25. Neděle v mezidobí. 22. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru a lásku k Bohu. Pán Ježíš nás dnes vyzývá, abychom vždy vedli život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Antonína a Františku Hirtovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 25. neděle během roku.
 2. Příští neděli budeme slavit výročí posvěcení našeho chrámu. Prosím ženy z naší farnosti, zda by mohly na příští neděli přinést na děkanství koláče a jiné cukroví a pomohly tak připravit pohoštění pro hudebníky. Chceme tak poděkovat našemu sboru a orchestru a zpěvákům z Hradce Králové, kteří k nám pravidelně přijíždějí. Předem vám všem děkuji za pomoc.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Vincence z Paula, kněze – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příští neděli – v 8.30 hod. – slavnostní Mše svatá u příležitosti Výročí posvěcení kostela. Srdečně vás všechny zvu.
 2. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Spása lidu jsem já – praví Pán. Budou-li ke Mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. září 2019

25. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 23. září 2019
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 24. září 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 25. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 26. září 2019
Památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 27. září 2019
Památka sv. Vincence z Paula, kněze.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 28. září 2019
Slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 29. září 2019
Slavnost Výročí Posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

26. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. 15. září 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
Největším poselstvím Bible je zpráva člověku o Bohu, který odpouští, o Bohu, který miluje i člověka, jenž hřeší, o Bohu, který ví o lidské slabosti. Bůh jen chce, aby člověk svůj hřích uznal a přiznal i aby ho litoval. Jádrem dnešních čtení je víra, že Kristus přišel, aby zachránil hříšníky.

Úmysl Mše svaté:
Dnes je svátek Panny Marie Bolestné. Na Její přímluvu přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Tato Mše svatá je obětována na poděkování za všechny dary a milosti, s prosbou o požehnání a pomoc pro Kryštofa a všechny studenty, kteří stojí na začátku nové etapy života.

Úkon kajícnosti:
My všichni jsme lidé hříšní. A jako hříšníci teď přistupme před Boha s pokornou a důvěrnou prosbou o odpuštění naších hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 24. neděle v mezidobí. Je to zároveň svátek Panny Marie Bolestné.
 2. Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství.
 3. Včera probíhal úklid našeho kostela před svatováclavským posvícením. Mnohokrát děkuji všem farníkům, kteří dokázali věnovat svůj čas, kteří přišli, aby uklidili kostel, a tím způsobem projevili zájem o dobro našeho kostela a celé farnosti. Pán Bůh vám zaplať.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Ludmily, mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Panny Marie z La Salette – Útočiště hříšníků – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty -Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
Bolestná Matka Boží je ženou milující a nekonečně milovanou. Proto u Ní křesťan nachází útěchu pro své bolesti. Když trpíme, pak máme dvě možnosti: buď s Matkou Bolestnou přijmout kříž a trpět s Kristem, nebo proklínat svůj osud. My jsme věřící, proto dnes prožíváme s Marií Její úděl, Její bolest, a když přijde můj úděl, bolest a kříž, chci jej přijmout, neboť v kříži je utrpení, v kříži je i spása věčná.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 15. září 2019

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. Koná se sbírka na církevní školství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 16. září 2019
Památka sv. Ludmily, mučednice.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 17. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 18. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 19. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 20. září 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 21. září 2019
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 22. září 2019

25. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 24. neděli v mezidobí. Svátek Povýšení Svatého Kříže a Panny Marie Bolestné – 15. září 2019

Drazí bratři a sestry, včera byl svátek Povýšení Svatého Kříže a dnes Panny Marie Bolestné. „Stabat Mater Dolorosa“ – rozjímáme o Matce Bolestné, o Jejím utrpení. To právě pod křížem se Matka Boží stala matkou nového pokolení lidstva vykoupeného nejdražší krví Jejího Syna Ježíše Krista. Ano, nebylo by přehnané říci, že Panna Maria je nejvíce požehnaným, nejmimořádnějším člověkem, jaký vyšel z rukou Stvořitele. Vždyť byla vyvolená, aby se stala Matkou Jeho jednorozeného Syna. Představme si, jakou musela mít radost, když vychovávala Spasitele světa, i když to musel být velmi náročný úkol. Maria během celého svého života uvažovala nad Božím působením, uchovávala si tyto myšlenky a těšila se, když viděla, jak se skrze Ni uskutečňuje Boží plán. Maria stejně poznala ty nejhlubší lidské bolesti. Jen několik dní potom, co se Jí narodil Syn, řekl prorok Simeon: „I Tvou vlastní duší pronikne meč“. Tato slova mohla určitě odradit Marii od toho, aby přijala úkol, který před Ni Bůh položil, anebo přinejmenším z Ní vysát všechno nadšení pro Její povolání. Ale nestalo se tak. Naopak, Maria je přijala, uvažovala nad nimi a nadále žila vírou v Boha. Maria určitě trpěla, ale byla ženou radosti a naděje. Její důvěrný vztah s Bohem byl zdrojem útěchy a důvěry, který byl schopný překonat každou tragédii. Marii titulujeme jako Sedmibolestnou ne proto, co se Jí stalo zlého ale proto, jakým způsobem dokázala sjednotit své srdce s Božím srdcem. Viděla svého Syna, jak snášel nenávist některých izraelských náboženských vůdců. Viděla, jak Ho jeho učedníci opustili ve chvíli, kdy je nejvíce potřeboval. Viděla, jak Ho uvěznili, tupili a zabili. A v tom všem Maria vnímala, jak hluboko se v Otcově srdci ozývá láska ke vzpurnému lidu. Její bolesti byly bolestmi Toho, kdo zná bolest ve světě a touží vidět všechny lidi, jak se vracejí k Ježíši, aby je uzdravil a spasil. O této skutečnosti dosvědčují všechna čtení dnešní neděle. Svatý Pavel říká: „Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v Něho v budoucnosti uvěří, a tak dosáhnou věčného života“. Ano, Bůh může proměnit srdce člověka. Tato pravda posiluje naši důvěru v Boží milosrdenství. Člověk hříšný, který poznal svou bídu a touží opravdově po obrácení, může vždy počítat s Božím soucitem a odpuštěním. Dnešní podobenství „o ztracené ovci“ a „ztracené minci“ patří k nejkrásnějším místům Evangelia. Hříšník je jako ztracená ovce a mince. Když člověk najde ztracenou věc, má radost. Takovou radost má Bůh, když se hříšník k Němu vrátí. Proto také Bůh hříšníka hledá jako pastýř ztracenou ovci a žena ztracený peníz. Proto se stýká Ježíš se „ztracenými“ lidmi, aby jim pomohl k obrácení a tak je zachránil. Drazí bratři a setry, Když Maria stála pod křížem, Její srdce bylo skutečně probodnuté, nejen Ježíšovým utrpením, ale i utrpením celého světa. Dokonce i nyní, když oroduje u svého Syna v nebi, je Matkou všech, kteří jakýmkoliv způsobem trpí. I dnes neustále pláče nad hrůzami současného světa. Jako Maria pozvedněme srdce a prosme za všechny, kteří se cítí ztracení a zranění. Amen.

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie. 8. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Jsme tu zase ve svátečním společenství. Chceme tu pozvat mezi nás Pána Ježíše, chceme slyšet Jeho slovo.
„Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán?“ – ptá se dnes autor Knihy Moudrosti. Ano, to Slovo Boží dnes uslyšíme, ale dáme na ně? Budeme podle něj hned, jak vyjdeme z kostela, smýšlet, jednat? Víra není jen pouhým uznáním Boží existence, ale i přijetím Božích přikázání do našeho každodenního života. Tak, jak to učinila Panna Maria, Jejíž svátek Narození si dnes připomínáme.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Dříve něž uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 23. neděle během roku. Prožíváme svátek Narození Panny Marie.
 2. Začal nový školní a katechetický rok. Je možno přihlašovat své děti na výuku náboženství. Kdy bude výuka probíhat záleží na počtu přihlášených dětí a na vzájemné domluvě.
 3. Tuto sobotu – 14. září, provedeme úklid našeho kostela před „svatováclavským posvícením“. Prosím, abyste se podle svých možností zapojili a přispěli tak ke zkrášlení našeho chrámu. Předem vám všem děkuji za pomoc.
 4. Příští neděli – 15. září, na svátek Panny Marie Bolestné, se bude konat sbírka na podporu církevního školství.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Jména Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve. Zároveň je to „Fatimský den“. Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek Povýšení Svatého Kříže. Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života
  „Radujte se z narození Nejsvětější Panny Marie, neboť z Ní vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh“.

Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna, Jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. září 2019

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 9. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 10. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 11. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. září 2019
Památka Jména Panny Marie.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. září 2019
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve. Fatimský den.
Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 14. září 2019
Svátek Povýšení svatého Kříže.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 15. září 2019

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. Koná se sbírka na církevní školství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

22. Neděle v mezidobí. 1. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Boží Slovo dnešní neděle nás učí pokoře. Pokora neznamená jen uznat Boží velikost, ale mít na ní účast. Právě v tom je i skutečná lidská velikost. Jen pokorný člověk si všímá velkých Božích děl v přírodě, rozpoznává Jeho působení v dějinách světa i ve svém životě. A to ho naplňuje pravou moudrostí, jistotou a štěstím. Chceme být šťastní? Učme se tedy od Ježíše, který je tichý a pokorný srdcem.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní, než začneme slavit tuto oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 22. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Vezměte na sebe moje jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. září 2019

22. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. září 2019
Mše sv. není.

Úterý – 3. září 2019
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve.
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 4. září 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 5. září 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. září 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. září 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. září 2019

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

21. Neděle v mezidobí. 25. srpna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru a lásku k Bohu, abychom posilnili duši i tělo přijetím Ježíše v Eucharistii.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obdržené Boží milosti a dobrodiní, s pokornou prosbou za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.

Úkon kajícnosti:
Pán Ježíš volá nás a zve nás k obětní Hostině. Proto nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 21. neděle během roku.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Moniky. V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Umučení sv. Jana Křtitele – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; Ty máš slova věčného života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 25. srpna 2019

21.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 26. srpna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 27. srpna 2019
Památka sv. Moniky.
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 28. srpna 2019
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 29. srpna 2019
Památka Umučení sv. Jana Křtitele.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 30. srpna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 31. srpna 2019
Sobotní památka Panny Marie.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 1. září 2019

22. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

20. Neděle v mezidobí. 18. srpna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Dnešní Boží Slovo nás chce upevnit ve víře. A čím pevnější je naše víra v Ježíše, tím snadněji zvládneme životní boje a problémy.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti :
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 20. neděle v mezidobí.
 2. Srdečně děkuji otci Václavovi Černému za zástup během mé dovolené. Děkuji také Marušce za bohoslužby Slova během týdne a za pečlivou starost o kostel a faru. Mnohokrát děkuji za úklid prostorů na děkanství. Děkuji paní Kletečkové, Výškové, Pavlistové, Erbanové, Novákové, Škopové, manželům Wenclovým a panu Vávrovi.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka sv. Pia X., papeže – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Panny Marie Královny – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek sv. Bartoloměje, apoštola – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„U Hospodina je slitování, hojné u Něho je vykoupení“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 18. srpna 2019

20.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 19. srpna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 20. srpna 2019
Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 21. srpna 2019
Památka sv. Pia X., papeže.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 22. srpna 2019
Památka Panny Marie Královny.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 23. srpna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 24. srpna 2019
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 25. srpna 2019

21.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

15. Neděle v mezidobí. 14. července 2019 a bohoslužby o dovolené

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Shromáždili jsme se opět v neděli, abychom naslouchali Božímu Slovu a slavili Eucharistii. Neustále potřebujeme posily a upevnění ve víře. Bůh nechce, abychom Boží hlas jen slyšeli. Bůh chce, abychom šli a podle Božího Slova žili a jednali.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 15. neděle během roku.
 2. Zítra začínám dovolenou. Budu přebývat doma u rodičů. Zastupovat mne bude jako obvykle P. Václav Černý. Bude sloužit jen nedělní bohoslužby: v 8.30 hodin v Jaroměři a v 10. 15 hodin ve Velichovkách. Během týdne: v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hodin v kapli na děkanství se budou konat Bohoslužby Slova. V naléhavých případech, jako například pohřeb nebo udělování svátosti nemocných, se prosím obraťte na otce Václava Černého. Přeji vám všem, abyste toto krásné období léta, prázdnin a dovolených prožívali radostně, abyste si také odpočinuli a zotavili se jak tělesně tak i duchovně.

Slovo života
„Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. července 2019

15. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 21. července 2019

16. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 28. července 2019

17. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 4. srpna 2019

18. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 11. srpna 2019

19. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Během týdne: úterý a čtvrtek – Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Během dovolené duchovního správce zastupuje P. Václav Černý.
V naléhavých případech volejte: 737 106 769

14. Neděle v mezidobí. 7.července 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu Otci. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista. Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství, a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní vyznejme v pokoře své hříchy, litujme a prosme o odpuštění a milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 14. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – sobotní památka Panny Marie, den fatimský – Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské – v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. července 2019

14. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. července 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. července 2019
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. července 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. července 2019
Sobotní památka Panny Marie. Den fatimský.
Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 14. července 2019

15. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

13. Neděle v mezidobí. 30. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.
Náročné a naléhavé jsou výzvy Pána Ježíše v dnešním Evangeliu. Není nic na světě, co by mělo mít přednost před láskou Božího království. Jako Ježíš, i my máme jít důsledně za svým cílem, kterým je následování Krista.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Prosíme o hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a vytrvalost v dobrém pro Petříka k jeho včerejšímu svátku. Děkujeme také za milost svatého křtu a dar pravé víry pro Pavlínku a zároveň děkujeme za úspěšné dokončení jejího studia.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – svátek sv. Tomáše, apoštola – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka sv. Prokopa, opata a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – slavnost sv. Cyrila, mnicha a sv. Metoděje, biskupa – patronů Evropy; první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá; Ty máš slova věčného života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. června 2019

13. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 1. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 2. července 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 3. července 2019
Svátek sv. Tomáše, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. července 2019
Památka sv. Prokopa, opata. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. července 2019
Slavnost sv. Cyrila – mnicha a sv. Metoděje – biskupa – patronů Evropy. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. července 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. července 2019

14. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 23. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každou neděli se shromažďujeme jako Boží Lid k slavení Kristovy oběti. Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme Bohu společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu za dar života s pokornou prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let života pro Dominiku Wejsterovou k 40. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Ve farnosti dnes slavíme svátek Těla a Krve Páně. Svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním Eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na Mou památku“. Každou společně slavenou Mší svatou, každým gestem lásky se stáváme více Tělem Kristovým, to je Lidem Božím. Nelze to pochopit, ale lze to prožít, zažít, procítit.
 2. Na závěr Mše svaté bude průvod s nejsvětější Svátosti ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii. Radostným zpěvem „Te Deum laudamus“ zakončíme slavnostní obřady.
 3. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – je slavnost narození sv. Jana Křtitele – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. června 2019
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Koná se sbírka na Charitu.
Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

Pondělí – 24. června 2019
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 25. června 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 26. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 27. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 28. června 2019
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. června 2019
Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 30. června 2019

13.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)


„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“