3. Neděle velikonoční.

1. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se dnes u oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Václava Ridla k výročí úmrtí, jeho manželku Zdenku a celý rod – za živé i zemřelé.               

Úkon kajícnosti:

     Sešli jsme se, abychom oslavili Beránka Božího, který na sebe vzal hříchy světa. Aby naše oslava byla upřímná a z čistého srdce, vyznejme nejprve své osobní hříchy.                                                   

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle velikonoční. Začíná Týden modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání. Příští neděli – Dobrého Pastýře se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů – v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství a ve 14.30 hod. v domově důchodců v Černožicích.

– ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.  v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Kristus, který všechno stvořil, vstal z mrtvých a smiloval se nad lidským pokolením. Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. května 2022

3. Neděle velikonoční. 

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 2. května 2022 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 3. května 2022

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 4. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Mše sv. ve 14.30 hod. v Domově důchodců v Černožicích. 

Čtvrtek – 5. května 2022

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. května 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 7. května 2022

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 8. května 2022

4. Neděle Velikonoční – neděle Dobrého Pastýře. Koná se sbírka na bohoslovce.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.

17. dubna 2022

Uvedení do bohoslužby:

    „Toto je den, který učinil Pán. Jásejme a radujme se v něm!“

    Drazí bratři a sestry, vítám vás ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.  Ukřižovaný Ježíš Kristus, kterého Bůh Otec probudil ze smrti, vstupuje mezi nás a zdraví nás jako svůj vykoupený lid: „Pokoj vám! Slaví s námi velikonoční hostinu a shromažďuje nás kolem svého oltáře.                                                                                                                                                                                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována živé i zemřelé členy rodiny Műllerovy, Hážovy,  Kubinovy,Lachmanovy, Starouškovy a Pšeničkovy.             

Úkon kajícnosti:

     Smrt byla přemožena a otevřelo se nebe. Abychom mohli prožívat opravdovou radost, litujme nejprve svých hříchů, které na sebe vzal náš Pán Ježíš Kristus, aby nás zachránil.                                             

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Slavíme největší svátek církevního roku. Liturgie nás vybízí k radosti: „Toto je den, který připravil Pán; jásejme a radujme se z něho!“ Ano, nastal nový den, který učinil Pán,  den, který v oslaveném Těle Zmrtvýchvstalého navrací světu zraněnému hříchem jeho původní krásu prozářenou novým světlem. Drazí bratři a sestry, přeji vám plnost radosti, pokoje, naděje a jistoty vítězství dobra nad zlem, života nad smrtí. Ať každý z nás uslyší dnes znovu a ponese dál tuto radostnou zvěst zmrtvýchvstání: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“. Ježíš žije, aleluja!
 2. Mnohokrát děkuji panu varhaníkovi, zpěvákům našeho chrámového sboru, orchestru za hudební doprovod během velikonočních svátků.   
 3. Po Mši svaté jsou všichni hudebnici zváni na malé pohoštění do farní budovy.
 4. Zítra je Velikonoční pondělí – Mše svatá bude sloužena v 8.30 hod.  v kostele sv. Mikuláše.
 5. V tomto týdnu – velikonočním oktávu – pořad bohoslužeb je následující:

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 • Žehnání velikonočních pokrmů:

K.: Naše pomoc je ve jménu Pána.

L.: Neboť  On stvořil nebe i zemi.

Modleme se:

     Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k svému stolu a slavíš s námi hostinu. Prosíme Tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením Tvého požehnání + a Tvé lásky.  Přijmi pozvání do našich domovů. Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme Tvou přítomnost a Tvé požehnání. Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, která pramení z Tvého velikonočního vítězství nad smrtí, zlem a hříchem. Doveď nás všechny až k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.    

Slovo života

„Pán skutečně vstal z mrtvých. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Ježíš Kristus – včera, dnes i navěky! Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. dubna 2022

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.  Velikonoce.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí v oktávu velikonočním – 18. dubna 2022 

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý v oktávu velikonočním – 19. dubna 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa v oktávu velikonočním  – 20. dubna 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Čtvrtek v oktávu velikonočním – 21. dubna 2022

Mše sv.  v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek v oktávu velikonočním – 22. dubna 2022 

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota v oktávu velikonočním – 23. dubna 2022

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 24. dubna 2022

2. Neděle Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Květná – Pašijová – neděle.

10. dubna 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Velikonoce začínají slavným vjezdem Páně do Jeruzaléma, prastarou oslavou Krista Krále. Sešli jsme se tu, abychom dělali totéž, co občané jeruzalémští, abychom připravili Pánu Ježíši slavný vjezd do naší farní obce, do našeho chrámu. Chceme Pána Ježíše radostně pozdravit jako svého Krále, chceme nést v rukou zelené ratolesti, v nichž se probudil jarní život, jako symbol Kristova slavného vítězství nad smrtí.                                                                                                                                                                                                                                                        

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Mariji Svitelskou.             

Úkon kajícnosti:

     Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Nejsvětější Oběť Páně, litujme svých hříchů a prosme o milosrdenství.                                         

Farní oznámení:

 1. Dnes je Květná neděle. Začali jsme liturgii slavnostním zahájením. Vstupujeme do Svatého týdne. Je to týden díků a chvály za naše vykoupení.
 2. Ještě dnes je možno přispět na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie. 
 3. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Večeře Páně – v 15.00 hod. v Holohlavech a v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři.

– Velký pátek – velkopáteční obřady na památku Umučení a smrti Pána Ježíše – ve 14.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 15.00 hod. velkopáteční obřady v Holohlavech. V 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše     v Jaroměři.

– Bílá sobota – obřady velikonoční vígilie se budou konat od 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.    

 • Na Bílou sobotu bude od 9.00 do 17.00 hodin adorace u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři Narození Panny Marie. Moc vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možnosti.
 • Na Boží Hod Velikonoční bude při Mši svaté svěcení pokrmů.
 • Prosím také naše farnice, zda by mohly podle svých možnosti přinést na děkanství na příští neděli občerstvení pro náš chrámový sbor. Předem děkuji za vaši ochotu a pomoc.       
 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.   

Slovo života„Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. dubna 2022

Květná – Pašijová neděle. Koná se sbírka na plošné pojištění církevního majetku.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí Svátého týdne – 11. dubna 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý Svatého týdne – 12. dubna 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa Svatého týdne  – 13. dubna 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Zelený Čtvrtek – 14. dubna 2022

Mše svatá na památku Večeře Páně – v 15.00 hod. v Holohlavech.

Mše sv. na památku Večeře Páně – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Velký Pátek – 15. dubna 2022 – den přísného postu. 

Ve 14. 30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 15.00 hod. velkopáteční obřady na památku Umučení Páně – v Holohlavech.

V 18.00 hod. – velkopáteční obřady na památku Umučení Páně v kostele sv. Mikuláše.   

Bílá Sobota – 16. dubna 2022

Velikonoční vigilie – slavnostní obřady v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Neděle – 17. dubna 2022

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Boží Hod Velikonoční.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

5. Neděle postní.

3. dubna 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Doba postní přípravy na Velikonoce se blíží ke konci. Příští neděle je už Květná. Co považuje Církev za důležité ještě nám do svátků zvěstovat? Dnes uslyšíme, jak lidé hříšníky odsuzují, ale Ježíš je zahraňuje. To je radostné poselství dnešního Slova Božího. Kristus chce zachránit i nás. Kristovo utrpení  a vzkříšení je pramenem naší obnovy.                                                                                                                                                                                                                                                 

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče a bratry Bajerovy a manžela Vladimíra Lajvra.              

Úkon kajícnosti:

     Než začneme slavit tuto Oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.                                    

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle postní.
 2. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie. 
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hodin v kapli na děkanství.

– v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

 • Příští neděle je Květná neděle – Pašijová. Proto prosím, abyste si přinesli ratolestí s sebou do kostela.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na Plošné pojištění církevního majetku.
 • Na Bílou sobotu bude od 9.00 do 17.00 hodin adorace u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři Narození Panny Marie. Moc vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možnosti.        
 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.   

Slovo života„Praví Pán: Nyní se tedy obraťte ke Mně celým svým srdcem,   neboť jsem dobrotivý a milosrdný“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. dubna 2022

5. Neděle postní.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 4. dubna 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 5. dubna 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 6. dubna 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Čtvrtek – 7. dubna 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. dubna 2022 

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Sobota – 9. dubna 2022

Mše sv. s nedělení platností v 17.00 hod. v Semonicích.  

Neděle – 10. dubna 2022

Květná – Pašijová – Neděle. Koná se sbírka na plošné pojištění církevního majetku.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou