4. Neděle postní.

27. března 2022

Uvedení do bohoslužby:

     „Vesel se, Jeruzaléme! Radujte se, neboť váš zármutek se promění v radost!“ Tak začíná bohoslužba dnešní neděle Laetare. To je radostná zvěst dnešního Božího Slova. Bůh nás potřebuje radostné. Proto Církev nás dnes vyzývá k radosti.                                                                                                                                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Teresu a Tadeusza Pytraczykowy  z Jastrzębia-Zdroju, manželů, kteří restaurovali pro náš kostel Palladium české země.              

Úkon kajícnosti:

     Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme milosrdného Boha Otce o odpuštění našich hříchů.                                    

Farní oznámení:

 1. Dnes je 4. neděle postní, radostná nebo růžová. „Tak Bůh miloval svět, že obětoval svého Syna na jeho vykoupení“. To je radostná zvěst dnešního dne. Chceme-li se dobře připravit na velikonoce, musíme si uvědomit tuto skutečnost, věřit v Boží lásku. A pak odpovídat na Boží lásku. Jen tak můžeme prožívat opravdovou velikonoční radost.  
 2. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.  
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství. Ve středu – ve 14.30 hod. – Mše sv. v Domově důchodců v Černožicích.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.       
 4.  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.         

Slovo života

„Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze Něho spasen“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. března 2022

4. Neděle postní – Laetare.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách  

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 28. března 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 30. března 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Ve 14.30 hod. – Mše sv. v Domově důchodců – Černožice.

Čtvrtek – 31. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. dubna 2022  

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 2. dubna 2022

Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Neděle – 3. dubna 2022

5. Neděle postní.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
(slavnost Zvěstování Páně – 25. března 2022)
Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.
Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme touhy po míru a naději jednotlivých národů a mladých lidí. Roznemohli jsme se žádostivostí, uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme se svou lhostejností, paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám ignorovat Boha, žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské životy a hromadit zbraně. Přitom všem jsme zapomněli, že jsme ochránci svého bližního, ochránci společného domova světa. Válkou jsme zpustošili zahradu Země, hříchem jsme zranili srdce našeho Pána, který si přeje, abychom si byli navzájem bratry a sestrami. Vůči všem a vůči všemu jsme se stali netečnými, s výjimkou svého já. Se zahanbením voláme: Odpusť nám, Pane!
Uprostřed bídy hříchu, vyčerpanosti a slabosti, tajemství nespravedlnosti zla a války, nám ty svatá Matko, opakuješ, že Bůh nás neopouští, naopak na nás stále láskyplně hledí, v touze odpustit nám, pomoci nám znovu vstát. Vždyť nám daroval Tebe a ve Tvém Neposkvrněném srdci vytvořil útočiště pro církev a pro lidstvo.
Byla jsi nám dána z Boží dobroty, abys nás těch nejdrsnějších zvratech dějin vedla za ruku.
Utíkáme se proto k tobě, tlučeme na dveře tvého srdce my, tvé milované děti, za kterými se neúnavně v každé době vydáváš a zveš je, aby se obrátily. Přijď na pomoc v této temné hodině a povzbuď nás. Zopakuj každému z nás: „Cožpak tu nejsem já, tvoje matka?“ Ty dokážeš zlomit okovy našeho srdce, strhnout hradby naší doby. V tebe vkládáme svou důvěru. Máme jistotu, že zvláště ve chvíli zkoušky neodmítneš naše úpěnlivé prosby a přispěcháš nám na pomoc.
Tak tomu bylo i v Káně Galilejské, kdy jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu a ukázala tak světu jeho první znamení. Když se svatební slavnost proměnila ve smutek, řekla jsi: „Už nemají víno“ (Jan 2,3). Pověz to znovu Bohu, Matko, protože víno naší naděje se vyprázdnilo, radost pohasla, bratrství se rozptýlilo. Provinili jsme se proti lidskosti, poničili jsme mír. Stali jsme se schopnými jakéhokoli násilí, jakékoli destrukce. Naléhavě potřebujeme tvou mateřskou pomoc.
Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu.
Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války.
Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření.
Královno nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost.
Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění.
Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby.
Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce.
Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství.
Královno míru, získej světu mír.
Kéž tvůj pláč, Matko, pohne naším zatvrzelým srdcem. Slzy, které jsi pro nás vylila, ať dají znovu rozkvést tomuto údolí, které spálila naše nenávist. I když řinčení zbraní neutichá, tvá modlitba ať nás dovede k pokoji. Svou mateřskou dlaní se dotkni všech trpících, všech, kdo prchají uprostřed bombardování. Ve své mateřské náruči potěš ty, kdo jsou nuceni opustit svůj domov, svou zem. Tvé bolestné srdce ať v nás probudí soucit a pomůže nám otevřít naše domovy, abychom se ujali zraněných a odvržených lidí.
Svatá Boží Matko, stojící pod křížem, Ježíš pohleděl na učedníka stojícího vedle tebe a řekl ti: „Hle, tvůj syn“ (Jan 19,26). Svěřil ti tak každého z nás. Učedníkovi, a v něm každému z nás, řekl: „Hle, tvá matka“ (verš 27). Matko, toužíme tě nyní přivést do svého života a do svých dějin. Lidstvo, zničené a ztrápené, stojí pod křížem spolu s tebou. Chce se svěřit tobě, skrze tebe se zasvětit Kristu. Ukrajinský národ a ruský národ tě s láskou uctívá, k tobě se utíká. Pro ně, a pro všechny národy ničené válkou, hladem, nespravedlností a bídou, zní tlukot tvého srdce.
Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať skončí válka, zajisti světu mír. Tvé „ano“, které jsi ze srdce vyslovila, otevřelo brány dějin Knížeti pokoje. Věříme, že skrze tvé srdce se znovu vrátí mír. Tobě proto zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání lidí, úzkosti i naděje světa.
Skrze tebe ať se na zemi rozhostí Boží milosrdenství a pokojný tep míru začne znovu pulsovat v našich dnech. Ženo, která jsi opakovala své „ano“, na kterou sestoupil Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. Ty, která jsi životodárným pramenem naděje, napoj naše žíznívá srdce. Ty, která jsi utvářela Ježíšovo lidství, učiň z nás tvůrce společenství, ty, která jsi kráčela po našich cestách, doveď nás na stezku pokoje.
Amen.

3. Neděle postní.

20. března 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Doba postní, kterou prožíváme, je darem a příležitostí k tomu, abychom zapracovali na svém osobním obrácení, ke kterému nás dnes v Evangeliu  vyzývá Pán Ježíš. To je pravý smysl pokání. Obrátit se znamená natrvalo a pevně se přimknout k Bohu a na Jeho lásku odpovídat milujícím srdcem.                                                                                                                                                                                                                                 

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za tatínka Josefa Černého z Třebechovic p.O.            

Úkon kajícnosti:

     Nyní je čas pokání. Odpusťme tedy všem, kteří nám nějak ublížili a vyznejme své viny, aby i nám mohlo být odpuštěno.                                

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle postní.
 2. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie. 
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – slavnost Zvěstování Páně – den modliteb za ochranu počatého života – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.      

 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.   
 • V těchto dnech socha Panny Marie Fatimské putuje přímo z Fatimy do Lvova na Ukrajině, aby tam během války chránila ukrajinský národ od útoků a násilí ruské, putinovské agrese. Tento pátek – 25. března, na slavnost Zvěstování Páně, papež František během kajícné liturgie, které bude předsedat od 17.00 hodin ve Svatopetrské bazilice obnoví zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Ve stejnou dobu přímo ve Fatimě totéž učiní papežský almužník kardinál Konrad Krajewski, jako vyslanec Svatého otce.  A nyní my, na přímluvu Panny Marie Fatimské, budeme prosit milosrdného Boha Otce o ukončení války na Ukrajině, za pokoj na celém světě a za všechny oběti této války. Vírou můžeme hory přenášet. Modlitbou můžeme zastavit válku. Při této příležitosti vás všechny vybízím k častější, soukromé modlitbě před naší soškou Panny Marie Fatimské také ve svých osobních záležitostech. Nebojte se vystoupit nahoru, do presbitáře, kde je klekátko, blíž k Panně Marii, abyste se podívali do Její láskyplné tváře.       

Slovo života

„Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. března 2022

3. Neděle postní.  

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 21. března 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 23. března 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Čtvrtek – 24. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 25. března 2022 

Slavnost Zvěstování Páně – den modliteb za ochranu počatého života.

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Sobota – 26. března 2022

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 27. března 2022

4. Neděle postní – Laetare.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii.

     Ó, Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem  a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému Srdci. Obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš lidský svět, který Ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni starostí o pozemský a věčný úděl lidí a národů. Zvlášť pak Ti svěřujeme a zasvěcujeme ten lid a ty národy, které tento projev důvěry a zasvěcení nejvíce potřebují. Spoléháme na Tvou pomoc v nouzi, v níž se nacházejí naše sestry a naši bratři na Ukrajině.

     Pod Tvou ochranu se utíkáme, svatá Matko Boží! Neodmítej naše prosby, když jsme v těžkých zkouškách. Moc tohoto zasvěcení přetrvává po všechen čas, zahrnuje všechny lidi a národy, překonává každé zlo, které je duch temnot schopen podnítit v lidském srdci a v dějinách, a které skutečně v našem čase roznítil. Matko Církve! Dej světlo Božímu lidu na cestách víry, naděje a lásky! Děj světlo zvlášť ukrajinskému národu, vkládáme ho do Tvého mateřského Srdce. Ó, Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám všem vítězit nad hrozbou zla, které se tak snadno zakoření v srdcích dnešních lidí a které již svými nezměrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě uzavírá cesty k budoucnosti.

Svatá Matko Boží, Královo míru, oroduj za nás a vysvoboď nás! Voláme k Tobě:

 • Od hladu a války, vysvoboď nás!
 • Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války, vysvoboď nás!
 • Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, vysvoboď nás!
 • Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás!
 • Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním  a mezinárodním životě, vysvoboď nás!
 • Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!
 • Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, vysvoboď nás!
 • Od ztráty povědomí o dobru a zlu, vysvoboď nás!

      –   Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás! Přijmi, ó Matko

   Kristova, toto volání plné utrpení všech lidi! Plné utrpení národů! Pomoz nám mocí Ducha Svatého překonat každý hřích, hřích člověka a hřích světa, hřích v jakémkoliv jeho projevu. Ať se v historii světa znovu projeví nekonečná spásná moc Vykoupení, moc Milosrdné Lásky! Nechť ona zastaví zlo, změní smýšlení lidi! Ať se v Tvém Neposkvrněném Srdci ukáže všem světlo naděje!

Následují Suplikace (vroucná, úpěnlivá modlitba, prosba):

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý a Nesmrtelný! Smiluj se nad námi!

Od moru, hladu, ohně a války, vysvoboď nás, Pane!

Od náhlé a nenadálé smrti, zachraň nás, Pane!My hříšníci Tebe, Boha prosíme, vyslyš nás, Pane!

2. Neděle postní.

13. března 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Postní doba nám pomáhá vysvětlit smysl naší existence, naši hodnotu a náš věčný cíl. Nemáme žít jen pro přízemní cíle, ale máme mít smysl pro věčné hodnoty, pro spásu své duše. Apoštolové zažili na několik okamžiků Kristovo proměnění. My tu možnost máme při každé mešní oběti, během které se můžeme zcela ponořit do Jeho lásky a odcházet Jím proměněni v pravé křesťany do světa.                                                                                                                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za živé a zemřelé členy rodiny Svobodové, Dorňákové, Knotkové a Matochové.             

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                                 

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle postní.
 2. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.  
 3.  Minulou neděli se konala druhá sbírka na pomoc Ukrajině. Na tento účel bylo vybráno: v Jaroměři: 12.032,- Kč. (20.448,- Kč.). Ve Velichovkách: 2.750,- Kč.(6.220,-Kč.). V Holohlavech: 4.800,- Kč. (11.900,- Kč.). Pán Bůh vám zaplať.  
 4. Dnes po Mši svaté se bude u vchodu do kostela konat mimořádná sbírka na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové.
 5. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – 19. března – slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Zaloňově.      
 6.  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

Slovo života

„V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas:  To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. března 2022

2. Neděle postní. Koná se sbírka na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách  

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 14. března 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 16. března 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Čtvrtek – 17. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. března 2022  

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 19. března 2022

Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. března 2022

3. Neděle postní.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

1. Neděle postní.

6. března 2022

Uvedení do bohoslužby:

    Popeleční středou jsme pokorně vykročili na čtyřicetidenní cestu přípravy na velikonoce. Je to čas obrácení, milosti a spásy skrze modlitbu, almužnu a půst. Toto posvátné období má nás přiblížit k Bohu i bližním.                                                                                                                                                                                                                    

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu, za živé a zemřelé farníky.                

Úkon kajícnosti:

     Učme se dnes od Ježíše, jak se zachovat v pokušení, a jestli jsme podlehli a zhřešili, prosme o odpuštění.                            

Farní oznámení:

 1. Dnes je 1. neděle postní. Touto liturgickou dobou nás Církev vede k obnově života. Jsme vedení také k tomu, abychom více rozjímali  o utrpení Pána Ježíše, abychom více rozjímali o vykoupení člověka. Prožijme letošní dobu postní opravdově, v modlitbě a s ochotou z lásky  ke Kristu Pánu se přidružit k Jeho kříži.
 2. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 3. Prožíváme mimořádně těžkou dobu, kdy miliony lidí ve velmi blízké zemi – na Ukrajině, čelí patrně největšímu zlu, jakého je člověk schopen. Biskup Jan Vokál se obrací s naléhavou výzvou ke všem lidem dobré vůle v královéhradecké diecézi: „Proto vás všechny naléhavě prosím  o konkrétní pomoc Ukrajincům prchajícím před válečnou agresí, a to bez ohledu na jejich vyznání či přesvědčení. Prosím každého z vás, aby hledal konkrétní způsob, jak může pomoci skutkem lásky ve své domácnosti či ve své obci. Význam takového skutku je nejenom praktický, ale je zároveň projevem křesťanského postoje, otevřením dveří samotnému Kristu, který „stojí u dveří a klepe“. Prosím vás proto, abyste otevřeli dveře potřebným tak, jak jenom můžete. Abychom mohli pomoc konkrétních dobrovolníků koordinovat a účinně si pomáhat také navzájem, prosím, abyste o ní informovali diecézní charitu. Zde můžete také pomoc nabízet a charita dokáže nabídku zpracovat. Ty, kteří nemohou pomoci bezprostředně, mohou přispívat finančně či materiálně na pomoc pořádanou naší charitou. Prosím vás také o stálou modlitbu za mír, za oběti války, jakož          i za obrácení těch, kteří tento těžký hřích vědomě páchají či se na jejich zločinech jakkoliv podílejí. Tomuto úmyslu zasvěťme i počínající postní dobu, v níž si můžeme něco odříci, na znamení pokání, ve prospěch zcela konkrétních potřebných. Srdečně vám děkuji za pomoc, žehnám vám a svěřuji vás, jakož i ty, kterým pomáháte, pod mateřskou ochranu Panny Marie“.
 4.  Minulou neděli se konala sbírka na pomoc Ukrajině. Na tento účel bylo vybráno: v Jaroměři: 8.416,- Kč. Ve Velichovkách: 3.470,- Kč. V Holohlavech: 7.100,- Kč. V Sendražicích: 415,- Kč. Pán Bůh vám zaplať. Ještě dnes po Mši svaté u vchodu do kostela budete mít možnost přispět na pomoc Ukrajině.
 5. Příští neděli se bude konat mimořádná sbírka na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové.
 6. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.      
 7.  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

Slovo života

„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. března 2022

1. Neděle postní.

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách  

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 7. března 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 8. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 9. března 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Čtvrtek – 10. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. března 2022  

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 12. března 2022

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. března 2022

2. Neděle postní. Koná se sbírka na celostátní setkání mládeže.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou