

              v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 17. ledna 2022

Památka sv. Antonína, opata.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. „synodální“ – za průběh synody v 17.00 hod. v Jaroměři (v kapli na děkanství) pro farníky z Jaroměře a Josefova (všichni, kdo máte o to zájem jste srdečně zváni).

Úterý – 18. ledna 2022

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 19. ledna 2022

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 20. ledna 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 21. ledna 2022

Památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kapli na děkanství.  

Sobota – 22. ledna 2022

Z důvodu nemoci kněze Mše svatá v Heřmanicích nebude.

Neděle – 23. ledna 2022

3. Neděle v mezidobí. Neděle Božího Slova. Koná se  „dveřní“ sbírka na biblický apoštolát.  

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

                                                                             

Svátek Křtu Páně

9. ledna 2022

Uvedení do bohoslužby:

     O vánocích jsme slavili narozeniny Pána Ježíše, dnes slavíme Jeho pokřtění. Pán Ježíš při tom křtu zažil, jak ho Otec nebeský má rád: „Ty jsi můj milovaný Syn, v Tobě mám zalíbení“. Nejen Pán Ježíš, i my jsme byli na křtu prohlášeni za Boží syny, za Boží děti.  Od křtu svatého jsme s Bohem spojeni životem, který nám byl dán. A tak , jako Jeho Syn – Ježíš Kristus v poslušnosti sestoupil do vod Jordánu, i my se před Ním v důvěře skláníme a prosíme, abychom své křesťanství nesli jako šlechtictví ducha.                                                                                                                                                                                    

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za Boží pomoc a ochranu a za dary Ducha Svatého.             

Úkon kajícnosti:

     Jako hříšníci se nyní postavme v duchu vedle Ježíše do Jordánu, vyznejme v pokoře své hříchy a prosme za jejich odpuštění.                    

Farní oznámení:

 1. Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Avšak vánoční výzdobu v kostele necháme podle tradice do 2. února, to je do svátku Uvedení Páně do chrámu, do Hromnic.
 2. Po Mši svaté se dnes u vchodu do kostela bude konat „Tříkrálová sbírka“.  
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.    
 4.  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  
 5. Zítra – v pondělí – 10. ledna – se v 17.00 hodin v Josefově uskuteční takzvaná synodální Mše svatá – za průběh synody. Jedná se o zapojení všech pokřtěných celé katolické Církve, kteří vedeni Duchem Svatým  mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji Církve. Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě Církve, takové Církve, jak ji zamýšlí Kristus. Proto všichni, kdo máte o to zájem, jste srdečně zváni.    

Slovo života

„Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad Ním Duch Svatý jako holubice, a ozval se hlas Otce:   „To je můj milovaný Syn, v Něm jsem si zalíbil“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. ledna 2022

Svátek Křtu Páně. Koná se Tříkrálová sbírka.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách  

                 v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 10. ledna 2022

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. „synodální“ – za průběh synody v 17.00 hod. v Josefově pro farníky z Josefova a Jaroměře (všichni, kdo máte o to zájem jste srdečně zváni).

Úterý – 11. ledna 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 12. ledna 2022

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 13. ledna 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 14. ledna 2022

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. ledna 2022

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 16. ledna 2022

2. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

                  v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

Homilie na svátek Křtu Páně – C – 2022

     „Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“

     Na počátku Ježíšovy veřejné činnosti stojí mimo jiné událost, kterou si připomínáme dnešním svátkem – Ježíšův křest. Tato událost nám ukazuje, kdo je Ježíš. Prorok Izaiáš v dnešním prvním čtení charakterizuje Ježíše jako Mesiáše těmito slovy: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí(…). Na jeho nauku čekají daleké kraje“.  

     Svatý Petr, v dnešním druhém čtení ze Skutků apoštolů toto Izaiášovo proroctví potvrzuje, že Ježíš je opravdu tím slíbeným Mesiášem, který přináší spásu celému světu: „Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše Krista“.

     Toto vše definitivně uzavírá dnešní Evangelium, jakoby staví tečku nad „i“: „A z nebe se ozval Otcův hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v Tobě mám zalíbení!“ Ježíš nám svým křtem zjevuje sám sebe, dává se nám poznat, abychom pochopili, kdo je. Je jedním z nás, protože přichází ke křtu, tak jako ostatní. Je však také Božím Synem, protože je to výslovně řečeno z nebe.

     Drazí bratři a sestry, přijetím křtu v Jordáně z rukou svého předchůdce, sv. Jana Křtitele, zahájil Ježíš Kristus své veřejné vystupování a působení. My si při vzpomínce na tuto událost připomínáme svůj vlastní křest. Není pochyb, že Janův křest, který Ježíš přijal, není tentýž, který přijímáme my. Přesto, ale mají něco společného. Především symbol – ponoření do vody jako znamení změny života. Tak přicházely k Janovi celé zástupy, které chtěly změnit svůj život, a tak připravit cestu tomu, který má přijít. A my jsme dnes svědky toho, že ten, který měl přijít, přišel. A postavil se tam do řady mezi obyčejné smrtelníky. Proč se Pán Ježíš nechal pokřtít? Vždyť  On žádný křest nepotřeboval. Ano, křest sice nepotřeboval, ale tím gestem ukázal svou solidaritu s hříšníky, které přišel vykoupit, i to, že na sebe bere hříchy všech lidí, aby nás   z nich osvobodil a očistil.

     Křest, jak Janův, tak ten náš křesťanský, vyžaduje, abychom změnili život a uvěřili v Krista. Víra v Krista znamená svěřit se do Jeho rukou a dát Mu celý svůj život. Spojíme-li tyto dvě snahy – víru a změnu života – nacházíme se na cestě ke spáse, čili ke svatosti. A o to právě jde. Být pokřtěn znamená nastoupit cestu ke svatosti. O tom bohužel většina z nás ani neuvažuje. Svatost považujeme v lepším případě za nedosažitelnou metu, o kterou nemá cenu ani usilovat. Zamysleme se dnes nad svým křtem. Především buďme vděční za to, že jsme vyvoleni ke svatosti. Potom se však zkoumejme, zdá se svého křtu žijeme? Je náš křest počátkem, anebo bohužel také hned koncem naší cesty k Bohu? A přece křest je počátkem všeho. Katechismus Katolické Církve nás učí, že „Svatý křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu věčnému a k Božímu království, je branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem“. „Každý pokřtěný, který se stal Božím dítětem a byl oblečen do svatebního roucha, je připuštěn k svatební hostině Beránkově a přijímá pokrm nového života, Tělo a Krev Kristovu“. Ó, jak velikého daru se nám dostává svatým křtem. Jako Boží děti a nový vyvolený lid, můžeme přistupovat ke Stolu Páně, přijímat Ho do svého srdce, a tak se s Ním ještě plněji a důvěrněji sjednocovat.

     Pane Ježíši, chceme pamatovat na všechny výsady a práva, která plynou z toho, že jsme členy Tvého království, že patříme do Tvé Církve. Pomoz nám, abychom i my žili lépe ze svého křtu a druhé k plnějšímu životu z této svátosti vedli osobním příkladem a moudrou výchovou. Amen.     

2. Neděle po Narození Páně

2. ledna 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes je první neděle v novém roce. Začíná chválou moudrosti. Scházíme se tu, abychom se tu setkali s Božím Slovem, s Boží Moudrostí, abychom jí posílili naši moudrost lidskou. Moudrost se tu ztotožňuje se Slovem Božím. Svou Moudrostí přebývá Bůh uprostřed lidí. Vtělenou Moudrostí Boží je Logos, Slovo, Boží Syn, náš Pán Ježíš.                                                                                                                                                                            

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu; za živé a za zemřelé farníky.             

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.               

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle po Narození Páně a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat krátká pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – slavnost Zjevení Páně – Tří Králů – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.- příští neděli – 9. ledna – je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Po Mši svaté u vchodu do kostela se bude konat Tříkrálová sbírka.  
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.    

Slovo života

„Sláva Tobě, Kriste, Tys byl hlásán pohanům, sláva Tobě, Kriste, Tys došel víry ve světě“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 2. ledna 2022

2. Neděle po Narození Páně.  

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách  

               v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 3. ledna 2022

Svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 4. ledna 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 5. ledna 2022

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 6. ledna 2022

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 7. ledna 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. ledna 2022

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 9. ledna 2022

Svátek Křtu Páně. Koná se Tříkrálová sbírka.   

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou