23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie. 8. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Jsme tu zase ve svátečním společenství. Chceme tu pozvat mezi nás Pána Ježíše, chceme slyšet Jeho slovo.
„Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán?“ – ptá se dnes autor Knihy Moudrosti. Ano, to Slovo Boží dnes uslyšíme, ale dáme na ně? Budeme podle něj hned, jak vyjdeme z kostela, smýšlet, jednat? Víra není jen pouhým uznáním Boží existence, ale i přijetím Božích přikázání do našeho každodenního života. Tak, jak to učinila Panna Maria, Jejíž svátek Narození si dnes připomínáme.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Dříve něž uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 23. neděle během roku. Prožíváme svátek Narození Panny Marie.
 2. Začal nový školní a katechetický rok. Je možno přihlašovat své děti na výuku náboženství. Kdy bude výuka probíhat záleží na počtu přihlášených dětí a na vzájemné domluvě.
 3. Tuto sobotu – 14. září, provedeme úklid našeho kostela před „svatováclavským posvícením“. Prosím, abyste se podle svých možností zapojili a přispěli tak ke zkrášlení našeho chrámu. Předem vám všem děkuji za pomoc.
 4. Příští neděli – 15. září, na svátek Panny Marie Bolestné, se bude konat sbírka na podporu církevního školství.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Jména Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve. Zároveň je to „Fatimský den“. Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek Povýšení Svatého Kříže. Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života
  „Radujte se z narození Nejsvětější Panny Marie, neboť z Ní vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh“.

Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna, Jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. září 2019

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 9. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 10. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 11. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. září 2019
Památka Jména Panny Marie.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. září 2019
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve. Fatimský den.
Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 14. září 2019
Svátek Povýšení svatého Kříže.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 15. září 2019

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. Koná se sbírka na církevní školství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

22. Neděle v mezidobí. 1. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Boží Slovo dnešní neděle nás učí pokoře. Pokora neznamená jen uznat Boží velikost, ale mít na ní účast. Právě v tom je i skutečná lidská velikost. Jen pokorný člověk si všímá velkých Božích děl v přírodě, rozpoznává Jeho působení v dějinách světa i ve svém životě. A to ho naplňuje pravou moudrostí, jistotou a štěstím. Chceme být šťastní? Učme se tedy od Ježíše, který je tichý a pokorný srdcem.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní, než začneme slavit tuto oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 22. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Vezměte na sebe moje jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. září 2019

22. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. září 2019
Mše sv. není.

Úterý – 3. září 2019
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve.
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 4. září 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 5. září 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. září 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. září 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. září 2019

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

21. Neděle v mezidobí. 25. srpna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru a lásku k Bohu, abychom posilnili duši i tělo přijetím Ježíše v Eucharistii.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obdržené Boží milosti a dobrodiní, s pokornou prosbou za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.

Úkon kajícnosti:
Pán Ježíš volá nás a zve nás k obětní Hostině. Proto nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 21. neděle během roku.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Moniky. V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Umučení sv. Jana Křtitele – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; Ty máš slova věčného života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 25. srpna 2019

21.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 26. srpna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 27. srpna 2019
Památka sv. Moniky.
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 28. srpna 2019
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 29. srpna 2019
Památka Umučení sv. Jana Křtitele.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 30. srpna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 31. srpna 2019
Sobotní památka Panny Marie.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 1. září 2019

22. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

20. Neděle v mezidobí. 18. srpna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Dnešní Boží Slovo nás chce upevnit ve víře. A čím pevnější je naše víra v Ježíše, tím snadněji zvládneme životní boje a problémy.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti :
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 20. neděle v mezidobí.
 2. Srdečně děkuji otci Václavovi Černému za zástup během mé dovolené. Děkuji také Marušce za bohoslužby Slova během týdne a za pečlivou starost o kostel a faru. Mnohokrát děkuji za úklid prostorů na děkanství. Děkuji paní Kletečkové, Výškové, Pavlistové, Erbanové, Novákové, Škopové, manželům Wenclovým a panu Vávrovi.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka sv. Pia X., papeže – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Panny Marie Královny – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek sv. Bartoloměje, apoštola – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„U Hospodina je slitování, hojné u Něho je vykoupení“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 18. srpna 2019

20.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 19. srpna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 20. srpna 2019
Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 21. srpna 2019
Památka sv. Pia X., papeže.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 22. srpna 2019
Památka Panny Marie Královny.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 23. srpna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 24. srpna 2019
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 25. srpna 2019

21.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

15. Neděle v mezidobí. 14. července 2019 a bohoslužby o dovolené

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Shromáždili jsme se opět v neděli, abychom naslouchali Božímu Slovu a slavili Eucharistii. Neustále potřebujeme posily a upevnění ve víře. Bůh nechce, abychom Boží hlas jen slyšeli. Bůh chce, abychom šli a podle Božího Slova žili a jednali.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 15. neděle během roku.
 2. Zítra začínám dovolenou. Budu přebývat doma u rodičů. Zastupovat mne bude jako obvykle P. Václav Černý. Bude sloužit jen nedělní bohoslužby: v 8.30 hodin v Jaroměři a v 10. 15 hodin ve Velichovkách. Během týdne: v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hodin v kapli na děkanství se budou konat Bohoslužby Slova. V naléhavých případech, jako například pohřeb nebo udělování svátosti nemocných, se prosím obraťte na otce Václava Černého. Přeji vám všem, abyste toto krásné období léta, prázdnin a dovolených prožívali radostně, abyste si také odpočinuli a zotavili se jak tělesně tak i duchovně.

Slovo života
„Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. července 2019

15. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 21. července 2019

16. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 28. července 2019

17. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 4. srpna 2019

18. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 11. srpna 2019

19. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Během týdne: úterý a čtvrtek – Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Během dovolené duchovního správce zastupuje P. Václav Černý.
V naléhavých případech volejte: 737 106 769

14. Neděle v mezidobí. 7.července 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu Otci. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista. Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství, a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní vyznejme v pokoře své hříchy, litujme a prosme o odpuštění a milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 14. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – sobotní památka Panny Marie, den fatimský – Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské – v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. července 2019

14. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. července 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. července 2019
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. července 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. července 2019
Sobotní památka Panny Marie. Den fatimský.
Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 14. července 2019

15. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

13. Neděle v mezidobí. 30. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.
Náročné a naléhavé jsou výzvy Pána Ježíše v dnešním Evangeliu. Není nic na světě, co by mělo mít přednost před láskou Božího království. Jako Ježíš, i my máme jít důsledně za svým cílem, kterým je následování Krista.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Prosíme o hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a vytrvalost v dobrém pro Petříka k jeho včerejšímu svátku. Děkujeme také za milost svatého křtu a dar pravé víry pro Pavlínku a zároveň děkujeme za úspěšné dokončení jejího studia.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – svátek sv. Tomáše, apoštola – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka sv. Prokopa, opata a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – slavnost sv. Cyrila, mnicha a sv. Metoděje, biskupa – patronů Evropy; první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá; Ty máš slova věčného života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. června 2019

13. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 1. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 2. července 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 3. července 2019
Svátek sv. Tomáše, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. července 2019
Památka sv. Prokopa, opata. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. července 2019
Slavnost sv. Cyrila – mnicha a sv. Metoděje – biskupa – patronů Evropy. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. července 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. července 2019

14. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 23. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každou neděli se shromažďujeme jako Boží Lid k slavení Kristovy oběti. Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme Bohu společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu za dar života s pokornou prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let života pro Dominiku Wejsterovou k 40. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Ve farnosti dnes slavíme svátek Těla a Krve Páně. Svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním Eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na Mou památku“. Každou společně slavenou Mší svatou, každým gestem lásky se stáváme více Tělem Kristovým, to je Lidem Božím. Nelze to pochopit, ale lze to prožít, zažít, procítit.
 2. Na závěr Mše svaté bude průvod s nejsvětější Svátosti ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii. Radostným zpěvem „Te Deum laudamus“ zakončíme slavnostní obřady.
 3. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – je slavnost narození sv. Jana Křtitele – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. června 2019
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Koná se sbírka na Charitu.
Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

Pondělí – 24. června 2019
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 25. června 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 26. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 27. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 28. června 2019
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. června 2019
Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 30. června 2019

13.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)


„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“

Slavnost Nejsvětější Trojice 16. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Drazí bratři a sestry, jsme tu dnes shromážděni, abychom oslavovali a obdivovali tajemství Nejsvětější Trojice: Bůh – Původce všeho, je Bůh Otec; Bůh – Slovo, Moudrost, je Syn; Bůh – zosobněna Láska, je Duch Svatý. Jak je to krásné! Je vpravdě spravedlivé, vpravdě se sluší, abychom za to všechno dnes Bohu s obdivnou radostí poděkovali.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za profesory a studenty gymnázia v Jaroměři, které slaví 100 let od založení. (Tento úmysl zadal soudce pan Viktor Kuča, bývalý student tohoto gymnázia).

Úkon kajícnosti:
Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

 1. Prožíváme největší tajemství naší víry – slavnost Nejsvětější Trojice. Ať je naše dnešní bohoslužba radostným projevem obdivu nad Boží krásou a velikostí.
 2. Příští neděli bude slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba.
 3. Také příští neděli se bude konat sbírka na Charitu.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Protože jste synové, poslal vám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. června 2019
Slavnost Nejsvětější Trojice.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 17. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 18. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 19. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 20. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 21. června 2019
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 22. června 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 23. června 2019
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Koná se sbírka na Charitu.
Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Slavnost Seslání Ducha Svatého 9. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého. Toho Ducha, v Němž jsme byli pokřtění, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Pane, děkujeme za milost svatého křtu a dar pravé víry pro Lucinku a prosíme o potřebné dary Ducha Svatého.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie. Otevřme i my dnes svá srdce vanutí Ducha Svatého, aby zmizela i všechna naše malomyslnost a bázlivost.

Farní oznámení:

 1. Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
 2. Příští neděli na slavnost Nejsvětější Trojice bude sloužena Mše svatá za profesory a studenty gymnázia v Jaroměři, které slaví 100 let od založení.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • zítra, v pondělí je památka Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • v úterý – památka sv. Barnabáše, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve čtvrtek – je svátek Ježíše Krista – Nejvyššího a Věčného Kněze a zároveň památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá, aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. června 2019
Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 10. června 2019
Památka Panny Marie, Matky Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 11. června 2019
Památka sv. Barnabáše, apoštola.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 12. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. června 2019
Svátek Ježíše Krista – Nejvyššího a Věčného Kněze. Památka sv. Antonína.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 14. června 2019
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. června 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 16. června 2019
Slavnost Nejsvětější Trojice.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)