2. Neděle v mezidobí. 19. ledna 2020, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:

Zelená barva mešního roucha nám připomíná, že začal zase „všední čas“, neděle v mezidobí. Ale každá neděle nám hlásá, že jsme vykoupeni Ježíšovou smrtí, že i všední čas je časem naděje ve společenství s Pánem.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Miroslava Ličmana k jeho 4. výročí úmrtí, za zemřelé rodiče Ličmanovy a Iskerkovy, za duše v očistci a za celou zemřelou a živou rodinu.

Úkon kajícnosti:

Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 • Dnes je 2. neděle v mezidobí.
 • Minulou neděli se konala „Tříkrálová sbírka“. Paní Jitka Holcová a paní Marie Paclíková děkují jménem Domova sv. Josefa v Žirči za letošní jubilejní 20. Tříkrálovou sbírku. V kostele sv. Mikuláše věřící přispěli částkou 6.010,- Kč. Celkem v Jaroměři a okolí lidé přispěli částkou 377.597,- Kč. V kostele sv. Jakuba se při koncertě Tříkrálovém dne 11. ledna vybralo 8.745,- Kč.
 • Křesťanské církve působící v Jaroměři, Josefově, České Skalici a Smiřicích srdečně zvou ke společným modlitbám za jednotu křesťanů v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů do sboru Církve Bratrské v České Skalici ve středu 22. ledna 2020 od 18.00 hodin.
 • V pátek 24. ledna 2020 se v 18.00 hodin v Novém Městě nad Metují uskuteční Večer mladých s názvem „Boží plán s mým životem aneb Když život nejde podle mých představ“. Akce je určena pro mladé ve věku 14 – 26 let.
 • Petrův nástupce papež František vyhlásil na příští 3. neděli v mezidobí tzv. „Neděli Božího Slova“. Kéž Božímu Slovu věnovaná neděle napomůže Božímu lidu, aby rostla důvěrná znalost Písma svatého, jak tomu učí svatopisec už v dávné době: „Vždyť je ti to slovo velmi blízko; je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat“ (Dt 30,14). Při této příležitosti se příští neděli v 15.30 hod. na děkanství bude konat tzv. „Biblická hodina“. Všichni, kdo máte o to zájem, jste srdečně zváni.
 • V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené: – v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – v úterý – památka sv. Anežky, panny a mučednice – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – v pátek – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve – Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Heřmanicích.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. ledna 2020

2. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 20. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 21. ledna 2020

Památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 22. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 23. ledna 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. ledna 2020

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 25. ledna 2020

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 26. ledna 2020

3. Neděle v mezidobí. Neděle Božího Slova.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

v 15.30 hod. – setkání na faře – „Biblická hodina“.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 2. Neděli v mezidobí (A) – 19. ledna 2020

„Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29).

Drazí bratři a sestry, skončila krásná doba vánoční a začalo liturgické mezidobí. Je to jako v našem životě. Střídají se dny sváteční a všední, dny krásné i náročné, ale žádný den není marný, zbytečný nebo nedůležitý.

Mezidobí má v liturgii zelenou barvu a to je barva života a naděje, tedy je tato doba pozváním k plnému životu a stálé naději, ke každodenní Boží oslavě konané v prostotě všedního dne.

Minulou i tuto neděli jsme četli o křtu Páně. Před týdnem jsme se zamýšleli nad hlubokou radostí ze křtu a z Božího dětství. To ale není všechno, s radostí se často pojí poctivé úsilí a tak je to i zde. Po křtu vyšel Pán Ježíš na poušť a začal pak veřejně působit a vydávat svůj život všem potřebným. Jeho život se víc a víc stával darem. To nám ukazuje, že nestačí pouze být pokřtění, ale máme skutečně žít život Ježíšův, jak říkal sv. Jan Pavel II.: „Křesťan se nesmí spokojit s povrchní zbožností, která nedává život, ale má ukazovat světu, že Ježíš je živý a přítomný se svojí láskou ke každému člověku“. To je náročný úkol, ale stojí to za to, stojí to za radost z věrnosti Bohu, křestním slibům a pravým hodnotám, které uzdravují náš nemocný svět vzdálený od dobrého Boha.

Vždycky je smutné, když věřící celkem s lehkostí konstatují, že se každý den ani nemodli, nechodí do kostela pravidelně, zpovídají se tak dvakrát do roka, v pátek nic navíc neudělají, že přece nejsou fanatici. Ano, to je smutek, to je nepochopení Boží lásky, která nám dala všechno.

V poslední době se více mluví o pronásledování křesťanů v různých částech světa (Sýrie, Egypt, Pákistán) a o jejich statečnosti a věrnosti. Jak velmi my ostatní jejich ryzí svědectví potřebujeme. Za křest, účast na Mši svaté, katechezi, vlastnění Písma svatého, znamení kříže nebo shromažďování jim hrozí vězení, mučení, nucené práce nebo trest smrti – a oni zůstávají věrní. Jsou to slabí, obyčejní lidé jako my, ale rozhodli se žít na plno a beze strachu o sebe svoji víru.

Jasně to vyjádřila před časem ona prostá pákistánská žena: „Nikdo jiný neudělal pro lidstvo tolik, co Ježíš. A proto Ho nemohu zapřít, vyměnit, zamaskovat nebo zraňovat vlažností“.

Věřím však, že také oni spoléhají na nás. Nejenom na naši pomoc, modlitbu a solidaritu, ale snad ještě víc na naši věrnost Pánu, na to, že se také my poctivě snažíme a naplno sloužíme Bohu a lidem, navíc ve svobodě a dostatku, který oni nemají.

Pane Ježíši, moc Tě prosíme, posilní nás, dopřej nám všem Křest Duchem Svatým, abychom žili odvážný život víry, naděje a lásky a stali se radostí Boha, světlem světa a opravdovými bližními. To je pravá křestní radost, kterou nám nabízíš. Amen.

Svátek Křtu Páně. 12. ledna 2020, bohoslužby a homilie


Uvedení do bohoslužby:

Dnešní svátek Kristova křtu nás vede k zamyšlení nad událostí u Jordánu a zároveň k zamyšlení nad tajemstvím křtu, jímž jsme byli tajemně spojeni s Kristem. Nejen Pán Ježíš, i my jsme byli na křtu prohlášeni za Boží syny, za křesťany, za chrámy Ducha Svatého.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

Jako hříšníci se nyní postavme v duchu vedle Ježíše do Jordánu, vyznejme v pokoře své hříchy a prosme za jejich odpuštění.

Farní oznámení:

 • Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Avšak vánoční výzdobu v kostele necháme podle tradice do 2. února, čili do svátku Uvedení Páně do chrámu, do Hromnic.
 • Po Mši svaté se dnes u vchodu do kostela bude konat „Tříkrálová sbírka“.
 • 24. ledna 2020 se v 18.00 hodin v Novém Městě nad Metují uskuteční Večer mladých s názvem „Boží plán s mým životem aneb Když život nejde podle mých představ“. Akce je určena pro mladé ve věku 14 – 26 let.
 • V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující: – v pondělí, v úterý a ve středu Mše sv. není. – ve čtvrtek – v 17.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství. – v pátek – památka sv. Antonína, opata – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – Mše sv. v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Zaloňově.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

  Slovo na závěr „Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad Ním Duch Svatý jako holubice, a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v Něm jsem si zalíbil“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. ledna 2020

Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba. Koná se „Tříkrálová sbírka“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. ledna 2020

Mše sv. není.

Úterý – 14. ledna 2020

Mše sv. není.

Středa – 15. ledna 2020

Mše sv. není.

Čtvrtek – 16. ledna 2020

Bohoslužba Slova – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. ledna 2020

Památka sv. Antonína, opata.

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. ledna 2020

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 19. ledna 2020

2. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 8 90)

Homilie na svátek Křtu Páně – 12. ledna 2020

„Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení“.

Drazí bratři a sestry, v dnešním Evangeliu slyšíme o křtu Pána Ježíše. I my jsme byli pokřtění v Jeho jménu. Křest v nás zanechává nesmazatelnou stopu. A tou stopou je život podle Božích přikázání. A aby bylo vidět, že ta Boží stopa v nás je, že ten nový život v nás je, potřebujeme k tomu společenství víry. A to jsou nejprve rodiče, kmotři a Církev.

Často lidé chtějí pokřtít své dítě jen proto, že je to takový zvyk nebo že je k tomu někdo nutí. Musíme si uvědomit, že kdo chce pokřtít dítě, bere na sebe obrovskou zodpovědnost před Bohem. Připomenu vám otázky, na které vždycky kněz ptá při křtu: „Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha i bližního. Jste si této povinnosti vědomí? – a oni řeknou ANO. A pak se ptá kmotra: „A vy chcete být tomuto dítěti kmotrem. Jste připraven rodičům pomáhat?“ On také odpoví, že ANO.

A kolik z těch rodičů a kmotrů, kteří řekli Bohu ANO, jsou si vědomi, co slibují. O pravdivosti a vědomí těchto slibů, se můžeme přesvědčit, když se podíváme na naše prázdné kostely. Kde jsou dnes děti a mladí, kteří byli v tomto kostele pokřtěni? Kdo nese zodpovědnost, že oni tady dnes nejsou?

Bůh spojil spásu člověka ze svátostí křtu a vírou. Pán Ježíš řekl:„Kdo uvěří ve mně, pokřtěn bude a spasen bude“. A to znamená, že samotný křest bez víry není pojistkou a zárukou spásy a života věčného. Teprve víra v Ježíše Krista je nezbytná k tomu, abychom byli spaseni. A proto musíme naší víru živit Božím Slovem a Eucharistii, a to se děje ve společenství věřících lidí. Víra, aby mohla růst, musí být zakořeněna ve víře k Církvi. Jak může mít člověk víru, když do kostela přijde jednou za čas. Jak se konkrétně v našem životě projevuje účinek křtu, odpovídá dnešní Evangelium a samotný život Ježíše.

Ježíš je pokřtěn v Jordánu. V okamžiku křtu, na Něho sestupuje Duch Svatý a On se začíná modlit. Teprve křtem se začíná veřejný život a povolání. Také v našem životě při křtu dostáváme Ducha Svatého, který i nás uschopňuje, abychom mohli vyplnit naše povolání. A co je naším životním povoláním? Co je povoláním dítěte? Aby vyrostlo v poctivého a dobrého člověka. K tomu mu mají pomoci rodiče a kmotři, kteří to slíbili. Povoláním rodičů je, aby vlastním životem dávali svým dětem příklad, jak žít z víry. Povoláním starších lidí, třeba babičky a dědečka, je učit mladé moudře a rozumně žít a to skrze příklad vlastního života, protože nic nepřesvědčí druhého víc, než dobrý příklad. A tak nesmíme zapomenout, že abychom dokázali vyplnit naše celoživotní povolání, které jsme už dostali ve svátosti křtu, máme jako Ježíš prosit Ducha Svatého, aby nám dal sílu a vytrvalost. Ptejme se sami sebe, zda naše osobní víra a víra u těch, za které jsme zodpovědní před Bohem roste? Jsme si vědomí své zodpovědnosti za víru našich děti a vnoučat, kterou jsme vzali na sebe?

Pane Ježíši Kriste, Ty ses nechal od Jana v řece Jordánu pokřtít a zjevil jsi přitom svoji slávu, kterou máš od Otce, prosíme Tě, dej ať se i v nás neustále rozmnožuje milost, kterou jsme na křtu svatém přijali. Amen.

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů. Neděle – 5. ledna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:

Dnešní svátek Zjevení Páně nám říká, že Boží království je otevřeno všem národům světa. Před dvěma tisíciletími vstoupil Bůh do lidských dějin. Zjevení Boží, to je událost, která stále trvá. Dnes se má zjevit sláva Boží nám. Dnes my máme hledat a najít svého Krále, jako jej tehdy hledali a našli Mudrci z Východu.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována na poděkování za Boží milosrdenství, požehnání a ochranu za 65 let života a prosbu o milosrdenství a ochranu do dalších let.

Obřad žehnání vody a kropení lidu:

V Kristu se zjevila Boží sláva. On, Syn Boží, se stal člověkem, aby nám dal účast na svém božství. Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Prosme Boha, aby požehnal této vodě, kterou budeme pokropení, a aby v nás zachoval, co jsme na křtu přijali.

Požehnaný jsi, Bože, Otče Všemohoucí, Ty jsi zjevil, že Kristus je Tvůj milovaný Syn, a těm, kdo v Něho uvěřili, dáváš křestní koupelí účast na svém životě.

Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Požehnaný jsi, Bože, Synu Jednorozený, Ježíši Kriste, Tys na sebe vzal hříchy světa a sestoupil jsi do vod Jordánu, abys nám ukázal, že voda je znamením vnitřní očisty.

Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Požehnaný jsi, Bože, Duchu Svatý, Ty jsi spočinul na Kristu, když přijal křest pokání, a Tvým působením se v nás upevňuje a obnovuje milost, kterou jsme přijali na křtu.

Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Prosíme Tě, Všemohoucí Bože, požehnej + sůl, kterou sypeme do vody jako Tvůj prorok Elizeus, aby voda byla zdravá. A dej, ať se touto vodou kropíme na znamení víry, že na nás sesíláš rosu svého Ducha, že jsi vždycky s námi a chráníš nás od zlého. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(kněz nasype sůl do vody)

Ať nám pokropení touto vodou připomene náš křest, abychom žili novým životem, věrně konali svou službu a jednou, aby se i na nás zjevila Boží sláva. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(kněz pokropí přítomné; následuje Gloria …)

Žehnání kadidla a křídy po homilii.

Bože, Ty jsi jediné a věčné světlo. Doprovázíš Mudrce k Tvému Synovi, aby v Něm poznali Krále králů. Jakmile Ho uviděli a uvěřili Tobě, poklonili se Mu a předali dary. Požehnej + tuto křídu, pro označení dveří našich domácností, v kterých jsme přijali světlo Tvého zjevení. Učiň, abychom se stávali dokonalejším světlem světu, zvláště pro ty, kteří tě hledají.

Požehnej + Bože také toto kadidlo, aby se jeho vonící kouř vznášel společně s našimi modlitbami před tvou tvář. Učiň, aby naše domy, naplněné dnes vůní kadidla, byly místem modlitby za sjednocení s Tvým Synem, který přebývá mezi námi, aby nám ukazoval Tebe, a po Tvé pravici se za nás bez přestání přimlouval. Amen.

Farní oznámení:

 • O dnešní druhé neděli po Narození Páně, prožíváme přenesenou z 6. ledna, slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.
 • Dnes je první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se ještě bude konat krátká pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 • Tuto sobotu – 11. ledna se v 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba uskuteční „Tříkrálový koncert“. Účinkují: Dětský pěvecký sbor Ostrováček ZŠ Na Ostrově, Komorní sbor Gymnázia J. Žáka Ka Pa a solisté. Výtěžek koncertu bude věnován Domovu sv. Josefa v Žirči.
 • Příští neděli, na svátek Křtu Páně, 12. ledna se po Mši svaté u vchodu do kostela bude konat „Tříkrálová sbírka“.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené: – v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství – v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství – v pátek – Mše svatá a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše – v sobotu – Mše svatá s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo na závěr „Uviděli jsme Jeho hvězdu na východě, a proto jsme přišli s dary poklonit se Pánu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. ledna 2020

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. ledna 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. ledna 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. ledna 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. ledna 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 12. ledna 2020

Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba. Koná se „Tříkrálová sbírka“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na Nový rok 2020 Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Drazí bratři a sestry, dnes je první den nového občanského roku a my ho dnes společně zahajujeme velikou a krásnou slavností Matky Boží i naší, Panny Marie. Zároveň jsme ještě v radostné době vánoční a v ní prožíváme stále nová a nová obdarování. Ano, správné prožití posvátného vánočního času nutně vede ke zjištění, že jsme úžasně bohatí a obdarovaní, že máme veliký poklad. Dobrý Bůh nám ve své nekonečné lásce daroval svého Jediného Syna, s Ním jsme dostali dar a povzbudivý vzor Svaté Rodiny a Ježíš nám dává darem svoji milovanou Matku Marii. Jaké štěstí, že Ji máme, že úcta a láska k Ní není výmyslem lidové zbožnosti nebo nějakého dogmatu, jak to někteří z nevědomosti tvrdí, ale že je darem vycházejícím ze samého Božího Srdce.
Drazí bratři a sestry, v době vánoční, Ji stále vidíme blízko malého Ježíše. Přijít za Ním znamená setkat se samozřejmě i s Ní. Člověku se až zatají dech, když pomyslí, že sám Bůh se Jí ptal, zda svolí, aby se z Ní narodil Jeho Syn, že po devět měsíců nosila ve svém lůně Spásu světa, že sám Boží Syn Jí říkal „maminko“, že Ho krmila, přebalovala, myla, učila chodit a mluvit, chovala Ho a chránila, modlila se za Něho, později Mu tiše naslouchala, provázela Ho a byla s Ním v těžkých chvílích až ke kříži, kde uslyšela: „Matko, to je Tvůj syn, Tvá dcera, to jsou teď Tvoje děti“. Tak jsme se z nekonečně štědré Boží lásky stali Jejími dětmi, dostali jsme Matku, která je znamením mateřské Boží péče o nás.
Jde snad začít nový rok něčím lepším než tímto úžasným vědomím a jistotou, že jako se Maria vzorně postarala o Ježíše, postará se o každého z nás? Vždyť stačí jen vyslovit jméno Maria, a člověk už vnímá blízkost někoho, kdo ho miluje, kdo se mateřský stará a přimlouvá, kdo nabízí hřejivou náruč, kdo doprovází a chrání, kdo se mnou sdílí radosti i bolesti.
Moc vám všem, drazí bratři a sestry, v tomto mimořádném jubilejním roce Panny Marie Loretánské, přeji, abyste zakusili tuto Mariinu skutečnou a věrnou blízkost, péči a lásku, protože když ji správně prožijeme, naučíme se jednat a žít jako Ona, a když se budeme chovat jako Ona, budeme jednat podle Boha, a o to jde, neboť správná otázka na začátku roku není „jaký ten rok bude“, ale „jaký letos budu nebo chci být já“; to je rozhodující. Důvěřujme tedy v tomto Novém roce Matce Boží a svěřme se do Její péče.
Panno Maria, Matko Boží – oroduj za nás. Amen.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok – 1. ledna 2020

Uvedení do bohoslužby:
Drazí bratři a sestry, stojíme na prahu Nového roku 2020 s důvěrou v Boží prozřetelnost a vyprošujeme si požehnání pro rok, o kterém nevíme, co nás v něm čeká, ale víme, že Boží láska nás neopustí. Jsme plní vánoční radosti, která roste z Boží lásky a dobroty, z Božího zájmu o člověka.
V důvěře v Boží pomoc se tedy odvažme otevřít Nový rok 2020 znamením kříže:

K.: VE JMÉNU OTCE + i SYNA + i DUCHA SVATÉHO.
L.: Amen.

K.: Boží milost, pokoj a láska buď s vámi po celý rok a zůstaň s vámi stále.
L.: I s tebou.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.
Drazí bratři a sestry, Nový rok 2020 začínáme ještě v době vánoční. Proto při tomto novém startu vezměme si inspiraci z čistoty Božího Dítěte. Pán Ježíš se o Vánocích vždy znovu rodí do světa, aby nám ukázal, že nikdy není pozdě začít svůj život stavět na Bohu. I když jsme v minulosti bloudili, hřešili a padali, Ježíš k nám znovu přichází, nabízí nám, že vstoupí do našeho života a smyje naše viny.
Betlémem tehdy znělo: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení“. Čas, který je nám dáván v tomto Novém roce, máme využít tak, abychom svým životem chválili Boha. Tedy nejen slovy, ale každodenními skutky lásky a dobroty. Pán se narodil v chudobě chléva, za městem, nikde jinde se pro Něho nenašlo místo. I my se budeme potýkat s těžkostmi, nepochopením, odmítáním a vlastní slabostí. Nenechme se tím odradit, protože právě zde se nejvíce setkáváme s Bohem, který nás má rád. Otevřme tedy Ježíši svá srdce, přijměme Ho bez rozpaků a prožívejme s důvěrou v Něho každý den začínajícího roku.

Ať se světlo Vánoc rozzáří nad námi a nade všemi, které milujeme!

K.: Pán s vámi.
L.: I s tebou.
K.: Bůh, pramen veškerého požehnání, ať vám dá svou milost, chrání vás po celý rok a ať vám žehná. Amen.
Ať střeží neporušenost vaší víry, trpělivost naděje a velkodušnost lásky, abyste vytrvali až do konce. Amen.
Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír, a vede vás po cestě spásy. Amen.
Požehnej vás Všemohoucí Bůh, Otec + i Syn + i Duch Svatý. Amen.

Neděle po Narození Páně. Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa. 29. prosince 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Vánoční svátky jsme začali oslavou narození Božího Syna. Dnes hledíme na Svatou Rodinu, ve které se Ježíš narodil a vyrůstal. Máme si znovu ukázat v jasnějším světle vzor každé křesťanské rodiny. Od rodiny závisí dobro a sama budoucnost společnosti.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je svátek Svaté Rodiny. Na závěr bohoslužby se bude před ikonou Svaté Rodiny konat krátká pobožnost. Společně obnovíme zasvěcení našich rodin pod ochranu Svaté Nazaretské Rodiny. Jsme rádi, že máme tak veliké patrony, kterým můžeme úplně důvěřovat a pod jejich ochranou odvážně kráčet cestou svého života a povolání.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Silvestra I., papeže; poslední den v starém roce. Mše sv. na poděkování za minulý rok, s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku – v 16.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.
 • ve středu – první den Nového roku; slavnost Matky Boží, Panny Marie – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • ve čtvrtek – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve; první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš; první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Pánu Ježíši v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příští neděli budeme prožívat slavnost Zjevení Páně, čili Tří Králů. Slavnostní Mše svatá v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše. Během Mše svaté se bude konat posvěcení vody, křídy a kadidla.
 2. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
Nejsvětější Rodino, žehnej a chraň všechny rodiny světa. Zachovej je spojené nerozlučitelným poutem lásky, věrné obdrženým milostem a povinnostem svého povolání. Učiň, aby žily podle práva a Božích přikázání, aby jejich život byl odrazem Tvého života na zemi, a aby se jednou mohly věčně s Tebou radovat. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. prosince 2019
Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 30. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 31. prosince 2019
Památka sv. Silvestra I, papeže.
Mše sv. v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše: Na poděkování za minulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku.

Středa – 1. ledna 2020
Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Nový Rok.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 2. ledna 2020
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učielů Církve.
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. ledna 2020
Památka Nejsvětějšího Jména Ježíš. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Pánu Ježíši – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. ledna 2020
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 5. ledna 2020
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

4. Neděle adventní. 22. prosince 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
Stojíme na konci adventní doby. „Pán už je blízko“. Slyšíme Jeho kroky, slyšíme, jak pro nás bije Jeho srdce. Proto přivítejme dnes Pána, který už přichází s pokornou láskou jako Panna Maria.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Pane, prosíme Tě o hojnost Tvého požehnání a dar pevného zdraví pro syna Petra k jeho narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

Dnes je 4. neděle adventní.

Srdečně děkuji panu Josefu Wenclovi, Marušce, paní Pavlistové a ostatním farníkům, kteří věnovali svůj čas na vánoční přípravu kostela.

Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na slavný den Narození Páně a na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Jsou ještě prázdná místa, proto prosím, abyste se zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.

Zítra, v pondělí bude dodatečná příležitost ke svátosti smíření. Budu zpovídat od 17.00 do 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.

V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

v úterý – Štědrý den – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a ve 24.00 hodin Půlnoční Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.

ve středu – 25. prosince – slavnost Narození Páně. Slavnostní Mše svatá v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše a v 10.15 hod. ve Velichovkách.

ve čtvrtek – svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše a v 11.00 hod. ve Zvolí.

v pátek – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

v sobotu – svátek svatých Mláďátek, mučedníků – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Heřmanicích.

příští neděli je svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa. Na závěr bohoslužby se bude konat před ikonou Svaté Rodiny pobožnost, během které obnovíme své zasvěcení pod Její ochranu.

Slovo života
„Rosu dejte nebesa shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. prosince 2019

4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 23. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Dodatečná příležitost ke svaté zpovědi od 17.00 do 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 24. prosince 2019
Štědrý den.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Půlnoční Mše svatá ve 24.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Středa – 25. prosince 2019
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Čtvrtek – 26. prosince 2019
Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 11.00 hod. – Zvole

Pátek – 27. prosince 2019
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 28. prosince 2019
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 29. prosince 2019
Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

Homilie na IV. Neděli Adventní – 22. prosince 2019

Dnešní neděle je již 4. adventní. V životě Církve právě vrcholí adventní doba. Již za dva dny je Štědrý Den a po něm následuje slavnost Narození Spasitele. „Pán je už blízko!“ Slyšíme jeho kroky. Slyšíme jak pro nás bije Jeho srdce.

Dárky pro naše blízké jsou již vybrány, nakoupeny a připraveny.
My se ale chceme ptát, co máme připraveno pro Toho, od Něhož dostáváme denně a stále dary nejlepší? On je Láska, která daruje to nejlepší, co má, celého sebe. On je Darem všech darů. On je láska, která touží být opětována. Pokud Mu i my chceme něco dát, nemá to být „něco“, ale „někdo“, a ten „někdo“ není nikdo jiný, než ty sám, a máš se Mu dát celým srdcem a celým životem. Na lásku je možno odpovědět jen láskou. Jiný dar by asi nebyl hoden tohoto Dárce.
V prvním čtení jsme slyšeli o králi Achazovi, kterému prorok vzkazuje, že s ním Bůh chce hovořit. Ale král má strach mluvit s Bohem, bojí se špatné zprávy, nemá čisté svědomí, nechce zavolat Bohu. Říká: „Nebudu Ho raději pokoušet …“. A udělal chybu. Bůh měl pro něho výjimečně dobrou zprávu.
„Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi“.
A i když panovník o tuto zprávu vlastní váhavostí nestál, Bůh ji přesto vyslovil a také splnil.
Král Achaz nám jistě nemůže být dobrým příkladem, spíše odstrašujícím. Vždyť Bůh má i pro nás dobrou a radostnou zprávu. Chce nám ji říci. Chce, abychom se z ní těšili a na ní budovali svůj život a svou naději.
Drazí bratři a sestry, Bůh nám dnes připomíná, že Ježíš Kristus, který se narodil jako člověk z Panny Marie, je opravdu slíbeným Vykupitelem lidstva. Že tedy i nás přišel vysvobodit z kletby, z otroctví hříchu. Možná si myslíme, že nám to Bůh nemusel zdůrazňovat, že to přece dávno víme, že věříme této pravdě naší víry. Je tomu ale skutečně tak? Kdybychom opravdu věřili, že Ježíš je Boží Syn, že je to náš Vykupitel, pak by nás taková víra nemohla ponechat chladnými a netečnými ve vztahu k Němu.
Drazí bratři a sestry, Ježíš přišel na svět, stal se nám všem, kromě hříchu, podobný ne jen proto, aby nám ukázal, jak nás má rád, jak Mu na nás záleží (to také), ale též proto, aby nás zapojil do božského života, aby nás učinil podobnými sobě. Ten, kdo se dívá na Ježíše pouze jako na nějakou vzdálenou bytost, jako na někoho, kdo sice udělal pro lidstvo mnoho, ale již své dílo spásy skončil, – ten nepřijímá Kristovo učení a Jeho příklad do svého osobního života.
Proto vidíme tolik bývalých křesťanů, tolik pokřtěných lidí, kteří si na Ježíše vzpomenou jen právě o Vánocích, ale jinak s Ním nemají a nechtějí mít nic společného. Proto slavný teolog a církevní spisovatel Guardini napsal: „Ten, kdo chce odkázat Boha jen do nebe, kdo Mu nevyhradí místo i ve své duši, ten vlastně pro sebe Boha pohřbívá“. A známý polský básník Adam Mickiewicz napsal: „Věříš, že se Bůh narodil v betlémské stáji, leč běda ti, jestli se nenarodil v tobě“.
Drazí bratři a sestry, kdo byl letos svědkem předvánočního shonu a ruchu v obchodech, ten si jistě řekl, že kvůli tomu určitě Ježíš nepřišel na svět. Nepřišel na svět s veškerou mocí a velebností, aby přijímal přepychové dárky, ale přišel chudý mezi chudobné pastýře, přišel mezi prosté lidi, aby změnil lidská srdce. Pokud od nás chce přijmout nějaký dar, pak jen naše srdce, očištěné od hříchů, naše dobré skutky, vykonané z lásky k Bohu a k bližním. Uznejme již konečně, že smysl Vánoc tkví v něčem docela jiném, než co z nich udělali lidé bez víry a křesťané, jejichž víra zvětrala natolik, že jim z ní zůstala jen prázdná slupka, někdy obalená lesklým staniolem, ale přece jen prázdná.
V Evangeliu jsme slyšeli, jak Bůh pozval Josefa, snoubence Panny Marie, do svého plánu spásy světa. Josef, jak víme, při pohledu na svou snoubenku, očekávající dítě, nerozuměl tajemným věcem, které se tu dějí, a nechtěl stát v cestě Božím plánům. Proto se chtěl s Marií čestně rozejít. V této nejistotě dostává přímé Boží poselství: „Josefe, neboj se! Neboj se vzít k sobě svou manželku Marii … To dítě je z Ducha Svatého … Dáš Mu jméno Ježíš … jak řekl prorok: Emanuel, to znamená Bůh s námi“.
Zde můžeme říci: V žádném Božím pozvání nemůže dojít k situaci, že by bylo nutno rozejít se s Marií. To platí i pro každého z nás. Naopak, právě Maria nejlépe ukazuje, jak se máme i my zachovat, když po nás Bůh něco žádá.
Můžeme říci bez nadsázky, že Bůh potřebuje, volá a zve každého člověka, který byl stvořen, do svého krásného plánu, jak změnit a spasit svět. Každý může zaslechnout Jeho tichý hlas, který vždy respektuje naši svobodu. Umožňuje nám i odmítnout tento Boží hlas, nebo dělat, že neslyšíme – jako král Achaz – ale především nám nabízí sílu říci s Marií: Ano, staň se, jak Ty chceš, Pane. Probudit se, jako věrný Josef, ze spánku a udělat to, co po mně Bůh chce.
Lidský život tvoří řetězec rozhodnutí. V něčem si to usnadňujeme: volíme to, co je nám prospěšnější, co slibuje brzký a jistý úspěch. Říkáme pak, že volíme větší jistotu, lepší kvalitu. Nebo se spoléháme na to, co je okamžité, co se dá přezkoumat. Rozhodnutí víry jsou ovšem mnohem těžší: nemáme při nich žádnou jistotu. Jediná záruka je v Bohu, kterému důvěřujeme. Snad chápeme, co znamená kladná odpověď Panny Marie na Boží výzvu, tlumočenou andělem; snad chápeme, co znamená také kladná odpověď sv. Josefa.
Na prahu vánočního období jde též o to, abychom se zcela i my rozhodli pro Boha, pro život podle víry. V tomto pohledu víry, v této naději a útěše vrcholí i náš advent. A jednou má vyvrcholit i celý náš život. Kéž se tak stane. Amen.

3. Neděle adventní. 15. prosince 2019, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:
Dnes je 3. neděle adventní. Má latinský název „Gaudete“, to znamená „radujte se“. Je to neděle, kdy se radujeme ze zvěsti o Ježíšově blízkosti, kdy se necháváme prostoupit radostí z naděje v Jeho slavný příchod. „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé členy rodů Bartošových a Voráskových. Za zemřelé kněze Emila Brůnu a Miroslava Brtvu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle adventní.
 2. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na následující den, na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 15. prosince 2019

3. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 16. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 17. prosince 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 18. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 19. prosince 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 20. prosince 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 21. prosince 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 22. prosince 2019

4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 3. neděli adventní – 15. prosince 2019

Drazí bratři a sestry, třetí adventní neděle je nazvána „Gaudete“ – „Radujte se“. Takto zní vstupní antifona této neděle a je to podle výzvy apoštola Pavla z listu Filipanům, kde se tato výzva dvakrát opakuje. Také starozákonní čtení z proroka Izaiáše obsahuje tento radostný motiv a povzbuzení: „Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť“. A Jan Křtitel i přes veškeré varování, výtky a nabádání k proměně nitra a života přece jen také kázal radostnou zvěst. Blíží se Vánoce, blíží se Světlo, blíží se Ježíš Kristus. A to je i přes všechnu naši nejistotu, úzkost a obavy radostná povzbuzující zpráva. Proto sv. Jakub v dnešním druhém čtení k nám volá: „Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Vydržte a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko“. Drazí bratři a sestry, pokusme se slyšet, porozumět a přijmout povzbuzení k radosti tak, jak je předávali svým současníkům, a předávají je dnes i nám, prorok Izaiáš a apoštol Jakub. Bůh v Kristu Ježíši nám dává pravou radost, ale někdy k té radosti vede hodně dlouhá a obtížná cesta, cesta plná obav, nejistoty a pochybnosti. Ale na konci té cesty je vždy Ježíš – nositel a dárce radosti, který se k nám blíží a jde nám adventem vstříc. Dnes je postava Jana Křtitele zase v popředí biblického čtení. Jsme svědky toho, jak Kristův předchůdce, který se ocitl ve vězení a jehož čeká brzká smrt, si klade otázky o Kristu, zda je opravdu ten, který má přijít, nebo mají čekat jiného. I Jan, muž tak svatého života a neohroženého hlásání Boží pravdy, ten, který tak působivě a jako první přímo ukázal na Ježíše jako Mesiáše, si náhle není jistý a potřebuje pomoc. Proto Pán Ježíš Janovým učedníkům odpovídá: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťování, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou“. Tato radostná zpráva proniká nesměle, ale zcela určitě jako úzký paprsek světla do temnot Janova žaláře. Jan Křtitel znovu dostává jistotu, že Ježíš je opravdu Boží Mesiáš, že v Kristu na zem opravdu přišel Bůh a že se na Něm skutečně splňuje Izaiášovo proroctví: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás! Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého“. Drazí bratři a sestry, dnešní Slovo Boží v nás chce upevnit víru v Boha, který pomáhá, i když to nepozorný člověk, nebo člověk malé víry nevidí. Z toho také plyne pro nás všechny, že i naše víra má počítat s krizemi, hledáním, nejasnostmi, pochybnostmi, kdy si klademe otázky a přehodnocujeme dosavadní stav své víry. Všichni světci procházeli těmito obtížemi svého růstu, i na této cestě Bůh zdokonaluje ty, které potřebuje a s nimiž počítá. Jan Křtitel je pro nás příkladem, že v tak obtížné situaci, která je pro něj tím více ztížena, že trpí ve vězení, se ve své nejistotě obrací na Ježíše. A Ten mu hned přichází s pomoci a odpovídá na jeho otázky a pochybnosti. To se jistě týká i nás. Bůh vepsal hluboko do lidského srdce skrytou touhu poznat pravdu, pochopit smysl a cíl svého života, snažení i utrpení. Jistěže, neseme v sobě množství otázek, na které neznáme přímou odpověď. I my se ocitáme na pomezí bolestné pochybnosti a snad i pokušení, které nám chce namluvit, že všechno je jinak. Zásadní postoj pro nás je ten, abychom se i v těchto stavech nejistoty obraceli na Ježíše. Abychom se na Něj obraceli především v intimitě modlitby, v tichém rozhovoru, v přímém dialogu, který by se dal nazvat „od srdce k srdci“, „tváří v tvář“ nebo „z očí do očí“. Umění rychle se ztišit do samoty prodlévání s Kristem, což je hlavním adventním úkolem, obsahuje velkou útěchu a východisko. Kdo se nemodlí, ten vlastně Bohu ani nedovolí, aby mu sdělil to důležité a podstatné, co by jeho život změnilo a pozvedlo. Ježíš, který odpověděl Janovi, odpovídá i nám. Bůh nám svou odpověď nikdy nezůstane dlužen: „Každý, kdo hledá, nalézá – a kdo se ptá, ten se dozví“. Ať jsme schopni naslouchat a být jako ty „oslovitelnými pro Boha“, kdykoli i od nás něco chce, ať se nebojíme klást otázky a uslyšet Jeho odpovědi. Ať je i letošní advent pro nás dobou dobrých zpráv, naplněných příslibů a Božích odpovědí. Amen.

2. Neděle adventní. 8. prosince 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
Dnes o druhé adventní neděli, nám prorok Izaiáš představuje Boží království a Jan Křtitel nám do něho ukazuje cestu. Boží království je království pravdy a života, království svatosti a milosti, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Abychom mohli vstoupit do tohoto království, musíme dnes uposlechnout Janovu výzvu: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“. „Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Sv. Jan Křtitel nás vyzývá, abychom změnou života připravili Ježíši Kristu cestu. Proto nyní litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Prožíváme 2. neděli adventní.
 2. Dnes v celé Církvi začíná jubilejní rok Panny Marie z Loreta. Při této příležitosti papež František přidal do církevního kalendáře na den 10. prosince nový svátek Panny Marie Loretánské. Státní sekretář kardinál Pietro Parolin otevře dnes v Loretu Svatou bránu. Je to velká příležitost posílit pouta oddanosti Matce nebeské. Svátek Panny Marie Loretánské je významný především pro letce, neboť Pannu Marii z Loreta prosili o přímluvu piloti z první světové války. Panna Maria z Loreta je patronkou všech cestujících letecký.
 3. Bude potřeba postavit v kostele Betlém. Proto prosím několik ochotných farníků, abyste se mezi sebou domluvili na den a hodinu, kdy se vám to bude hodit, a tak připravili náš kostel na vánoční svátky.
 4. Je také potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na následující den, na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
 5. Na oltáři Narození Panny Marie jsou také k vaši dispozici vigilijní oplatky.
 6. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – přenesená z dnešního dne slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – svátek Panny Marie Loretánské – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Panny Marie Guadalupské – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka Panny Marie Fatimské a zároveň památka sv. Lucie, panny a mučednice – v 16.30 hod. – pobožnost k Panně Marii Fatimské a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve. Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte Jeho mocný hlas“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. prosince 2019

2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 9. prosince 2019
Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 10. prosince 2019
Svátek Panny Marie Loretánské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 11. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. prosince 2019
Památka Panny Marie Guadalupské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. prosince 2019
Památka Panny Marie Fatimské a zároveň památka sv. Lucie, panny a mučednice.
V 16.30 hod. – pobožnost k Panně Marii Fatimské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 14. prosince 2019
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 15. prosince 2019

3. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

Homilie na II. Neděli Adventní – 08. prosince 2019

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“ (Mt 3,1).

Drazí bratři a sestry, nové liturgické období – ADVENT – který nyní prožíváme, je pro nás příležitosti k zvláštnímu zamyšlení. Hlavním podnětem těchto zamyšlení je pravda, že celé křesťanství ve své podstatě a Církev ve své vnitřní struktuře je adventní. Co to znamená? To znamená, že vzhlíží k zítřku, k budoucnosti, je Církví naděje. Sv. Pavel, jak jsme to dnes slyšeli ve druhém čtení z listu Římanům, říká: „Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději“ (Řím 15,4). Církev nemůže v souladu se svým posláním souhlasit s uzamčením se pouze v přítomnosti. Církev nikdy neříká: dost a konec. Církev osvobozuje od tragedií a na první pohled neřešitelných situací, jejímiž důsledky trpí lidé ve svých malých perspektivách, lidé malé víry a naděje. Církev je lid putující v naději jež se opírá o Boha. Je to lid, který si neustále klade otázku: na co a na koho čekáme, ke komu směřujeme a jaká je to cesta? Drazí bratři a sestry, křesťanství začíná příchodem Božího Syna na zem. On přišel proto, aby se napřímila schýlená ramena a zesláblá kolena, aby se vzpřímila nadějí, která nikdy nezklame, jak říká prorok Izaiáš. Neboť Bůh je vždycky věrný svému slovu, svému příslibu. Slovo „advent“ je spojováno především s dobou přípravy na vánoční svátky. Ve skutečnosti v sobě skrývá daleko hlubší obsah. ADVENT – od latinského slova „advenio“ znamená „příchod“, příchod Krista. Známe tři druhy tohoto příchodu: historický, eschatologický a mystický (duchovní). První příchod – historický se už uskutečnil před dvěma tisíci lety, kdy se Věčné Slovo stalo Tělem skrze Pannu Marii v Duchu Svatém. Každý rok slavíme památku této události. Avšak Církev při prožívání každoročního adventu nám přikazuje zaměřit se ještě více na druhý, eschatologický výměr tohoto období. V takovémto chápání je adventem celý náš život, ve kterém je očekáván Kristus, Jeho druhý příchod na konci světa, jako Nejvyššího Pána a Krále všeho, aby soudil živé i mrtvé. Proto nás také Církev vyzývá a povzbuzuje k bdění, neboť neznáme den ani hodinu, kdy to přijde. A ještě je jeden výměr adventu – mystický, čili duchovní. Mezi prvním a posledním příchodem Krista se neustále uskutečňuje skrze milost Jeho příchod do lidských duší. Je to setkání s Kristem na modlitbě, na Mši svaté, ve svátostech, které jsou znaky Jeho přítomnosti uprostřed nás. Právě dnes je příležitost k tomu, abychom si položili otázku: stává se naše očekávání a touha po Pánu stále silnější a naše myšlenky o nebi stále častější?

Jsme lidmi, kteří každý den v bdělosti očekávají na radostné setkání s Kristem?
Máme vždy otevřené srdce na Ježíše, který k nám přichází, umíme se radovat z každého setkání s Ním? Odpovězme si upřímně na tyto otázky, aby pro nás advent nebyl časem promarněným, ale přinesl životu hojné plody.
Drazí bratři a sestry, co tedy máme dělat? S podobnou otázkou šli k Jordánu k Janovi Křtiteli zástupy lidu. Pojďme i my spolu s nimi, abychom poslouchali to, co mluví ten velký Prorok Adventu. Ano, tento prorok dnes mluví také k nám. Co nám asi říká? Nemám odvahu říkat, co by nám adresoval. Protože dnes zlo dosáhlo ještě obludnějších rozměrů: násilí, nenávist, zloba, potraty, drogy, neřesti všeho druhu… Podstatou jeho slov by bylo jedno: „Obraťte se!“
Ono to není tak lehké obrátit se. I my křesťané jsme velmi zaujati sami sebou, svou prací, svým štěstím, svým hořem, svou vlastní osobností. Zde bychom si měli uvědomit, kde je směr obratu pro nás, jak ho vyžaduje kazatel z pouště: nechtěj obracet jiné, zaměř se sám na sebe a obrať sám sebe.
„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“. Amen.

1. Neděle adventní. 1. prosince 2019, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:
Touto neděli začíná nový liturgický rok a tím také počátek naší každoroční cesty k Vánocům. Máme se připravit na příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který je, který byl a který přichází, aby zachránil to, co zahynulo. Je třeba bdělosti a důvěry: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde“. „Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obdržené milosti, s pokornou prosbou o zdraví, potřebné dary a Boží požehnání do dalších let společného života pro manžele Marii a Viktora Perutkovy k 50. výročí sňatku ve zdejším kostele.

Následuje svěcení adventních věnců a svící:

Modleme se:
U Tebe, Pane, je tisíc let jako jeden den. Stále nás napomínáš skrze apoštola Pavla, abychom se probudili ze snu a očekávali den spásy. Prosíme Tě, požehnej + tyto věnce, aby jejich přítomnost nás naplnila svatou nadějí a touhou po spáse. Bože, náš nejlepší Otče! Dal jsi nám svého Syna, Ježíše Krista, jako světlo světa. Požehnej + tyto adventní svíce, aby v době adventních příprav byly symbolem toho světla, které touží osvítit každého člověka. Učiň nás hodnými a připravenými na svátky Narození Tvého Syna, a dovol nám, abychom po smrti viděli Tvou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Po modlitbě kněz kropí věnce, svíce a lid. Pak následuje vstupní modlitba.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 1. neděle adventní. O Adventu se připravujeme na Pánův příchod do světa, do našeho života a také na Jeho příchod ve chvíli, kdy nás povolá na věčnost.
 2. Dnes je také první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 3. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a kněžský seminář.
 4. Od dnešní neděle bude putovat obraz Panny Marie a Josefa – betlémských poutníků. Tento obraz nám připomíná, jak Panna Maria s Josefem hledali v Betlémě nocleh. Jeho putování od domu k domu vyjadřuje, že Svatá Rodina našla místo i pod vaší střechou.
 5. Papež František přidal do církevního kalendáře svátek blahoslavené Panny Marie Loretánské. Tato památka nově připadne na 10. prosince. Je to velká příležitost posílit pouta oddanosti Matce nebeské. O dva dny dříve – 8. prosince, to je příští neděli, tedy na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, státní sekretář kardinál Pietro Parolin otevře v Loretu Svatou bránu, čímž začne Loretánské jubileum, které bude trvat po celý následující rok 2020. Během něj budou poutníci k této Svaté chýši moci získávat plnomocné odpustky. Svátek je významný také pro letce, neboť Pannu Marii z Loreta prosili o přímluvu třeba piloti z první světové války. Svatá chýše byla totiž podle legendy na nynější místo přenesena vzdušnou cestou. Panna Maria z Loreta je patronkou všech cestujících letecký.
 6. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Františka Xaverského, kněze – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – 6. prosince – památka sv. Mikuláše, biskupa – hlavního patrona našeho kostela a zároveň první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve; první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 2. Jubilantům, Marii a Viktorovi Perutkovým, kteří slavili 22. listopadu „Zlatou svatbu“, přejeme stálé zdraví a vyprošujeme hojnost Božího požehnání do dalších let společného života: „Chválíme Tě a dobrořečíme Ti, Bože, neboť Tys na počátku stvořil muže a ženu, aby spolu vytvářeli společenství života a lásky. Dnes Ti vzdáváme díky také za to, že jsi ve své dobrotě žehnal rodinnému soužití svých služebníků Marii a Viktorovi, aby bylo obrazem jednoty Tvého Krista a Církve. Prosíme Tě: shlédni tedy laskavě na ty, které jsi provázel na jejich společné životní cestě v radostech i strastech; ustavičně posiluj jejich svatební smlouvu, rozmnožuj jejich lásku a upevňuj pouto pokoje. Ať se spolu se svými dětmi a vnuky vždy a všude těší z Tvého požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Slovo života
„Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před synem člověka“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. prosince 2019

 1. Neděle adventní. Koná se sbírka na Kněžský seminář.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 3. prosince 2019
Památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 4. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 5. prosince 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. prosince 2019
Památka sv. Mikuláše, biskupa. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. prosince 2019
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve. První sobota v měsíci.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. prosince 2019

2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Homilie na 1. neděli adventní – 1. prosince 2019

„Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku (…). Noc pokročila, den se přiblížil“.

Drazí bratři a sestry, začal nový liturgický rok. Otevírají se nám brány Adventu a my máme před sebou úžasné období, které nás má ozářit světlem, posílit, posvětit. Co to je liturgický rok? Protože Kristus žije v Církvi, je liturgický rok rozvíjení Jeho života a časem ve kterém je nám poskytována milost k Jeho následování. Církevní rok je školou křesťanského života. Po celý rok před očima věřících se odvíjí události Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Křesťan se učí být dítětem v době Vánoc, učí se přemáhat utrpení a smrt v době Velikonoc a v mezidobí přejímá slova a skutky Páně, aby posílil svou víru v Něho jako Božího Syna. V dobách kdy lidé neuměli číst, byl liturgický rok jediným učitelem křesťanského života pro malé i velké. Žádná kniha, žádný katechismus nás nenadchne tak, jako působení liturgického roku v liturgii. Liturgický rok to není jenom nějaké vzpomínání, jako když se lidé rozpomínají na minulost. Liturgický rok znamená zpřítomnění Kristova života. Zpřítomňuje se během tohoto roku celé Kristovo vykupitelské dílo. Zpřítomňuje se a působí. A tak se stává, že křesťan o Vánocích pokleká s pastýři před jeslemi, o Velikonocích stojí s Matkou Páně pod křížem a s Marii Magdalenou se setkává se vzkříšeným Pánem. O Letnicích je věřící naplněn vylitím darů Ducha Svatého. To všechno ne symbolicky, ale skutečně, neboť liturgie – zvláště Eucharistická, má sílu zpřítomnit podstatu Kristových vykupitelských událostí a nás do nich vtáhnout. Je zvláštní, že třeba v jazyce máme čas přítomný, minulý a budoucí. Liturgie zná jen jediný čas a to je přítomnost. V liturgii se uskutečňuje ono Kristovo „dnes“: „Já jsem s vámi po všechny dny“. „Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky“. Kristovo „nyní“ Jeho života. Dnes přichází na svět, dnes umírá na kříži, dnes vstává z mrtvých, dnes vstupuje do nebe a sesílá Ducha Svatého Utěšitele. Liturgie zná jenom přítomnost. To je nádhera toho liturgického roku. To nám umožňuje setkat se s Kristem ne v nějaké mlhavé vzpomínce, ale v živé skutečnosti. Máme si to dnes uvědomit. Tu krásu, tu sílu, tu moc liturgického roku. Připravit se na setkání s Kristem. Drazí bratři a sestry, tak tedy jsme na prahu Adventu. Advent je především dobou naděje. Každý rok se tento základní postoj ducha obnovuje v srdci křesťanů, kteří se připravují na velikou slavnost Narození Ježíše Krista Spasitele a obnovují čekání na Jeho slavný návrat na konci věků. To jsou ty dvě úlohy adventu: připravit se na narozeniny Ježíše Krista a připravit se na Jeho druhý příchod na konci času. Právě první část Adventu – tady tyto dny – kladou důraz na poslední příchod Páně, tak jak jsme to dnes slyšeli v Božím Slově. „Bděte tedy, buďte připraveni, protože nevíte, který den váš Pán přijde“.

Po celou adventní dobu budeme slyšet výzvy proroků, zejména proroka Izaiáše, Jana Křtitele, a napomenutí apoštolů: „Odložte skutky temnoty a oblečte se do výzbroje světla. Veďte počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše“. Ano, oblečte se v Pána Ježíše Krista, v Jeho život, v Jeho milost, do Jeho naděje, kterou nám nabízí každá bohoslužba, každá liturgie, každé slavení Eucharistie. Amen.