13. Neděle v mezidobí.

26. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se jako Církev u Božího oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za Boží pomoc, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie v těžké životní situaci.              

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.
 2. Dnešní sbírka je určena na Charitu.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a ve 14.30 hod. v Domově důchodců v Černožicích.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života„Náš Spasitel Kristus Ježíš zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. června 2022

13. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na charitu.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech (Poutní Mše svatá).

Pondělí – 27. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 28. června 2022

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 29. června 2022   

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Ve 14.30 hod. – Mše sv. v Domově důchodců v Černožicích.    

Čtvrtek – 30. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. července 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 2. července 2022

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 3. července 2022

14.Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 

19. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se shromažďujeme jako Boží lid k slavení Kristovy oběti.  Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela Petra Kobra k 1. výročí úmrtí.                

Úkon kajícnosti:

     Pane, náš Bože, dopřej nám, abychom tajemství Tvého svátostného přebývání mezi námi slavili s úctou, radostí a s čistým srdcem. Proto prosíme za odpuštění našich hříchů.                                   

Farní oznámení:

 1. Dnes je 12. neděle v mezidobí. Ve farnosti slavíme svátek Těla a Krve Páně. Dnešní svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na mou památku“. My víme a věříme, že to není jen pouhá památka. Pán Ježíš pod podobou chleba a vina je opravdu přítomen, je to živý a pravý Ježíš, náš Pán a Spasitel. Po Mši svaté bude průvod s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – slavnost Narození sv. Jana Křtitele – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem ten Chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento Chléb, bude žít navěky!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. června 2022

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Mše sv. s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

                                                                                  v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 20. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 21. června 2022

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 22. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 23. června 2022

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. června 2022

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 25. června 2022

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 26. června 2022

13.Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech (Poutní Mše svatá).

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Nejsvětější Trojice. 

12. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

    Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Božího oltáře, abychom spolu  s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků. Slavnost Nejsvětější Trojice nám připomíná nejen velikost Boží, ale i velikost naši: jsme stvořeni, jsme tu, abychom byli a žili k podobě Boha Trojjediného, k Božímu obrazu. Před tajemstvím Božího bytí se sluší stát  v hluboké pokoře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé a živé členy rodiny Kletečkovy a Dostálovy.                

Úkon kajícnosti:

     Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.                               

Farní oznámení:

 1. Dnes prožíváme největší tajemství naší víry – slavnost Nejsvětější Trojice. Buďme vděčni za tento dar víry. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému. Děkujme, že jsme poznali Otce, Jeho Syna Ježíše Krista, a že zakoušíme neustále lásku Ducha Svatého ve společenství víry, ve vyznání Trojjediného Boha.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve –  v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele  sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 • Příští neděli budeme prožívat slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba.  

Slovo života

„Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. června 2022

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 13. června 2022 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve.   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 14. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 15. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 16. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. června 2022

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 18. června 2022

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.    

Neděle – 19. června 2022

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.   

Mše sv. s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

  v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

Slavnost Seslání Ducha Svatého. 

5. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého, toho Ducha, v němž jsme byli pokřtěni, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za Boží pomoc a ochranu a za sedm Božích Darů Ducha Svatého.                 

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                             

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Dnešním dnem končí doba velikonoční. Prosme za obnovení všech darů Ducha Svatého, které jsme obdrželi ve svátosti křtu a biřmování. Dostali jsme je zdarma ne kvůli sobě, ale proto, abychom s jejich pomocí byli našim bratřím a sestrám užiteční.
 2. Příští neděli budeme prožívat slavnost Nejsvětější Trojice.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – památka Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Barnabáše, apoštola. Mše sv. s nedělní platností          v 18.00 hod. v Semonicích.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 • A nyní, jako že je dnes první neděle v měsíci, bude se konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

Slovo života

„Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, promlouvá k lidem všech jazyků. Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. června 2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 6. června 2022

Památka Panny Marie, Matky Církve.   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 7. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 8. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 9. června 2022

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. června 2022

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 11. června 2022

Památka sv. Barnabáše, apoštola.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.    

Neděle – 12. června 2022

Slavnost Nejsvětější Trojice.  

Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

7. Neděle velikonoční. Slavnost Nanebevstoupení Páně. 

29. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Tuto neděli oslavujeme Nanebevstoupení Pána Ježíše. Čtyřicet dní po svém vzkříšení Ježíš vystoupil do nebe a zasedl po pravici Boha Otce. Touto událostí Ježíš uzavírá své dílo spásy lidstva na zemi. Svátkem Zvěstování oslavujeme sestoupení Božího Syna do reality lidského života, kdy přijal naše lidské tělo   a stal se člověkem. A pak o slavnosti Nanebevstoupení oslavujeme návrat Božího Syna k Bohu do nebe. Dnešní slavnost je pro nás krásným pozváním. I my máme vstoupit do věčné slávy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce a za celou naší farní rodinu.                 

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                             

Farní oznámení:

 1. Dnes je 7. neděle velikonoční. Prožíváme přenesenou ze čtvrtka slavnost Nanebevstoupení Páně.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – památka sv. Zdislavy – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek Navštívení Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu památka sv. Justina, mučedníka – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a ve 14.30 hod. v Domově důchodců v Černožicích. 

– ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.                v kapli na děkanství.

 • Příští neděli budeme slavit slavnost Seslání Ducha Svatého.    
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. května 2022

7. Neděle velikonoční. Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 30. května 2022

Památka sv. Zdislavy.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 31. května 2022

Svátek Navštívení Panny Marie.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 1. června 2022

Památka sv. Justina, mučedníka.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Ve 14.30 hod. – Mše sv. v Domově důchodců v Černožicích.

Čtvrtek – 2. června 2022

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. června 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 4. června 2022

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 5. června 2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

6. Neděle velikonoční.

22. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Prožíváme mariánský měsíc – měsíc květen, který bývá v poezii nazýván měsícem lásky. Ježíš nám přišel zjevit nebeského Otce. Přišel nám povědět a ukázat svým životem, jaký k nám má Bůh vztah. Bůh je láska. Zachováváním přikázání zůstaneme v Jeho lásce a naplní nás Boží radost. Milujme se tedy navzájem, jako Kristus miluje nás.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce za celou naší farní rodinu.                 

Úkon kajícnosti:

     Připravme v této chvíli svá srdce a své nitro k přijetí Božího Slova a Eucharistie. Chceme být naplněni dokonalou láskou. Věříme, že milovat Boha a být Jím milován znamená ochranu a záchranu před zlem. Vyznáním svých  hříchů, prosme o milost správného prožití Mše svaté.                       

Farní oznámení:

 1. Dnes je 6. neděle velikonoční. 
 2. Pěvecký sbor Jaromír vás srdečně zve na Májový koncert. Tento koncert se uskuteční dnes v 15.00 hodin v kostele Proměnění Páně ve Velichovkách.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše svatá a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu –  Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

 • Příští neděli je slavnost Nanebevstoupení Páně.    
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec bude ho milovat, a přijdeme k němu. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. května 2022

6. Neděle velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                    v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 23. května 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 24. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 25. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 26. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 27. května 2022

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 28. května 2022

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.  

Neděle – 29. května 2022

Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

5. Neděle velikonoční.

15. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se u oltáře Páně, abychom společně s Ježíšem Kristem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. V dnešním Evangeliu budeme slyšet o Ježíšově přikázání lásky. Vzájemná láska má být dokonce poznávacím znamením Kristových učedníků.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zdraví a Boží požehnání pro moji maminku Žofii k dnešnímu svátku, za celou moji rodinu, příbuzné, dobrodince a za vás za všechny, kteří jste také moji rodinou.                

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle velikonoční. 
 2. Pěvecký sbor Jaromír vás srdečně zve na Májový koncert. Tento koncert se uskuteční příští neděli 22. května v 15.00 hodin v kostele Proměnění Páně ve Velichovkách.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství. V pondělí připadá svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše svatá a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu –  Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.   

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 15. května 2022

5. Neděle velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 16. května 2022 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 17. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 18. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 19. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 20. května 2022

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 21. května 2022

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.  

Neděle – 22. května 2022

6. Neděle Velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

4. Neděle velikonoční. Neděle Dobrého Pastýře.

8. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní neděle se nazývá neděli Dobrého Pastýře. Pán Ježíš se vyhlašuje za dobrého pastýře všech lidí. Tato neděle je charakteristická tím, že se modlíváme za nová kněžská a řeholní povolání, že myslíme na velmi důležitou věc, na to, abychom měli dobré, svaté kněze.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Jozefa Sýkoru a Emilii Sýkorovou.               

Úkon kajícnosti:

     Abychom byli hodni slyšet Boží Slovo, hlas Dobrého Pastýře, a přijmout Kristovo Tělo, vyznejme před Bohem i před sebou navzájem svou vinu a prosme za odpuštění.                                                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 4. neděle velikonoční.
 2. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a kněžský seminář. 
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – 13. května – památka Panny Marie Fatimské – Mše svatá a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – svátek sv. Matěje, apoštola. Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.   

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. května 2022

4. Neděle velikonoční – Dobrého Pastýře. Koná se sbírka na bohoslovce.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 9. května 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 10. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 11. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 12. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. května 2022

Památka Panny Marie Fatimské.

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 14. května 2022

Svátek sv. Matěje, apoštola.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.  

Neděle – 15. května 2022

5. Neděle Velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

3. Neděle velikonoční.

1. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se dnes u oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Václava Ridla k výročí úmrtí, jeho manželku Zdenku a celý rod – za živé i zemřelé.               

Úkon kajícnosti:

     Sešli jsme se, abychom oslavili Beránka Božího, který na sebe vzal hříchy světa. Aby naše oslava byla upřímná a z čistého srdce, vyznejme nejprve své osobní hříchy.                                                   

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle velikonoční. Začíná Týden modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání. Příští neděli – Dobrého Pastýře se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů – v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství a ve 14.30 hod. v domově důchodců v Černožicích.

– ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.  v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Kristus, který všechno stvořil, vstal z mrtvých a smiloval se nad lidským pokolením. Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. května 2022

3. Neděle velikonoční. 

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 2. května 2022 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 3. května 2022

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 4. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Mše sv. ve 14.30 hod. v Domově důchodců v Černožicích. 

Čtvrtek – 5. května 2022

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. května 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 7. května 2022

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 8. května 2022

4. Neděle Velikonoční – neděle Dobrého Pastýře. Koná se sbírka na bohoslovce.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.

17. dubna 2022

Uvedení do bohoslužby:

    „Toto je den, který učinil Pán. Jásejme a radujme se v něm!“

    Drazí bratři a sestry, vítám vás ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.  Ukřižovaný Ježíš Kristus, kterého Bůh Otec probudil ze smrti, vstupuje mezi nás a zdraví nás jako svůj vykoupený lid: „Pokoj vám! Slaví s námi velikonoční hostinu a shromažďuje nás kolem svého oltáře.                                                                                                                                                                                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována živé i zemřelé členy rodiny Műllerovy, Hážovy,  Kubinovy,Lachmanovy, Starouškovy a Pšeničkovy.             

Úkon kajícnosti:

     Smrt byla přemožena a otevřelo se nebe. Abychom mohli prožívat opravdovou radost, litujme nejprve svých hříchů, které na sebe vzal náš Pán Ježíš Kristus, aby nás zachránil.                                             

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Slavíme největší svátek církevního roku. Liturgie nás vybízí k radosti: „Toto je den, který připravil Pán; jásejme a radujme se z něho!“ Ano, nastal nový den, který učinil Pán,  den, který v oslaveném Těle Zmrtvýchvstalého navrací světu zraněnému hříchem jeho původní krásu prozářenou novým světlem. Drazí bratři a sestry, přeji vám plnost radosti, pokoje, naděje a jistoty vítězství dobra nad zlem, života nad smrtí. Ať každý z nás uslyší dnes znovu a ponese dál tuto radostnou zvěst zmrtvýchvstání: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“. Ježíš žije, aleluja!
 2. Mnohokrát děkuji panu varhaníkovi, zpěvákům našeho chrámového sboru, orchestru za hudební doprovod během velikonočních svátků.   
 3. Po Mši svaté jsou všichni hudebnici zváni na malé pohoštění do farní budovy.
 4. Zítra je Velikonoční pondělí – Mše svatá bude sloužena v 8.30 hod.  v kostele sv. Mikuláše.
 5. V tomto týdnu – velikonočním oktávu – pořad bohoslužeb je následující:

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 • Žehnání velikonočních pokrmů:

K.: Naše pomoc je ve jménu Pána.

L.: Neboť  On stvořil nebe i zemi.

Modleme se:

     Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k svému stolu a slavíš s námi hostinu. Prosíme Tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením Tvého požehnání + a Tvé lásky.  Přijmi pozvání do našich domovů. Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme Tvou přítomnost a Tvé požehnání. Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, která pramení z Tvého velikonočního vítězství nad smrtí, zlem a hříchem. Doveď nás všechny až k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.    

Slovo života

„Pán skutečně vstal z mrtvých. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Ježíš Kristus – včera, dnes i navěky! Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. dubna 2022

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.  Velikonoce.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí v oktávu velikonočním – 18. dubna 2022 

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý v oktávu velikonočním – 19. dubna 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa v oktávu velikonočním  – 20. dubna 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Čtvrtek v oktávu velikonočním – 21. dubna 2022

Mše sv.  v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek v oktávu velikonočním – 22. dubna 2022 

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota v oktávu velikonočním – 23. dubna 2022

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 24. dubna 2022

2. Neděle Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou