Poslední Mše Svatá a loučení s Otcem Jiřím v kostele sv. Mikuláše, Dne 31.7.2022 v Jaroměři.

Milý Otče Jiří,

život každého člověka je provázen událostmi radostnými i nepříjemnými. Mezi ty nepříjemné patří také loučení. Loučení je vždy bolestné a ve Vašem případě o to bolestnější, že je nežádané a nesvobodné. S většinou našich farníků to takto chápeme, cítíme a jsme v duchu s Vámi.

Téměř čtvrt století jste nám hříšníkům zprostředkovával setkání s Kristem a patří Vám za to náš dík a to jak se říká dík s velkým D. Děkujeme za pečlivě připravované bohoslužby, děkujeme za každodenní možnost účasti na Mši svaté, děkujeme za ochotu naslouchat naším steskům, děkujeme za starostlivost o náš stánek Boží a je přímo Božím řízením, že svému nástupci předáváte kostel ve výborném stavu, jaký nepamatujeme velmi dlouhou dobu.

Omlouváme se a prosíme za odpuštění, že ne vždy jsme dokázali pochopit a docenit Vaši velkou oběť, jakou je misijní poslání v cizí zemi. Do Vaší nové farnosti Vás budeme doprovázet svými modlitbami a přejeme Vám stálou Boží pomoc a požehnání. Připravujeme Vám také menší překvapení, se kterým za Vámi do nového působiště přijedeme. Ještě jednou tedy – upřímné díky za všechno, co jste pro nás vykonal.

18. Neděle v mezidobí.

31. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

      Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť  chvály a díkůčinění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Drahoslava Fendrycha a Annu Fendrychovou a za ochranu celé rodiny.              

Úkon kajícnosti:

     Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme Boha o odpuštění našich hříchů.                               

Farní oznámení:

 1. Dnes je 18. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 18.00 hod. v Jasenné.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 17.00 hod. s nedělní platností ve Velichovkách (pouť – Proměnění Páně).

– v neděli – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři, 10.30 hod.  v Josefově, v 17.00 hod. v kapli sv. Huberta v Starém Plese

 • Svátost smíření bude i nadále vysluhována půl hodiny před každou Mší svatou. 
 • Program bohoslužeb bude během srpna ještě provizorní.

     Drazí bratři a sestry, dnes jsem spolu s vámi sloužil poslední Mši svatou jako administrátor jaroměřské farnosti. Dvacet tři let jste byli mojí farní rodinou a měl jsem vás všechny rád. Z rozhodnutí biskupství ale budu od 1. srpna na svém novém působišti jako výpomocný kněz v Holohlavech. Chci dnes poděkovat Pánu Bohu, že jsem mohl mezi vámi působit  a prakticky denně přinášet Nejsvětější oběť chvály a díků. Měl jsem možnost být účasten našich radostí i starostí a přál jsem si každému z vás pomáhat na duchovní cestě být blíže k Bohu. Naší vzájemnou spolupráci může zhodnotit jen On sám. Také chci poděkovat vám za vaše projevy porozumění a vstřícnosti, za každou vaši pomoc i lidskou blízkost.  Za všechny moje chyby a nedostatky se upřimně omlouvám a jestli jsem někomu nechtěně ublížil prosím o odpuštění. Ať vám nebeský Otec všechno odmění a kéž vám žehná.

Slovo života

„Kéž byste dnes uposlechli Jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!“

BOHOSLUŽBY

Farnosti: Jaroměř – Pevnost Josefov 2.8. – 7. 8. 2022

Úterý 2. 8. 2022 Jaroměř, kaple na děkanství18.00 hod
Středa Jasenná18.00 hod
Čtvrtek Jaroměř, kaple na děkanství18.00 hod
Pátek Jaroměř, kostel sv. Mikuláše18.00 hod
Sobota Jaroměr, kaple na děkanství Velichovky, nedelní   8.00 hod 17.00 hod
Neděle 7. 8. 2022 Jaroměř, kostel sv. Mikuláše Josefov Starý Ples – Kaple sv. Huberta  8.30 hod 10.30 hod 17.00 hod

Program bohoslužeb bude během srpna ještě provizorní, s prostorem pro hledání nejpřiměřenějších řešení.

Sv. smíření bude i nadále vysluhována pul hodiny před každou mší svatou.

17. Neděle v mezidobí.

24. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

      Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista. Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za studium dětí s prosbou za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu.                 

Úkon kajícnosti:

     Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.                               

Farní oznámení:

 1. Dnes je 17. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:     – v pondělí – svátek sv. Jakuba – poutní Mše svatá v 18.00 hod. v kostele sv. Jakuba.- v úterý – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Marty, Marie a Lazara – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   – v sobotu – sobotní památka Panny Marie  – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Přijali jsme ducha synovství, a proto můžeme volat: Abba, Otče!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. července 2022

17. Neděle v mezidobí.

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 25. července 2022

Svátek sv. Jakuba, apoštola.   

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Jakuba – pouť.   

Úterý – 26. července 2022

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Středa – 27. července 2022    

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.     

Čtvrtek – 28. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. července 2022  

Památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Mše sv. – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.      

Sobota – 30. července 2022

Sobotní památka Panny Marie.  

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.     

Neděle – 31. července 2022

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

16. Neděle v mezidobí.

17. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u oltáře Páně, abychom spolu  s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování Bohu za 85 let života s pokornou prosbou o požehnání a pomoc do dalších let pro Miloslava Műllera a celou rodinu.               

Úkon kajícnosti:

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.                                             

Farní oznámení:

 1. Dnes je 16. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – svátek sv. Marie Magdalény – v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– v sobotu – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy – v 8.00 hod.             v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Blahoslavení, kdo slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí užitek“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. července 2022

16. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 18. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 19. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 20. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Čtvrtek – 21. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. července 2022 

Svátek sv. Marie Magdalény.

Mše sv. – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Sobota – 23. července 2022

Sobotní památka Panny Marie a svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 24. července 2022

17.Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

15. Neděle v mezidobí.

10. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

         Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání. Bůh je dobrý, proto shromažďuje nás ve společenství Církve kolem svého oltáře. Bůh chce učinit svou Církev shromážděním těch, kteří Ho opravdu milují a snaží se plnit Jeho přikázání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.               

Úkon kajícnosti:

     Nyní je třeba, abychom se dobře připravili na slavení Eucharistie; proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci, neboť  když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.                                       

Farní oznámení:

 1. Dnes je 15. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve – v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– v sobotu – památka Panny Marie Karmelské – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; Ty máš slova věčného života“. 

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. července 2022

15. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 11. července 2022   

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 12. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 13. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Čtvrtek – 14. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. července 2022 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Sobota – 16. července 2022

Sobotní památka Panny Marie – Panny Marie Karmelské.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 17. července 2022

16.Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

14. Neděle v mezidobí.

3. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se jako Církev u Božího oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Rozálii a Ladislava Syrovátkovy a Miroslava Vavrouše.               

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 14. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – památka sv. Prokopa, opata – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa – patronů Evropy – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života„Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj;                                              Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. července 2022

14. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 4. července 2022   

Památka sv. Prokopa, opata.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 5. července 2022

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 6. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Čtvrtek – 7. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. července 2022 

Mše sv. – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Sobota – 9. července 2022

Sobotní památka Panny Marie.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 10. července 2022

15.Neděle v mezidobí.

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

13. Neděle v mezidobí.

26. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se jako Církev u Božího oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za Boží pomoc, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie v těžké životní situaci.              

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.
 2. Dnešní sbírka je určena na Charitu.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a ve 14.30 hod. v Domově důchodců v Černožicích.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života„Náš Spasitel Kristus Ježíš zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. června 2022

13. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na charitu.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech (Poutní Mše svatá).

Pondělí – 27. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 28. června 2022

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 29. června 2022   

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Ve 14.30 hod. – Mše sv. v Domově důchodců v Černožicích.    

Čtvrtek – 30. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. července 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 2. července 2022

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 3. července 2022

14.Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 

19. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se shromažďujeme jako Boží lid k slavení Kristovy oběti.  Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela Petra Kobra k 1. výročí úmrtí.                

Úkon kajícnosti:

     Pane, náš Bože, dopřej nám, abychom tajemství Tvého svátostného přebývání mezi námi slavili s úctou, radostí a s čistým srdcem. Proto prosíme za odpuštění našich hříchů.                                   

Farní oznámení:

 1. Dnes je 12. neděle v mezidobí. Ve farnosti slavíme svátek Těla a Krve Páně. Dnešní svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na mou památku“. My víme a věříme, že to není jen pouhá památka. Pán Ježíš pod podobou chleba a vina je opravdu přítomen, je to živý a pravý Ježíš, náš Pán a Spasitel. Po Mši svaté bude průvod s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – slavnost Narození sv. Jana Křtitele – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem ten Chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento Chléb, bude žít navěky!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. června 2022

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Mše sv. s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

                                                                                  v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 20. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 21. června 2022

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 22. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 23. června 2022

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. června 2022

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 25. června 2022

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 26. června 2022

13.Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech (Poutní Mše svatá).

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Nejsvětější Trojice. 

12. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

    Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Božího oltáře, abychom spolu  s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků. Slavnost Nejsvětější Trojice nám připomíná nejen velikost Boží, ale i velikost naši: jsme stvořeni, jsme tu, abychom byli a žili k podobě Boha Trojjediného, k Božímu obrazu. Před tajemstvím Božího bytí se sluší stát  v hluboké pokoře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé a živé členy rodiny Kletečkovy a Dostálovy.                

Úkon kajícnosti:

     Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.                               

Farní oznámení:

 1. Dnes prožíváme největší tajemství naší víry – slavnost Nejsvětější Trojice. Buďme vděčni za tento dar víry. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému. Děkujme, že jsme poznali Otce, Jeho Syna Ježíše Krista, a že zakoušíme neustále lásku Ducha Svatého ve společenství víry, ve vyznání Trojjediného Boha.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve –  v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele  sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 • Příští neděli budeme prožívat slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba.  

Slovo života

„Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. června 2022

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 13. června 2022 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve.   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 14. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 15. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 16. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. června 2022

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 18. června 2022

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.    

Neděle – 19. června 2022

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.   

Mše sv. s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

  v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

Slavnost Seslání Ducha Svatého. 

5. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého, toho Ducha, v němž jsme byli pokřtěni, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za Boží pomoc a ochranu a za sedm Božích Darů Ducha Svatého.                 

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                             

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Dnešním dnem končí doba velikonoční. Prosme za obnovení všech darů Ducha Svatého, které jsme obdrželi ve svátosti křtu a biřmování. Dostali jsme je zdarma ne kvůli sobě, ale proto, abychom s jejich pomocí byli našim bratřím a sestrám užiteční.
 2. Příští neděli budeme prožívat slavnost Nejsvětější Trojice.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – památka Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Barnabáše, apoštola. Mše sv. s nedělní platností          v 18.00 hod. v Semonicích.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 • A nyní, jako že je dnes první neděle v měsíci, bude se konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

Slovo života

„Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, promlouvá k lidem všech jazyků. Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. června 2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 6. června 2022

Památka Panny Marie, Matky Církve.   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 7. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 8. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 9. června 2022

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. června 2022

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 11. června 2022

Památka sv. Barnabáše, apoštola.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.    

Neděle – 12. června 2022

Slavnost Nejsvětější Trojice.  

Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou