Poslední Mše Svatá a loučení s Otcem Jiřím v kostele sv. Mikuláše, Dne 31.7.2022 v Jaroměři.

Milý Otče Jiří,

život každého člověka je provázen událostmi radostnými i nepříjemnými. Mezi ty nepříjemné patří také loučení. Loučení je vždy bolestné a ve Vašem případě o to bolestnější, že je nežádané a nesvobodné. S většinou našich farníků to takto chápeme, cítíme a jsme v duchu s Vámi.

Téměř čtvrt století jste nám hříšníkům zprostředkovával setkání s Kristem a patří Vám za to náš dík a to jak se říká dík s velkým D. Děkujeme za pečlivě připravované bohoslužby, děkujeme za každodenní možnost účasti na Mši svaté, děkujeme za ochotu naslouchat naším steskům, děkujeme za starostlivost o náš stánek Boží a je přímo Božím řízením, že svému nástupci předáváte kostel ve výborném stavu, jaký nepamatujeme velmi dlouhou dobu.

Omlouváme se a prosíme za odpuštění, že ne vždy jsme dokázali pochopit a docenit Vaši velkou oběť, jakou je misijní poslání v cizí zemi. Do Vaší nové farnosti Vás budeme doprovázet svými modlitbami a přejeme Vám stálou Boží pomoc a požehnání. Připravujeme Vám také menší překvapení, se kterým za Vámi do nového působiště přijedeme. Ještě jednou tedy – upřímné díky za všechno, co jste pro nás vykonal.

18. Neděle v mezidobí.

31. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

      Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť  chvály a díkůčinění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Drahoslava Fendrycha a Annu Fendrychovou a za ochranu celé rodiny.              

Úkon kajícnosti:

     Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme Boha o odpuštění našich hříchů.                               

Farní oznámení:

 1. Dnes je 18. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 18.00 hod. v Jasenné.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 17.00 hod. s nedělní platností ve Velichovkách (pouť – Proměnění Páně).

– v neděli – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři, 10.30 hod.  v Josefově, v 17.00 hod. v kapli sv. Huberta v Starém Plese

 • Svátost smíření bude i nadále vysluhována půl hodiny před každou Mší svatou. 
 • Program bohoslužeb bude během srpna ještě provizorní.

     Drazí bratři a sestry, dnes jsem spolu s vámi sloužil poslední Mši svatou jako administrátor jaroměřské farnosti. Dvacet tři let jste byli mojí farní rodinou a měl jsem vás všechny rád. Z rozhodnutí biskupství ale budu od 1. srpna na svém novém působišti jako výpomocný kněz v Holohlavech. Chci dnes poděkovat Pánu Bohu, že jsem mohl mezi vámi působit  a prakticky denně přinášet Nejsvětější oběť chvály a díků. Měl jsem možnost být účasten našich radostí i starostí a přál jsem si každému z vás pomáhat na duchovní cestě být blíže k Bohu. Naší vzájemnou spolupráci může zhodnotit jen On sám. Také chci poděkovat vám za vaše projevy porozumění a vstřícnosti, za každou vaši pomoc i lidskou blízkost.  Za všechny moje chyby a nedostatky se upřimně omlouvám a jestli jsem někomu nechtěně ublížil prosím o odpuštění. Ať vám nebeský Otec všechno odmění a kéž vám žehná.

Slovo života

„Kéž byste dnes uposlechli Jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!“

BOHOSLUŽBY

Farnosti: Jaroměř – Pevnost Josefov 2.8. – 7. 8. 2022

Úterý 2. 8. 2022 Jaroměř, kaple na děkanství18.00 hod
Středa Jasenná18.00 hod
Čtvrtek Jaroměř, kaple na děkanství18.00 hod
Pátek Jaroměř, kostel sv. Mikuláše18.00 hod
Sobota Jaroměr, kaple na děkanství Velichovky, nedelní   8.00 hod 17.00 hod
Neděle 7. 8. 2022 Jaroměř, kostel sv. Mikuláše Josefov Starý Ples – Kaple sv. Huberta  8.30 hod 10.30 hod 17.00 hod

Program bohoslužeb bude během srpna ještě provizorní, s prostorem pro hledání nejpřiměřenějších řešení.

Sv. smíření bude i nadále vysluhována pul hodiny před každou mší svatou.

17. Neděle v mezidobí.

24. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

      Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista. Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za studium dětí s prosbou za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu.                 

Úkon kajícnosti:

     Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.                               

Farní oznámení:

 1. Dnes je 17. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:     – v pondělí – svátek sv. Jakuba – poutní Mše svatá v 18.00 hod. v kostele sv. Jakuba.- v úterý – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Marty, Marie a Lazara – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   – v sobotu – sobotní památka Panny Marie  – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Přijali jsme ducha synovství, a proto můžeme volat: Abba, Otče!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. července 2022

17. Neděle v mezidobí.

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 25. července 2022

Svátek sv. Jakuba, apoštola.   

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Jakuba – pouť.   

Úterý – 26. července 2022

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Středa – 27. července 2022    

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.     

Čtvrtek – 28. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. července 2022  

Památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Mše sv. – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.      

Sobota – 30. července 2022

Sobotní památka Panny Marie.  

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.     

Neděle – 31. července 2022

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

16. Neděle v mezidobí.

17. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u oltáře Páně, abychom spolu  s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování Bohu za 85 let života s pokornou prosbou o požehnání a pomoc do dalších let pro Miloslava Műllera a celou rodinu.               

Úkon kajícnosti:

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.                                             

Farní oznámení:

 1. Dnes je 16. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – svátek sv. Marie Magdalény – v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– v sobotu – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy – v 8.00 hod.             v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Blahoslavení, kdo slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí užitek“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. července 2022

16. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 18. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 19. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 20. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Čtvrtek – 21. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. července 2022 

Svátek sv. Marie Magdalény.

Mše sv. – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Sobota – 23. července 2022

Sobotní památka Panny Marie a svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 24. července 2022

17.Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

15. Neděle v mezidobí.

10. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

         Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání. Bůh je dobrý, proto shromažďuje nás ve společenství Církve kolem svého oltáře. Bůh chce učinit svou Církev shromážděním těch, kteří Ho opravdu milují a snaží se plnit Jeho přikázání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.               

Úkon kajícnosti:

     Nyní je třeba, abychom se dobře připravili na slavení Eucharistie; proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci, neboť  když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.                                       

Farní oznámení:

 1. Dnes je 15. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve – v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– v sobotu – památka Panny Marie Karmelské – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; Ty máš slova věčného života“. 

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. července 2022

15. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 11. července 2022   

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 12. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 13. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Čtvrtek – 14. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. července 2022 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Sobota – 16. července 2022

Sobotní památka Panny Marie – Panny Marie Karmelské.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 17. července 2022

16.Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

14. Neděle v mezidobí.

3. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se jako Církev u Božího oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Rozálii a Ladislava Syrovátkovy a Miroslava Vavrouše.               

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 14. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – památka sv. Prokopa, opata – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa – patronů Evropy – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života„Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj;                                              Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. července 2022

14. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 4. července 2022   

Památka sv. Prokopa, opata.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 5. července 2022

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 6. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Čtvrtek – 7. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. července 2022 

Mše sv. – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Sobota – 9. července 2022

Sobotní památka Panny Marie.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 10. července 2022

15.Neděle v mezidobí.

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou