1. Neděle adventní.29. listopadu 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Touto neděli začíná nový liturgický rok a tím také počátek naší každoroční cesty k Vánocům. Máme se připravit na příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který je, který byl a který přijde, aby zachránil to, co zahynulo. Je třeba bdělosti a důvěry: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde“.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Následuje svěcení adventních věnců a svící:

Modleme se:

     U Tebe, Pane, je tisíc let jako jeden den. Stále nás napomínáš skrze apoštola Pavla, abychom se probudili ze snu a očekávali den spásy. Prosíme Tě, požehnej + tyto věnce, aby jejich přítomnost nás naplnila svatou nadějí a touhou po spáse. Bože, náš nejlepší Otče! Dal jsi nám svého Syna, Ježíše Krista, jako světlo světa. Požehnej + tyto adventní svíce, aby v době adventních příprav byly symbolem toho světla, které touží osvítit každého člověka. Učiň nás hodnými  a připravenými na svátky Narození Tvého Syna, a dovol nám, abychom po smrti viděli Tvou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Po modlitbě kněz kropí věnce, svíce a lid. Pak následuje vstupní modlitba.

Farní oznámení:

1. Dnes je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok. O Adventu se připravujeme na Pánův příchod do světa, do našeho života a také na Jeho příchod ve chvíli, kdy nás povolá na věčnost.

2. Od dnešní neděle bude putovat obraz Panny Marie a Josefa – betlémských poutníků. Je to už dlouhá a krásná tradice v naši farnosti. Tento obraz nám připomíná, jak Panna Maria s Josefem hledali v Betlémě nocleh. Jeho putování od domu k domu vyjadřuje, že Svatá Rodina našla místo  i pod vaší střechou.

3. Během týdne budu zatím ještě sloužit Mše svaté v soukromí.

4. Na závěr se k Milostnému Pražskému Jezulátku pomodlíme za brzké ukončení pandemie koronaviru. (…).  

Slovo života „Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu!“  

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po
větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát
a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři.
Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám
v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě
slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali
do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění
modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale
i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně
pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý
a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný
dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi
po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12.
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme
milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás.
Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha,
který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce
skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém,
abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých
blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří
vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování.
Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní
nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke
svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky
přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět
ke své první Lásce, k Bohu.
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho
darů
Vaši biskupové
Praha, 20. listopadu 2020

Slavnost Ježíše Krista Krále

34. neděle v mezidobí 22. listopadu 2020

Uvedení do bohoslužby:

     V tuto poslední neděli církevního roku slavíme Krista jako Pána času                       i věčnosti. Se zvláštní radostí zvěstujeme dnes Jeho smrt a velebíme Jeho zmrtvýchvstání, dokud nepřijde, aby zřídil v tomto světě království svého pokoje.

Úmysl Mše svaté: 

     Tato Mše svatá je obětována za bývalou varhanici a katechetku, maminku Annu Fingrovou, k pátému výročí jejího odchodu na věčnost.

Úkon kajícnosti:

     Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

1. Dnes je 34. neděle v mezidobí. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále.        Je to poslední neděle církevního, liturgického roku.

2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní rok.

3. Příští první neděli adventní se bude konat posvěcení věnců a svící. Jako obvykle bude také putovat obraz Betlémských Poutníků: Marie a Josefa.

4. Během týdne budu zatím ještě sloužit Mše svaté v soukromí.

Slovo života „Hospodin jako Král bude vládnout věčně.                                                    Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu“.

NEDĚLE 8. LISTOPADU 2020

Kostel sv. Mikuláše

Od 9.00 do 11.00 hodin

14.00 do 16.00 hodin

Příležitost k soukromé modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Během adorace bude možno přistoupit ke svaté zpovědi a ke Svatému Přijímání.

Ohláška

Milí farníci,

od 22. října 2020 platí omezení pohybu osob   a pobývání na veřejně přístupných místech, což se vztahuje i na bohoslužby.   Až do odvolání tohoto omezení se veřejné bohoslužby konat nebudou. Všechny bohoslužby budu slavit v soukromí bez účasti věřících.  Zůstávejme každý večer  ve 20.00 hodin propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie.  

29. Neděle v mezidobí.18. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.

     O dnešní misijní neděli si chceme připomenout, že nejen misionáři, nejen kněží, ale všichni pokřtění mají nejen právo, ale i povinnost, úkol, poslání hlásat Krista tam, kde žijeme.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti: 

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

1. Dnes je 29. neděle během roku. Je to den modliteb za misie.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – památka sv. Jana Pavla II., papeže – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

3. Příští neděli bude také jako dnes sloužená dodatečně Mše svatá večer              v 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života „Syn Boží přišel, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 18. října 2020

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Pondělí – 19. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 20. října 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 21. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 22. října 2020

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 23. října 2020 

V 16.30 hod. pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 24. října 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 25. října 2020 

30. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

28. Neděle v mezidobí.11. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Vděčnost a díkůčinění, to je jeden  z důležitých důvodů, proč se tu v neděli scházíme. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní.  

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.

2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve –             v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

4. Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

5. Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb, a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech. Opatření platí od pondělí 12. října přinejmenším do neděle 25. října včetně. Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Z toho důvodu, že se může bohoslužby účastnit pouze 10 osob, budou příští neděli sloužené dvě Mše svaté. Jedna jako obvykle v 8.30 hodin v kostele sv. Mikuláše a druhá večer v 17.00 hodin. Na oltáři Narození Panny Marie jsou listiny. Prosím, abyste, kdo máte zájem, se zapsali na danou hodinu. S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby  a duchovní opory všem, do trpí či kdo slouží druhým.

Slovo života „Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.                                                              Tak to Bůh po vás chce v Kristu Ježíši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 11. října 2020

28. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 12. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 13. října 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 14. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 15. října 2020

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 16. října 2020

Památka sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 17. října 2020

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 18. října 2020

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

27. Neděle v mezidobí. 4. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Nebeský Otec nás denně zve, abychom slavili s Jeho Synem svatou mešní hostinu. Proto sešli jsme se zde v kostele, u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Hildegardu Přiklopilovou a duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili: proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Farní oznámení:

1. Dnes je 27. neděle v mezidobí.

2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– úterý – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

– v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 4. října 2020

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 5. října 2020

Mše sv. není.

Úterý – 6. října 2020

V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 7. října 2020

Památka Panny Marie Růžencové.

Mše sv. není.

Čtvrtek – 8. října 2020

V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 9. října 2020

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 10. října 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 11. října 2020

28. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkácht

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.