6. Neděle velikonoční. 26. května 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Ježíš Kristus nám dal zaslíbení: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“. Když dnes, o šesté neděli velikonoční, se scházíme ke slavení Eucharistie, je On jako Vzkříšený a k Bohu Otci vyvýšený, přítomný mezi námi. Mluví k nám ve slově radostné zvěsti a stane se ve svatém chlebu naším pokrmem.
Dnes je „Den modliteb za pronásledované křesťany“. Na přímluvu blahoslavených františkánských mučedníků z Peru Zbigniewa a Michała – patronů míru a ochránců před terorismem, přinášíme Bohu Otci tuto oběť Mše svaté.
Dnešní mimořádná sbírka, takzvaná „dveřní“ u vchodu do kostela po Mši svaté bude věnována na pomoc křesťanům v Iráku.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Prosíme za hojnost Božího požehnání, pevné zdraví, hodně síly a pravé naděje pro bratra Vítka Fingra k jeho 60. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Ten, kdo miluje Krista, má v srdci Jeho pokoj. Skloňme se tedy před Pánem a prosme, aby Jeho slitování bylo větší než naše viny, které nyní v pokoře vyznáváme.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 6. neděle velikonoční.
 2. Dnes po Mši svaté u vchodu do kostela se bude konat mimořádná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům v Iráku.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně – Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v pátek – svátek Navštívení Panny Marie – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – památka sv. Justina, mučedníka a první sobota v měsíci. Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života
  „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání, praví Pán; a já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy. Aleluja“.

Homilie na 6. neděli velikonoční

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám“.

Drazí bratři a sestry, dnes je 6. neděle velikonoční, která je v katolické Církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany. V naší farnosti tento den probíhá pod ochranou a na přímluvu blahoslavených františkánských mučedníků z Peru Zbigniewa a Michała – patronů míru a ochránců před terorismem. Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. Ze zemí vedených marxistickou ideologií přicházejí špatné zprávy. Ve více než miliardové Číně jsou podle pozorovatelů represe nejhorší od doby „kulturní revoluce“. Hlavním zdrojem současného útlaku je ale náboženský fundamentalismus, především islámský. Počet útoků na křesťany roste také v hinduistické Indii a buddhistické Barmě nebo na Srí Lance. Zvláště tragická je situace křesťanů v zemích Středního a Blízkého východu. S velkou starostí sledujeme osud křesťanů v oblastech, kde křesťanství vzniklo a kde starobylým křesťanským církvím hrozí zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří pro muslimské fulbské pastevce a džihádisty z Boko Haram. Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat , hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát. Toto právo je vlastní každému člověku ve smyslu přirozeného práva, a je tedy založené na přirozené důstojnosti každého jednotlivce. Náboženská svoboda není závislá na názorech a rozhodnutí druhých, ani na mínění většiny, státu nebo většinového náboženství. Tento velkorysý koncept náboženské svobody nám poskytuje měřítko pro posuzování diskriminace a pronásledování křesťanů nejen v muslimských zemích, ale bohužel stále více i v buddhistických a hinduistických systémech. Situace menšin, jako jsou Židé a křesťané, je v různých muslimských zemích velmi různá. Je ale možné učinit obecné prohlášení: téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská svoboda ve svém velkorysém smyslu plně zaručena a realizována. Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Jejich názory a postoje překáží stále silnější sekularizaci i islamizaci. Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. Tváří v tvář takovému utrpení musí být svědomí věřících křesťanů oslovováno a vyzváno k aktivní pomoci. V době, která se považuje za moderní, osvícenou a progresivní, máme povinnost být na straně lidí, kteří jsou za svou víru šikanováni, biti, mučeni a vražděni. Solidarita s pronásledovanými má také biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským: „Trpí -li jedná část, trpí s ní části všechny“. V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany v modlitbách nejen o této šesté neděli velikonoční, ale vždycky. „Všemohoucí a milosrdný Bože, Pane celého světa a lidských dějin. Všechno, co jsi stvořil je dobré a Tvůj soucit pro lidské chyby je nevyčerpatelný. K Tobě dnes přicházíme a prosíme, abys zachoval svět a jeho obyvatele v pokoji, odvrátil od něho ničící vlnu terorismu, navrátil přátelství a vlil do srdcí Tvých tvorů dar důvěry a horlivosti k odpuštění. Dárce života, prosíme Tě také za všechny zemřelé, oběti brutálních teroristických útoků. Obdař je věčnou odměnou. Ať se přimlouvají za svět zmítaný nepokojem a protivenstvími. Ježíši, Kníže Pokoje, příteli lidí, prosíme Tě za zraněné při teroristických útocích: děti a mládež, ženy a muže, osoby starší, nevinné a náhodně zasažené. Uzdrav jejich tělo i srdce a potěš je svojí mocí. Duchu Svatý Utěšiteli, potěš nevinně trpící rodiny obětí násilí a terorismu, přikryj je pláštěm svého Božského milosrdenství. Ať v sobě naleznou sílu a odvahu, aby nadále byli bratry a sestrami pro druhé a dávali svým životem svědectví Tvé lásky. Probuď srdce teroristů, aby rozpoznali zlo svých činů a vykročili na cestu pokoje a dobra, úcty k životu a důstojnosti každého člověka, bez rozdílu vyznání, původu či postavení. Bože, věčný Otče, vyslyš laskavě tuto modlitbu, kterou k Tobě voláme uprostřed zmatku a bolestí světa. Naplněni nadějí v Tvé nekonečné milosrdenství, odevzdávajíce se do ochrany Tvé Nejsvětější Matky, posilněni příkladem blahoslavených mučedníků z Peru, Zbigniewa i Michała, které jsi učinil odvážnými svědky Evangelia až k prolití krve, obracíme se k Tobě s velikou důvěrou a prosíme o dar pokoje i odvrácení hrůzy terorismu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. května 2019

6. Neděle velikonoční. Mimořádná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách 6

Pondělí – 27. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 28. května 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 29. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 30. května 2019
Slavnost Nanebevstoupení Páně.
Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 31. května 2019
Svátek Navštívení Panny Marie.
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 1. června 2019
Památka sv. Justina, mučedníka. První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 2. června 2019

7. Neděle velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

5. Neděle velikonoční. 19. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.
V dnešním Evangeliu budeme slyšet o Ježíšově přikázání lásky. Vzájemná láska má být dokonce poznávacím znamením Kristových učedníků.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zesnulého bratra Jana, rodiče Marii a Jana Goderovy a babičku Filoménu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle velikonoční.
 2. Minulou neděli se konala sbírka na Kněžský seminář a bohoslovce. Na tento účel bylo vybráno: 3.825,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 3. Čeští a moravští biskupové během plenárního zasedání rozhodli o vyhlášení sbírky na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka je vyhlášena na příští neděli 26. května, což je 6. neděle velikonoční, která je vyhlášena jako Den modliteb za pronásledované křesťany. Ve farnostech lze provést tuto sbírku formou tzv. „dveřní“, tedy druhé sbírky. V naší farnosti tato neděle bude probíhat pod ochranou blahoslavených mučedníků z Peru: otců Zbigniewa a Michala – patronů míru a ochránců před terorismem.
 4. V pátek – 24. května se v naší farnosti uskuteční takzvaná „Noc kostelů“. Začíná v 19.30 hodin koncertem sboru Cantus Feminae Nechanice, pak bude následovat komentovaná prohlídka kostela, krypty, kůru a varhan.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností – v 18.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. května 2019

5. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 20. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 21. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 22. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 23. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 25. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 26. května 2019

6. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

4. Neděle Velikonoční – „Dobrého Pastýře“. 12. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každoročně slavíme neděli „Dobrého Pastýře“, je jí čtvrtá velikonoční neděle, tedy právě ta, kterou dnes prožíváme.
Tato neděle je charakteristická tím, že se modlíváme za nová kněžská a řeholní povolání, že myslíme na velmi důležitou věc, na to, abychom měli dobré, svaté kněze.
Sám Ježíš o sobě řekl, že je dobrým pastýřem, že On vede svoje ovce. Od pradávna si Bůh vybíral mezi lidmi ty, kteří s Ním bezprostředně pracovali na Jeho spásném plánu.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky: za živé a za zemřelé.

Úkon kajícnosti:
Abychom byli hodni slyšet Boží Slovo, hlas Dobrého Pastýře, a přijmout Kristovo Tělo, vyznejme před Bohem i před sebou navzájem svou vinu.

Farní oznámení:

 1. Dnes o 4. neděli velikonoční, o neděli Dobrého Pastýře, se Církev na celém světě modlí za kněžská a řeholní povolání.
 2. Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář a bohoslovce.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka Panny Marie Fatimské – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – svátek sv. Matěje, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností – v 18.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. května 2019

4. Neděle velikonoční – „Dobrého Pastýře“. Koná se sbírka na kněžský seminář.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. května 2019
Památka Panny Marie Fatimské.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 14. května 2019
Svátek sv. Matěje, apoštola.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 15. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 16. května 2019
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 19. května 2019

5. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

3. Neděle Velikonoční. 5. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„Miluješ mě? Miluješ mne nade všecko?“ – ptá se Ježíš Petra. Jaký naléhavý smysl má tato otázka Krista: „Miluješ mě?“ Tato otázka je základem pro každého člověka a pro nás všechny. Celý náš životní úspěch závisí na tom, abychom vždycky a vytrvale, plně a důsledně odpovídali na tuto základní Kristovu otázku: „Pane, Ty víš, že Tě miluji“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky: za živé a zemřelé.

Úkon kajícnosti:
Sešli jsme se, abychom oslavili Beránka Božího, který na sebe vzal hříchy světa. Aby naše oslava byla upřímná a z čistého srdce, vyznejme nejprve své osobní hříchy.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle velikonoční.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve středu – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Kristus, který všechno stvořil, vstal z mrtvých a smiloval se nad lidským pokolením. Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. května 2019

3. Neděle Velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. května 2019
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

4. Neděle – 12. května 2019 4. Neděle Velikonoční – „Dobrého Pastýře“. Koná se sbírka na Kněžský seminář.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

2. Neděle Velikonoční. Svátek Božího Milosrdenství. 28. dubna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každá nedělní bohoslužba je nám památkou smrti a zmrtvýchvstání Páně. Kristus žije! Světlo vzkříšeného Pána osvěcuje náš život. My můžeme žít s Ním a v Něm.
Přicházíme dnes, druhou neděli velikonoční také proto, abychom zvláštním způsobem uctili Boží milosrdenství. Na přímluvu svaté sestry Faustyny a svatého Jana Pavla II., papeže – apoštolů Božího milosrdenství, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé: maminku Annu Bajerovou, manžela Karla a bratra Stanislava.

Úkon kajícnosti:
Nekonečné Boží milosrdenství je tím, co svět dnes nejvíce potřebuje. Skloňme se tedy před Pánem a prosme, aby Jeho slitování bylo větší než naše viny, které v pokoře vyznáváme.

Farní oznámení:

 1. Dnes je druhá neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství.
 2. Na začátku tohoto roku se v Panamě konalo Světové setkání mládeže. Přijelo tam i mnoho mladých z České republiky a mezi nimi také naše farnice Petruška Nováková. Celá tato událost i setkání z papežem Františkem v ní zanechaly nezapomenutelné dojmy. Bylo by zajímavé něco bližšího slyšet od toho, kdo byl osobně přítomen a myslím, že i Petruška by se ráda o zážitky z této akce s námi podělila. A proto, dnes všichni kdo máme zájem se sejdeme v 15.00 hodin odpoledne na děkanství, společně posedíme a toto setkání mládeže v Panamě si připomeneme.
 3. Chrámový sbor děkuje velice všem z naší farnosti, kdo se podíleli na přípravě pohoštění, pomáhali s obsluhou a zajistili tak setkání hudebníků minulou neděli.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – 1. května – svátek sv. Josefa, Dělníka – Mše sv. a májová pobožnost v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • ve čtvrtek – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve; první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; první pátek v měsíci – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci -Mše sv. o Panně Marii a májová pobožnost v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Modlitba zasvěcení Božímu Milosrdenství:

Bože, Milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, Trojjediný Bože, vždy nacházeli naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
„Ježíši, důvěřuji Ti!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. dubna 2019

2. Neděle Velikonoční – svátek Božího Milosrdenství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 29. dubna 2019
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 30. dubna 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 1. května 2019
Svátek sv. Josefa, Dělníka.
Mše sv. a májová pobožnost v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 2. května 2019
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. května 2019
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. První pátek v měsíci.
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. května 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii a májová pobožnost v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 5. května 2019

3. Neděle Velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Neděle Zmrtvýchvstání Páně Velikonoce – 21. dubna 2019 a bohoslužby.

Uvedení do bohoslužby:
„Toto je den, který učinil Pán. Jásejme a radujme se v něm!“
Drazí bratři a sestry, srdečně vítám vás ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
Ukřižovaný Ježíš Kristus, kterého Bůh Otec probudil ze smrti, vstupuje mezi nás a zdraví nás jako svůj vykoupený lid: Pokoj vám! Slaví s námi velikonoční hostinu a shromažďuje nás kolem svého stolu. Ukazuje nám své oslavené rány, abychom i my měli naději, že život není přemožen utrpením a smrtí, ale je proměňován a oslaven. Slavíme tedy Kristovo vzkříšení s radostnou vírou, že Jeho vzkříšení je také naše vzkříšení.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za živé i zemřelé členy rodiny Müllerovy, Hážovy a Lachmanovy.

Úkon kajícnosti:
Smrt byla přemožena a otevřelo se nebe. Abychom mohli prožívat opravdovou radost, litujme nejprve svých hříchů, které na sebe vzal náš Pán Ježíš Kristus, aby nás zachránil.

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Slavíme největší svátek církevního roku. Liturgie nás vybízí k radostí: „Toto je den, který připravil Pán; jásejme a radujme se z něho!“ Ano, nastal nový den, který učinil Pán, den, který v oslaveném Těle Zmrtvýchvstalého navrací světu zraněnému hříchem jeho původní krásu prozářenou novým světlem. Drazí bratři a sestry, přeji vám plnost radosti, pokoje, naděje a jistoty vítězství dobra nad zlem, života nad smrtí. Ať každý z nás uslyší dnes znovu a ponese dál tuto radostnou zvěst zmrtvýchvstání: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“. Ježíš žije, aleluja“.
 2. Mnohokrát děkuji panu varhaníkovi, zpěvákům našeho chrámového sboru, orchestru a milým členům pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové za hudební doprovod během velikonočních svátků. Po Mši svaté jsou všichni hudebnici zváni na malé pohoštění do farní budovy.
 3. Zítra je Velikonoční pondělí – Mše svatá bude sloužena v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 4. V tomto týdnu – velikonočním oktávu – pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – v 18.00 hod. Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Žehnání velikonočních pokrmů:

K.: Naše pomoc je ve jménu Pána.
L.: Neboť On stvořil nebe i zemi.

Modleme se:
Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k svému stolu a slavíš s námi hostinu. Prosíme Tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením Tvého požehnání + a Tvé lásky. Přijmi pozvání do našich domovů. Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme Tvou přítomnost a Tvé požehnání. Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, která pramení z Tvého velikonočního vítězství nad smrtí, zlem a hříchem. Doveď nás všechny až k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Slovo života
„Pán skutečně vstal z mrtvých. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Ježíš Kristus – včera, dnes i navěky! Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. dubna 2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 22. dubna 2019
Velikonoční Pondělí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 23. dubna 2019
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. dubna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. dubna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 28. dubna 2019

2. Neděle Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ NEDĚLE 14. dubna 2019 a bohoslužby.

Uvedení do bohoslužby:
Velikonoce začínají slavným vjezdem Páně do Jeruzaléma, prastarou oslavou Krista Krále.
Sešli jsme se tu, abychom dělali totéž, co občané jeruzalémští, abychom připravili Pánu Ježíši slavný vjezd do naší farní obce, do našeho chrámu. Chceme Pána Ježíše radostně pozdravit jako svého Krále, chceme nést v rukou zelené ratolesti, v nichž se probudil jarní život, jako symbol Kristova slavného vítězství nad smrtí.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky a za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Bratři a sestry, prosím, abyste se nyní shromáždili s ratolestmi v rukou u vchodu do kostela. Bude se tam konat posvěcení ratolestí a průvod. Po celý půst jsme se s Církvi připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. A dnes začínáme Svatý týden. Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus, který se vydává na tuto cestu, je náš Vykupitel a Pán. Chceme Mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat: Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově.

Modleme se:
Požehnej, Bože, + tyto ratolesti a požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem a jednou ať s Ním vstoupíme do věčného Jeruzaléma. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Slova svatého Evangelia podle Lukáše.
Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo zeptal: „Proč ho odvazujete?, odpovíte mu takto: „Pán ho potřebuje“. Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, ptali se jich jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Odpověděli: „Pán ho potřebuje“. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali Mu na cestu své pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky, které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Někteří farizeové ze zástupu na Něj volali: „Mistře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpověděl: „Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení“.
Slyšeli jsme Slovo Páně.

Bratři a sestry, nyní připojme se k zástupu, který oslavoval Krista, a vyjděme v pokoji.

(následuje průvod s ratolestmi)

Farní oznámení:

 1. Dnes je Květná neděle. Začali jsme liturgii slavnostním průvodem (slavnostním zahájením).
 2. Vstupujeme do Svatého týdne. Je to týden díků a chvály za naše vykoupení.
 3. Dnešní sbírka je určena na „Pastorační aktivity diecéze“.
 4. Ještě dnes je možno přispět na květiny do Božího hrobu.
 5. Dodatečná příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi bude ve středu od 17.00 do 18.00 hodin v kostele.
 6. Na Bílou sobotu bude od 9.00 do 17.00 hodin adorace Pána Ježíše u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři NPM. Moc vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možností.
 7. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • Zelený čtvrtek – večerní Mše svatá na památku Poslední Večeře Páně bude slavená v 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.
 • Velký pátek – velkopáteční obřady na památku Umučení a smrti Pána Ježíše začnou v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • Bílá sobota – obřady velikonoční Vigilie se budou konat od 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Každý přinese s sebou svíčku, protože se bude konat obnova křestních slibů.
 1. Na Boží Hod Velikonoční bude při Mši svaté svěcení pokrmů.
 2. Prosím také naše farnice, zda by mohly podle svých možnosti přinést na děkanství na příští neděli občerstvení pro náš chrámový sbor a zpěváky z Hradce Králové, kteří pravidelně vypomáhají našemu sboru. Předem děkuji za vaši ochotu a pomoc.

Slovo života
„Hosana Synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. dubna 2019
Květná (Pašijová) neděle. Začíná Svatý týden. Sbírka na „Pastorační aktivity diecéze“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 15. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 17. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Od 17.00 do 18.00 hod. – příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 18. dubna 2019
Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Večeře Páně – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 19. dubna 2019
Velký pátek – den přísného postu.
V 18.00 hod. – velkopáteční obřady na památku Umučení Páně – v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. dubna 2019
Bílá sobota.
Od 9.00 do 17.00 hod. – adorace u Božího hrobu.
V 18.00 hod. – Velikonoční vigilie – Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 21. dubna 2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

5. Neděle postní 7. dubna 2019, bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Doba postní přípravy na Velikonoce se blíží ke konci. Příští neděle je už Květná. Co považuje Církev za důležité ještě nám do svátků zvěstovat? Dnes uslyšíme, jak lidé hříšníky odsuzují, ale Ježíš je zachraňuje. To je radostné poselství dnešního Slova Božího. Kristus chce zachránit i nás. Kristovo utrpení a vzkříšení je pramenem naší obnovy.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Než začneme slavit tuto oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle postní.
 2. Příští neděli se bude konat ve všech kostelech naší diecéze sbírka na „Pastorační aktivity v diecézi“.
 3. Příští neděle je Květná (Pašijová) neděle, proto prosím, abyste si přinesli ratolesti s sebou do kostela.
 4. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 5. Na Bílou sobotu bude celodenní adorace u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři NPM. Již dnes vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možností.
 6. Jeho Excelence Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký vyhlásil tento týden jako „Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným“. 4. dubna 2019 uplynulo sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, který zemřel v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a svatostí života, předloni byl stejnojmenným papežem svatořečen. Panna Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe a především za ostatní hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu. Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté Hyacinty, bude tento týden v celé Královéhradecké diecézi týdnem pokání za hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají. V rámci tohoto týdne pokání se v naší farnosti uskuteční v pátek 12. dubna kající Křížová cesta na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu s prosbou za odpuštění a nápravu života. Pak následující den, v sobotu 13. dubna se uskuteční takzvaný „Fatimský den – den pokání za hříchy nečistoty srdcí“. V 8.30 hodin v kostele sv. Mikuláše se před sochou Panny Marie Fatimské bude konat pobožnost svatého Růžence a v 9.00 hodin budeme sloužit Mši svatou na přímluvu Panny Marie Fatimské a sv. Františka a jeho sestry sv. Hyacinty – patronů čistých srdcí – za obrácení hříšníků, za Církev čistší, svatější a dokonalejší. Na závěr těchto kajících pobožností budeme uctívat relikvie svatých fatimských dětí, které naše farnost vlastní a které předloni získala přímo z Fatimy u příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie. Moc vás, drazí bratři a sestry, prosím a srdečně zvu, abyste se těchto smírčích pobožností ve velkém počtu zúčastnili. Navážeme tak tímto na summi o ochraně nezletilých v Církvi, který krátce před začátkem postní doby svolal do Říma papež František. Postní doba je obdobím pokání. Rozšiřme je tedy společně i o duchovní oběť za viny, kterým Církev nedokázala čelit nebo jim zabránit.
 7. Drazí bratři a sestry, jistě jste si všimli, že poslední dobou jsou mezi námi zde v kostele vidět malé děti. Mám z toho radost a bylo by dobré, kdyby se všechny tyto děti zapojili do liturgie a přinášely společně obětní dary. Zároveň mohou na konci Mše svaté přijít k oltáři, tak jak tomu bylo dříve a společně odejdeme do sakristie, kde každý dostane malou sladkost. Čas běží a z těch malých dětí jsou již studenti a „dospěláci“. Tak by bylo pěkné, kdyby se zde objevila zase nová generace, která by naše farní společenství oživila. A k tomu chci dodat ještě jednu věc k uvážení. Byl mi předložen návrh, aby se konala v kostelíčku sv. Jakuba Mše svatá pro děti. Jistě si vzpomínáte, že se před několika léty bohoslužby v tomto kostele konaly, ale pro malou účast věřících z důvodu vyššího věku a vzdálenosti byly tyto bohoslužby zrušeny. Dříve než by se toto realizovalo, rád bych se dnes odpoledne v 15.00 hodin na děkanství setkal s rodiči malých dětí, kteří by měli o to zájem. Budeme se tak moci domluvit, jak by to mělo vypadat.

Slovo na závěr
„ Nyní se tedy obraťte ke Mně celým srdcem – praví Pán – neboť jsem dobrotivý a milosrdný“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. dubna 2019

5. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. dubna 2019
V 17.30 hod. – pobožnost Křížové cesty – „Den pokání za hříchy, které čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají“. Uctívání ostatků svatých Františka a Hyacinty Marto – patronů čistých srdcí“.
Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. dubna 2019
Kostel sv. Mikuláše: „Fatimský den – den pokání za hříchy nečistoty srdcí“ – v 8.30 hod. – modlitba svatého růžence před sochou Panny Marie Fatimské a v 9.00 hod. – Mše sv. na přímluvu Panny Marie Fatimské a sv. Františka Marto a jeho rodné sestry sv. Hyacinty za obrácení hříšníků, za Církev čistší, svatější a dokonalejší. Na závěr bohoslužby se bude konat uctívání ostatků svatých fatimských dětí.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 14. dubna 2019
Květná (pašijová) neděle. Koná se sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

3. Neděle postní 24. března 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Doba postní, kterou prožíváme, je darem a příležitostí k tomu, abychom zapracovali na svém osobním obrácení, ke kterému nás dnes v Evangeliu vyzývá Pán Ježíš. To je pravý smysl pokání. Obrátit se znamená natrvalo a pevně se přimknout k Bohu a na Jeho lásku odpovídat milujícím srdcem.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Nyní je čas pokání. Odpusťme tedy všem, kteří nám nějak ublížili, a vyznejme své viny, aby i nám mohlo být odpuštěno.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle postní.
 2. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku.
 3. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 4. Dnes v 10.00 hodin na ČT 1, v programu „Toulavá kamera“ bude předvedena práce uměleckého kováře pana Vojtěcha Pillera z Jaroměře. Uvidíme tam též záběry z naší kaple na děkanství a z našeho kostela sv. Mikuláše, kde jsou také jeho umělecká díla.
 5. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty v kostele sv. Mikuláše.

6. Příští neděli při bohoslužbách mně bude zastupovat P. Václav Černý.

Slovo života
„Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království“.

Homilie na 3. neděli postní ( C ) – 24. března 2019

„Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království“.

Pán Ježíš nás dnes vzývá k pokání. Tuto výzvu naléhavě slyšíme zvláště během postní doby, kterou nyní prožíváme.
Dvě katastrofy, o kterých se mezi lidmi mluvilo, Mu k tomu dávají příležitost. O velikonocích zahynulo na Pilátův rozkaz více Galilejců, jindy zabila část městského opevnění, jež se zřítila, osmnáct lidí. Židé pokládali tyto zabité za zvlášť hříšné, neboť je Bůh potrestal násilnou smrtí. Naproti tomu ukazuje Ježíš, že hříšní jsou všichni, nejen ti zabití. Nebudou-li všichni, kteří se pokládají za spravedlivé, protože zůstali naživu, činit pokání, zahynou podobně jako ti usmrcení.
Výzvu k pokání podpořil Ježíš ujištěním, že Bůh je milosrdný a shovívavý. Bůh poskytuje lhůtu k obrácení, jak ukazuje podobenství o „neplodném fíkovníku“.
Přítomný Izrael je takový strom, na kterém není plodů. Kázání Janova i Ježíšova nepřinesla ovoce pokání. Ale Ježíš je „dobrý vinař“, prosí za svůj národ, ještě jeden rok ať mu pan vinice – Bůh – poskytne, pokusí se jej ošetřit slovem pravdy, snad ponese ovoce pokání. Jestli ne, osud Izraele se naplní, bude vyňat jako neužitečný strom z vinice Božího království. Ale ještě je čas, zbývá už jen krátká doba, než míra Boží trpělivosti bude dovršena. Proto: „čiňte pokání!“
Denně slyšíme a čteme o katastrofách ve světě. Desítky, tisíce lidi hynou zemětřesením, povodněmi, dopravními nehodami. Jak na to reagujeme? Třeba ty oběti politujeme, ale jinak nic. Co kdybychom ve světle Ježíšovy výzvy k pokání si řekli: „Co se stalo včera jim, to se může dnes, zítra stát mně? Kolik času mi zbývá, nevím, ale jedno vím: Nebudu-li činit pokání, nezačnu-li dnes lépe žít, podobně zahynu.
Na konec si zapamatujme také slova varování sv. Pavla z dnešního druhého čtení: „Když se tedy někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. března 2019

3. Neděle postní. Koná se sbírka na „Plošné pojištění“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 26. března 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. března 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 29. března 2019
V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 31. března 2019

4. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 2. dubna 2019
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. dubna 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. dubna 2019
První pátek v měsíci.
V 17.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.
Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. dubna 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. dubna 2019

5. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř

2. Neděle postní. 17. března 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
První postní neděle nás vedla s Pánem Ježíšem na poušť, abychom lépe poznali sebe. Dnešní, druhá neděle postní, nás vede na Horu Proměnění, abychom lépe poznali našeho Pána. Z dnešního Evangelia můžeme pochopit, že velikonoční události se netýkají jen života po smrti, ale že znamenají proměnu už tohoto našeho života.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle postní.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na plošné pojištění.
 3. Po celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička je na oltáři Narození Panny Marie.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství
 • v úterý – slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“.

Homilie na 2. neděli postní – 17. března 2019

„Pane, je dobře, že jsme tady …“. Drazí bratři a sestry, dnes o druhé postní neděli se nám znovu předkládá evangelijní vyprávění o proměnění Krista. Než se Ježíš postavil tváří v tvář utrpení a kříži, „vstoupil na vysokou horu“, jež se obecně ztotožňuje s horou Tábor. Vzal s sebou apoštoly Petra, Jakuba a Jana. Před nimi se „proměnil“: Jeho tvář a celá postava vyzařovala světlo. Dnešní liturgie nás vybízí, abychom vystoupili s Mistrem na Tábor, na horu mlčení a kontemplace. Na hoře Tábor lépe chápeme, že cestu kříže a cestu oslavení nelze oddělovat. Tím, že Kristus do všech důsledků přijal Otcův plán, v němž bylo napsáno, že měl trpět, aby tak vešel do své slávy, zakouší už předem světlo vzkříšení. I my, neseme-li každý den kříž s vírou plnou lásky, zakoušíme spolu s jeho tíží a tvrdostí i sílu obnovy a útěchy. Toto vnitřní světlo dostáváme zvláště v modlitbě. Ano, modlitba, je to právě to, co nejvíce dnes, v tomto uspěchaném světě potřebujeme. Biskup – svatý Jan Zlatoústý říká: „Modlitba, rozmluva s Bohem, je největší dobro. Znamená totiž společenství a jednotu s Bohem. A jako září tělesné oči, hledí-li do světla, tak i duše upřená na Boha září jeho nevýslovným světlem. Nemluvím ovšem o modlitbě vázané na vnějšek, ale o té, jež vychází ze srdce, jež se neomezuje na určitou dobu nebo hodinu, ale děje se bez ustání, ve dne v noci… Modlitba je světlem duše, je pravým poznáním Boha a prostřednicí mezi Bohem a lidmi, dodává srdci odvahy, uspokojuje duši“. Drazí bratři a sestry, z tajemství Proměnění Krista plyne i pro nás stejná nauka. Kdo touží po trvalém spojení s Kristem také ve chvílích zkoušek, ten se musí dříve s Kristem setkat v hlubokém spojení svého ducha při modlitbě. Opravdová modlitba musí mít vliv na náš život. Někdy je nutné úplně se ztišit, vnitřně uklidnit, dovolit, aby promlouval sám Bůh, abychom Ho slyšeli a cítili Jeho přítomnost, abychom mohli říci jako apoštol Petr: „Pane, je dobře, že jsme tady!“ Ve vnitřním usebrání a tiché modlitbě poznáváme jaká je Boží vůle, co si Bůh přeje a jaké je naše povolání. Dostáváme potřebné světlo, abychom nechodili ve tmě. Poznáváme sami sebe, to jací jsme, abychom se pak mohli proměnit k lepšímu. Nechme se tedy v postní době proměnit a pozvednout výš modlitbou i my. Ano, Boží Slovo dnešní postní neděle nás učí vnímavosti pro znamení Boží blízkosti, ale také nám připomíná, že i my se máme proměnit. Pán Ježíš svým proměněním ukázal jací budeme po smrti. Tady můžeme být nemocní a slabí, tady nás mohou pronásledovat a zabít, ale to všechno nic není. My se proměníme jako Pán Ježíš. To je naše naděje na věčný život, v lepší budoucnost. Avšak musíme mít na zřeteli, že předehrou naší hory Tábor, předehrou našeho proměnění je náš osobní kříž. Pán Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho“. Drazí bratři sestry, toto je tedy odlesk radostného poselství dnešního Evangelia o Proměnění Páně. I my se máme proměňovat do stále větší krásy Božích dětí. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. března 2019

2. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 18. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 19. března 2019
Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 20. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 21. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. března 2019
V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 23. března 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 24. března 2019

3.Neděle postní. Koná se sbírka na „Plošné pojištění“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)