1. Neděle adventní. 1. prosince 2019, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:
Touto neděli začíná nový liturgický rok a tím také počátek naší každoroční cesty k Vánocům. Máme se připravit na příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který je, který byl a který přichází, aby zachránil to, co zahynulo. Je třeba bdělosti a důvěry: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde“. „Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obdržené milosti, s pokornou prosbou o zdraví, potřebné dary a Boží požehnání do dalších let společného života pro manžele Marii a Viktora Perutkovy k 50. výročí sňatku ve zdejším kostele.

Následuje svěcení adventních věnců a svící:

Modleme se:
U Tebe, Pane, je tisíc let jako jeden den. Stále nás napomínáš skrze apoštola Pavla, abychom se probudili ze snu a očekávali den spásy. Prosíme Tě, požehnej + tyto věnce, aby jejich přítomnost nás naplnila svatou nadějí a touhou po spáse. Bože, náš nejlepší Otče! Dal jsi nám svého Syna, Ježíše Krista, jako světlo světa. Požehnej + tyto adventní svíce, aby v době adventních příprav byly symbolem toho světla, které touží osvítit každého člověka. Učiň nás hodnými a připravenými na svátky Narození Tvého Syna, a dovol nám, abychom po smrti viděli Tvou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Po modlitbě kněz kropí věnce, svíce a lid. Pak následuje vstupní modlitba.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 1. neděle adventní. O Adventu se připravujeme na Pánův příchod do světa, do našeho života a také na Jeho příchod ve chvíli, kdy nás povolá na věčnost.
 2. Dnes je také první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 3. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a kněžský seminář.
 4. Od dnešní neděle bude putovat obraz Panny Marie a Josefa – betlémských poutníků. Tento obraz nám připomíná, jak Panna Maria s Josefem hledali v Betlémě nocleh. Jeho putování od domu k domu vyjadřuje, že Svatá Rodina našla místo i pod vaší střechou.
 5. Papež František přidal do církevního kalendáře svátek blahoslavené Panny Marie Loretánské. Tato památka nově připadne na 10. prosince. Je to velká příležitost posílit pouta oddanosti Matce nebeské. O dva dny dříve – 8. prosince, to je příští neděli, tedy na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, státní sekretář kardinál Pietro Parolin otevře v Loretu Svatou bránu, čímž začne Loretánské jubileum, které bude trvat po celý následující rok 2020. Během něj budou poutníci k této Svaté chýši moci získávat plnomocné odpustky. Svátek je významný také pro letce, neboť Pannu Marii z Loreta prosili o přímluvu třeba piloti z první světové války. Svatá chýše byla totiž podle legendy na nynější místo přenesena vzdušnou cestou. Panna Maria z Loreta je patronkou všech cestujících letecký.
 6. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Františka Xaverského, kněze – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – 6. prosince – památka sv. Mikuláše, biskupa – hlavního patrona našeho kostela a zároveň první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve; první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 2. Jubilantům, Marii a Viktorovi Perutkovým, kteří slavili 22. listopadu „Zlatou svatbu“, přejeme stálé zdraví a vyprošujeme hojnost Božího požehnání do dalších let společného života: „Chválíme Tě a dobrořečíme Ti, Bože, neboť Tys na počátku stvořil muže a ženu, aby spolu vytvářeli společenství života a lásky. Dnes Ti vzdáváme díky také za to, že jsi ve své dobrotě žehnal rodinnému soužití svých služebníků Marii a Viktorovi, aby bylo obrazem jednoty Tvého Krista a Církve. Prosíme Tě: shlédni tedy laskavě na ty, které jsi provázel na jejich společné životní cestě v radostech i strastech; ustavičně posiluj jejich svatební smlouvu, rozmnožuj jejich lásku a upevňuj pouto pokoje. Ať se spolu se svými dětmi a vnuky vždy a všude těší z Tvého požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Slovo života
„Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před synem člověka“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. prosince 2019

 1. Neděle adventní. Koná se sbírka na Kněžský seminář.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 3. prosince 2019
Památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 4. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 5. prosince 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. prosince 2019
Památka sv. Mikuláše, biskupa. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. prosince 2019
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve. První sobota v měsíci.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. prosince 2019

2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Homilie na 1. neděli adventní – 1. prosince 2019

„Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku (…). Noc pokročila, den se přiblížil“.

Drazí bratři a sestry, začal nový liturgický rok. Otevírají se nám brány Adventu a my máme před sebou úžasné období, které nás má ozářit světlem, posílit, posvětit. Co to je liturgický rok? Protože Kristus žije v Církvi, je liturgický rok rozvíjení Jeho života a časem ve kterém je nám poskytována milost k Jeho následování. Církevní rok je školou křesťanského života. Po celý rok před očima věřících se odvíjí události Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Křesťan se učí být dítětem v době Vánoc, učí se přemáhat utrpení a smrt v době Velikonoc a v mezidobí přejímá slova a skutky Páně, aby posílil svou víru v Něho jako Božího Syna. V dobách kdy lidé neuměli číst, byl liturgický rok jediným učitelem křesťanského života pro malé i velké. Žádná kniha, žádný katechismus nás nenadchne tak, jako působení liturgického roku v liturgii. Liturgický rok to není jenom nějaké vzpomínání, jako když se lidé rozpomínají na minulost. Liturgický rok znamená zpřítomnění Kristova života. Zpřítomňuje se během tohoto roku celé Kristovo vykupitelské dílo. Zpřítomňuje se a působí. A tak se stává, že křesťan o Vánocích pokleká s pastýři před jeslemi, o Velikonocích stojí s Matkou Páně pod křížem a s Marii Magdalenou se setkává se vzkříšeným Pánem. O Letnicích je věřící naplněn vylitím darů Ducha Svatého. To všechno ne symbolicky, ale skutečně, neboť liturgie – zvláště Eucharistická, má sílu zpřítomnit podstatu Kristových vykupitelských událostí a nás do nich vtáhnout. Je zvláštní, že třeba v jazyce máme čas přítomný, minulý a budoucí. Liturgie zná jen jediný čas a to je přítomnost. V liturgii se uskutečňuje ono Kristovo „dnes“: „Já jsem s vámi po všechny dny“. „Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky“. Kristovo „nyní“ Jeho života. Dnes přichází na svět, dnes umírá na kříži, dnes vstává z mrtvých, dnes vstupuje do nebe a sesílá Ducha Svatého Utěšitele. Liturgie zná jenom přítomnost. To je nádhera toho liturgického roku. To nám umožňuje setkat se s Kristem ne v nějaké mlhavé vzpomínce, ale v živé skutečnosti. Máme si to dnes uvědomit. Tu krásu, tu sílu, tu moc liturgického roku. Připravit se na setkání s Kristem. Drazí bratři a sestry, tak tedy jsme na prahu Adventu. Advent je především dobou naděje. Každý rok se tento základní postoj ducha obnovuje v srdci křesťanů, kteří se připravují na velikou slavnost Narození Ježíše Krista Spasitele a obnovují čekání na Jeho slavný návrat na konci věků. To jsou ty dvě úlohy adventu: připravit se na narozeniny Ježíše Krista a připravit se na Jeho druhý příchod na konci času. Právě první část Adventu – tady tyto dny – kladou důraz na poslední příchod Páně, tak jak jsme to dnes slyšeli v Božím Slově. „Bděte tedy, buďte připraveni, protože nevíte, který den váš Pán přijde“.

Po celou adventní dobu budeme slyšet výzvy proroků, zejména proroka Izaiáše, Jana Křtitele, a napomenutí apoštolů: „Odložte skutky temnoty a oblečte se do výzbroje světla. Veďte počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše“. Ano, oblečte se v Pána Ježíše Krista, v Jeho život, v Jeho milost, do Jeho naděje, kterou nám nabízí každá bohoslužba, každá liturgie, každé slavení Eucharistie. Amen.

Slavnost Ježíše Krista Krále. 34. Neděle v mezidobí. 24. listopadu 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
V tuto poslední neděli církevního roku slavíme Krista jako Pána času i věčnosti. Se zvláštní radostí zvěstujeme dnes Jeho smrt a velebíme Jeho zmrtvýchvstání, dokud nepřijde, aby zřídil v tomto světě království svého pokoje.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za bývalou varhanici a katechetku, maminku Annu Fingrovou, ke čtvrtému výročí jejího odchodu na věčnost.

Úkon kajícnosti:
Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 34. neděle v mezidobí. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále. Je to poslední neděle církevního, liturgického roku.
 2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní rok. Již dnes je možno si zakoupit brožurku k rozjímání na každý den této posvátné doby.
 3. Příští první neděli adventní se bude konat posvěcení věnců a svící. Jako obvykle bude také putovat obraz Betlémských Poutníků: Marie a Josefa.
 4. Příští neděli se bude vybírat na bohoslovce a kněžský seminář.
 5. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek sv. Ondřeje, apoštola – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hospodin jako Král bude vládnout věčně. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. listopadu 2019
Slavnost Ježíše Krista Krále. 34. Neděle v mezidobí. Končí církevní rok.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 25. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 26. listopadu 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. listopadu 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 30. listopadu 2019
Svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 1. prosince 2019

 1. Neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Koná se sbírka na Kněžský seminář.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

32. Neděle v mezidobí. 10. listopadu 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro Něho“.
Dnešní Slovo Boží nám dává příležitost zůstat ještě u zážitků minulých dušičkových dnů: klade otázku, jak je to po smrti. To, co dnes Pán Ježíš říká o věčném životě, zní nezvykle. A stojí to za přemýšlení.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ludmilu Svobodovou k 20. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti:
Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 32. neděle v mezidobí.
 2. Dnešní sbírka je určena na „Plošné pojištění církevního majetku“.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v pondělí – památka sv. Martina, biskupa – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny – bohoslužba Slova v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 1. Příští neděli mně bude zastupovat otec Václav Černý.

Slovo života
„Ježíš Kristus je prvorozený z mrtvých, Jemu buď sláva a vláda na věčné věky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. listopadu 2019

32. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. listopadu 2019
Památka sv. Martina, biskupa.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. listopadu 2019
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
Mše sv. není.

Středa – 13. listopadu 2019
Památka sv. Anežky České, panny.
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. listopadu 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 15. listopadu 2019
Mše sv. není.

Sobota – 16. listopadu 2019
Mše sv. není.

Neděle – 17. listopadu 2019

33. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř

31. Neděle v mezidobí. 3. listopadu 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
„Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Tak zní naděje dnešní neděle pro nás slabé a křehké. V Evangeliu uslyšíme, jak se vyplácí být zvědavý na Pána Ježíše. Očekáváme i my slova Evangelia také se zvědavostí?

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu za obdržené milostí, s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let života pro Gražynu k 45. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Na počátku bohoslužby, jako hříšnicí, s velkou pokorou prosme za odpuštění a Boží slitování.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 31. neděle v mezidobí a zároveň první neděle v měsíci, proto jako obvykle na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Karla Boromejského, biskupa – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v Něho věří, má věčný život“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. listopadu 2019

31. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 4. listopadu 2019
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 5. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 6. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 7. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. listopadu 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 9. listopadu 2019
Svátek Posvěcení lateránské baziliky.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 10. listopadu 2019

32. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Plošné pojištění církevního majetku.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 31. neděli v mezidobí (C)

„Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Drazí bratři a sestry, Evangelista sv. Lukáš věnuje zvláštní pozornost Ježíšovu milosrdenství. V jeho podání totiž nacházíme několik epizod, které vyzdvihují milosrdnou lásku Boha a Krista, který prohlašuje, že přišel povolat nikoli spravedlivé, ale hříšníky. Mezi tyto typické Lukášovy epizody patří vyprávění o obrácení Zachea, které se čte během mešní liturgie této neděle. Zacheus je publikán, ba dokonce vrchní celník v Jerichu, důležitém městě u řeky Jordán. Publikáni byli výběrčími daní, které Židé museli platit římskému císaři, a jen z tohoto důvodu byli považováni za veřejné hříšníky. Svého postavení navíc zneužívali, aby od lidí vybírali peníze sami pro sebe. Zacheus byl proto velmi bohatý, ale pohrdaný od všech svých spoluobčanů. Když se tedy Ježíš procházející Jerichem zastavil právě u Zacheova domu, vzbudil všeobecné pohoršení. Pán však věděl velmi dobře, co dělá. Jakoby chtěl riskovat a sázku vyhrál: Zacheus, který byl Ježíšovou návštěvou hluboce zasažen, se rozhodl změnit život a slíbil, že čtyřnásobně vrátí všechno, co ukradl. „Dnes přišla do tohoto domu spása“ – říká Ježíš a uzavírá: „Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Drazí bratři a sestry, Bůh nevylučuje nikoho, ani chudé, ani bohaté. Bůh se nenechává podmiňovat našimi lidskými předsudky, ale v každém vidí duši hodnou spásy a je přitahován zvláště těmi, kteří jsou pokládáni za ztracené a kteří se sami za takové považují. Ježíš Kristus, vtělený Bůh, který prokázal toto nezměrné milosrdenství, tím nikterak nesnižuje závažnost hříchu, ale neustále usiluje o spásu hříšníka, kterému nabízí možnost se zachránit, začít od začátku, obrátit se. V dalším úryvku z Evangelia Ježíš tvrdí, že pro bohatého je velmi obtížné vejít do nebeského království. V případě Zachea vidíme, že právě to, co se zdá nemožným, se uskutečňuje, neboť Zacheus se zbavil svého bohatství a bezprostředně jej nahradil bohatstvím nebeského království. Drazí bratři a sestry, Zacheus, který Ježíše přijal, se obrátil proto, že ho nejprve přijal Ježíš. Ten ho neodsoudil, ale vyšel vstříc jeho touze po spáse. Prosme, abychom také my mohli zakoušet radost být navštíveni Božím Synem, obnoveni Jeho láskou a předávat druhým Jeho milosrdenství: „Všemohoucí a milosrdný Bože, Ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom Ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, abychom bezpečně směřovali k svému cíli a splnila se na nás Tvá zaslíbení. Skrze Krista našeho Pána“. Amen.

30. Neděle v mezidobí. 27. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a Jeho moci, hledejte vždy Jeho tvář“.
Zase jsme tu pospolu, abychom se setkali s Ježíšem Kristem v Jeho slovu a ve společenství Jeho stolu. Zase máme příležitost zahlédnout velikost Jeho milosrdenství.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ankicu Grgić k narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní, abychom ke stolu Páně mohli bez bázně přistoupit, vyznejme nejprve – jako celník z dnešního Evangelia – v pokoře svou hříšnost a prosme: „Bože, buď milostiv mně hříšnému“.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 30. neděle během roku.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – 1. listopadu – slavnost Všech Svatých – Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. Odpoledne ve 14.00 hodin se sejdeme u kříže na jaroměřském hřbitově. Bude se tam konat pobožnost za naše blízké a všechny věrné zemřelé. Pak bude následovat procesí po cestách hřbitovem mezi hroby a kropení svěcenou vodu. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. října 2019

30.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. října 2019
Svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. října 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 31. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. listopadu 2019
Slavnost Všech Svatých.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. listopadu 2019
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Ve 14.00 hod. – Hřbitov v Jaroměři – pobožnost za všechny věrné zemřelé, procesí po cestách hřbitovem mezi hroby, kropení svěcenou vodou. Příležitost k získání plnomocných odpustků pro zemřelé.

Neděle – 3. listopadu 2019

31.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

29. Neděle v mezidobí. Misijní neděle. 20. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Shromáždili jsme se v tomto společenství a Ježíš Kristus je mezi námi. Dnes v celé Církvi probíhá den modliteb za misie. Hlavní náplní misijní činnosti je hlásání Božího Slova, šíření Evangelia – Radostné zprávy o Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli, do celého světa, získávání nových učedníků a předávání ryzí a neposkvrněné víry dalším pokolením.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Marii a Josefa Držkovy a vnučku Ivanu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 29. neděle během roku. Tuto neděli se Církev modlí za zvěstování Evangelia všem národům, za misie. Dnešní sbírka je určena na podporu a rozvoj misijních děl.
 2. V tomto týdnu – od pondělku do pátku – budu na duchovních cvičeních, kněžských exerciciích. Z toho důvodu pořad bohoslužeb bude následující:
 • v pondělí, v úterý a ve středu – Mše sv. není.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. října 2019

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu misií.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. října 2019
Mše sv. není.

Úterý – 22. října 2019
Památka sv. Jana Pavla II., papeže.
Mše sv. není.

Středa – 23. října 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 24. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 25. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 27. října 2019

30. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

28. Neděle v mezidobí. 13. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní. Dnešní Slovo Boží nám připomíná, jaké bohaté dary jsme odmala dostávali a každý den a každou hodinu dostáváme. Prosme Pána Ježíše, abychom vždy patřili mezi ty, kteří vidí dary, které dostávají, a protože je vděčně vidí, dovedou se z nich i radovat.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ankicu Grgić. (Tento úmysl zadali příbuzní z Chorvatska).
Modleme se také za uzdravení manžela pana Jiřího Erbana.

Úkon kajícnosti:
Aby tato Mše svatá i naše modlitby byly milé Bohu, uznejme před Ním, že jsme hříšní a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na podporu misijních děl.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v pondělí, v úterý a ve středu – Mše sv. není.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po vás chce v Kristu Ježíši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. října 2019

28. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. října 2019
Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.
Mše sv. není.

Úterý – 15. října 2019
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.
Mše sv. není.

Středa – 16. října 2019
Památka sv. Hedviky, řeholnice.
Mše sv. není.

Čtvrtek – 17. října 2019
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. října 2019
Svátek sv. Lukáše, Evangelisty.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. října 2019

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu misií.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

27. Neděle v mezidobí. 6. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Dnešní Boží Slovo nás chce upevnit ve víře.
Svatý Pavel nazývá víru svěřeným pokladem, který máme opatrovat, plamenem Božího daru, který máme v sobě neustále oživovat. Proto volejme spolu s apoštoly: „Pane, dej nám více víry!“

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou manželku a maminku Ankicu Grgić. (Tento úmysl zadal manžel Boro s dětmi).

Úkon kajícnosti:
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 27. neděle v mezidobí. Je to první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Ve středu – 9. října se v 16.30 hodin v kostele sv. Mikuláše uskuteční koncert v rámci výročí – 300 let od svatby Matyáše Brauna a Marie Alžběty Miseliusové. Vystoupí soubor staré hudby SPORCK, Kytarový betlém Matyáše Brauna a žáci Literárně dramatického oboru ZUŠ F.A. Šporka v Jaroměři.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek Panny Marie Růžencové. Slavení této památky bylo zavedeno z vděčnosti nad vítězstvím nad Turky v námořní bitvě u Lepanta 7.10.1571. Křesťané vyhranou bitvu chápali jako záchranu Evropy před zkázou a před islámem. Papež Pius V. připisoval toto vítězství neustávající modlitbě růžence. Byla to svornost, statečnost i zbožná důvěra podporovaná modlitbou, co zachránilo Evropu. I dnes je Evropa ohrožená různými druhy a formami veškerého zla, nevěry, bezbožectví a islamizací. Proto potřebujeme znovu objevit sílu a moc růžencové modlitby, je potřeba znovu vzít růženec do ruky a prosit Pannu Marii o pomoc a ochranu. Srdečně vás zvu tento den do kostela. V 16.30 hod. bude pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Jana XXIII., papeže – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Slovo života
„Slovo Páně trvá navěky; totiž Slovo Evangelia, které vám bylo zvěstováno“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. října 2019

27. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. října 2019
Svátek Panny Marie Růžencové.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 8. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 9. října 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 10. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. října 2019
Památka sv. Jana XXIII., papeže.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. října 2019

28. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

26. Neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela. 29. září 2019,bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
„Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky“.
Drazí bratři a sestry, dnešní liturgie nás vede k díkůvzdání Bohu za náš kostel, jehož posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu si dnes vděčně připomínáme.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou paní Hildegardu Příklopilovou a duše v očistci.
Prosme také za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky a za všechny dobrodince našeho kostela.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 26. neděle během roku. Oslavujeme výročí posvěcení našeho chrámu.
 2. Srdečně děkuji vám všem za společnou modlitbu. Děkuji panu varhaníkovi, chrámovému sboru, orchestru a členům pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové za hudební doprovod během Mše svaté. Po bohoslužbě jsou všichni hudebnici zvaní na pohoštění do farní budovy.
 3. V úterý začíná měsíc říjen, je to mariánský měsíc – Panny Marie Růžencové. Chci vás upozornit, že od října až po celé zimní období, večerní Mše svaté budou sloužené v 17.00 hodin.
 4. V úterý – 1. října – se v rámci Orlicko-Kladského festivalu uskuteční v 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert. Účinkuje profesor Julian Gembalski z Polska.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka svatých Andělů Strážných – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Františka z Assisi a první pátek v měsíci. V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„V mém domě každý, kdo prosí, dostává, praví Pán, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. září 2019

26. Neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 30. září 2019
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 1. října 2019
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 2. října 2019
Památka svatých Andělů Strážných.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. října 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 4. října 2019
Památka sv. Františka z Assisi. První pátek v měsíci.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. října 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 6. října 2019

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 26. neděli v mezidobí. Výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Drazí bratři a sestry, z milosti Kristovy, slavíme dnes s velikou radostí výročí posvěcení tohoto svatomikulášského chrámu. V tomto posvátném prostoru se pokaždé setkáváme s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, abychom spolu s Ním přinášeli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění za spásu naši a celého světa. V dnešním Evangeliu vstupují do popředí dvě věci: věčný život a starost o chudé a nuzné. Samozřejmě, víra a křest jsou prostředky, pomocí kterých vcházíme do věčného života. Pro naši spásu je však stejně důležité i to, jak se chováme k sobě navzájem a zvláště k nejchudobnějším mezi námi. Básník Geibel napsal baladu o třech přátelích, kteří se rozhodli hledat zlato daleko za mořem. Měli se velice rádi, jeden bez druhého nemohl žít, pomáhali si, jak mohli. Mnoho dní a nocí bojovali s vlnami a bouřemi. Byli často hladoví a žízniví, ale nakonec společnými silami dosáhli vytouženého cíle – našli zlato. Jenže jas ryzího kovu je doslova očaroval. Řekli si všichni společně: teď jsme bohatí, oddechneme si. Nejmladšího poslali, aby šel do obchodu nakoupit jídlo a pití. Ten po cestě začal špekulovat nad tím, jak získat všechno zlato a nemít jen 1/3 nálezu. Rozhodl se, že oba přátele otráví vínem, a tak koupil jed, který dal do vína. Mezitím stejně uvažovali i dva zbývající přátelé a udělali tajný plán. Sam přinesl jídlo a pití a všichni pojedli, ale víno pili jen ti dva, Will a Tom. Divili se, proč Sam víno nepije, ale on je odbyl, že se už napil ve městě a že jde spát. Sotva usnul, Tom a Will do něj vbodli své nože. Sam, který byl smrtelně raněný, jen zaúpěl: „Bože na nebi, odpusť mi, vždyť jsem také vrah. Namíchal jsem jim jed do vína!“ A všichni tři nakonec ve strašných bolestech zemřeli. Pouze zlato zůstalo. Zlato, které zničilo jejich přátelství a jejich životy. Drazí bratři a sestry, myslím, že tato balada krásně koresponduje s dnešním Evangeliem, je velmi poučná a zřetelně ukazuje, jak je síla peněz a bohatství přitažlivá a nebezpečná. Znovu je třeba připomenout, že nelze sloužit Bohu i mamonu. Nezáleží ovšem na tom, kolik toho máme, ale jak s tím nakládáme. Vždycky je dobré dávat peníze na charitu, avšak náš nebeský Otec od nás očekává něco více, než jen jednoduchý převod u účtu na účet. Hledá lidi, kteří přijmou chudé do svého srdce – něco, co boháč z dnešního Evangelia nedokázal. Hledá lidi, kteří by se i k chudým chovali se stejnou důstojností a pozorností, jakou prokazují zámožným a zabezpečeným. Boháč není souzen za to, kolik má na účtu nebo jak je velký jeho majetek. Ba, ani za to, že skvěle každodenně hodoval, nýbrž za to, že byl lhostejný, bez zájmu, plný lakoty vůči žebrákovi, který léhal u jeho dveří. Boháč je jistým mementem pro každého z nás. My jsme poznali Boha, Ježíše Krista, věříme v Něho a žijeme s Ním, jsme ve skutečnosti nejbohatší, protože máme Boha. To je pro nás ovšem i zavazující. Totiž, naším posláním je být si jeden druhému Kristem. Naším úkolem je šířit Evangelium ve svém okolí slovem i činem. Jak to dokážeme? Za jednoho předpokladu, který je klíčovou myšlenkou celého příběhu a byl vysloven až v úplném závěru, kdy boháč prosí Abraháma o radu, co mají dělat jeho bratři, aby se zachránili a neskončili v pekle. Abrahám mu říká, že mají naslouchat Božímu Slovu, Písmu svatému. A to je také výzva pro nás, zde přítomné, kteří jsme se sešli v tomto nádherném chrámu, abychom oslavili výročí jeho posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu. Znovu otevřme Bibli a čteme. Nezáleží na délce přečteného textu, ale na rozjímání, kdy se ptáme: „Pane, co chceš, abych učinil?“ Posloužit nám může i růženec, který je Evangelium v „kostce“. Blíží se měsíc říjen, který je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Dokážeme věnovat svůj čas na modlitbu svatého růžence? Rozjímání o životě Pána Ježíše a Panny Marie je moc důležité, abychom nepropadli pozemským věcem, ale usilovali o hodnoty trvalé a k nim přivedli i ostatní. Buďme takovou Církví, jakou měl Ježíš na mysli. Žijme svou víru a buďme lidmi, kteří dávají. Bůh slibuje, že čím více času, prostředků a svého srdce daruješ, tím více ti požehná. Amen.

25. Neděle v mezidobí. 22. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru a lásku k Bohu. Pán Ježíš nás dnes vyzývá, abychom vždy vedli život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Antonína a Františku Hirtovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 25. neděle během roku.
 2. Příští neděli budeme slavit výročí posvěcení našeho chrámu. Prosím ženy z naší farnosti, zda by mohly na příští neděli přinést na děkanství koláče a jiné cukroví a pomohly tak připravit pohoštění pro hudebníky. Chceme tak poděkovat našemu sboru a orchestru a zpěvákům z Hradce Králové, kteří k nám pravidelně přijíždějí. Předem vám všem děkuji za pomoc.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Vincence z Paula, kněze – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příští neděli – v 8.30 hod. – slavnostní Mše svatá u příležitosti Výročí posvěcení kostela. Srdečně vás všechny zvu.
 2. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Spása lidu jsem já – praví Pán. Budou-li ke Mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. září 2019

25. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 23. září 2019
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 24. září 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 25. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 26. září 2019
Památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 27. září 2019
Památka sv. Vincence z Paula, kněze.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 28. září 2019
Slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 29. září 2019
Slavnost Výročí Posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

26. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)