21. neděle v mezidobí.

22. srpna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u stolu Božího Slova a stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování a za Boží pomoc a ochranu.     

Úkon kajícnosti:    

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 21. neděle v mezidobí.
 2. Odvolání udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté v době pandemie koronaviru. Královéhradecký biskup Jan Vokál oznamuje: „Ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11.3.2020 a následně 3.10.2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mší svaté z těchto důvodů: příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, povinná karanténa, dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti, omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby. V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem. Proto s účinností od 21. srpna 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté. Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. Zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky“ (č,j. BiHK-2605/2021).
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí, ve středu a v sobotu v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život;   Ty máš slova věčného života“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. srpna 2021

21. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 23. srpna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 24. srpna 2021

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 25. srpna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Čtvrtek – 26. srpna 2021  

Mše sv.  v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Pátek – 27. srpna 2021

Památka sv. Moniky.

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 28. srpna 2021

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Neděle – 29. srpna 2021

22. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

18. neděle v mezidobí.

1. srpna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u stolu Božího Slova a stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky.    

Úkon kajícnosti:    

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 18. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:- úterý – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- čtvrtek – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 3. Po dvě následující neděle, kvůli mé dovolené, mně bude zastupovat   P. Václav Černý.    

Slovo života

„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova,                                      které vychází z Božích úst“.

 

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. srpna 2021

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Úterý – 3. srpna 2021

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 5. srpna 2021  

Posvěcení římské baziliky Panny Marie.

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.      

Neděle – 8. srpna 2021

19. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách (Pouť – Proměnění Páně)

Úterý – 10. srpna 2021

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Bohoslužba slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. srpna 2021

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 15. srpna 2021

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

17. neděle v mezidobí.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

25. července 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Na dnešní neděli připadá svátek svatého Jakuba, apoštola. Proto jsme se shromáždili   v kostele, který je tomuto světci zasvěcený. Dnes je také 1.Světový den prarodičů a seniorů, který vyhlásil papež František. Na přímluvu sv. Jakuba a svatých Jáchyma a Anny – patronů dědečků a babiček, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                         

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou manželku.   

Úkon kajícnosti:    

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.          

Farní oznámení:

 1. Dnes je 17. neděle během roku.
 2. Slavíme svátek svatého Jakuba, apoštola, patrona tohoto filiálního kostela, ve kterém jsme se dnes shromáždili. Sv. Jakub je často uváděn spolu se svým bratrem, apoštolem Janem. Oba byli rybáři a jejich otec se jmenoval Zebedeus a jejich matka Salome patřila do skupiny žen, které doprovázely Ježíše a Jeho učedníky. Spolu s Petrem byli svědky vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění a úzkosti v Getsemanské zahradě. Zemřel jako první z apoštolů; Herodes Agrippa ho dal v Jeruzalémě o velikonocích kolem roku 44 popravit mečem. V 9. století byl v dnešním Santiagu de Compostella ve Španělsku objeven hrob sv. Jakuba. Kostel postavený na tom místě se stal jedním z největších světových poutních míst. Přes naše město Jaroměř probíhá takzvaná svatojakubská cesta.     Je to jedna z mnoha cest vedoucích do tohoto poutního místa. Svědčí o tom pamětní kámen před naším kostelem.    
 3. Dnes je také 1. Světový den prarodičů a seniorů. Rozhodnutí uspořádat tento Světový den, přišlo v době, která byla v uplynulých měsících poznamenaná pandemií a utrpením naší starší generace ve všech částech světa. Zprávy o seniorech, kteří museli zemřít v osamění  a poté jim dokonce nebyl vypraven ani pohřeb, způsobily Církvi hlubokou bolest. Proto chceme, aby oslava prvního Světového dne prarodičů a seniorů byla prožívána jako slavnostní chvíle zahrnující všechny generace.  Nejde jen o štěstí, ale o radost z poznání, že Pán je blízko v životech starších i mladých, protože „Bůh je s námi po všechny dny“.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, patronů seniorů – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu –  v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Marty – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 6. Dnes je též památka svatého Krištofa, patrona řidičů a všech cestujících. Teď, v době prázdnin a dovolených Církev žehná všem řidičům a cestujícím a světí dopravní prostředky, aby všichni šťastně a bezpečně dorazili k cíli. Nyní se pomodlím žehnací modlitbu a hned po Mši svaté pokropím svěcenou vodou automobily těm, kteří budou mít o to zájem.   

Slovo života

„Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid“.       „Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine“.  

 

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 25. července 2021

17. Neděle v mezidobí. Svátek sv. Jakuba.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba (Poutní Mše svatá).

                    v 11.00 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 26. července   2021    

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Úterý – 27. července  2021

V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 28. července 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 29. července 2021  

Památka sv. Marty.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 30. července 2021  

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 31. července 2021   

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. .   

Neděle – 1. srpna 2021

18. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

              v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

13. Neděle v mezidobí.

4. července 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci  tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                        

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky a na dobrý úmysl dárce.   

Úkon kajícnosti:    

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.          

Farní oznámení:

 1. Dnes je 14. neděle v mezidobí.
 2. Minulou neděli se konala mimořádná sbírka na Pomoc Moravě. Na tento účel bylo vybráno a odesláno 7.700,- Kč. Pán Bůh vám zaplať.   
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:- zítra v pondělí je slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy. Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – Mše sv. není.- ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. není.  
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 5. Po dvě následující neděle mne bude zastupovat P. Zygmunt Jamróz.  

Slovo života

„Duch Páně je nade mnou: poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 4. července 2021

14. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 5. července   2021   

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a sv. Metoděje, biskupa – patronů Evropy.  

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Úterý – 6. července  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 7. července 2021  

Mše sv. není.

Čtvrtek – 8. července 2021  

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 9. července 2021  

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 10. července 2021    

Mše sv. není.   

Neděle – 11. července 2021

15. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

              v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

13. Neděle v mezidobí.

27. června 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci  tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                        

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Rozálii a Ladislava Syrovátkovy   a na dobrý úmysl dárce.   

Úkon kajícnosti:    

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.          

Farní oznámení:

 1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.   
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka – v 8.00 hod.   v kapli na děkanství.- v úterý –  slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  – ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek  – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu  – svátek sv. Tomáše, apoštola; první sobota v měsíci – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„ Náš Spasitel Kristus Ježíš zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. června 2021

13. Neděle v mezidobí.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. června   2021   

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. června  2021

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše..

Středa – 30. června 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 1. července 2021

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.  

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 2. července 2021  

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 3. července 2021   

Svátek sv. Tomáše, apoštola. První sobota v měsíci.

Mše sv. – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 4. července 2021

14. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

12. Neděle v mezidobí.

20. června 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista. Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství, a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.                                     

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela, sestru, obojí rodiče, prarodiče, švagra Mílu, Jana a bratrance Rudu a za duše v očistci.    

Úkon kajícnosti:    

     Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.      

Farní oznámení:

 1. Dnes je 12. neděle v mezidobí.
 2. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.  
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – slavnost Narození sv. Jana křtitele – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek  – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu  – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Oslavujte Hospodina, neboť Jeho milosrdenství trvá navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. června 2021

12. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na charitu.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. června   2021   

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. června  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 23. června 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 24. června 2021

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 25. června 2021  

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. června  2021   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 27. června 2021

13. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

11. Neděle v mezidobí.

13. června 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní biblické čtení je školou důvěry v Boha, a té je nám v nejistotách denního života stále moc zapotřebí. Evangelium nás krásným podobenstvím ujišťuje, že se budoucnosti bát nemusíme. Totiž z malého semene ve světě  klíčí velká budoucnost Boží.                                

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky.    

Úkon kajícnosti:    

     Než se zaposloucháme do Božího Slova a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 11. neděle v mezidobí.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na diecézní katolickou charitu.  
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – památka sv. Víta, mučedníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek  – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu  – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Boží Slovo je semeno, Kristus je rozsévač; každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. června 2021

11. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. června   2021   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. června  2021

Památka sv. Víta, mučedníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 16. června 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 17. června 2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 18. června 2021  

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. června  2021   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 20. června 2021

12. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na charitu.   

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

6. června 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se shromažďujeme jako Boží Lid k slavení Kristovy oběti. Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme Bohu společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi. Ano, dnes je čas, abychom uprostřed  vonící jarní přírody dali nově rozkvést své radosti, své naději a lásce.                             

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu: za živé a zemřelé farníky.   

Úkon kajícnosti:    

      Pane, náš Bože, dopřej nám, abychom tajemství Tvého svátostného přebývání mezi námi slavili s úctou, radostí a s čistým srdcem. Proto prosíme za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 10. neděle v mezidobí. Ve farnosti slavíme svátek Těla a Krve Páně. Dnešní svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na mou památku“. Každou společně slavenou Mší svatou, každým gestem lásky se stáváme více Tělem Kristovým, to je Lidem Božím. Nelze to pochopit, ale lze to prožít, zažít, procítit. Po Mši svaté bude průvod  s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii. Čtyři zastavení symbolizují čtyři světové strany – všem je zvěstována blízkost Boží v Ježíši Kristu, za všechny lidi se Církev modlí.
 2. Minulou neděli se konala mimořádná sbírka na pomoc Indii. Na tento účel bylo vybráno a odesláno 4.420,- Kč. Pán Bůh vám zaplať.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka blahoslavených Zbigniewa i Michala, kněží  a mučedníků z Peru, patronů míru, pronásledovaných křesťanů  a ochránců před terorismem – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost  k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu –  svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Já jsem ten Chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán;   kdo bude jíst tento Chléb, bude žít navěky!“  

O můj Ježíši, spolu se všemi anděly a svatými, velebím Tě zde   v Nejsvětější Svátosti, ve které se z lásky ke mně ukrýváš.  Uznávám Tě mým Pánem a Bohem, mým Stvořitelem a Vykupitelem, mým nejvyšším Dobrem.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. června 2021

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Mše svatá s eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele  sv. Jakuba.

Pondělí – 7. června   2021  

Památka blahoslavených Zbigniewa i Micha ł a, kněží a mučedníků z Peru, patronů míru, pronásledovaných křesťanů a ochránců před terorismem.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 8. června  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 9. června 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 10. června 2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 11. června 2021  

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. června  2021  

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 13. června 2021

11. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Nejsvětější Trojice.

30. května 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes o slavnosti Nejsvětější Trojice scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější Oběť chvály a díků.                             

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:    

     Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Je to největší tajemství naší víry. Před tímto tajemstvím Božího bytí se sluší stát v hluboké pokoře. Nejsvětější Trojice je pro nás nejen vzorem života, ale je pro nás zdrojem šťastného osobního života.
 2. V těchto týdnech s velkým politováním sledujeme zprávy z druhé nejlidnatější země, se kterou nás pojí víc než dvacetileté přátelství provázené skutky lásky v projektu Adopce na dálku. V současné době se Indie potýká s novou vlnou pandemie, kterou sama nezvládá. Denně umírají tisíce lidi, chybí vakcíny a kyslík, nemocným se nedostává zdravotní péče. Bez pomoci zvenčí se Indie neobejde. Tamní biskupové nás prosí o jakoukoliv pomoc a podporu. Proto otec biskup Jan Vokál vyzývá všechny farníky v diecézi, aby se připojili do sbírky na pomoc Indii, a tak pomohli nemocným a strádajícím tamním lidem. Na oltáři NPM se nachází pokladnička, do které je možno přispívat na tento účel.  
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – svátek Navštívení Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – památka sv. Justina, mučedníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.  v kapli na děkanství.
 4. Příští neděli je slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.   
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„ Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,  Bohu, který je, který byl a který přijde“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. května  2021

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 31. května  2021

Svátek Navštívení Panny Marie.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 1. června  2021

Památka sv. Justina, mučedníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 2. června 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. června 2021

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 4. června 2021  

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. června  2021  

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 6. června 2021

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.  

Mše sv. s eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.  

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Seslání Ducha Svatého.

23. května 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého.     Toho Ducha, v němž jsme byli pokřtění, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Ing. Rudolfa Kočvaru k výročí úmrtí a na dobrý úmysl dárce.        

Úkon kajícnosti:    

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie. Otevřme i my dnes svá srdce vanutí Ducha Svatého, aby zmizela i všechna naše malomyslnost a bázlivost.

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
 2. Na oltáři NPM je pokladnička, do které je možno přispívat na „Pastorační aktivity v diecézi“.  
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – památka Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – památka sv. Filipa Neriho, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – památka sv. Pavla VI., papeže – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 4. Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných  a zapal v nich oheň své lásky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. května  2021

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí velikonoční doba.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 24. května  2021

Památka Panny Marie, Matky Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 25. května  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 26. května  2021

Památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 27. května 2021

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 28. května 2021  

Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. května 2021  

Památka sv. Pavla VI., papeže.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 30. května 2021

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou