13. Neděle v mezidobí.

26. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se jako Církev u Božího oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za Boží pomoc, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie v těžké životní situaci.              

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.
 2. Dnešní sbírka je určena na Charitu.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a ve 14.30 hod. v Domově důchodců v Černožicích.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života„Náš Spasitel Kristus Ježíš zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. června 2022

13. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na charitu.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech (Poutní Mše svatá).

Pondělí – 27. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 28. června 2022

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 29. června 2022   

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Ve 14.30 hod. – Mše sv. v Domově důchodců v Černožicích.    

Čtvrtek – 30. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. července 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 2. července 2022

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 3. července 2022

14.Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 

19. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se shromažďujeme jako Boží lid k slavení Kristovy oběti.  Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela Petra Kobra k 1. výročí úmrtí.                

Úkon kajícnosti:

     Pane, náš Bože, dopřej nám, abychom tajemství Tvého svátostného přebývání mezi námi slavili s úctou, radostí a s čistým srdcem. Proto prosíme za odpuštění našich hříchů.                                   

Farní oznámení:

 1. Dnes je 12. neděle v mezidobí. Ve farnosti slavíme svátek Těla a Krve Páně. Dnešní svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na mou památku“. My víme a věříme, že to není jen pouhá památka. Pán Ježíš pod podobou chleba a vina je opravdu přítomen, je to živý a pravý Ježíš, náš Pán a Spasitel. Po Mši svaté bude průvod s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – slavnost Narození sv. Jana Křtitele – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem ten Chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento Chléb, bude žít navěky!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. června 2022

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Mše sv. s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

                                                                                  v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 20. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 21. června 2022

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 22. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 23. června 2022

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. června 2022

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 25. června 2022

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 26. června 2022

13.Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech (Poutní Mše svatá).

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Nejsvětější Trojice. 

12. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

    Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Božího oltáře, abychom spolu  s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků. Slavnost Nejsvětější Trojice nám připomíná nejen velikost Boží, ale i velikost naši: jsme stvořeni, jsme tu, abychom byli a žili k podobě Boha Trojjediného, k Božímu obrazu. Před tajemstvím Božího bytí se sluší stát  v hluboké pokoře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé a živé členy rodiny Kletečkovy a Dostálovy.                

Úkon kajícnosti:

     Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.                               

Farní oznámení:

 1. Dnes prožíváme největší tajemství naší víry – slavnost Nejsvětější Trojice. Buďme vděčni za tento dar víry. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému. Děkujme, že jsme poznali Otce, Jeho Syna Ježíše Krista, a že zakoušíme neustále lásku Ducha Svatého ve společenství víry, ve vyznání Trojjediného Boha.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve –  v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele  sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 • Příští neděli budeme prožívat slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba.  

Slovo života

„Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. června 2022

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 13. června 2022 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve.   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 14. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 15. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 16. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. června 2022

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 18. června 2022

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.    

Neděle – 19. června 2022

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.   

Mše sv. s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

  v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

Slavnost Seslání Ducha Svatého. 

5. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého, toho Ducha, v němž jsme byli pokřtěni, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za Boží pomoc a ochranu a za sedm Božích Darů Ducha Svatého.                 

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                             

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Dnešním dnem končí doba velikonoční. Prosme za obnovení všech darů Ducha Svatého, které jsme obdrželi ve svátosti křtu a biřmování. Dostali jsme je zdarma ne kvůli sobě, ale proto, abychom s jejich pomocí byli našim bratřím a sestrám užiteční.
 2. Příští neděli budeme prožívat slavnost Nejsvětější Trojice.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – památka Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Barnabáše, apoštola. Mše sv. s nedělní platností          v 18.00 hod. v Semonicích.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 • A nyní, jako že je dnes první neděle v měsíci, bude se konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

Slovo života

„Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, promlouvá k lidem všech jazyků. Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. června 2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 6. června 2022

Památka Panny Marie, Matky Církve.   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 7. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 8. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 9. června 2022

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. června 2022

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 11. června 2022

Památka sv. Barnabáše, apoštola.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.    

Neděle – 12. června 2022

Slavnost Nejsvětější Trojice.  

Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou