4. Neděle Velikonoční – „Dobrého Pastýře“. 12. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každoročně slavíme neděli „Dobrého Pastýře“, je jí čtvrtá velikonoční neděle, tedy právě ta, kterou dnes prožíváme.
Tato neděle je charakteristická tím, že se modlíváme za nová kněžská a řeholní povolání, že myslíme na velmi důležitou věc, na to, abychom měli dobré, svaté kněze.
Sám Ježíš o sobě řekl, že je dobrým pastýřem, že On vede svoje ovce. Od pradávna si Bůh vybíral mezi lidmi ty, kteří s Ním bezprostředně pracovali na Jeho spásném plánu.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky: za živé a za zemřelé.

Úkon kajícnosti:
Abychom byli hodni slyšet Boží Slovo, hlas Dobrého Pastýře, a přijmout Kristovo Tělo, vyznejme před Bohem i před sebou navzájem svou vinu.

Farní oznámení:

 1. Dnes o 4. neděli velikonoční, o neděli Dobrého Pastýře, se Církev na celém světě modlí za kněžská a řeholní povolání.
 2. Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář a bohoslovce.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka Panny Marie Fatimské – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – svátek sv. Matěje, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností – v 18.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. května 2019

4. Neděle velikonoční – „Dobrého Pastýře“. Koná se sbírka na kněžský seminář.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. května 2019
Památka Panny Marie Fatimské.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 14. května 2019
Svátek sv. Matěje, apoštola.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 15. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 16. května 2019
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 19. května 2019

5. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

3. Neděle Velikonoční. 5. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„Miluješ mě? Miluješ mne nade všecko?“ – ptá se Ježíš Petra. Jaký naléhavý smysl má tato otázka Krista: „Miluješ mě?“ Tato otázka je základem pro každého člověka a pro nás všechny. Celý náš životní úspěch závisí na tom, abychom vždycky a vytrvale, plně a důsledně odpovídali na tuto základní Kristovu otázku: „Pane, Ty víš, že Tě miluji“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky: za živé a zemřelé.

Úkon kajícnosti:
Sešli jsme se, abychom oslavili Beránka Božího, který na sebe vzal hříchy světa. Aby naše oslava byla upřímná a z čistého srdce, vyznejme nejprve své osobní hříchy.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle velikonoční.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve středu – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Kristus, který všechno stvořil, vstal z mrtvých a smiloval se nad lidským pokolením. Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. května 2019

3. Neděle Velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. května 2019
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

4. Neděle – 12. května 2019 4. Neděle Velikonoční – „Dobrého Pastýře“. Koná se sbírka na Kněžský seminář.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

2. Neděle Velikonoční. Svátek Božího Milosrdenství. 28. dubna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každá nedělní bohoslužba je nám památkou smrti a zmrtvýchvstání Páně. Kristus žije! Světlo vzkříšeného Pána osvěcuje náš život. My můžeme žít s Ním a v Něm.
Přicházíme dnes, druhou neděli velikonoční také proto, abychom zvláštním způsobem uctili Boží milosrdenství. Na přímluvu svaté sestry Faustyny a svatého Jana Pavla II., papeže – apoštolů Božího milosrdenství, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé: maminku Annu Bajerovou, manžela Karla a bratra Stanislava.

Úkon kajícnosti:
Nekonečné Boží milosrdenství je tím, co svět dnes nejvíce potřebuje. Skloňme se tedy před Pánem a prosme, aby Jeho slitování bylo větší než naše viny, které v pokoře vyznáváme.

Farní oznámení:

 1. Dnes je druhá neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství.
 2. Na začátku tohoto roku se v Panamě konalo Světové setkání mládeže. Přijelo tam i mnoho mladých z České republiky a mezi nimi také naše farnice Petruška Nováková. Celá tato událost i setkání z papežem Františkem v ní zanechaly nezapomenutelné dojmy. Bylo by zajímavé něco bližšího slyšet od toho, kdo byl osobně přítomen a myslím, že i Petruška by se ráda o zážitky z této akce s námi podělila. A proto, dnes všichni kdo máme zájem se sejdeme v 15.00 hodin odpoledne na děkanství, společně posedíme a toto setkání mládeže v Panamě si připomeneme.
 3. Chrámový sbor děkuje velice všem z naší farnosti, kdo se podíleli na přípravě pohoštění, pomáhali s obsluhou a zajistili tak setkání hudebníků minulou neděli.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – 1. května – svátek sv. Josefa, Dělníka – Mše sv. a májová pobožnost v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • ve čtvrtek – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve; první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; první pátek v měsíci – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci -Mše sv. o Panně Marii a májová pobožnost v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Modlitba zasvěcení Božímu Milosrdenství:

Bože, Milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, Trojjediný Bože, vždy nacházeli naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
„Ježíši, důvěřuji Ti!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. dubna 2019

2. Neděle Velikonoční – svátek Božího Milosrdenství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 29. dubna 2019
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 30. dubna 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 1. května 2019
Svátek sv. Josefa, Dělníka.
Mše sv. a májová pobožnost v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 2. května 2019
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. května 2019
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. První pátek v měsíci.
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. května 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii a májová pobožnost v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 5. května 2019

3. Neděle Velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Neděle Zmrtvýchvstání Páně Velikonoce – 21. dubna 2019 a bohoslužby.

Uvedení do bohoslužby:
„Toto je den, který učinil Pán. Jásejme a radujme se v něm!“
Drazí bratři a sestry, srdečně vítám vás ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
Ukřižovaný Ježíš Kristus, kterého Bůh Otec probudil ze smrti, vstupuje mezi nás a zdraví nás jako svůj vykoupený lid: Pokoj vám! Slaví s námi velikonoční hostinu a shromažďuje nás kolem svého stolu. Ukazuje nám své oslavené rány, abychom i my měli naději, že život není přemožen utrpením a smrtí, ale je proměňován a oslaven. Slavíme tedy Kristovo vzkříšení s radostnou vírou, že Jeho vzkříšení je také naše vzkříšení.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za živé i zemřelé členy rodiny Müllerovy, Hážovy a Lachmanovy.

Úkon kajícnosti:
Smrt byla přemožena a otevřelo se nebe. Abychom mohli prožívat opravdovou radost, litujme nejprve svých hříchů, které na sebe vzal náš Pán Ježíš Kristus, aby nás zachránil.

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Slavíme největší svátek církevního roku. Liturgie nás vybízí k radostí: „Toto je den, který připravil Pán; jásejme a radujme se z něho!“ Ano, nastal nový den, který učinil Pán, den, který v oslaveném Těle Zmrtvýchvstalého navrací světu zraněnému hříchem jeho původní krásu prozářenou novým světlem. Drazí bratři a sestry, přeji vám plnost radosti, pokoje, naděje a jistoty vítězství dobra nad zlem, života nad smrtí. Ať každý z nás uslyší dnes znovu a ponese dál tuto radostnou zvěst zmrtvýchvstání: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“. Ježíš žije, aleluja“.
 2. Mnohokrát děkuji panu varhaníkovi, zpěvákům našeho chrámového sboru, orchestru a milým členům pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové za hudební doprovod během velikonočních svátků. Po Mši svaté jsou všichni hudebnici zváni na malé pohoštění do farní budovy.
 3. Zítra je Velikonoční pondělí – Mše svatá bude sloužena v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 4. V tomto týdnu – velikonočním oktávu – pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – v 18.00 hod. Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Žehnání velikonočních pokrmů:

K.: Naše pomoc je ve jménu Pána.
L.: Neboť On stvořil nebe i zemi.

Modleme se:
Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k svému stolu a slavíš s námi hostinu. Prosíme Tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením Tvého požehnání + a Tvé lásky. Přijmi pozvání do našich domovů. Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme Tvou přítomnost a Tvé požehnání. Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, která pramení z Tvého velikonočního vítězství nad smrtí, zlem a hříchem. Doveď nás všechny až k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Slovo života
„Pán skutečně vstal z mrtvých. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Ježíš Kristus – včera, dnes i navěky! Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. dubna 2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 22. dubna 2019
Velikonoční Pondělí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 23. dubna 2019
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. dubna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. dubna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 28. dubna 2019

2. Neděle Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ NEDĚLE 14. dubna 2019 a bohoslužby.

Uvedení do bohoslužby:
Velikonoce začínají slavným vjezdem Páně do Jeruzaléma, prastarou oslavou Krista Krále.
Sešli jsme se tu, abychom dělali totéž, co občané jeruzalémští, abychom připravili Pánu Ježíši slavný vjezd do naší farní obce, do našeho chrámu. Chceme Pána Ježíše radostně pozdravit jako svého Krále, chceme nést v rukou zelené ratolesti, v nichž se probudil jarní život, jako symbol Kristova slavného vítězství nad smrtí.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky a za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Bratři a sestry, prosím, abyste se nyní shromáždili s ratolestmi v rukou u vchodu do kostela. Bude se tam konat posvěcení ratolestí a průvod. Po celý půst jsme se s Církvi připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. A dnes začínáme Svatý týden. Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus, který se vydává na tuto cestu, je náš Vykupitel a Pán. Chceme Mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat: Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově.

Modleme se:
Požehnej, Bože, + tyto ratolesti a požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem a jednou ať s Ním vstoupíme do věčného Jeruzaléma. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Slova svatého Evangelia podle Lukáše.
Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo zeptal: „Proč ho odvazujete?, odpovíte mu takto: „Pán ho potřebuje“. Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, ptali se jich jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Odpověděli: „Pán ho potřebuje“. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali Mu na cestu své pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky, které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Někteří farizeové ze zástupu na Něj volali: „Mistře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpověděl: „Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení“.
Slyšeli jsme Slovo Páně.

Bratři a sestry, nyní připojme se k zástupu, který oslavoval Krista, a vyjděme v pokoji.

(následuje průvod s ratolestmi)

Farní oznámení:

 1. Dnes je Květná neděle. Začali jsme liturgii slavnostním průvodem (slavnostním zahájením).
 2. Vstupujeme do Svatého týdne. Je to týden díků a chvály za naše vykoupení.
 3. Dnešní sbírka je určena na „Pastorační aktivity diecéze“.
 4. Ještě dnes je možno přispět na květiny do Božího hrobu.
 5. Dodatečná příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi bude ve středu od 17.00 do 18.00 hodin v kostele.
 6. Na Bílou sobotu bude od 9.00 do 17.00 hodin adorace Pána Ježíše u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři NPM. Moc vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možností.
 7. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • Zelený čtvrtek – večerní Mše svatá na památku Poslední Večeře Páně bude slavená v 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.
 • Velký pátek – velkopáteční obřady na památku Umučení a smrti Pána Ježíše začnou v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • Bílá sobota – obřady velikonoční Vigilie se budou konat od 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Každý přinese s sebou svíčku, protože se bude konat obnova křestních slibů.
 1. Na Boží Hod Velikonoční bude při Mši svaté svěcení pokrmů.
 2. Prosím také naše farnice, zda by mohly podle svých možnosti přinést na děkanství na příští neděli občerstvení pro náš chrámový sbor a zpěváky z Hradce Králové, kteří pravidelně vypomáhají našemu sboru. Předem děkuji za vaši ochotu a pomoc.

Slovo života
„Hosana Synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. dubna 2019
Květná (Pašijová) neděle. Začíná Svatý týden. Sbírka na „Pastorační aktivity diecéze“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 15. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 17. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Od 17.00 do 18.00 hod. – příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 18. dubna 2019
Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Večeře Páně – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 19. dubna 2019
Velký pátek – den přísného postu.
V 18.00 hod. – velkopáteční obřady na památku Umučení Páně – v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. dubna 2019
Bílá sobota.
Od 9.00 do 17.00 hod. – adorace u Božího hrobu.
V 18.00 hod. – Velikonoční vigilie – Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 21. dubna 2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

5. Neděle postní 7. dubna 2019, bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Doba postní přípravy na Velikonoce se blíží ke konci. Příští neděle je už Květná. Co považuje Církev za důležité ještě nám do svátků zvěstovat? Dnes uslyšíme, jak lidé hříšníky odsuzují, ale Ježíš je zachraňuje. To je radostné poselství dnešního Slova Božího. Kristus chce zachránit i nás. Kristovo utrpení a vzkříšení je pramenem naší obnovy.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Než začneme slavit tuto oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle postní.
 2. Příští neděli se bude konat ve všech kostelech naší diecéze sbírka na „Pastorační aktivity v diecézi“.
 3. Příští neděle je Květná (Pašijová) neděle, proto prosím, abyste si přinesli ratolesti s sebou do kostela.
 4. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 5. Na Bílou sobotu bude celodenní adorace u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři NPM. Již dnes vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možností.
 6. Jeho Excelence Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký vyhlásil tento týden jako „Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným“. 4. dubna 2019 uplynulo sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, který zemřel v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a svatostí života, předloni byl stejnojmenným papežem svatořečen. Panna Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe a především za ostatní hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu. Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté Hyacinty, bude tento týden v celé Královéhradecké diecézi týdnem pokání za hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají. V rámci tohoto týdne pokání se v naší farnosti uskuteční v pátek 12. dubna kající Křížová cesta na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu s prosbou za odpuštění a nápravu života. Pak následující den, v sobotu 13. dubna se uskuteční takzvaný „Fatimský den – den pokání za hříchy nečistoty srdcí“. V 8.30 hodin v kostele sv. Mikuláše se před sochou Panny Marie Fatimské bude konat pobožnost svatého Růžence a v 9.00 hodin budeme sloužit Mši svatou na přímluvu Panny Marie Fatimské a sv. Františka a jeho sestry sv. Hyacinty – patronů čistých srdcí – za obrácení hříšníků, za Církev čistší, svatější a dokonalejší. Na závěr těchto kajících pobožností budeme uctívat relikvie svatých fatimských dětí, které naše farnost vlastní a které předloni získala přímo z Fatimy u příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie. Moc vás, drazí bratři a sestry, prosím a srdečně zvu, abyste se těchto smírčích pobožností ve velkém počtu zúčastnili. Navážeme tak tímto na summi o ochraně nezletilých v Církvi, který krátce před začátkem postní doby svolal do Říma papež František. Postní doba je obdobím pokání. Rozšiřme je tedy společně i o duchovní oběť za viny, kterým Církev nedokázala čelit nebo jim zabránit.
 7. Drazí bratři a sestry, jistě jste si všimli, že poslední dobou jsou mezi námi zde v kostele vidět malé děti. Mám z toho radost a bylo by dobré, kdyby se všechny tyto děti zapojili do liturgie a přinášely společně obětní dary. Zároveň mohou na konci Mše svaté přijít k oltáři, tak jak tomu bylo dříve a společně odejdeme do sakristie, kde každý dostane malou sladkost. Čas běží a z těch malých dětí jsou již studenti a „dospěláci“. Tak by bylo pěkné, kdyby se zde objevila zase nová generace, která by naše farní společenství oživila. A k tomu chci dodat ještě jednu věc k uvážení. Byl mi předložen návrh, aby se konala v kostelíčku sv. Jakuba Mše svatá pro děti. Jistě si vzpomínáte, že se před několika léty bohoslužby v tomto kostele konaly, ale pro malou účast věřících z důvodu vyššího věku a vzdálenosti byly tyto bohoslužby zrušeny. Dříve než by se toto realizovalo, rád bych se dnes odpoledne v 15.00 hodin na děkanství setkal s rodiči malých dětí, kteří by měli o to zájem. Budeme se tak moci domluvit, jak by to mělo vypadat.

Slovo na závěr
„ Nyní se tedy obraťte ke Mně celým srdcem – praví Pán – neboť jsem dobrotivý a milosrdný“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. dubna 2019

5. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. dubna 2019
V 17.30 hod. – pobožnost Křížové cesty – „Den pokání za hříchy, které čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají“. Uctívání ostatků svatých Františka a Hyacinty Marto – patronů čistých srdcí“.
Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. dubna 2019
Kostel sv. Mikuláše: „Fatimský den – den pokání za hříchy nečistoty srdcí“ – v 8.30 hod. – modlitba svatého růžence před sochou Panny Marie Fatimské a v 9.00 hod. – Mše sv. na přímluvu Panny Marie Fatimské a sv. Františka Marto a jeho rodné sestry sv. Hyacinty za obrácení hříšníků, za Církev čistší, svatější a dokonalejší. Na závěr bohoslužby se bude konat uctívání ostatků svatých fatimských dětí.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 14. dubna 2019
Květná (pašijová) neděle. Koná se sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

3. Neděle postní 24. března 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Doba postní, kterou prožíváme, je darem a příležitostí k tomu, abychom zapracovali na svém osobním obrácení, ke kterému nás dnes v Evangeliu vyzývá Pán Ježíš. To je pravý smysl pokání. Obrátit se znamená natrvalo a pevně se přimknout k Bohu a na Jeho lásku odpovídat milujícím srdcem.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Nyní je čas pokání. Odpusťme tedy všem, kteří nám nějak ublížili, a vyznejme své viny, aby i nám mohlo být odpuštěno.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle postní.
 2. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku.
 3. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 4. Dnes v 10.00 hodin na ČT 1, v programu „Toulavá kamera“ bude předvedena práce uměleckého kováře pana Vojtěcha Pillera z Jaroměře. Uvidíme tam též záběry z naší kaple na děkanství a z našeho kostela sv. Mikuláše, kde jsou také jeho umělecká díla.
 5. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty v kostele sv. Mikuláše.

6. Příští neděli při bohoslužbách mně bude zastupovat P. Václav Černý.

Slovo života
„Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království“.

Homilie na 3. neděli postní ( C ) – 24. března 2019

„Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království“.

Pán Ježíš nás dnes vzývá k pokání. Tuto výzvu naléhavě slyšíme zvláště během postní doby, kterou nyní prožíváme.
Dvě katastrofy, o kterých se mezi lidmi mluvilo, Mu k tomu dávají příležitost. O velikonocích zahynulo na Pilátův rozkaz více Galilejců, jindy zabila část městského opevnění, jež se zřítila, osmnáct lidí. Židé pokládali tyto zabité za zvlášť hříšné, neboť je Bůh potrestal násilnou smrtí. Naproti tomu ukazuje Ježíš, že hříšní jsou všichni, nejen ti zabití. Nebudou-li všichni, kteří se pokládají za spravedlivé, protože zůstali naživu, činit pokání, zahynou podobně jako ti usmrcení.
Výzvu k pokání podpořil Ježíš ujištěním, že Bůh je milosrdný a shovívavý. Bůh poskytuje lhůtu k obrácení, jak ukazuje podobenství o „neplodném fíkovníku“.
Přítomný Izrael je takový strom, na kterém není plodů. Kázání Janova i Ježíšova nepřinesla ovoce pokání. Ale Ježíš je „dobrý vinař“, prosí za svůj národ, ještě jeden rok ať mu pan vinice – Bůh – poskytne, pokusí se jej ošetřit slovem pravdy, snad ponese ovoce pokání. Jestli ne, osud Izraele se naplní, bude vyňat jako neužitečný strom z vinice Božího království. Ale ještě je čas, zbývá už jen krátká doba, než míra Boží trpělivosti bude dovršena. Proto: „čiňte pokání!“
Denně slyšíme a čteme o katastrofách ve světě. Desítky, tisíce lidi hynou zemětřesením, povodněmi, dopravními nehodami. Jak na to reagujeme? Třeba ty oběti politujeme, ale jinak nic. Co kdybychom ve světle Ježíšovy výzvy k pokání si řekli: „Co se stalo včera jim, to se může dnes, zítra stát mně? Kolik času mi zbývá, nevím, ale jedno vím: Nebudu-li činit pokání, nezačnu-li dnes lépe žít, podobně zahynu.
Na konec si zapamatujme také slova varování sv. Pavla z dnešního druhého čtení: „Když se tedy někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. března 2019

3. Neděle postní. Koná se sbírka na „Plošné pojištění“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 26. března 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. března 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 29. března 2019
V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 31. března 2019

4. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 2. dubna 2019
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. dubna 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. dubna 2019
První pátek v měsíci.
V 17.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.
Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. dubna 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. dubna 2019

5. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř

2. Neděle postní. 17. března 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
První postní neděle nás vedla s Pánem Ježíšem na poušť, abychom lépe poznali sebe. Dnešní, druhá neděle postní, nás vede na Horu Proměnění, abychom lépe poznali našeho Pána. Z dnešního Evangelia můžeme pochopit, že velikonoční události se netýkají jen života po smrti, ale že znamenají proměnu už tohoto našeho života.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle postní.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na plošné pojištění.
 3. Po celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička je na oltáři Narození Panny Marie.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství
 • v úterý – slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“.

Homilie na 2. neděli postní – 17. března 2019

„Pane, je dobře, že jsme tady …“. Drazí bratři a sestry, dnes o druhé postní neděli se nám znovu předkládá evangelijní vyprávění o proměnění Krista. Než se Ježíš postavil tváří v tvář utrpení a kříži, „vstoupil na vysokou horu“, jež se obecně ztotožňuje s horou Tábor. Vzal s sebou apoštoly Petra, Jakuba a Jana. Před nimi se „proměnil“: Jeho tvář a celá postava vyzařovala světlo. Dnešní liturgie nás vybízí, abychom vystoupili s Mistrem na Tábor, na horu mlčení a kontemplace. Na hoře Tábor lépe chápeme, že cestu kříže a cestu oslavení nelze oddělovat. Tím, že Kristus do všech důsledků přijal Otcův plán, v němž bylo napsáno, že měl trpět, aby tak vešel do své slávy, zakouší už předem světlo vzkříšení. I my, neseme-li každý den kříž s vírou plnou lásky, zakoušíme spolu s jeho tíží a tvrdostí i sílu obnovy a útěchy. Toto vnitřní světlo dostáváme zvláště v modlitbě. Ano, modlitba, je to právě to, co nejvíce dnes, v tomto uspěchaném světě potřebujeme. Biskup – svatý Jan Zlatoústý říká: „Modlitba, rozmluva s Bohem, je největší dobro. Znamená totiž společenství a jednotu s Bohem. A jako září tělesné oči, hledí-li do světla, tak i duše upřená na Boha září jeho nevýslovným světlem. Nemluvím ovšem o modlitbě vázané na vnějšek, ale o té, jež vychází ze srdce, jež se neomezuje na určitou dobu nebo hodinu, ale děje se bez ustání, ve dne v noci… Modlitba je světlem duše, je pravým poznáním Boha a prostřednicí mezi Bohem a lidmi, dodává srdci odvahy, uspokojuje duši“. Drazí bratři a sestry, z tajemství Proměnění Krista plyne i pro nás stejná nauka. Kdo touží po trvalém spojení s Kristem také ve chvílích zkoušek, ten se musí dříve s Kristem setkat v hlubokém spojení svého ducha při modlitbě. Opravdová modlitba musí mít vliv na náš život. Někdy je nutné úplně se ztišit, vnitřně uklidnit, dovolit, aby promlouval sám Bůh, abychom Ho slyšeli a cítili Jeho přítomnost, abychom mohli říci jako apoštol Petr: „Pane, je dobře, že jsme tady!“ Ve vnitřním usebrání a tiché modlitbě poznáváme jaká je Boží vůle, co si Bůh přeje a jaké je naše povolání. Dostáváme potřebné světlo, abychom nechodili ve tmě. Poznáváme sami sebe, to jací jsme, abychom se pak mohli proměnit k lepšímu. Nechme se tedy v postní době proměnit a pozvednout výš modlitbou i my. Ano, Boží Slovo dnešní postní neděle nás učí vnímavosti pro znamení Boží blízkosti, ale také nám připomíná, že i my se máme proměnit. Pán Ježíš svým proměněním ukázal jací budeme po smrti. Tady můžeme být nemocní a slabí, tady nás mohou pronásledovat a zabít, ale to všechno nic není. My se proměníme jako Pán Ježíš. To je naše naděje na věčný život, v lepší budoucnost. Avšak musíme mít na zřeteli, že předehrou naší hory Tábor, předehrou našeho proměnění je náš osobní kříž. Pán Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho“. Drazí bratři sestry, toto je tedy odlesk radostného poselství dnešního Evangelia o Proměnění Páně. I my se máme proměňovat do stále větší krásy Božích dětí. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. března 2019

2. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 18. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 19. března 2019
Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 20. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 21. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. března 2019
V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 23. března 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 24. března 2019

3.Neděle postní. Koná se sbírka na „Plošné pojištění“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

1. Neděle postní 10. března 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Popeleční středou jsme vykročili na čtyřicetidenní cestu přípravy na Velikonoce. Je to doba velkého cvičení, jak bojovat s pokušením. Každý den nás život staví před stále nová pokušení: ke zlému smýšlení, mluvení, jednání. Mnohokrát ze den se musíme vždy znovu rozhodovat mezi dobrem a zlem.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Učme se dnes od Ježíše, jak se zachovat v pokušení, a jestli jsme podlehli a zhřešili, prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 1. neděle postní. Touto liturgickou dobou nás Církev vede k obnově života. Jsme vedení také k tomu, abychom více rozjímali o utrpení Pána Ježíše, abychom více rozjímali o vykoupení člověka. Prožijme letošní dobu postní opravdově, v modlitbě a s ochotou z lásky ke Kristu Pánu se v sebezáporu přidružit k Jeho kříži. V době přípravy na Velikonoce je totiž kříž ve středu pozornosti křesťanů. Poselství, které jim sděluje, je takové: trápí tě záhada lidského údělu, bolest a smrt. Marně to odmítáš. Zastihne to každého. Nevinný Kristus umřel nedůstojnou a potupnou smrtí zločince na dřevě kříže, ale to nebyla tečka za Jeho životem. Proto je to znamení symbolem naděje trpících. Neměj úzkost před tím, co tě v budoucnu čeká. Definitivní bude věčné jaro – jaro Zmrtvýchvstání.
 2. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„ Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“.

Homilie na 1. neděli postní – 10. března 2019

„Hle, teď je ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“!

Drazí bratři a sestry, s neúprosnou pravidelností nám liturgický rok připomíná prožívání dějin spásy. Bůh, kdysi lidmi odmítnutý, slibuje nápravu a zcela konkrétně vstupuje do dějin tohoto světa a do života každého jednotlivce. Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní, tedy do období, které nám připomíná čtyřicetileté putování vyvoleného národa do země zaslíbené. Je to cesta z hříchu, tedy z jeho otroctví, do prostoru svobody dětí Božích. Veliký Mojžíš se stává nástrojem Božího vedení. Drazí bratři a sestry, postní doba nám připomíná také čtyřicetidenní Ježíšovu přípravu na poslání, které má od věků od svého Otce. V Evangeliu čteme, jak Pán Ježíš veden Duchem Svatým odchází na poušť, kde se čtyřicet dní modlí, hovoří se svým Otcem, ale také hladoví a je pokoušen od ďábla. Ďábel, otec zla, se snaží proniknout do samotného jádra nekonečného dobra a chce ho svou zlobou zničit. Ale v Ježíšovi je síla Boží, a ta dokáže odmítnout všechna pokušení, protože není nad sílu Boží. Žijeme v době, která je plná pokušení a je někdy opravdu těžké jim odpírat. Ďábel je silnější než naše slabost. Ale budiž nám povzbuzením a útěchou, že překonáváním pokušení se Ježíš stává solí země a světlem světa a ukazuje nám svoji moc. Vybízí nás k následování: pojďte za mnou, nebojte se, jsem s vámi. Zve nás, abychom nabídnutý čas postní doby náležitě využili k jasnému rozhodnutí: chci jednou dosáhnout Božího království. Ano, drazí bratři a sestry, postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k bezpečnému cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení: „Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království“. Křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“, neuspokojoval se průměrným životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem rostl. Ježíš je věrným přítelem, který nás nikdy neopustí, a přestože hřešíme, trpělivě očekává, že se k Němu vrátíme. Tímto očekáváním projevuje svou vůli k odpuštění. Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintensivnil duchovní život prostřednictvím posvátných prostředků, které nám Církev nabízí: půst, modlitba a almužna. V základě toho všeho spočívá Boží Slovo, k jehož vytrvalejšímu poslechu a meditaci jsme v tomto období zváni. Postní doba je příhodným časem pro to, abychom se obnovili setkáním s živým Kristem ve slově, ve svátostech a v bližním. Kéž Pán, který během čtyřiceti dní na poušti překonal pokušitelovy nástrahy, nám ukáže cestu, po níž máme jít. Kéž nás vede Duch Svatý, abychom šli po cestě obrácení a znovu objevovali dar Božího Slova, abychom byli očištěni od hříchu, který nás oslepuje, a sloužili jedině Kristu našemu Pánu a Spasiteli. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. března 2019

 1. Neděle postní.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 13. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. března 2019
V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 16. března 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 17. března 2019

2. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

8. Neděle v mezidobí. 3. března 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnešní Evangelium nám připomíná, že dobrý strom nese dobré ovoce. Něco podobného platí i o nás, křesťanech. Pokud se chceme podobat dobrému stromu, pokud chceme být dobrými křesťany, je třeba, abychom i my nesli „dobré plody“, to znamená, abychom byli dobří. Dobrý strom nese hodně dobrého ovoce. Dobrý křesťan dělá hodně dobrých skutků.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 8. neděle v mezidobí.
 2. V tomto roce oslavujeme 30. výročí svatořečení svaté Anežky České. Paměť na svatou Anežku je stále živá a aktuální, je součástí našeho života. Nechceme, aby její jméno bylo spojováno pouze s naší středověkou historií nebo s pádem komunistické diktatury v naší zemi na konci roku 1989. Svatá Anežka je obdivuhodná žena, která ve svém životě zažila a prožila mnohé situace, které zažívá a prožívá i současný člověk jednadvacátého století. A proto jsme přesvědčeni, že právě ona může být velmi efektivní přímluvkyní v našich soukromých i veřejných záležitostech. Proto voláme: „Svatá Anežko Česká – oroduj za nás a za naši milovanou vlast!“ Ikonu svaté Anežky, kterou jsme posvětili během Mše svaté, stejně jako ikonu: Triptych Svaté Rodiny a blahoslavených mučedníků z Peru, „napsal“ pro naši farnost akademický malíř pan Bogusław Onsowicz z Polska.
 3. Na tuto středu – 6. března – připadá Popeleční středa. Začíná postní doba. Mše svatá bude sloužena v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Během Mše svaté se bude žehnat popel a pak si necháme posypat popelem hlavu jako znamení vnitřní, duchovní a mravní obnovy. Připomínám, že je to den přísného postu.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Kazimíra – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – Popeleční středa – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hospodin se mě zastal, vyvedl mě na volné prostranství, vysvobodil mě, protože mě má rád“.

Homilie o sv. Anežce České k 30. výročí svatořečení.
Posvěcení ikony sv. Anežky České – 8. neděle v mezidobí – 3. března 2019

„Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života“.

Tak nám dnes zazněl zpěv před Evangeliem. Drazí bratři a sestry, takovou zářící hvězdou ve vesmíru je svatá Anežka Česká, panna a řeholnice. Letošní rok 2019 je zcela zasvěcen této veliké patronce českého národa. Připomínáme si a zároveň oslavujeme v něm 30. výročí její kanonizace. Dne 12. listopadu 1989 prohlásil Svatý otec Jan Pavel II. blahoslavenou Anežku Českou v bazilice svatého Petra ve Vatikánu za svatou, a od té doby slavíme její svátek 13. listopadu. Předtím se její svátek slavil 2. března, což bylo vlastně včera, a je to den jejího úmrtí – narození pro nebe. Pro nás je svatá Anežka Přemyslovna především symbolem velikých změn v naší zemi. Zajisté nikdo nepochybuje o tom, že právě ona nám u trůnu Božího Beránka vyprosila dlouho toužebně očekávanou svobodu a demokracii. Vždyť malým zázrakem bylo už to, že komunistický režim povolil velkému množství českých poutníků odcestovat do Říma na její svatořečení, což by dříve bylo naprosto nemyslitelné. Svatá Anežka se narodila na Pražském hradě v královské rodině, která však byla rozvrácená. Prožila těžký osud dítěte z rozbitého manželství. Její otec, český král Přemysl Otakar I., byl mocným panovníkem, ale špatným manželem a otcem. S první manželkou, míšeňskou princeznou Adlétou, se rozvedl brzy po sňatku. Když se chtěl znovu oženit s uherskou princeznou Konstancií, zbavil se své první dcery Dagmar, bez ohledu na to, že byla ještě mladistvá. Provdal ji do vzdáleného Dánska, kde tato princezna proslavila české jméno jako zbožná, dobrotivá a všemi Dány milovaná královna. V druhém manželství se králi Přemyslovi opět narodila dcera, která dostala jméno Anežka. A její osud byl podobný osudu starší sestry Dagmar. Ve věku, kdy si děti hrají na matčině klíně, vyhnal král svou ženu Konstancii, Anežčinu maminku, a vzal si nazpět svou první ženu Adlétu. Jenomže Anežka byla na provdání příliš malá, a tak ji odstranil do vzdáleného Slezska v Polsku, k tetě Hedvice – polské kněžny, která tam trávila vdovská léta v klášteře v Třebnici. Zbožná teta z ní vychovala a českému národu darovala světici. Mladá Anežka by byla raději zůstala jako řeholnice v klášteře, kde mohla vychovávat šlechtické dcerky, avšak pro násilnického otce byla jen figurkou v jeho velké hře o moc. A tak ji král Přemysl Otakar I. předurčil k politickým sňatkům. Boží Prozřetelnost ji však chránila. První nápadník zemřel a druhý nápadník se oženil s jinou princeznou. Když její otec zemřel, jeho syn král Václav I. chtěl v této ošklivé otcově hře pokračovat. Svou sestru Anežku začal jako nějaké zboží znovu nabízet evropským panovníkům. Avšak Anežka se už začala tvrdě bránit. Posílá vyslance k papeži Řehoři IX., aby se jí ujal. Prosila ho, aby mohla o svém osudu rozhodovat sama. A její rozhodnutí bylo už od dětství pevné: chtěla sloužit Kristu Pánu v Jeho chudých a bezmocných bratřích. Papež Řehoř IX. Anežčinu prosbu vyslyšel, a tak ve svých 25 letech začíná konečně žít po svém. Královskou korunu chce zaměnit na závoj řeholnice. Mnoho slyšela o svatém Františku z Assisi, o jeho duchovní sestře Kláře, kteří opustili bohaté rodiny, aby mohli sloužit rodině dětí Božích. Anežka měla zkušenost ze své rodiny, že je pravda to, co káže sv. František: štěstí člověka nespočívá v bohatství, moci, slávě a světských radovánkách. Opravdové štěstí spočívá v radostné službě Božímu království. A tak Anežka pozvala do Prahy první duchovní spolubratry sv. Františka. Začíná si dopisovat se sv. Klárou, v níž našla přítelkyni a spřízněnou duši po celý svůj život. Ze svého bohatého věna dala Anežka postavit v Praze při Vltavě kostel a u něho dva kláštery: jeden pro bratry sv. Františka a druhý pro sestry sv. Kláry – a vlastně také pro sebe. Dodnes se tam říká „Na Františku“. A tak nastal konečně den, po kterém Anežka Přemyslovna tolik toužila. Na svatodušní svátky roku 1234 odchází do kláštera klarisek v Praze – Na Františku. Sedm biskupů, celý královský dvůr, královna -matka Konstancie a mnoho vévodů a knížat z okolních zemí doprovázelo ji do klášterních bran. Anežka byla oblečena v nádherný šat královské nevěsty. Vstoupila do Božího domu. Poklekla před oltářem a dala si ustřihnout bohaté vlasy. Potom postupně odkládala další části královského roucha. Už před ní drží hrubé šedivé roucho klarisek. Ta, kterou celý národ miloval pro krásu duše i těla, pohrdala nejvyššími hodnostmi, které ji svět mohl dát. Zbavila se všeho. Všichni kolem ní pláčí, jen Anežka je klidná. Usmívá se a nedočkavě vztahuje ruce po hrubém hábitu. Chtěla by zajásat a zpívat: to je právě to, čeho si žádám, po čem prahnu celým srdcem! Lituje ty, kteří pláčí, protože nechápou, že ona, která se zbavuje všeho o tolik víc získává. Je si vědoma Ježíšova příslibu: „Každý, kdo opustí domovy, bratry, sestry, otce, matku, děti nebo pole pro mé jméno, obdrží stokrát víc a za podíl bude mít život věčný“. Anežčin klášter započal svou službu. Po staletí bude zdarma pečovat o pražskou chudinu a o nemocné. A svatá Anežka osobně sloužila se sestrami v klášteře. Působila jako anděl smíru a dobra i ve své přemyslovské rodině. Podařilo se jí smířit svého bratra krále Václava s jeho synem Přemyslem Otakarem II., který se už nemohl dočkat, až otec umře a snažil se získat český trůn násilím. Podruhé se jí zachránit svého synovce Přemysla Otakara II. už nepodařilo. Marně se ho snažila odvrátit od válčení s císařem Rudolfem, které ho stálo na Moravském poli život. Svatá Anežka se snažila pomáhat ze všech sil i v době hladomoru, který nastal po prohrané válce. Klášter byl stále přeplněn nemocnými, fortna byla zvenčí obehnána zástupem hladových lidí. Sestry klarisky často rozdaly i svůj vlastní oběd. A Anežka se nešetřila. Sloužila od noci do noci, ač jí bylo už 77 let. Uprostřed práce náhle umírá, tiše a pokojně, tak jak žila po celý život. A tak nám svatá Anežka Česká svítí jako krásný příklad bratrské lásky a služby bližním až do krajnosti, září nám i dnes jako hvězda ve vesmíru. Pán Ježíš v dnešním Evangeliu říká, že: „Každý strom se pozná po vlastním ovoci“,a „Dobrý člověk vynáší z dobré pokladnice svého srdce dobro“. Tato slova se v plné míře vztahují na naši světici. Dobrý strom nese hodně dobrého ovoce. Dobrý křesťan dělá hodně dobrých skutků. Sv. Anežka po celý svůj život přinášela jen dobré ovoce…. I když později její kostel zbořili husité, i když její klášter zrušil císař Josef II., její památku nemohlo vymazat nic. Český národ ji vždy uctíval jako národní patronku a světici, ale na úřední svatořečení musel čekat dlouhá staletí. Na sklonku 20. století jsme se dočkali. Kéž i ona se dočká, že my, její krajané, budeme vyznávat stejné životní ideály jako ona, že budeme vydávat dobré plody svého života, že se budeme jako ona snažit žít ve svorné lásce a ve službě svým bližním. Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za naši milovanou vlast. Amen.

Posvěcení obrazu – ikony sv. Anežky České:

Žehnací modlitba:
Všemohoucí Bože, jsi veliký ve svých svatých. Jejich život je pro nás příkladem a výzvou k následování. Jejich přímluva působí v našem životě, vždyť spolu s nimi patříme do tajemného těla Tvé Církve.
Prosíme Tě, požehnej nás, a dej, ať nám tento obraz + připomíná, že máme následovat příklad svaté Anežky České v bezvýhradné lásce a opravdovosti života. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Následují Litanie k svaté Anežce České…

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. března 2019

8. Neděle v mezidobí. Koná se posvěcení ikony sv. Anežky České k 30. výročí svatořečení.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 4. března 2019
Památka sv. Kazimíra.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 5. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 6. března 2019
POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu. Začíná postní doba.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 7. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. března 2019
V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 9. března 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 10. března 2019

 1. Neděle postní.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)