32. Neděle v mezidobí. 10. listopadu 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro Něho“.
Dnešní Slovo Boží nám dává příležitost zůstat ještě u zážitků minulých dušičkových dnů: klade otázku, jak je to po smrti. To, co dnes Pán Ježíš říká o věčném životě, zní nezvykle. A stojí to za přemýšlení.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ludmilu Svobodovou k 20. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti:
Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 32. neděle v mezidobí.
 2. Dnešní sbírka je určena na „Plošné pojištění církevního majetku“.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v pondělí – památka sv. Martina, biskupa – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny – bohoslužba Slova v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 1. Příští neděli mně bude zastupovat otec Václav Černý.

Slovo života
„Ježíš Kristus je prvorozený z mrtvých, Jemu buď sláva a vláda na věčné věky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. listopadu 2019

32. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. listopadu 2019
Památka sv. Martina, biskupa.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. listopadu 2019
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
Mše sv. není.

Středa – 13. listopadu 2019
Památka sv. Anežky České, panny.
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. listopadu 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 15. listopadu 2019
Mše sv. není.

Sobota – 16. listopadu 2019
Mše sv. není.

Neděle – 17. listopadu 2019

33. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř

31. Neděle v mezidobí. 3. listopadu 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
„Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Tak zní naděje dnešní neděle pro nás slabé a křehké. V Evangeliu uslyšíme, jak se vyplácí být zvědavý na Pána Ježíše. Očekáváme i my slova Evangelia také se zvědavostí?

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu za obdržené milostí, s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let života pro Gražynu k 45. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Na počátku bohoslužby, jako hříšnicí, s velkou pokorou prosme za odpuštění a Boží slitování.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 31. neděle v mezidobí a zároveň první neděle v měsíci, proto jako obvykle na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Karla Boromejského, biskupa – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v Něho věří, má věčný život“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. listopadu 2019

31. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 4. listopadu 2019
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 5. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 6. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 7. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. listopadu 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 9. listopadu 2019
Svátek Posvěcení lateránské baziliky.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 10. listopadu 2019

32. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Plošné pojištění církevního majetku.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 31. neděli v mezidobí (C)

„Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Drazí bratři a sestry, Evangelista sv. Lukáš věnuje zvláštní pozornost Ježíšovu milosrdenství. V jeho podání totiž nacházíme několik epizod, které vyzdvihují milosrdnou lásku Boha a Krista, který prohlašuje, že přišel povolat nikoli spravedlivé, ale hříšníky. Mezi tyto typické Lukášovy epizody patří vyprávění o obrácení Zachea, které se čte během mešní liturgie této neděle. Zacheus je publikán, ba dokonce vrchní celník v Jerichu, důležitém městě u řeky Jordán. Publikáni byli výběrčími daní, které Židé museli platit římskému císaři, a jen z tohoto důvodu byli považováni za veřejné hříšníky. Svého postavení navíc zneužívali, aby od lidí vybírali peníze sami pro sebe. Zacheus byl proto velmi bohatý, ale pohrdaný od všech svých spoluobčanů. Když se tedy Ježíš procházející Jerichem zastavil právě u Zacheova domu, vzbudil všeobecné pohoršení. Pán však věděl velmi dobře, co dělá. Jakoby chtěl riskovat a sázku vyhrál: Zacheus, který byl Ježíšovou návštěvou hluboce zasažen, se rozhodl změnit život a slíbil, že čtyřnásobně vrátí všechno, co ukradl. „Dnes přišla do tohoto domu spása“ – říká Ježíš a uzavírá: „Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Drazí bratři a sestry, Bůh nevylučuje nikoho, ani chudé, ani bohaté. Bůh se nenechává podmiňovat našimi lidskými předsudky, ale v každém vidí duši hodnou spásy a je přitahován zvláště těmi, kteří jsou pokládáni za ztracené a kteří se sami za takové považují. Ježíš Kristus, vtělený Bůh, který prokázal toto nezměrné milosrdenství, tím nikterak nesnižuje závažnost hříchu, ale neustále usiluje o spásu hříšníka, kterému nabízí možnost se zachránit, začít od začátku, obrátit se. V dalším úryvku z Evangelia Ježíš tvrdí, že pro bohatého je velmi obtížné vejít do nebeského království. V případě Zachea vidíme, že právě to, co se zdá nemožným, se uskutečňuje, neboť Zacheus se zbavil svého bohatství a bezprostředně jej nahradil bohatstvím nebeského království. Drazí bratři a sestry, Zacheus, který Ježíše přijal, se obrátil proto, že ho nejprve přijal Ježíš. Ten ho neodsoudil, ale vyšel vstříc jeho touze po spáse. Prosme, abychom také my mohli zakoušet radost být navštíveni Božím Synem, obnoveni Jeho láskou a předávat druhým Jeho milosrdenství: „Všemohoucí a milosrdný Bože, Ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom Ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, abychom bezpečně směřovali k svému cíli a splnila se na nás Tvá zaslíbení. Skrze Krista našeho Pána“. Amen.

30. Neděle v mezidobí. 27. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a Jeho moci, hledejte vždy Jeho tvář“.
Zase jsme tu pospolu, abychom se setkali s Ježíšem Kristem v Jeho slovu a ve společenství Jeho stolu. Zase máme příležitost zahlédnout velikost Jeho milosrdenství.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ankicu Grgić k narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní, abychom ke stolu Páně mohli bez bázně přistoupit, vyznejme nejprve – jako celník z dnešního Evangelia – v pokoře svou hříšnost a prosme: „Bože, buď milostiv mně hříšnému“.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 30. neděle během roku.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – 1. listopadu – slavnost Všech Svatých – Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. Odpoledne ve 14.00 hodin se sejdeme u kříže na jaroměřském hřbitově. Bude se tam konat pobožnost za naše blízké a všechny věrné zemřelé. Pak bude následovat procesí po cestách hřbitovem mezi hroby a kropení svěcenou vodu. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. října 2019

30.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. října 2019
Svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. října 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 31. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. listopadu 2019
Slavnost Všech Svatých.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. listopadu 2019
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Ve 14.00 hod. – Hřbitov v Jaroměři – pobožnost za všechny věrné zemřelé, procesí po cestách hřbitovem mezi hroby, kropení svěcenou vodou. Příležitost k získání plnomocných odpustků pro zemřelé.

Neděle – 3. listopadu 2019

31.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

29. Neděle v mezidobí. Misijní neděle. 20. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Shromáždili jsme se v tomto společenství a Ježíš Kristus je mezi námi. Dnes v celé Církvi probíhá den modliteb za misie. Hlavní náplní misijní činnosti je hlásání Božího Slova, šíření Evangelia – Radostné zprávy o Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli, do celého světa, získávání nových učedníků a předávání ryzí a neposkvrněné víry dalším pokolením.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Marii a Josefa Držkovy a vnučku Ivanu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 29. neděle během roku. Tuto neděli se Církev modlí za zvěstování Evangelia všem národům, za misie. Dnešní sbírka je určena na podporu a rozvoj misijních děl.
 2. V tomto týdnu – od pondělku do pátku – budu na duchovních cvičeních, kněžských exerciciích. Z toho důvodu pořad bohoslužeb bude následující:
 • v pondělí, v úterý a ve středu – Mše sv. není.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. října 2019

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu misií.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. října 2019
Mše sv. není.

Úterý – 22. října 2019
Památka sv. Jana Pavla II., papeže.
Mše sv. není.

Středa – 23. října 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 24. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 25. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 27. října 2019

30. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

28. Neděle v mezidobí. 13. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní. Dnešní Slovo Boží nám připomíná, jaké bohaté dary jsme odmala dostávali a každý den a každou hodinu dostáváme. Prosme Pána Ježíše, abychom vždy patřili mezi ty, kteří vidí dary, které dostávají, a protože je vděčně vidí, dovedou se z nich i radovat.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ankicu Grgić. (Tento úmysl zadali příbuzní z Chorvatska).
Modleme se také za uzdravení manžela pana Jiřího Erbana.

Úkon kajícnosti:
Aby tato Mše svatá i naše modlitby byly milé Bohu, uznejme před Ním, že jsme hříšní a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na podporu misijních děl.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v pondělí, v úterý a ve středu – Mše sv. není.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po vás chce v Kristu Ježíši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. října 2019

28. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. října 2019
Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.
Mše sv. není.

Úterý – 15. října 2019
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.
Mše sv. není.

Středa – 16. října 2019
Památka sv. Hedviky, řeholnice.
Mše sv. není.

Čtvrtek – 17. října 2019
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. října 2019
Svátek sv. Lukáše, Evangelisty.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. října 2019

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu misií.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

27. Neděle v mezidobí. 6. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Dnešní Boží Slovo nás chce upevnit ve víře.
Svatý Pavel nazývá víru svěřeným pokladem, který máme opatrovat, plamenem Božího daru, který máme v sobě neustále oživovat. Proto volejme spolu s apoštoly: „Pane, dej nám více víry!“

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou manželku a maminku Ankicu Grgić. (Tento úmysl zadal manžel Boro s dětmi).

Úkon kajícnosti:
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 27. neděle v mezidobí. Je to první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Ve středu – 9. října se v 16.30 hodin v kostele sv. Mikuláše uskuteční koncert v rámci výročí – 300 let od svatby Matyáše Brauna a Marie Alžběty Miseliusové. Vystoupí soubor staré hudby SPORCK, Kytarový betlém Matyáše Brauna a žáci Literárně dramatického oboru ZUŠ F.A. Šporka v Jaroměři.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek Panny Marie Růžencové. Slavení této památky bylo zavedeno z vděčnosti nad vítězstvím nad Turky v námořní bitvě u Lepanta 7.10.1571. Křesťané vyhranou bitvu chápali jako záchranu Evropy před zkázou a před islámem. Papež Pius V. připisoval toto vítězství neustávající modlitbě růžence. Byla to svornost, statečnost i zbožná důvěra podporovaná modlitbou, co zachránilo Evropu. I dnes je Evropa ohrožená různými druhy a formami veškerého zla, nevěry, bezbožectví a islamizací. Proto potřebujeme znovu objevit sílu a moc růžencové modlitby, je potřeba znovu vzít růženec do ruky a prosit Pannu Marii o pomoc a ochranu. Srdečně vás zvu tento den do kostela. V 16.30 hod. bude pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Jana XXIII., papeže – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Slovo života
„Slovo Páně trvá navěky; totiž Slovo Evangelia, které vám bylo zvěstováno“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. října 2019

27. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. října 2019
Svátek Panny Marie Růžencové.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 8. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 9. října 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 10. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. října 2019
Památka sv. Jana XXIII., papeže.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. října 2019

28. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

26. Neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela. 29. září 2019,bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
„Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky“.
Drazí bratři a sestry, dnešní liturgie nás vede k díkůvzdání Bohu za náš kostel, jehož posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu si dnes vděčně připomínáme.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou paní Hildegardu Příklopilovou a duše v očistci.
Prosme také za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky a za všechny dobrodince našeho kostela.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 26. neděle během roku. Oslavujeme výročí posvěcení našeho chrámu.
 2. Srdečně děkuji vám všem za společnou modlitbu. Děkuji panu varhaníkovi, chrámovému sboru, orchestru a členům pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové za hudební doprovod během Mše svaté. Po bohoslužbě jsou všichni hudebnici zvaní na pohoštění do farní budovy.
 3. V úterý začíná měsíc říjen, je to mariánský měsíc – Panny Marie Růžencové. Chci vás upozornit, že od října až po celé zimní období, večerní Mše svaté budou sloužené v 17.00 hodin.
 4. V úterý – 1. října – se v rámci Orlicko-Kladského festivalu uskuteční v 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert. Účinkuje profesor Julian Gembalski z Polska.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka svatých Andělů Strážných – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Františka z Assisi a první pátek v měsíci. V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„V mém domě každý, kdo prosí, dostává, praví Pán, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. září 2019

26. Neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 30. září 2019
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 1. října 2019
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 2. října 2019
Památka svatých Andělů Strážných.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. října 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 4. října 2019
Památka sv. Františka z Assisi. První pátek v měsíci.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. října 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 6. října 2019

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 26. neděli v mezidobí. Výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Drazí bratři a sestry, z milosti Kristovy, slavíme dnes s velikou radostí výročí posvěcení tohoto svatomikulášského chrámu. V tomto posvátném prostoru se pokaždé setkáváme s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, abychom spolu s Ním přinášeli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění za spásu naši a celého světa. V dnešním Evangeliu vstupují do popředí dvě věci: věčný život a starost o chudé a nuzné. Samozřejmě, víra a křest jsou prostředky, pomocí kterých vcházíme do věčného života. Pro naši spásu je však stejně důležité i to, jak se chováme k sobě navzájem a zvláště k nejchudobnějším mezi námi. Básník Geibel napsal baladu o třech přátelích, kteří se rozhodli hledat zlato daleko za mořem. Měli se velice rádi, jeden bez druhého nemohl žít, pomáhali si, jak mohli. Mnoho dní a nocí bojovali s vlnami a bouřemi. Byli často hladoví a žízniví, ale nakonec společnými silami dosáhli vytouženého cíle – našli zlato. Jenže jas ryzího kovu je doslova očaroval. Řekli si všichni společně: teď jsme bohatí, oddechneme si. Nejmladšího poslali, aby šel do obchodu nakoupit jídlo a pití. Ten po cestě začal špekulovat nad tím, jak získat všechno zlato a nemít jen 1/3 nálezu. Rozhodl se, že oba přátele otráví vínem, a tak koupil jed, který dal do vína. Mezitím stejně uvažovali i dva zbývající přátelé a udělali tajný plán. Sam přinesl jídlo a pití a všichni pojedli, ale víno pili jen ti dva, Will a Tom. Divili se, proč Sam víno nepije, ale on je odbyl, že se už napil ve městě a že jde spát. Sotva usnul, Tom a Will do něj vbodli své nože. Sam, který byl smrtelně raněný, jen zaúpěl: „Bože na nebi, odpusť mi, vždyť jsem také vrah. Namíchal jsem jim jed do vína!“ A všichni tři nakonec ve strašných bolestech zemřeli. Pouze zlato zůstalo. Zlato, které zničilo jejich přátelství a jejich životy. Drazí bratři a sestry, myslím, že tato balada krásně koresponduje s dnešním Evangeliem, je velmi poučná a zřetelně ukazuje, jak je síla peněz a bohatství přitažlivá a nebezpečná. Znovu je třeba připomenout, že nelze sloužit Bohu i mamonu. Nezáleží ovšem na tom, kolik toho máme, ale jak s tím nakládáme. Vždycky je dobré dávat peníze na charitu, avšak náš nebeský Otec od nás očekává něco více, než jen jednoduchý převod u účtu na účet. Hledá lidi, kteří přijmou chudé do svého srdce – něco, co boháč z dnešního Evangelia nedokázal. Hledá lidi, kteří by se i k chudým chovali se stejnou důstojností a pozorností, jakou prokazují zámožným a zabezpečeným. Boháč není souzen za to, kolik má na účtu nebo jak je velký jeho majetek. Ba, ani za to, že skvěle každodenně hodoval, nýbrž za to, že byl lhostejný, bez zájmu, plný lakoty vůči žebrákovi, který léhal u jeho dveří. Boháč je jistým mementem pro každého z nás. My jsme poznali Boha, Ježíše Krista, věříme v Něho a žijeme s Ním, jsme ve skutečnosti nejbohatší, protože máme Boha. To je pro nás ovšem i zavazující. Totiž, naším posláním je být si jeden druhému Kristem. Naším úkolem je šířit Evangelium ve svém okolí slovem i činem. Jak to dokážeme? Za jednoho předpokladu, který je klíčovou myšlenkou celého příběhu a byl vysloven až v úplném závěru, kdy boháč prosí Abraháma o radu, co mají dělat jeho bratři, aby se zachránili a neskončili v pekle. Abrahám mu říká, že mají naslouchat Božímu Slovu, Písmu svatému. A to je také výzva pro nás, zde přítomné, kteří jsme se sešli v tomto nádherném chrámu, abychom oslavili výročí jeho posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu. Znovu otevřme Bibli a čteme. Nezáleží na délce přečteného textu, ale na rozjímání, kdy se ptáme: „Pane, co chceš, abych učinil?“ Posloužit nám může i růženec, který je Evangelium v „kostce“. Blíží se měsíc říjen, který je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Dokážeme věnovat svůj čas na modlitbu svatého růžence? Rozjímání o životě Pána Ježíše a Panny Marie je moc důležité, abychom nepropadli pozemským věcem, ale usilovali o hodnoty trvalé a k nim přivedli i ostatní. Buďme takovou Církví, jakou měl Ježíš na mysli. Žijme svou víru a buďme lidmi, kteří dávají. Bůh slibuje, že čím více času, prostředků a svého srdce daruješ, tím více ti požehná. Amen.

25. Neděle v mezidobí. 22. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru a lásku k Bohu. Pán Ježíš nás dnes vyzývá, abychom vždy vedli život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Antonína a Františku Hirtovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 25. neděle během roku.
 2. Příští neděli budeme slavit výročí posvěcení našeho chrámu. Prosím ženy z naší farnosti, zda by mohly na příští neděli přinést na děkanství koláče a jiné cukroví a pomohly tak připravit pohoštění pro hudebníky. Chceme tak poděkovat našemu sboru a orchestru a zpěvákům z Hradce Králové, kteří k nám pravidelně přijíždějí. Předem vám všem děkuji za pomoc.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Vincence z Paula, kněze – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příští neděli – v 8.30 hod. – slavnostní Mše svatá u příležitosti Výročí posvěcení kostela. Srdečně vás všechny zvu.
 2. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Spása lidu jsem já – praví Pán. Budou-li ke Mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. září 2019

25. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 23. září 2019
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 24. září 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 25. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 26. září 2019
Památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 27. září 2019
Památka sv. Vincence z Paula, kněze.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 28. září 2019
Slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 29. září 2019
Slavnost Výročí Posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

26. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. 15. září 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
Největším poselstvím Bible je zpráva člověku o Bohu, který odpouští, o Bohu, který miluje i člověka, jenž hřeší, o Bohu, který ví o lidské slabosti. Bůh jen chce, aby člověk svůj hřích uznal a přiznal i aby ho litoval. Jádrem dnešních čtení je víra, že Kristus přišel, aby zachránil hříšníky.

Úmysl Mše svaté:
Dnes je svátek Panny Marie Bolestné. Na Její přímluvu přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Tato Mše svatá je obětována na poděkování za všechny dary a milosti, s prosbou o požehnání a pomoc pro Kryštofa a všechny studenty, kteří stojí na začátku nové etapy života.

Úkon kajícnosti:
My všichni jsme lidé hříšní. A jako hříšníci teď přistupme před Boha s pokornou a důvěrnou prosbou o odpuštění naších hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 24. neděle v mezidobí. Je to zároveň svátek Panny Marie Bolestné.
 2. Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství.
 3. Včera probíhal úklid našeho kostela před svatováclavským posvícením. Mnohokrát děkuji všem farníkům, kteří dokázali věnovat svůj čas, kteří přišli, aby uklidili kostel, a tím způsobem projevili zájem o dobro našeho kostela a celé farnosti. Pán Bůh vám zaplať.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Ludmily, mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Panny Marie z La Salette – Útočiště hříšníků – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty -Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
Bolestná Matka Boží je ženou milující a nekonečně milovanou. Proto u Ní křesťan nachází útěchu pro své bolesti. Když trpíme, pak máme dvě možnosti: buď s Matkou Bolestnou přijmout kříž a trpět s Kristem, nebo proklínat svůj osud. My jsme věřící, proto dnes prožíváme s Marií Její úděl, Její bolest, a když přijde můj úděl, bolest a kříž, chci jej přijmout, neboť v kříži je utrpení, v kříži je i spása věčná.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 15. září 2019

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. Koná se sbírka na církevní školství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 16. září 2019
Památka sv. Ludmily, mučednice.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 17. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 18. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 19. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 20. září 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 21. září 2019
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 22. září 2019

25. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 24. neděli v mezidobí. Svátek Povýšení Svatého Kříže a Panny Marie Bolestné – 15. září 2019

Drazí bratři a sestry, včera byl svátek Povýšení Svatého Kříže a dnes Panny Marie Bolestné. „Stabat Mater Dolorosa“ – rozjímáme o Matce Bolestné, o Jejím utrpení. To právě pod křížem se Matka Boží stala matkou nového pokolení lidstva vykoupeného nejdražší krví Jejího Syna Ježíše Krista. Ano, nebylo by přehnané říci, že Panna Maria je nejvíce požehnaným, nejmimořádnějším člověkem, jaký vyšel z rukou Stvořitele. Vždyť byla vyvolená, aby se stala Matkou Jeho jednorozeného Syna. Představme si, jakou musela mít radost, když vychovávala Spasitele světa, i když to musel být velmi náročný úkol. Maria během celého svého života uvažovala nad Božím působením, uchovávala si tyto myšlenky a těšila se, když viděla, jak se skrze Ni uskutečňuje Boží plán. Maria stejně poznala ty nejhlubší lidské bolesti. Jen několik dní potom, co se Jí narodil Syn, řekl prorok Simeon: „I Tvou vlastní duší pronikne meč“. Tato slova mohla určitě odradit Marii od toho, aby přijala úkol, který před Ni Bůh položil, anebo přinejmenším z Ní vysát všechno nadšení pro Její povolání. Ale nestalo se tak. Naopak, Maria je přijala, uvažovala nad nimi a nadále žila vírou v Boha. Maria určitě trpěla, ale byla ženou radosti a naděje. Její důvěrný vztah s Bohem byl zdrojem útěchy a důvěry, který byl schopný překonat každou tragédii. Marii titulujeme jako Sedmibolestnou ne proto, co se Jí stalo zlého ale proto, jakým způsobem dokázala sjednotit své srdce s Božím srdcem. Viděla svého Syna, jak snášel nenávist některých izraelských náboženských vůdců. Viděla, jak Ho jeho učedníci opustili ve chvíli, kdy je nejvíce potřeboval. Viděla, jak Ho uvěznili, tupili a zabili. A v tom všem Maria vnímala, jak hluboko se v Otcově srdci ozývá láska ke vzpurnému lidu. Její bolesti byly bolestmi Toho, kdo zná bolest ve světě a touží vidět všechny lidi, jak se vracejí k Ježíši, aby je uzdravil a spasil. O této skutečnosti dosvědčují všechna čtení dnešní neděle. Svatý Pavel říká: „Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v Něho v budoucnosti uvěří, a tak dosáhnou věčného života“. Ano, Bůh může proměnit srdce člověka. Tato pravda posiluje naši důvěru v Boží milosrdenství. Člověk hříšný, který poznal svou bídu a touží opravdově po obrácení, může vždy počítat s Božím soucitem a odpuštěním. Dnešní podobenství „o ztracené ovci“ a „ztracené minci“ patří k nejkrásnějším místům Evangelia. Hříšník je jako ztracená ovce a mince. Když člověk najde ztracenou věc, má radost. Takovou radost má Bůh, když se hříšník k Němu vrátí. Proto také Bůh hříšníka hledá jako pastýř ztracenou ovci a žena ztracený peníz. Proto se stýká Ježíš se „ztracenými“ lidmi, aby jim pomohl k obrácení a tak je zachránil. Drazí bratři a setry, Když Maria stála pod křížem, Její srdce bylo skutečně probodnuté, nejen Ježíšovým utrpením, ale i utrpením celého světa. Dokonce i nyní, když oroduje u svého Syna v nebi, je Matkou všech, kteří jakýmkoliv způsobem trpí. I dnes neustále pláče nad hrůzami současného světa. Jako Maria pozvedněme srdce a prosme za všechny, kteří se cítí ztracení a zranění. Amen.

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie. 8. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Jsme tu zase ve svátečním společenství. Chceme tu pozvat mezi nás Pána Ježíše, chceme slyšet Jeho slovo.
„Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán?“ – ptá se dnes autor Knihy Moudrosti. Ano, to Slovo Boží dnes uslyšíme, ale dáme na ně? Budeme podle něj hned, jak vyjdeme z kostela, smýšlet, jednat? Víra není jen pouhým uznáním Boží existence, ale i přijetím Božích přikázání do našeho každodenního života. Tak, jak to učinila Panna Maria, Jejíž svátek Narození si dnes připomínáme.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Dříve něž uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 23. neděle během roku. Prožíváme svátek Narození Panny Marie.
 2. Začal nový školní a katechetický rok. Je možno přihlašovat své děti na výuku náboženství. Kdy bude výuka probíhat záleží na počtu přihlášených dětí a na vzájemné domluvě.
 3. Tuto sobotu – 14. září, provedeme úklid našeho kostela před „svatováclavským posvícením“. Prosím, abyste se podle svých možností zapojili a přispěli tak ke zkrášlení našeho chrámu. Předem vám všem děkuji za pomoc.
 4. Příští neděli – 15. září, na svátek Panny Marie Bolestné, se bude konat sbírka na podporu církevního školství.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Jména Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve. Zároveň je to „Fatimský den“. Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek Povýšení Svatého Kříže. Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života
  „Radujte se z narození Nejsvětější Panny Marie, neboť z Ní vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh“.

Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna, Jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. září 2019

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 9. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 10. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 11. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. září 2019
Památka Jména Panny Marie.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. září 2019
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve. Fatimský den.
Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 14. září 2019
Svátek Povýšení svatého Kříže.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 15. září 2019

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. Koná se sbírka na církevní školství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1