Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok – 1. ledna 2020

Uvedení do bohoslužby:
Drazí bratři a sestry, stojíme na prahu Nového roku 2020 s důvěrou v Boží prozřetelnost a vyprošujeme si požehnání pro rok, o kterém nevíme, co nás v něm čeká, ale víme, že Boží láska nás neopustí. Jsme plní vánoční radosti, která roste z Boží lásky a dobroty, z Božího zájmu o člověka.
V důvěře v Boží pomoc se tedy odvažme otevřít Nový rok 2020 znamením kříže:

K.: VE JMÉNU OTCE + i SYNA + i DUCHA SVATÉHO.
L.: Amen.

K.: Boží milost, pokoj a láska buď s vámi po celý rok a zůstaň s vámi stále.
L.: I s tebou.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.
Drazí bratři a sestry, Nový rok 2020 začínáme ještě v době vánoční. Proto při tomto novém startu vezměme si inspiraci z čistoty Božího Dítěte. Pán Ježíš se o Vánocích vždy znovu rodí do světa, aby nám ukázal, že nikdy není pozdě začít svůj život stavět na Bohu. I když jsme v minulosti bloudili, hřešili a padali, Ježíš k nám znovu přichází, nabízí nám, že vstoupí do našeho života a smyje naše viny.
Betlémem tehdy znělo: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení“. Čas, který je nám dáván v tomto Novém roce, máme využít tak, abychom svým životem chválili Boha. Tedy nejen slovy, ale každodenními skutky lásky a dobroty. Pán se narodil v chudobě chléva, za městem, nikde jinde se pro Něho nenašlo místo. I my se budeme potýkat s těžkostmi, nepochopením, odmítáním a vlastní slabostí. Nenechme se tím odradit, protože právě zde se nejvíce setkáváme s Bohem, který nás má rád. Otevřme tedy Ježíši svá srdce, přijměme Ho bez rozpaků a prožívejme s důvěrou v Něho každý den začínajícího roku.

Ať se světlo Vánoc rozzáří nad námi a nade všemi, které milujeme!

K.: Pán s vámi.
L.: I s tebou.
K.: Bůh, pramen veškerého požehnání, ať vám dá svou milost, chrání vás po celý rok a ať vám žehná. Amen.
Ať střeží neporušenost vaší víry, trpělivost naděje a velkodušnost lásky, abyste vytrvali až do konce. Amen.
Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír, a vede vás po cestě spásy. Amen.
Požehnej vás Všemohoucí Bůh, Otec + i Syn + i Duch Svatý. Amen.

Neděle po Narození Páně. Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa. 29. prosince 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Vánoční svátky jsme začali oslavou narození Božího Syna. Dnes hledíme na Svatou Rodinu, ve které se Ježíš narodil a vyrůstal. Máme si znovu ukázat v jasnějším světle vzor každé křesťanské rodiny. Od rodiny závisí dobro a sama budoucnost společnosti.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je svátek Svaté Rodiny. Na závěr bohoslužby se bude před ikonou Svaté Rodiny konat krátká pobožnost. Společně obnovíme zasvěcení našich rodin pod ochranu Svaté Nazaretské Rodiny. Jsme rádi, že máme tak veliké patrony, kterým můžeme úplně důvěřovat a pod jejich ochranou odvážně kráčet cestou svého života a povolání.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Silvestra I., papeže; poslední den v starém roce. Mše sv. na poděkování za minulý rok, s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku – v 16.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.
 • ve středu – první den Nového roku; slavnost Matky Boží, Panny Marie – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • ve čtvrtek – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve; první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš; první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Pánu Ježíši v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příští neděli budeme prožívat slavnost Zjevení Páně, čili Tří Králů. Slavnostní Mše svatá v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše. Během Mše svaté se bude konat posvěcení vody, křídy a kadidla.
 2. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
Nejsvětější Rodino, žehnej a chraň všechny rodiny světa. Zachovej je spojené nerozlučitelným poutem lásky, věrné obdrženým milostem a povinnostem svého povolání. Učiň, aby žily podle práva a Božích přikázání, aby jejich život byl odrazem Tvého života na zemi, a aby se jednou mohly věčně s Tebou radovat. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. prosince 2019
Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 30. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 31. prosince 2019
Památka sv. Silvestra I, papeže.
Mše sv. v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše: Na poděkování za minulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku.

Středa – 1. ledna 2020
Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Nový Rok.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 2. ledna 2020
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učielů Církve.
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. ledna 2020
Památka Nejsvětějšího Jména Ježíš. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Pánu Ježíši – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. ledna 2020
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 5. ledna 2020
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

4. Neděle adventní. 22. prosince 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
Stojíme na konci adventní doby. „Pán už je blízko“. Slyšíme Jeho kroky, slyšíme, jak pro nás bije Jeho srdce. Proto přivítejme dnes Pána, který už přichází s pokornou láskou jako Panna Maria.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Pane, prosíme Tě o hojnost Tvého požehnání a dar pevného zdraví pro syna Petra k jeho narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

Dnes je 4. neděle adventní.

Srdečně děkuji panu Josefu Wenclovi, Marušce, paní Pavlistové a ostatním farníkům, kteří věnovali svůj čas na vánoční přípravu kostela.

Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na slavný den Narození Páně a na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Jsou ještě prázdná místa, proto prosím, abyste se zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.

Zítra, v pondělí bude dodatečná příležitost ke svátosti smíření. Budu zpovídat od 17.00 do 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.

V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

v úterý – Štědrý den – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a ve 24.00 hodin Půlnoční Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.

ve středu – 25. prosince – slavnost Narození Páně. Slavnostní Mše svatá v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše a v 10.15 hod. ve Velichovkách.

ve čtvrtek – svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše a v 11.00 hod. ve Zvolí.

v pátek – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

v sobotu – svátek svatých Mláďátek, mučedníků – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Heřmanicích.

příští neděli je svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa. Na závěr bohoslužby se bude konat před ikonou Svaté Rodiny pobožnost, během které obnovíme své zasvěcení pod Její ochranu.

Slovo života
„Rosu dejte nebesa shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. prosince 2019

4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 23. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Dodatečná příležitost ke svaté zpovědi od 17.00 do 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 24. prosince 2019
Štědrý den.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Půlnoční Mše svatá ve 24.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Středa – 25. prosince 2019
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Čtvrtek – 26. prosince 2019
Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 11.00 hod. – Zvole

Pátek – 27. prosince 2019
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 28. prosince 2019
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 29. prosince 2019
Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

Homilie na IV. Neděli Adventní – 22. prosince 2019

Dnešní neděle je již 4. adventní. V životě Církve právě vrcholí adventní doba. Již za dva dny je Štědrý Den a po něm následuje slavnost Narození Spasitele. „Pán je už blízko!“ Slyšíme jeho kroky. Slyšíme jak pro nás bije Jeho srdce.

Dárky pro naše blízké jsou již vybrány, nakoupeny a připraveny.
My se ale chceme ptát, co máme připraveno pro Toho, od Něhož dostáváme denně a stále dary nejlepší? On je Láska, která daruje to nejlepší, co má, celého sebe. On je Darem všech darů. On je láska, která touží být opětována. Pokud Mu i my chceme něco dát, nemá to být „něco“, ale „někdo“, a ten „někdo“ není nikdo jiný, než ty sám, a máš se Mu dát celým srdcem a celým životem. Na lásku je možno odpovědět jen láskou. Jiný dar by asi nebyl hoden tohoto Dárce.
V prvním čtení jsme slyšeli o králi Achazovi, kterému prorok vzkazuje, že s ním Bůh chce hovořit. Ale král má strach mluvit s Bohem, bojí se špatné zprávy, nemá čisté svědomí, nechce zavolat Bohu. Říká: „Nebudu Ho raději pokoušet …“. A udělal chybu. Bůh měl pro něho výjimečně dobrou zprávu.
„Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi“.
A i když panovník o tuto zprávu vlastní váhavostí nestál, Bůh ji přesto vyslovil a také splnil.
Král Achaz nám jistě nemůže být dobrým příkladem, spíše odstrašujícím. Vždyť Bůh má i pro nás dobrou a radostnou zprávu. Chce nám ji říci. Chce, abychom se z ní těšili a na ní budovali svůj život a svou naději.
Drazí bratři a sestry, Bůh nám dnes připomíná, že Ježíš Kristus, který se narodil jako člověk z Panny Marie, je opravdu slíbeným Vykupitelem lidstva. Že tedy i nás přišel vysvobodit z kletby, z otroctví hříchu. Možná si myslíme, že nám to Bůh nemusel zdůrazňovat, že to přece dávno víme, že věříme této pravdě naší víry. Je tomu ale skutečně tak? Kdybychom opravdu věřili, že Ježíš je Boží Syn, že je to náš Vykupitel, pak by nás taková víra nemohla ponechat chladnými a netečnými ve vztahu k Němu.
Drazí bratři a sestry, Ježíš přišel na svět, stal se nám všem, kromě hříchu, podobný ne jen proto, aby nám ukázal, jak nás má rád, jak Mu na nás záleží (to také), ale též proto, aby nás zapojil do božského života, aby nás učinil podobnými sobě. Ten, kdo se dívá na Ježíše pouze jako na nějakou vzdálenou bytost, jako na někoho, kdo sice udělal pro lidstvo mnoho, ale již své dílo spásy skončil, – ten nepřijímá Kristovo učení a Jeho příklad do svého osobního života.
Proto vidíme tolik bývalých křesťanů, tolik pokřtěných lidí, kteří si na Ježíše vzpomenou jen právě o Vánocích, ale jinak s Ním nemají a nechtějí mít nic společného. Proto slavný teolog a církevní spisovatel Guardini napsal: „Ten, kdo chce odkázat Boha jen do nebe, kdo Mu nevyhradí místo i ve své duši, ten vlastně pro sebe Boha pohřbívá“. A známý polský básník Adam Mickiewicz napsal: „Věříš, že se Bůh narodil v betlémské stáji, leč běda ti, jestli se nenarodil v tobě“.
Drazí bratři a sestry, kdo byl letos svědkem předvánočního shonu a ruchu v obchodech, ten si jistě řekl, že kvůli tomu určitě Ježíš nepřišel na svět. Nepřišel na svět s veškerou mocí a velebností, aby přijímal přepychové dárky, ale přišel chudý mezi chudobné pastýře, přišel mezi prosté lidi, aby změnil lidská srdce. Pokud od nás chce přijmout nějaký dar, pak jen naše srdce, očištěné od hříchů, naše dobré skutky, vykonané z lásky k Bohu a k bližním. Uznejme již konečně, že smysl Vánoc tkví v něčem docela jiném, než co z nich udělali lidé bez víry a křesťané, jejichž víra zvětrala natolik, že jim z ní zůstala jen prázdná slupka, někdy obalená lesklým staniolem, ale přece jen prázdná.
V Evangeliu jsme slyšeli, jak Bůh pozval Josefa, snoubence Panny Marie, do svého plánu spásy světa. Josef, jak víme, při pohledu na svou snoubenku, očekávající dítě, nerozuměl tajemným věcem, které se tu dějí, a nechtěl stát v cestě Božím plánům. Proto se chtěl s Marií čestně rozejít. V této nejistotě dostává přímé Boží poselství: „Josefe, neboj se! Neboj se vzít k sobě svou manželku Marii … To dítě je z Ducha Svatého … Dáš Mu jméno Ježíš … jak řekl prorok: Emanuel, to znamená Bůh s námi“.
Zde můžeme říci: V žádném Božím pozvání nemůže dojít k situaci, že by bylo nutno rozejít se s Marií. To platí i pro každého z nás. Naopak, právě Maria nejlépe ukazuje, jak se máme i my zachovat, když po nás Bůh něco žádá.
Můžeme říci bez nadsázky, že Bůh potřebuje, volá a zve každého člověka, který byl stvořen, do svého krásného plánu, jak změnit a spasit svět. Každý může zaslechnout Jeho tichý hlas, který vždy respektuje naši svobodu. Umožňuje nám i odmítnout tento Boží hlas, nebo dělat, že neslyšíme – jako král Achaz – ale především nám nabízí sílu říci s Marií: Ano, staň se, jak Ty chceš, Pane. Probudit se, jako věrný Josef, ze spánku a udělat to, co po mně Bůh chce.
Lidský život tvoří řetězec rozhodnutí. V něčem si to usnadňujeme: volíme to, co je nám prospěšnější, co slibuje brzký a jistý úspěch. Říkáme pak, že volíme větší jistotu, lepší kvalitu. Nebo se spoléháme na to, co je okamžité, co se dá přezkoumat. Rozhodnutí víry jsou ovšem mnohem těžší: nemáme při nich žádnou jistotu. Jediná záruka je v Bohu, kterému důvěřujeme. Snad chápeme, co znamená kladná odpověď Panny Marie na Boží výzvu, tlumočenou andělem; snad chápeme, co znamená také kladná odpověď sv. Josefa.
Na prahu vánočního období jde též o to, abychom se zcela i my rozhodli pro Boha, pro život podle víry. V tomto pohledu víry, v této naději a útěše vrcholí i náš advent. A jednou má vyvrcholit i celý náš život. Kéž se tak stane. Amen.

3. Neděle adventní. 15. prosince 2019, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:
Dnes je 3. neděle adventní. Má latinský název „Gaudete“, to znamená „radujte se“. Je to neděle, kdy se radujeme ze zvěsti o Ježíšově blízkosti, kdy se necháváme prostoupit radostí z naděje v Jeho slavný příchod. „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé členy rodů Bartošových a Voráskových. Za zemřelé kněze Emila Brůnu a Miroslava Brtvu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle adventní.
 2. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na následující den, na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 15. prosince 2019

3. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 16. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 17. prosince 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 18. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 19. prosince 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 20. prosince 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 21. prosince 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 22. prosince 2019

4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 3. neděli adventní – 15. prosince 2019

Drazí bratři a sestry, třetí adventní neděle je nazvána „Gaudete“ – „Radujte se“. Takto zní vstupní antifona této neděle a je to podle výzvy apoštola Pavla z listu Filipanům, kde se tato výzva dvakrát opakuje. Také starozákonní čtení z proroka Izaiáše obsahuje tento radostný motiv a povzbuzení: „Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť“. A Jan Křtitel i přes veškeré varování, výtky a nabádání k proměně nitra a života přece jen také kázal radostnou zvěst. Blíží se Vánoce, blíží se Světlo, blíží se Ježíš Kristus. A to je i přes všechnu naši nejistotu, úzkost a obavy radostná povzbuzující zpráva. Proto sv. Jakub v dnešním druhém čtení k nám volá: „Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Vydržte a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko“. Drazí bratři a sestry, pokusme se slyšet, porozumět a přijmout povzbuzení k radosti tak, jak je předávali svým současníkům, a předávají je dnes i nám, prorok Izaiáš a apoštol Jakub. Bůh v Kristu Ježíši nám dává pravou radost, ale někdy k té radosti vede hodně dlouhá a obtížná cesta, cesta plná obav, nejistoty a pochybnosti. Ale na konci té cesty je vždy Ježíš – nositel a dárce radosti, který se k nám blíží a jde nám adventem vstříc. Dnes je postava Jana Křtitele zase v popředí biblického čtení. Jsme svědky toho, jak Kristův předchůdce, který se ocitl ve vězení a jehož čeká brzká smrt, si klade otázky o Kristu, zda je opravdu ten, který má přijít, nebo mají čekat jiného. I Jan, muž tak svatého života a neohroženého hlásání Boží pravdy, ten, který tak působivě a jako první přímo ukázal na Ježíše jako Mesiáše, si náhle není jistý a potřebuje pomoc. Proto Pán Ježíš Janovým učedníkům odpovídá: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťování, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou“. Tato radostná zpráva proniká nesměle, ale zcela určitě jako úzký paprsek světla do temnot Janova žaláře. Jan Křtitel znovu dostává jistotu, že Ježíš je opravdu Boží Mesiáš, že v Kristu na zem opravdu přišel Bůh a že se na Něm skutečně splňuje Izaiášovo proroctví: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás! Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého“. Drazí bratři a sestry, dnešní Slovo Boží v nás chce upevnit víru v Boha, který pomáhá, i když to nepozorný člověk, nebo člověk malé víry nevidí. Z toho také plyne pro nás všechny, že i naše víra má počítat s krizemi, hledáním, nejasnostmi, pochybnostmi, kdy si klademe otázky a přehodnocujeme dosavadní stav své víry. Všichni světci procházeli těmito obtížemi svého růstu, i na této cestě Bůh zdokonaluje ty, které potřebuje a s nimiž počítá. Jan Křtitel je pro nás příkladem, že v tak obtížné situaci, která je pro něj tím více ztížena, že trpí ve vězení, se ve své nejistotě obrací na Ježíše. A Ten mu hned přichází s pomoci a odpovídá na jeho otázky a pochybnosti. To se jistě týká i nás. Bůh vepsal hluboko do lidského srdce skrytou touhu poznat pravdu, pochopit smysl a cíl svého života, snažení i utrpení. Jistěže, neseme v sobě množství otázek, na které neznáme přímou odpověď. I my se ocitáme na pomezí bolestné pochybnosti a snad i pokušení, které nám chce namluvit, že všechno je jinak. Zásadní postoj pro nás je ten, abychom se i v těchto stavech nejistoty obraceli na Ježíše. Abychom se na Něj obraceli především v intimitě modlitby, v tichém rozhovoru, v přímém dialogu, který by se dal nazvat „od srdce k srdci“, „tváří v tvář“ nebo „z očí do očí“. Umění rychle se ztišit do samoty prodlévání s Kristem, což je hlavním adventním úkolem, obsahuje velkou útěchu a východisko. Kdo se nemodlí, ten vlastně Bohu ani nedovolí, aby mu sdělil to důležité a podstatné, co by jeho život změnilo a pozvedlo. Ježíš, který odpověděl Janovi, odpovídá i nám. Bůh nám svou odpověď nikdy nezůstane dlužen: „Každý, kdo hledá, nalézá – a kdo se ptá, ten se dozví“. Ať jsme schopni naslouchat a být jako ty „oslovitelnými pro Boha“, kdykoli i od nás něco chce, ať se nebojíme klást otázky a uslyšet Jeho odpovědi. Ať je i letošní advent pro nás dobou dobrých zpráv, naplněných příslibů a Božích odpovědí. Amen.

2. Neděle adventní. 8. prosince 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
Dnes o druhé adventní neděli, nám prorok Izaiáš představuje Boží království a Jan Křtitel nám do něho ukazuje cestu. Boží království je království pravdy a života, království svatosti a milosti, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Abychom mohli vstoupit do tohoto království, musíme dnes uposlechnout Janovu výzvu: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“. „Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Sv. Jan Křtitel nás vyzývá, abychom změnou života připravili Ježíši Kristu cestu. Proto nyní litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Prožíváme 2. neděli adventní.
 2. Dnes v celé Církvi začíná jubilejní rok Panny Marie z Loreta. Při této příležitosti papež František přidal do církevního kalendáře na den 10. prosince nový svátek Panny Marie Loretánské. Státní sekretář kardinál Pietro Parolin otevře dnes v Loretu Svatou bránu. Je to velká příležitost posílit pouta oddanosti Matce nebeské. Svátek Panny Marie Loretánské je významný především pro letce, neboť Pannu Marii z Loreta prosili o přímluvu piloti z první světové války. Panna Maria z Loreta je patronkou všech cestujících letecký.
 3. Bude potřeba postavit v kostele Betlém. Proto prosím několik ochotných farníků, abyste se mezi sebou domluvili na den a hodinu, kdy se vám to bude hodit, a tak připravili náš kostel na vánoční svátky.
 4. Je také potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na následující den, na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
 5. Na oltáři Narození Panny Marie jsou také k vaši dispozici vigilijní oplatky.
 6. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – přenesená z dnešního dne slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – svátek Panny Marie Loretánské – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Panny Marie Guadalupské – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka Panny Marie Fatimské a zároveň památka sv. Lucie, panny a mučednice – v 16.30 hod. – pobožnost k Panně Marii Fatimské a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve. Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte Jeho mocný hlas“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. prosince 2019

2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 9. prosince 2019
Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 10. prosince 2019
Svátek Panny Marie Loretánské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 11. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. prosince 2019
Památka Panny Marie Guadalupské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. prosince 2019
Památka Panny Marie Fatimské a zároveň památka sv. Lucie, panny a mučednice.
V 16.30 hod. – pobožnost k Panně Marii Fatimské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 14. prosince 2019
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 15. prosince 2019

3. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

Homilie na II. Neděli Adventní – 08. prosince 2019

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“ (Mt 3,1).

Drazí bratři a sestry, nové liturgické období – ADVENT – který nyní prožíváme, je pro nás příležitosti k zvláštnímu zamyšlení. Hlavním podnětem těchto zamyšlení je pravda, že celé křesťanství ve své podstatě a Církev ve své vnitřní struktuře je adventní. Co to znamená? To znamená, že vzhlíží k zítřku, k budoucnosti, je Církví naděje. Sv. Pavel, jak jsme to dnes slyšeli ve druhém čtení z listu Římanům, říká: „Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději“ (Řím 15,4). Církev nemůže v souladu se svým posláním souhlasit s uzamčením se pouze v přítomnosti. Církev nikdy neříká: dost a konec. Církev osvobozuje od tragedií a na první pohled neřešitelných situací, jejímiž důsledky trpí lidé ve svých malých perspektivách, lidé malé víry a naděje. Církev je lid putující v naději jež se opírá o Boha. Je to lid, který si neustále klade otázku: na co a na koho čekáme, ke komu směřujeme a jaká je to cesta? Drazí bratři a sestry, křesťanství začíná příchodem Božího Syna na zem. On přišel proto, aby se napřímila schýlená ramena a zesláblá kolena, aby se vzpřímila nadějí, která nikdy nezklame, jak říká prorok Izaiáš. Neboť Bůh je vždycky věrný svému slovu, svému příslibu. Slovo „advent“ je spojováno především s dobou přípravy na vánoční svátky. Ve skutečnosti v sobě skrývá daleko hlubší obsah. ADVENT – od latinského slova „advenio“ znamená „příchod“, příchod Krista. Známe tři druhy tohoto příchodu: historický, eschatologický a mystický (duchovní). První příchod – historický se už uskutečnil před dvěma tisíci lety, kdy se Věčné Slovo stalo Tělem skrze Pannu Marii v Duchu Svatém. Každý rok slavíme památku této události. Avšak Církev při prožívání každoročního adventu nám přikazuje zaměřit se ještě více na druhý, eschatologický výměr tohoto období. V takovémto chápání je adventem celý náš život, ve kterém je očekáván Kristus, Jeho druhý příchod na konci světa, jako Nejvyššího Pána a Krále všeho, aby soudil živé i mrtvé. Proto nás také Církev vyzývá a povzbuzuje k bdění, neboť neznáme den ani hodinu, kdy to přijde. A ještě je jeden výměr adventu – mystický, čili duchovní. Mezi prvním a posledním příchodem Krista se neustále uskutečňuje skrze milost Jeho příchod do lidských duší. Je to setkání s Kristem na modlitbě, na Mši svaté, ve svátostech, které jsou znaky Jeho přítomnosti uprostřed nás. Právě dnes je příležitost k tomu, abychom si položili otázku: stává se naše očekávání a touha po Pánu stále silnější a naše myšlenky o nebi stále častější?

Jsme lidmi, kteří každý den v bdělosti očekávají na radostné setkání s Kristem?
Máme vždy otevřené srdce na Ježíše, který k nám přichází, umíme se radovat z každého setkání s Ním? Odpovězme si upřímně na tyto otázky, aby pro nás advent nebyl časem promarněným, ale přinesl životu hojné plody.
Drazí bratři a sestry, co tedy máme dělat? S podobnou otázkou šli k Jordánu k Janovi Křtiteli zástupy lidu. Pojďme i my spolu s nimi, abychom poslouchali to, co mluví ten velký Prorok Adventu. Ano, tento prorok dnes mluví také k nám. Co nám asi říká? Nemám odvahu říkat, co by nám adresoval. Protože dnes zlo dosáhlo ještě obludnějších rozměrů: násilí, nenávist, zloba, potraty, drogy, neřesti všeho druhu… Podstatou jeho slov by bylo jedno: „Obraťte se!“
Ono to není tak lehké obrátit se. I my křesťané jsme velmi zaujati sami sebou, svou prací, svým štěstím, svým hořem, svou vlastní osobností. Zde bychom si měli uvědomit, kde je směr obratu pro nás, jak ho vyžaduje kazatel z pouště: nechtěj obracet jiné, zaměř se sám na sebe a obrať sám sebe.
„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“. Amen.

1. Neděle adventní. 1. prosince 2019, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:
Touto neděli začíná nový liturgický rok a tím také počátek naší každoroční cesty k Vánocům. Máme se připravit na příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který je, který byl a který přichází, aby zachránil to, co zahynulo. Je třeba bdělosti a důvěry: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde“. „Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obdržené milosti, s pokornou prosbou o zdraví, potřebné dary a Boží požehnání do dalších let společného života pro manžele Marii a Viktora Perutkovy k 50. výročí sňatku ve zdejším kostele.

Následuje svěcení adventních věnců a svící:

Modleme se:
U Tebe, Pane, je tisíc let jako jeden den. Stále nás napomínáš skrze apoštola Pavla, abychom se probudili ze snu a očekávali den spásy. Prosíme Tě, požehnej + tyto věnce, aby jejich přítomnost nás naplnila svatou nadějí a touhou po spáse. Bože, náš nejlepší Otče! Dal jsi nám svého Syna, Ježíše Krista, jako světlo světa. Požehnej + tyto adventní svíce, aby v době adventních příprav byly symbolem toho světla, které touží osvítit každého člověka. Učiň nás hodnými a připravenými na svátky Narození Tvého Syna, a dovol nám, abychom po smrti viděli Tvou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Po modlitbě kněz kropí věnce, svíce a lid. Pak následuje vstupní modlitba.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 1. neděle adventní. O Adventu se připravujeme na Pánův příchod do světa, do našeho života a také na Jeho příchod ve chvíli, kdy nás povolá na věčnost.
 2. Dnes je také první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 3. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a kněžský seminář.
 4. Od dnešní neděle bude putovat obraz Panny Marie a Josefa – betlémských poutníků. Tento obraz nám připomíná, jak Panna Maria s Josefem hledali v Betlémě nocleh. Jeho putování od domu k domu vyjadřuje, že Svatá Rodina našla místo i pod vaší střechou.
 5. Papež František přidal do církevního kalendáře svátek blahoslavené Panny Marie Loretánské. Tato památka nově připadne na 10. prosince. Je to velká příležitost posílit pouta oddanosti Matce nebeské. O dva dny dříve – 8. prosince, to je příští neděli, tedy na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, státní sekretář kardinál Pietro Parolin otevře v Loretu Svatou bránu, čímž začne Loretánské jubileum, které bude trvat po celý následující rok 2020. Během něj budou poutníci k této Svaté chýši moci získávat plnomocné odpustky. Svátek je významný také pro letce, neboť Pannu Marii z Loreta prosili o přímluvu třeba piloti z první světové války. Svatá chýše byla totiž podle legendy na nynější místo přenesena vzdušnou cestou. Panna Maria z Loreta je patronkou všech cestujících letecký.
 6. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Františka Xaverského, kněze – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – 6. prosince – památka sv. Mikuláše, biskupa – hlavního patrona našeho kostela a zároveň první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve; první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 2. Jubilantům, Marii a Viktorovi Perutkovým, kteří slavili 22. listopadu „Zlatou svatbu“, přejeme stálé zdraví a vyprošujeme hojnost Božího požehnání do dalších let společného života: „Chválíme Tě a dobrořečíme Ti, Bože, neboť Tys na počátku stvořil muže a ženu, aby spolu vytvářeli společenství života a lásky. Dnes Ti vzdáváme díky také za to, že jsi ve své dobrotě žehnal rodinnému soužití svých služebníků Marii a Viktorovi, aby bylo obrazem jednoty Tvého Krista a Církve. Prosíme Tě: shlédni tedy laskavě na ty, které jsi provázel na jejich společné životní cestě v radostech i strastech; ustavičně posiluj jejich svatební smlouvu, rozmnožuj jejich lásku a upevňuj pouto pokoje. Ať se spolu se svými dětmi a vnuky vždy a všude těší z Tvého požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Slovo života
„Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před synem člověka“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. prosince 2019

 1. Neděle adventní. Koná se sbírka na Kněžský seminář.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 3. prosince 2019
Památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 4. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 5. prosince 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. prosince 2019
Památka sv. Mikuláše, biskupa. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. prosince 2019
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve. První sobota v měsíci.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. prosince 2019

2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Homilie na 1. neděli adventní – 1. prosince 2019

„Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku (…). Noc pokročila, den se přiblížil“.

Drazí bratři a sestry, začal nový liturgický rok. Otevírají se nám brány Adventu a my máme před sebou úžasné období, které nás má ozářit světlem, posílit, posvětit. Co to je liturgický rok? Protože Kristus žije v Církvi, je liturgický rok rozvíjení Jeho života a časem ve kterém je nám poskytována milost k Jeho následování. Církevní rok je školou křesťanského života. Po celý rok před očima věřících se odvíjí události Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Křesťan se učí být dítětem v době Vánoc, učí se přemáhat utrpení a smrt v době Velikonoc a v mezidobí přejímá slova a skutky Páně, aby posílil svou víru v Něho jako Božího Syna. V dobách kdy lidé neuměli číst, byl liturgický rok jediným učitelem křesťanského života pro malé i velké. Žádná kniha, žádný katechismus nás nenadchne tak, jako působení liturgického roku v liturgii. Liturgický rok to není jenom nějaké vzpomínání, jako když se lidé rozpomínají na minulost. Liturgický rok znamená zpřítomnění Kristova života. Zpřítomňuje se během tohoto roku celé Kristovo vykupitelské dílo. Zpřítomňuje se a působí. A tak se stává, že křesťan o Vánocích pokleká s pastýři před jeslemi, o Velikonocích stojí s Matkou Páně pod křížem a s Marii Magdalenou se setkává se vzkříšeným Pánem. O Letnicích je věřící naplněn vylitím darů Ducha Svatého. To všechno ne symbolicky, ale skutečně, neboť liturgie – zvláště Eucharistická, má sílu zpřítomnit podstatu Kristových vykupitelských událostí a nás do nich vtáhnout. Je zvláštní, že třeba v jazyce máme čas přítomný, minulý a budoucí. Liturgie zná jen jediný čas a to je přítomnost. V liturgii se uskutečňuje ono Kristovo „dnes“: „Já jsem s vámi po všechny dny“. „Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky“. Kristovo „nyní“ Jeho života. Dnes přichází na svět, dnes umírá na kříži, dnes vstává z mrtvých, dnes vstupuje do nebe a sesílá Ducha Svatého Utěšitele. Liturgie zná jenom přítomnost. To je nádhera toho liturgického roku. To nám umožňuje setkat se s Kristem ne v nějaké mlhavé vzpomínce, ale v živé skutečnosti. Máme si to dnes uvědomit. Tu krásu, tu sílu, tu moc liturgického roku. Připravit se na setkání s Kristem. Drazí bratři a sestry, tak tedy jsme na prahu Adventu. Advent je především dobou naděje. Každý rok se tento základní postoj ducha obnovuje v srdci křesťanů, kteří se připravují na velikou slavnost Narození Ježíše Krista Spasitele a obnovují čekání na Jeho slavný návrat na konci věků. To jsou ty dvě úlohy adventu: připravit se na narozeniny Ježíše Krista a připravit se na Jeho druhý příchod na konci času. Právě první část Adventu – tady tyto dny – kladou důraz na poslední příchod Páně, tak jak jsme to dnes slyšeli v Božím Slově. „Bděte tedy, buďte připraveni, protože nevíte, který den váš Pán přijde“.

Po celou adventní dobu budeme slyšet výzvy proroků, zejména proroka Izaiáše, Jana Křtitele, a napomenutí apoštolů: „Odložte skutky temnoty a oblečte se do výzbroje světla. Veďte počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše“. Ano, oblečte se v Pána Ježíše Krista, v Jeho život, v Jeho milost, do Jeho naděje, kterou nám nabízí každá bohoslužba, každá liturgie, každé slavení Eucharistie. Amen.

Slavnost Ježíše Krista Krále. 34. Neděle v mezidobí. 24. listopadu 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
V tuto poslední neděli církevního roku slavíme Krista jako Pána času i věčnosti. Se zvláštní radostí zvěstujeme dnes Jeho smrt a velebíme Jeho zmrtvýchvstání, dokud nepřijde, aby zřídil v tomto světě království svého pokoje.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za bývalou varhanici a katechetku, maminku Annu Fingrovou, ke čtvrtému výročí jejího odchodu na věčnost.

Úkon kajícnosti:
Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 34. neděle v mezidobí. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále. Je to poslední neděle církevního, liturgického roku.
 2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní rok. Již dnes je možno si zakoupit brožurku k rozjímání na každý den této posvátné doby.
 3. Příští první neděli adventní se bude konat posvěcení věnců a svící. Jako obvykle bude také putovat obraz Betlémských Poutníků: Marie a Josefa.
 4. Příští neděli se bude vybírat na bohoslovce a kněžský seminář.
 5. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek sv. Ondřeje, apoštola – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hospodin jako Král bude vládnout věčně. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. listopadu 2019
Slavnost Ježíše Krista Krále. 34. Neděle v mezidobí. Končí církevní rok.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 25. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 26. listopadu 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. listopadu 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 30. listopadu 2019
Svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 1. prosince 2019

 1. Neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Koná se sbírka na Kněžský seminář.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

32. Neděle v mezidobí. 10. listopadu 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro Něho“.
Dnešní Slovo Boží nám dává příležitost zůstat ještě u zážitků minulých dušičkových dnů: klade otázku, jak je to po smrti. To, co dnes Pán Ježíš říká o věčném životě, zní nezvykle. A stojí to za přemýšlení.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ludmilu Svobodovou k 20. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti:
Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 32. neděle v mezidobí.
 2. Dnešní sbírka je určena na „Plošné pojištění církevního majetku“.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v pondělí – památka sv. Martina, biskupa – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny – bohoslužba Slova v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 1. Příští neděli mně bude zastupovat otec Václav Černý.

Slovo života
„Ježíš Kristus je prvorozený z mrtvých, Jemu buď sláva a vláda na věčné věky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. listopadu 2019

32. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. listopadu 2019
Památka sv. Martina, biskupa.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. listopadu 2019
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
Mše sv. není.

Středa – 13. listopadu 2019
Památka sv. Anežky České, panny.
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. listopadu 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 15. listopadu 2019
Mše sv. není.

Sobota – 16. listopadu 2019
Mše sv. není.

Neděle – 17. listopadu 2019

33. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř

31. Neděle v mezidobí. 3. listopadu 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
„Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Tak zní naděje dnešní neděle pro nás slabé a křehké. V Evangeliu uslyšíme, jak se vyplácí být zvědavý na Pána Ježíše. Očekáváme i my slova Evangelia také se zvědavostí?

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu za obdržené milostí, s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let života pro Gražynu k 45. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Na počátku bohoslužby, jako hříšnicí, s velkou pokorou prosme za odpuštění a Boží slitování.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 31. neděle v mezidobí a zároveň první neděle v měsíci, proto jako obvykle na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Karla Boromejského, biskupa – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v Něho věří, má věčný život“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. listopadu 2019

31. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 4. listopadu 2019
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 5. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 6. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 7. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. listopadu 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 9. listopadu 2019
Svátek Posvěcení lateránské baziliky.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 10. listopadu 2019

32. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Plošné pojištění církevního majetku.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 31. neděli v mezidobí (C)

„Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Drazí bratři a sestry, Evangelista sv. Lukáš věnuje zvláštní pozornost Ježíšovu milosrdenství. V jeho podání totiž nacházíme několik epizod, které vyzdvihují milosrdnou lásku Boha a Krista, který prohlašuje, že přišel povolat nikoli spravedlivé, ale hříšníky. Mezi tyto typické Lukášovy epizody patří vyprávění o obrácení Zachea, které se čte během mešní liturgie této neděle. Zacheus je publikán, ba dokonce vrchní celník v Jerichu, důležitém městě u řeky Jordán. Publikáni byli výběrčími daní, které Židé museli platit římskému císaři, a jen z tohoto důvodu byli považováni za veřejné hříšníky. Svého postavení navíc zneužívali, aby od lidí vybírali peníze sami pro sebe. Zacheus byl proto velmi bohatý, ale pohrdaný od všech svých spoluobčanů. Když se tedy Ježíš procházející Jerichem zastavil právě u Zacheova domu, vzbudil všeobecné pohoršení. Pán však věděl velmi dobře, co dělá. Jakoby chtěl riskovat a sázku vyhrál: Zacheus, který byl Ježíšovou návštěvou hluboce zasažen, se rozhodl změnit život a slíbil, že čtyřnásobně vrátí všechno, co ukradl. „Dnes přišla do tohoto domu spása“ – říká Ježíš a uzavírá: „Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Drazí bratři a sestry, Bůh nevylučuje nikoho, ani chudé, ani bohaté. Bůh se nenechává podmiňovat našimi lidskými předsudky, ale v každém vidí duši hodnou spásy a je přitahován zvláště těmi, kteří jsou pokládáni za ztracené a kteří se sami za takové považují. Ježíš Kristus, vtělený Bůh, který prokázal toto nezměrné milosrdenství, tím nikterak nesnižuje závažnost hříchu, ale neustále usiluje o spásu hříšníka, kterému nabízí možnost se zachránit, začít od začátku, obrátit se. V dalším úryvku z Evangelia Ježíš tvrdí, že pro bohatého je velmi obtížné vejít do nebeského království. V případě Zachea vidíme, že právě to, co se zdá nemožným, se uskutečňuje, neboť Zacheus se zbavil svého bohatství a bezprostředně jej nahradil bohatstvím nebeského království. Drazí bratři a sestry, Zacheus, který Ježíše přijal, se obrátil proto, že ho nejprve přijal Ježíš. Ten ho neodsoudil, ale vyšel vstříc jeho touze po spáse. Prosme, abychom také my mohli zakoušet radost být navštíveni Božím Synem, obnoveni Jeho láskou a předávat druhým Jeho milosrdenství: „Všemohoucí a milosrdný Bože, Ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom Ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, abychom bezpečně směřovali k svému cíli a splnila se na nás Tvá zaslíbení. Skrze Krista našeho Pána“. Amen.

30. Neděle v mezidobí. 27. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a Jeho moci, hledejte vždy Jeho tvář“.
Zase jsme tu pospolu, abychom se setkali s Ježíšem Kristem v Jeho slovu a ve společenství Jeho stolu. Zase máme příležitost zahlédnout velikost Jeho milosrdenství.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ankicu Grgić k narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní, abychom ke stolu Páně mohli bez bázně přistoupit, vyznejme nejprve – jako celník z dnešního Evangelia – v pokoře svou hříšnost a prosme: „Bože, buď milostiv mně hříšnému“.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 30. neděle během roku.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – 1. listopadu – slavnost Všech Svatých – Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. Odpoledne ve 14.00 hodin se sejdeme u kříže na jaroměřském hřbitově. Bude se tam konat pobožnost za naše blízké a všechny věrné zemřelé. Pak bude následovat procesí po cestách hřbitovem mezi hroby a kropení svěcenou vodu. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. října 2019

30.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. října 2019
Svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. října 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 31. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. listopadu 2019
Slavnost Všech Svatých.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. listopadu 2019
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Ve 14.00 hod. – Hřbitov v Jaroměři – pobožnost za všechny věrné zemřelé, procesí po cestách hřbitovem mezi hroby, kropení svěcenou vodou. Příležitost k získání plnomocných odpustků pro zemřelé.

Neděle – 3. listopadu 2019

31.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.