1. Neděle postní. 1. března 2020 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:

Středou minulého týdne jsme začali prožívat postní dobu. Byli jsme poznamenáni popelem. To nám připomnělo, že jsme skutečně prach a naše smrtelné tělo se jím zase stane. Pouze milostí Boží má naše existence smysl.

Touto liturgickou dobou nás Církev vede k obnově života. Jsme vedeni také k tomu, abychom více rozjímali o utrpení Pána Ježíše, abychom více rozjímali o vykoupení člověka.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Ludmilu a Tomáše Žilkovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:

Učme se dnes od Ježíše, jak se zachovat v pokušení, a jestli jsme podlehli a zhřešili, prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 • Dnes je první neděle postní a zároveň první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 • „Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili proti Tobě“ – těmito slovy žalmu nás liturgie uvedla do duchovního ovzduší postní doby. Prožijme letošní dobu postní opravdově, v modlitbě a s ochotou z lásky ke Kristu Pánu se v sebezáporu přidružit k Jeho kříži. Budeme se snažit pracovat na sobě a změnit aspoň něco k lepšímu ve svém životě.
 • Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. března 2020

1. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 3. března 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 4. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 5. března 2020

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. března 2020

První pátek v měsíci.

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. března 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. března 2020

2. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

7. Neděle v mezidobí. 23. února 2020, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“.

Dnes nás chce Slovo Boží upevnit v křesťanské zásadě, že nenávist k člověku se nesnáší s láskou k Bohu. Pán Ježíš nám dal přikázání, abychom se milovali jako Otec nebeský miluje nás. Tato láska, to nemá být nějaký pocit, teorie, ale má ovlivňovat naše chování od rána do večera, naše jednání s přáteli i nepřáteli.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:

Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 • Dnes je 7. neděle v mezidobí.
 • Dnešní sbírka „Svatopetrský haléř“ je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.
 • V tomto týdnu – ve středu – začíná postní doba.
 • Pořad bohoslužeb je následující:- v pondělí – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – Popeleční středa – začíná postní doba. Je to den přísného postu. Mše svatá bude sloužená v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- ve čtvrtek – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. února 2020

7. Neděle v mezidobí.Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 24. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 25. února 2020

V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 26. února 2020

POPELEČNÍ STŘEDA – začíná postní doba.Den přísného postu.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 27. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 28. února 2020

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. února 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 1. března 2020

1. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie na 7. neděli v mezidobí (A) – 23.2.2020

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“.

Drazí bratři a sestry, slyšeli jsme dnes o zvláštním příkazu Boha nám lidem. Zazněl dvakrát. Poprvé ve starozákonním čtení z knihy Mojžíšovy a podruhé v Evangeliu: „Buďte svatí a dokonalí, jako je váš nebeský Otec“.

Příkaz, abychom byli svatí a dokonalí jako Bůh, je na první pohled nedostižitelným ideálem. První lidé zatoužili po bohorovnosti, podlehli svodu zla a důsledek byl katastrofální. Lidská pýcha, neúplné poznání, přílišná sebejistota, že lze dosáhnout onoho „budeme jako bohové“, to vše způsobilo veliké neštěstí.

Jak tedy máme chápat tento Boží příkaz: „Buďte svatí, buďte dokonalí“?

V první řadě si musíme uvědomit, co má Bůh svým slovem na mysli. Jistě, že se člověk nemůže stát podstatou své bytosti jako Bůh, dokonalým a svatým. Jen jedno je absolutno, absolutní, a to je Bůh. Tvor nemůže této bytostné dokonalosti dosáhnout. Tak o jakou dokonalost a svatost se tedy jedná? Je to dokonalost a svatost jen na určitém stupni bytí, jen určitý stupeň, kterého může stvořená bytost – člověk – dosáhnout. Nelze ji však dosáhnout vlastní silou. Dokonalost a svatost, kterou má na mysli slovo Boží, má jiný základ. Svatý je ten, kdo je milostí Boží vyňatý ze světa, je posvěcený Bohem a zasvěcený Bohu. Tedy první slovo, které je základní, je vyvolení, vynětí člověka. Člověk je milostí Boží, silou Ducha Svatého přijat do stavu svatosti. A to se stává na křtu svatém. Ne nadarmo apoštol Pavel oslovuje první křesťany titulem „svatí“: „Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!“

Drazí bratři a sestry, když jsme byli povolání do stavu svatých, jak se máme projevovat? Máme jednat, jako jedná Bůh, máme milovat, jako miluje Bůh. Máme žít podle dokonalého vzoru Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš nám v různých výrocích ukazuje, jak se máme projevovat, abychom byli dokonalí a svatí, jako je náš nebeský Otec.

Dokonalost Boží je v absolutní lásce ke všem lidem. Starozákonní právo: „Oko za oko a zub za zub“ už neplatí. Máme milovat dokonce i své nepřátele, tak jako Bůh miluje všechny spravedlivé i nespravedlivé. Pán Ježíš řekl: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce“. Zde se ukazuje, zda dokážeme své povolání ke svatosti a dokonalosti opravdu osvědčit.

Dobře víme, že to všechno není tak snadné a jednoduché. V praxi to někdy vypadá úplně jinak. K opravdové lásce i té obyčejné blíženské, je třeba veliké duchovní síly. Tu lze čerpat jen ve víře a v modlitbě.

Drazí bratři a sestry, posledním motivem je vždy Boží láska, která zahrnuje celý svět, dobré i zlé. Je-li Bůh tak velkomyslný, mají Ho napodobit Jeho synové- křesťané, jejichž cílem je se co nejvíc přiblížit svému nebeskému Otci. Splácet zlé zlým, oko za oko, zub za zub, zdá se, že je spravedlivé. A přece tato všeobecná praxe uvedla svět na pokraj katastrofy: války, hrozba ničivých zbraní, terorismus jsou neblahými důsledky nedbání Kristovy výzvy k odpuštění, k podání si bratrské ruky, k přerušení zlověstného řetězu odplat láskou. Jistě není lehké mít rád toho, který nám ublížil, zapomenout urážky, přehlédnout vyzývavý čin. Právě my, křesťané, bychom v denním životě měli velkomyslnou odpouštějící láskou přispět k tomu, aby se svět stal lidštějším, pokojnějším. Když miluji nepřítele, když mu dokážu odpustit, je to pro mne bolest a utrpení, ale tím smiřuji vinu. Tím doslova a do písmene následuji Krista. A tím se doslova a do písmene stávám dokonalým, jako náš nebeský Otec.

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“. Amen.

6. Neděle v mezidobí. 16. února 2020, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:

Shromáždili jsme se v tomto společenství a Kristus je mezi námi. Ano, Kristus k nám přichází jako náš Spasitel a chce nás především uzdravit svými dary a svou milostí. Při každé Mši svaté nám předává Církev Slovo Boží. Prosme, abychom si vždy odnášeli domů poučení a povzbuzení a zařadili se tak do veliké Boží rodiny.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

Pane, s bázní před Tebou stojíme, neboť víme, že čím více jsme od Tebe obdrželi, tím více od nás budeš požadovat. Proto Tě s lítostí a pokorou prosíme o prominutí všech nevěrností a o sílu k další obětavé službě.

Farní oznámení:

 • Dnes je 6. neděle v mezidobí.
 • Kvůli špatnému a nepříznivému počasí jsem minulý týden nikam neodjel, jak jsem měl v plánu. Bohoslužby se konaly jako obvykle. Zároveň vás chci informovat, že v pondělí v důsledku silné vichřice byla značně poškozena věž na kostele v Heřmanicích.
 • Příští neděli se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“. Tato sbírka je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – svátek Stolce svatého apoštola Petra. Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. února 2020

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 17. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 18. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 19. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 20. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 21. února 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 22. února 2020

Svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 23. února 2020

7. Neděle v mezidobí.Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie na VI. Neděli v mezidobí (A) – 16. února 2020

„Převeliká je moudrost Páně, je všemohoucí a všechno vidí“ (Sir 15, 16-21).

Drazí bratři a sestry, Kniha Sirachovcova patří k literatuře mudroslovné, jejíž jádro tvoří řada přísloví, rad, výstrah a zaslíbení. Vedle básní opěvujících Moudrost jako poslušnost Zákona jsou v knize obsaženy i hymny slavící Boží velebnost a krásu Jeho díla. Spis uzavírá děkovná modlitba za Boží vedení a za dar moudrosti a pokoje.

Moudrý Sirachovec nás dnes poučuje: „Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh před tebe položil oheň a vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude chtít“.

Zkušenost nás učí, že nemohu zůstat čistým (nikdo není bez hříchu), ale mohu zůstat věrným Bohu, který hřích odpouští. Křesťan klesá jako všichni ostatní, ale před hříchem nekapituluje. Podívejme se na Petra a Jidáše. Oba zklamali, zhřešili, padli. Zatímco Jidáš to vzdal, Petr se vzpamatoval a hořce zaplakal. Petr se při Poslední Večeři vytahoval: „I kdyby všichni, já nikdy …“.

Jidáš zase kalkuloval: „Kolik dostanu, co mi dáte?“ Oba dva padli pod palbou pokušení, jen jeden přežil, protože věřil, že Ježíš pomůže, když člověk nemůže. „Kdo stojíš, hleď, abys nepadl“ – připomíná Písmo svaté.

„Nikomu Bůh neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení, aby hřešil“. Člověk, který odmítá spolupracovat s Bohem v nebi, nebývá ani užitečným na zemi. Nemůžeme žít v tomto světě bez pokušení a porušení. Kdo však podřídí svého ducha našemu Pánu, ten zvolil to nejlepší. I v tom spočívá opravdová moudrost člověka: nechat se vést Bohem. „Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově“.

Svatý Pavel dnes v listě Korinťanům píše: „Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá“.

Ano, drazí bratři a sestry, Boží Slovo dává světlo. Kdo přijímá Boží Slovo, stává se moudrým. Moudrost se liší od chytráctví a počtářství. Ryzí moudrost myslí na přítomnost a nezapomíná na věčnost. Je to moudré jen počítat, co mi to vynese? A vůbec nepřemýšlet, co bude potom? Antický filozof Seneca je známý výrokem: „Cokoli děláš, dělej dobře a mysli na konec“. Moudrý člověk rozlišuje a rozvažuje. Rozlišuje mezi podstatným a vedlejším, dobrým a zlým, přikázaným a doporučeným, potřebným a zbytečným. Rozvažuje o sobě, o světě, o Bohu, o minulosti i o budoucnosti. Rozvažuje a rozlišuje, aby získal nezaujatý pohled na věci a události. Bez moudrosti je člověk v nebezpečí, že to či ono přežene nebo nedotáhne.

„Bože našich otců, milosrdný Hospodine, Ty jsi učinil všechno svým slovem a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout. Daruj mi moudrost, která sídlí u Tvého trůnu. Sešli ji ze svatých nebes, od trůnu své slávy ji pošli, abych poznal, v čem máš zalíbení“. Amen.

5. neděle v mezidobí 9.února 2020, bohoslužby a homilie.

5. Neděle v mezidobí.

9. února 2020

Uvedení do bohoslužby:

Sešli jsme se, jako Církev, u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Matyáše Jiřího, prarodiče, rodiče z obojí strany a za doktora Kunu.

Úkon kajícnosti:

Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme Milosrdného Boha Otce o odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

 • Dnes je 5. neděle v mezidobí.
 • Srdečně děkuji za úklid Betléma a odstranění vánočních stromečků.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Scholastiky, panny – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – památka Panny Marie Lurdské – světový den nemocných – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. února 2020

5. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 10. února 2020

Památka sv. Scholastiky, panny.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 11. února 2020

Památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 12. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 14. února 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. února 2020

Sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 16. února 2020

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10. 15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Homilie na V. Neděli v mezidobí (A) – 09. února 2020

„Vy jste sůl země a světlo světa“ (Mt 5,13-16)

Drazí bratři a sestry, dnes nás Pán Ježíš vyznamenává a jako své učedníky posílá do světa. Říká nám: „Jste solí země a světlem světa“. My, kteří jsme při křtu obdrželi znamení soli (jak tomu bylo ve starém křestním obřadu) a světla, my jsme solí země a světlem světa. Sůl uchovává. A tak podobně svědek uchovává to, co viděl a slyšel, aby to odhaloval. To je posláním učedníků; a také naše.

Mimo to sůl také dává jídlu chuť. Zdánlivě mizí v potravinách, ale je tam. A když tam není, okamžitě je její nepřítomnost prozrazena. Křesťan svým životem podle Evangelia přidává sůl do svého života. Odhaluje chuť věci, chuť jiným, chuť života, chuť Boha. Sůl, to je Duch.

Duch nejedná sám. Jedná v nás, s námi, díky nám. Jsme skrze Ducha solí života. Ježíš nás vybízí, abychom byli takovou solí, která ve světě neztratí chuť, pak by už mohla být jen vyhozena, protože neplní účel, jaký má mít. Ne, že bychom my se měli světu přizpůsobit a zaniknout v něm splynutím se vším, co člověka znesvěcuje.

A druhým vyznamenáním je: „Vy jste světlo světa“. Ježíš nám dává své světlo, abychom ho roznesli po světě. Aby posvítilo do všech koutů lidské bídy, utrpení, bolesti, ale i domýšlivosti, smilstva, násilí a pýchy. Být Božím dítětem a nést Kristovo světlo svým příkladem, to znamená: „lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícímu ubožáku, když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora“ – říká prorok Izaiáš v dnešním prvním čtení.

Drazí bratři a sestry, Pán Ježíš neříká buďte solí, buďte světlem. Neříká snažte se být jedním i druhým. Říká: „Protože jste mými učedníky, jste solí země a světlem“. Ano, je krásné zajásat a říci si: „Já jsem sůl země a světlo světa“.

Ale je také potřeba uvědomit si, jakou odpovědnost zároveň mám. Tato výsada zavazuje, jako vždy, k určité povinnosti. Povinností soli je neoddávat se snění na dně nádoby, kde hrozí její zplanění. Povinností soli je sloužit. Tak jako povinností světla je osvěcovat a upozorňovat, nezůstat ve skrytu. Jaký tedy svícen má mé světlo? Není postaven na domýšlivosti a přílišném zaobírání se lítostivými a vyčítavými myšlenkami? Nestavím své světlo pod poklop ve strachu, že mě stejně nikdo nechápe? Pán Ježíš si přeje, aby mé světlo, které mi zapálil On, Bůh, svítilo všem lidem, aby viděli mé dobré skutky a velebili našeho Otce v nebesích.

Drazí bratři a sestry, přeji vám, aby to světlo Kristovo, které nesete, nikdy nezhasínalo. Aby vaše světlo nebylo obyčejné, mrkající nebo skomírající. Ale znovu – jak říká dnes prorok Izaiáš – „Tvé světlo má vyrazit jak jitřenka. Před tebou musí jít tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva“. Amen.

Svátek Uvedení Páně do chrámu. 4. neděle v mezidobí. 2. února 2020 bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:

Aby se splnil předpis Mojžíšského zákona, byl Ježíš čtyřicet dní po narození uveden do chrámu, aby byl jako každý prvorozený syn představen a odevzdán svému Otci. Není vítán nepřehlednými zástupy, ale je poznán starcem Simeonem. Ten Ho smí pochovat, aby přitom obdivně vyznal svoji vděčnost za to, že je mu dopřáno splnění tužby uvidět Spasitele, aby se vyjádřil o Něm prorocky jako o světle a spáse, a znamení, kterému budou odporovat, a Matce aby vyjevil bolest, se kterou se Ona účastní díla vykoupení. Přítomna je rovněž letitá prorokyně Anna – ta se přičiní, aby se tato dějinná událost neomezila jen na úzký okruh spravedlivých.

Úmysl mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Nyní prosím, abyste se shromáždili u vchodu do kostela. Tam se bude konat posvěcení hromnic a slavnostní průvod světla.

Před čtyřiceti dny jsme slavili slavnost Narození Páně. Dnes si připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli Dítě do chrámu, aby Ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v Něm poznali Mesiáše. Vedení Duchem Svatým Simeon i Anna s radostí vítají v Dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha Svatého vyjděme i my vstříc Pánu.

Modleme se:

Bože, zdroji a původce světla, Tys dopřál spravedlivému Simeonovi dočkat se Spasitele všech lidí, spatřit světlo, které osvěcuje všechny národy. Prosíme Tě, shlédni na svůj lid shromážděný k Tvé oslavě, požehnej + tyto svíce a dej, ať chodíme ve světle Tvých přikázání, abychom došli do světla nehasnoucího. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vyjděme v pokoji. (následuje průvod)

Farní oznámení:

 • Dnes je 4. neděle v mezidobí. Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Je to zároveň první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat krátká pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 • V tomto týdnu je potřeba uklidit Betlém a stromečky. Proto prosím, aby se ochotní muži domluvili s panem Wenclem na termínu úklidu a pak ochotné ženy na smetení a vyluxování napadaného jehličí od stromečků. Předem vám všem děkuji.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené: – v pondělí – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – ve středu – památka sv. Agáty, panny a mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za Ním půjdou“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 2. února 2020

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. 4. Neděle v mezidobí.

Koná se žehnání svíček a průvod.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. února 2020

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 4. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 5. února 2020

Památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 6. února 2020

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 7. února 2020

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. února 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 9. února 2020

5. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na svátek Uvedení Páně do chrámu – 2. února 2020

Dnešní svátek Uvedení Páně do chrámu nebo Hromnice, jak jsme si zvykli říkat, má v sobě tolik krásné symboliky a tolik povzbuzení, že to ani nedovedeme všechno domyslet. Když se řekne Hromnice, nejspíše se nám vybaví obřad svěcení svící. S posvěcenými svícemi jdeme průvodem a zpíváme slova, která pronesl stařec Simeon ve chrámě. Svíci si pak odnášíme domů na ochranu před nebezpečím, rozsvítíme-li svíčku, když se budeme něčeho bát, prý se nám nemůže nic stát. V tomto přesvědčení jako by se setkávaly dvě protichůdné věci: důvěra s pověrou. Důvěra, když si myslíme, že se nám nemůže nic zlého stát a pověra, že od toho zla nás uchrání svíčka. Ona sama to nemůže dokázat, ale může to udělat Ten, jehož svíce představuje: náš Spasitel a Zachránce Ježíš Kristus.

Když přinesli Josef a Maria malého Ježíše do chrámu, aby Ho obětovali, jak zákon Mojžíšův předpisoval, prohlásil o Něm prorok Simeon, že je „světlem k osvícení národů“. Proto je symbolem Krista svíce, jako zdroj světla. Průvod s rozsvícenými svícemi nám připomíná jednu velmi důležitou pravdu: přijali jsme světlo Kristovo a nyní Ho musíme nést všude, kam jdeme. Přijali jsme Ho ve křtu svatém, možná z vůle rodičů, ale od chvíle, kdy jsme se sami vědomě a dobrovolně přihlásili ke Kristu, stali jsme se nositeli Jeho světla. Cítím-li tuto povinnost jako břemeno, které nesu jen proto, že musím, bez radosti, jsem snad křesťan, ale nevalný, svým postojem jistě nikoho nepovzbudím. Tedy to světlo, které nesu, vydává slabé světlo, mnoho lidí neosvítí. Chápu-li však svou povinnost jako rytířskou, čestnou, jako vyznamenání, je toto světlo jasné a může posloužit mnohým, kteří hledají.

„Kdysi jste byli tmou, nyní však jste světlem v Pánu. Proto žijte jako synové světla“. „Proto rozlišujte dobře, co se líbí Pánu a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy“(Ef 5,8-11). Neplodné skutky tmy – jak výstižně to sv. Pavel vyjádřil. Kolik skutků v našem životě je neplodných, zbytečných, marných. Když tedy dnes držíme v ruce posvěcenou svíci, mysleme na Krista, jehož je symbolem, a uvědomme si, že Jeho reprezentanty jsme nyní v tomto světě my. Skrze nás má nyní zářit světlo k osvícení pohanů a všech národů. Když budeme žít pro Krista a v Kristu, nebudeme se bát nikdy ani při rachotu hromů a blesků, ani ve smutku a bolesti, ani při neštěstí. Nebudeme se bát ani v okamžiku umírání. Bude-li Kristus při nás a Jeho světlo v nás, žádné zlo nás nepřemůže. Tedy ne jen starý krásný obřad, stará tradice, ale nová připomínka a nový začátek, nové povzbuzení ke splnění svého poslání. Amen.

3. Neděle v mezidobí. Neděle Božího Slova. 26. ledna 2020,bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:

Bůh, který dal podíl na své nesmírné lásce, poslal své Slovo mezi nás, abychom tak poznali Jeho lásku. Kristus Ježíš se stal člověkem, ukázal nám milosrdnou tvář svého Otce a přinesl nám ujištění o usmíření.

Dnes slavíme s celou Církví Neděli Božího Slova. Otevřme svá srdce Božímu působení v Písmu svatém, ať objevíme smysl svého života ve světle Slova, které se stalo tělem.

Nejprve však prosme Pána za odpuštění hříchů, abychom důstojně přijali Jeho Slovo a slavili Eucharistii.

Následuje třetí způsob úkonu kajícnosti:

Úkon kajícnosti:

K.: Věčné Slovo, stal ses člověkem a svým slovem jsi uzdravoval a odpouštěl, Pane: Smiluj se nad námi.

L.: Pane, smiluj se nad námi.

K.: Svým slovem nás stále voláš k obrácení a následování, Kriste: Smiluj se nad námi.

L.: Kriste, smiluj se nad námi.

K.: Tvé slovo mocí Ducha Svatého proměňuje lidská srdce, Pane: Smiluj se nad námi.

L.: Pane, smiluj se nad námi.

K.: Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

L.: Amen.

Poté bohoslužba pokračuje chvalozpěvem: Sláva na výsostech Bohu….

Po vstupní modlitbě – výzva před čtením:

Drazí bratři a sestry, Evangelista Jan připomíná, že „věčný život je to, že poznají Tebe, jediného pravého Boha, a Toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista“. Také my chceme poznat Boha, který se nám zjevuje ve svém Slově. Proto chceme přijmout Boží Slovo, uvědomovat si důležitost jeho každodenního čtení, abychom tak stále žili v hlubším spojení s Ježíšem Kristem.

Následují nedělní čtení:

Farní oznámení:

 • Dnes je 3. neděle v mezidobí – neděle Božího Slova. Jejím cílem je povzbudit všechny věřící, aby Bible nebyla jednou z mnoha knížek v zaprášené domácí knihovně, nýbrž Slovem, jež probouzí naše svědomí. Proto při této příležitosti se dnes uskuteční v 15.30 hodin na děkanství tzv. Biblická hodina. Všichni, kdo máte o to zájem, jste srdečně zváni.
 • Příští neděli – 2. února – budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mši svatou začneme žehnáním svící a průvodem světla. Prosím, abyste s sebou přinesli svíčky – hromničky.
 • V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené: – v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – v úterý – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství. – ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – v pátek – památka sv. Jana Boska, kněze – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. ledna 2020

3. Neděle v mezidobí. Neděle Božího Slova.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

v 15.30 hod. – setkání na faře – „Biblická hodina“.

Pondělí – 27. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 28. ledna 2020

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve.

V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 29. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 30. ledna 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 31. ledna 2020

Památka sv. Jana Boska, kněze.

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 1. února 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 2. února 2020

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Koná se žehnání svíček a průvod.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 3. neděli v mezidobí – Neděle Božího Slova – 26. ledna 2020

„Otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmu“.

Drazí bratři a sestry, Petrův nástupce, papež František apoštolským listem „Aperuit illis“, vyhlásil na dnešní třetí neděli v mezidobí Neděli Božího Slova. Apoštolský list začíná v latině slovy Aperuit illis, která znamenají „otevřel jim“ a nacházejí se na konci Lukášova Evangelia, které mluví o učednicích jdoucích do Emauz, jako součást věty: „Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu“. Je to jedno z posledních setkání zmrtvýchvstalého Pána před Jeho nanebevstoupením. Ukázal se shromážděným učedníkům, lámal s nimi chléb a otevřel jejich mysl moudrosti Písma svatého. Ježíš odhaluje vystrašeným a zklamaným mužům smysl velikonočního tajemství: podle Otcova záměru od věčnosti musel trpět a pak vstát z mrtvých, aby přinesl obrácení a odpuštění hříchů. To všechno se muselo stát, aby se splnilo Písmo. Tento dokument psaný formou „Motu proprio“ stanovuje, že 3. neděle liturgického mezidobí má být ve všeobecné Církvi věnována „slavení a šíření Božího Slova a úvaze nad ním“. Jejím cílem je povzbudit všechny věřící, aby Bible nebyla jednou z mnoha knížek v zaprášené domácí knihovně, nýbrž Slovem, jež probouzí naše svědomí. Je sice pravda, že každou neděli nasloucháme Božímu Slovu, ale můžeme o jedné určité neděli toto Slovo hlásat slavnostněji a doprovodit jej reflexi i viditelnými znameními, která poukazují na jeho důležitost v Církvi.

„Neznat Písmo znamená neznat Krista“ prohlásil už před dávnými časy svatý Jeroným. Proto papež František výslovně říká, že den věnovaný Bibli nemá být jednou za rok, nýbrž slaví se jednou s celoroční platností, abychom získali důvěrnější vztah k posvátným textům. Zde se totiž dotýkáme velice smutného bodu – naprostá většina našich věřících Písmo nezná a naslouchá mu jedině v neděli. Bible je sice nejrozšířenější kniha, ale také nejvíce pokrytá prachem, protože ji nikdo nebere do rukou. Papež nás tímto listem vyzývá, abychom naopak Boží Slovo co možná nejvíce a každodenně drželi v rukou a učinili z něj svou modlitbu. Pomysleme, jak důležitá je třeba modlitba slovy žalmů, protože každý žalm odkazuje k určité životní situaci Božího lidu i každého muže či ženy.

„Bez Pána, který nás uvádí do Písma svatého, není možné hluboce mu porozumět“. Pravdivý je však i opak: Bez Písma svatého nelze porozumět událostem v Ježíšově poslání a v poslání Církve ve světě. Věnovat tedy jednu neděli v liturgickém roce Božímu Slovu umožňuje především, že Církev znovu zakouší činy Vzkříšeného, který také nám nabízí poklad svého Slova, abychom mohli být ve světě hlasateli tohoto nevyčerpatelného bohatství.

V další části svého apoštolského listu dává papež František najevo, že termín pro slavení této neděle nebyl vybrán náhodně. Říká: „Tato Neděle Božího Slova spadá vhodně do období, v němž posilujeme naše vztahy k Židům a modlíme se za jednotu křesťanů. Nejde přitom o čistě časovou souvislost: Slavení Neděle Božího Slova má ekumenický význam, protože Písmo svaté ukazuje těm, kteří mu naslouchají, cestu, po níž se musíme vydat, abychom dosáhli autentické a pevné jednoty“. Ano, Bible je Knihou Božího lidu, který nasloucháním Písmu směřuje od rozptýlení a rozdělení k jednotě. Boží Slovo sjednocuje věřící a činí je jedním lidem.

Na závěr, jako katoličtí křesťané, nesmíme zapomenout na úzké propojení Božího Slova s Eucharistií. „Cesta Vzkříšeného s emauzskými učedníky končí večeří“. Tajuplný poutník vyhoví naléhavé prosbě obou učedníků: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil“. Usedají ke stolu, Ježíš bere chléb, modlí se, láme jej a podává jim. Tu se jim otevírají oči a poznávají ho“. Díky této scéně chápeme, jak nerozlučné je spojení mezi Písmem svatým a Eucharistií. Druhý vatikánský koncil učí: „Církev měla vždy v úctě Boží Písma stejně jako samo tělo Páně, protože, hlavně v posvátné liturgii, bez ustání přijímá ze stolu Slova Božího i ze stolu Kristova Těla chléb života a podává ho věřícím“. Pravidelná četba Písma svatého a slavení Eucharistie nám umožňuje poznat, obojí patří k sobě. Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Kéž díky neděli věnované Božímu Slovu v nás vzroste zbožné a vytrvalé přátelství s Písmem svatým.

„Otče světel, chválíme Tě a velebíme Tě za všechny divy Tvé lásky. Z vody a z Ducha Svatého jsi povolal své syny k novému životu do lůna Matky Církve a nyní je zveš, aby poslouchali a zvěstovali Slovo, přinášející spásu. Kristus Ježíš, který se stal člověkem, ať je vede k poznání tajemství, jež jsi ukryl před moudrými a chytrými a odhalil ho maličkým. Kéž otevírají svá srdce pro pochopení smyslu Písma. Kéž jsou živým svědectvím Evangelia, zapsaného v těchto knihách. Nechť se za ně přimlouvá Maria, Trůn moudrosti, která jako první přijala do svého mateřského lůna vtělené Slovo. A Tvůj Svatý Duch ať každému z nás dopřeje milost spolupráce na hlásání Tvého Slova ke Tvé větší cti a slávě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen“.

2. Neděle v mezidobí. 19. ledna 2020, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:

Zelená barva mešního roucha nám připomíná, že začal zase „všední čas“, neděle v mezidobí. Ale každá neděle nám hlásá, že jsme vykoupeni Ježíšovou smrtí, že i všední čas je časem naděje ve společenství s Pánem.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Miroslava Ličmana k jeho 4. výročí úmrtí, za zemřelé rodiče Ličmanovy a Iskerkovy, za duše v očistci a za celou zemřelou a živou rodinu.

Úkon kajícnosti:

Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 • Dnes je 2. neděle v mezidobí.
 • Minulou neděli se konala „Tříkrálová sbírka“. Paní Jitka Holcová a paní Marie Paclíková děkují jménem Domova sv. Josefa v Žirči za letošní jubilejní 20. Tříkrálovou sbírku. V kostele sv. Mikuláše věřící přispěli částkou 6.010,- Kč. Celkem v Jaroměři a okolí lidé přispěli částkou 377.597,- Kč. V kostele sv. Jakuba se při koncertě Tříkrálovém dne 11. ledna vybralo 8.745,- Kč.
 • Křesťanské církve působící v Jaroměři, Josefově, České Skalici a Smiřicích srdečně zvou ke společným modlitbám za jednotu křesťanů v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů do sboru Církve Bratrské v České Skalici ve středu 22. ledna 2020 od 18.00 hodin.
 • V pátek 24. ledna 2020 se v 18.00 hodin v Novém Městě nad Metují uskuteční Večer mladých s názvem „Boží plán s mým životem aneb Když život nejde podle mých představ“. Akce je určena pro mladé ve věku 14 – 26 let.
 • Petrův nástupce papež František vyhlásil na příští 3. neděli v mezidobí tzv. „Neděli Božího Slova“. Kéž Božímu Slovu věnovaná neděle napomůže Božímu lidu, aby rostla důvěrná znalost Písma svatého, jak tomu učí svatopisec už v dávné době: „Vždyť je ti to slovo velmi blízko; je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat“ (Dt 30,14). Při této příležitosti se příští neděli v 15.30 hod. na děkanství bude konat tzv. „Biblická hodina“. Všichni, kdo máte o to zájem, jste srdečně zváni.
 • V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené: – v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – v úterý – památka sv. Anežky, panny a mučednice – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – v pátek – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve – Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Heřmanicích.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. ledna 2020

2. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 20. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 21. ledna 2020

Památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 22. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 23. ledna 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. ledna 2020

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 25. ledna 2020

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 26. ledna 2020

3. Neděle v mezidobí. Neděle Božího Slova.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

v 15.30 hod. – setkání na faře – „Biblická hodina“.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 2. Neděli v mezidobí (A) – 19. ledna 2020

„Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29).

Drazí bratři a sestry, skončila krásná doba vánoční a začalo liturgické mezidobí. Je to jako v našem životě. Střídají se dny sváteční a všední, dny krásné i náročné, ale žádný den není marný, zbytečný nebo nedůležitý.

Mezidobí má v liturgii zelenou barvu a to je barva života a naděje, tedy je tato doba pozváním k plnému životu a stálé naději, ke každodenní Boží oslavě konané v prostotě všedního dne.

Minulou i tuto neděli jsme četli o křtu Páně. Před týdnem jsme se zamýšleli nad hlubokou radostí ze křtu a z Božího dětství. To ale není všechno, s radostí se často pojí poctivé úsilí a tak je to i zde. Po křtu vyšel Pán Ježíš na poušť a začal pak veřejně působit a vydávat svůj život všem potřebným. Jeho život se víc a víc stával darem. To nám ukazuje, že nestačí pouze být pokřtění, ale máme skutečně žít život Ježíšův, jak říkal sv. Jan Pavel II.: „Křesťan se nesmí spokojit s povrchní zbožností, která nedává život, ale má ukazovat světu, že Ježíš je živý a přítomný se svojí láskou ke každému člověku“. To je náročný úkol, ale stojí to za to, stojí to za radost z věrnosti Bohu, křestním slibům a pravým hodnotám, které uzdravují náš nemocný svět vzdálený od dobrého Boha.

Vždycky je smutné, když věřící celkem s lehkostí konstatují, že se každý den ani nemodli, nechodí do kostela pravidelně, zpovídají se tak dvakrát do roka, v pátek nic navíc neudělají, že přece nejsou fanatici. Ano, to je smutek, to je nepochopení Boží lásky, která nám dala všechno.

V poslední době se více mluví o pronásledování křesťanů v různých částech světa (Sýrie, Egypt, Pákistán) a o jejich statečnosti a věrnosti. Jak velmi my ostatní jejich ryzí svědectví potřebujeme. Za křest, účast na Mši svaté, katechezi, vlastnění Písma svatého, znamení kříže nebo shromažďování jim hrozí vězení, mučení, nucené práce nebo trest smrti – a oni zůstávají věrní. Jsou to slabí, obyčejní lidé jako my, ale rozhodli se žít na plno a beze strachu o sebe svoji víru.

Jasně to vyjádřila před časem ona prostá pákistánská žena: „Nikdo jiný neudělal pro lidstvo tolik, co Ježíš. A proto Ho nemohu zapřít, vyměnit, zamaskovat nebo zraňovat vlažností“.

Věřím však, že také oni spoléhají na nás. Nejenom na naši pomoc, modlitbu a solidaritu, ale snad ještě víc na naši věrnost Pánu, na to, že se také my poctivě snažíme a naplno sloužíme Bohu a lidem, navíc ve svobodě a dostatku, který oni nemají.

Pane Ježíši, moc Tě prosíme, posilní nás, dopřej nám všem Křest Duchem Svatým, abychom žili odvážný život víry, naděje a lásky a stali se radostí Boha, světlem světa a opravdovými bližními. To je pravá křestní radost, kterou nám nabízíš. Amen.

Svátek Křtu Páně. 12. ledna 2020, bohoslužby a homilie


Uvedení do bohoslužby:

Dnešní svátek Kristova křtu nás vede k zamyšlení nad událostí u Jordánu a zároveň k zamyšlení nad tajemstvím křtu, jímž jsme byli tajemně spojeni s Kristem. Nejen Pán Ježíš, i my jsme byli na křtu prohlášeni za Boží syny, za křesťany, za chrámy Ducha Svatého.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

Jako hříšníci se nyní postavme v duchu vedle Ježíše do Jordánu, vyznejme v pokoře své hříchy a prosme za jejich odpuštění.

Farní oznámení:

 • Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Avšak vánoční výzdobu v kostele necháme podle tradice do 2. února, čili do svátku Uvedení Páně do chrámu, do Hromnic.
 • Po Mši svaté se dnes u vchodu do kostela bude konat „Tříkrálová sbírka“.
 • 24. ledna 2020 se v 18.00 hodin v Novém Městě nad Metují uskuteční Večer mladých s názvem „Boží plán s mým životem aneb Když život nejde podle mých představ“. Akce je určena pro mladé ve věku 14 – 26 let.
 • V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující: – v pondělí, v úterý a ve středu Mše sv. není. – ve čtvrtek – v 17.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství. – v pátek – památka sv. Antonína, opata – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – Mše sv. v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Zaloňově.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

  Slovo na závěr „Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad Ním Duch Svatý jako holubice, a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v Něm jsem si zalíbil“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. ledna 2020

Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba. Koná se „Tříkrálová sbírka“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. ledna 2020

Mše sv. není.

Úterý – 14. ledna 2020

Mše sv. není.

Středa – 15. ledna 2020

Mše sv. není.

Čtvrtek – 16. ledna 2020

Bohoslužba Slova – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. ledna 2020

Památka sv. Antonína, opata.

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. ledna 2020

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 19. ledna 2020

2. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 8 90)

Homilie na svátek Křtu Páně – 12. ledna 2020

„Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení“.

Drazí bratři a sestry, v dnešním Evangeliu slyšíme o křtu Pána Ježíše. I my jsme byli pokřtění v Jeho jménu. Křest v nás zanechává nesmazatelnou stopu. A tou stopou je život podle Božích přikázání. A aby bylo vidět, že ta Boží stopa v nás je, že ten nový život v nás je, potřebujeme k tomu společenství víry. A to jsou nejprve rodiče, kmotři a Církev.

Často lidé chtějí pokřtít své dítě jen proto, že je to takový zvyk nebo že je k tomu někdo nutí. Musíme si uvědomit, že kdo chce pokřtít dítě, bere na sebe obrovskou zodpovědnost před Bohem. Připomenu vám otázky, na které vždycky kněz ptá při křtu: „Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha i bližního. Jste si této povinnosti vědomí? – a oni řeknou ANO. A pak se ptá kmotra: „A vy chcete být tomuto dítěti kmotrem. Jste připraven rodičům pomáhat?“ On také odpoví, že ANO.

A kolik z těch rodičů a kmotrů, kteří řekli Bohu ANO, jsou si vědomi, co slibují. O pravdivosti a vědomí těchto slibů, se můžeme přesvědčit, když se podíváme na naše prázdné kostely. Kde jsou dnes děti a mladí, kteří byli v tomto kostele pokřtěni? Kdo nese zodpovědnost, že oni tady dnes nejsou?

Bůh spojil spásu člověka ze svátostí křtu a vírou. Pán Ježíš řekl:„Kdo uvěří ve mně, pokřtěn bude a spasen bude“. A to znamená, že samotný křest bez víry není pojistkou a zárukou spásy a života věčného. Teprve víra v Ježíše Krista je nezbytná k tomu, abychom byli spaseni. A proto musíme naší víru živit Božím Slovem a Eucharistii, a to se děje ve společenství věřících lidí. Víra, aby mohla růst, musí být zakořeněna ve víře k Církvi. Jak může mít člověk víru, když do kostela přijde jednou za čas. Jak se konkrétně v našem životě projevuje účinek křtu, odpovídá dnešní Evangelium a samotný život Ježíše.

Ježíš je pokřtěn v Jordánu. V okamžiku křtu, na Něho sestupuje Duch Svatý a On se začíná modlit. Teprve křtem se začíná veřejný život a povolání. Také v našem životě při křtu dostáváme Ducha Svatého, který i nás uschopňuje, abychom mohli vyplnit naše povolání. A co je naším životním povoláním? Co je povoláním dítěte? Aby vyrostlo v poctivého a dobrého člověka. K tomu mu mají pomoci rodiče a kmotři, kteří to slíbili. Povoláním rodičů je, aby vlastním životem dávali svým dětem příklad, jak žít z víry. Povoláním starších lidí, třeba babičky a dědečka, je učit mladé moudře a rozumně žít a to skrze příklad vlastního života, protože nic nepřesvědčí druhého víc, než dobrý příklad. A tak nesmíme zapomenout, že abychom dokázali vyplnit naše celoživotní povolání, které jsme už dostali ve svátosti křtu, máme jako Ježíš prosit Ducha Svatého, aby nám dal sílu a vytrvalost. Ptejme se sami sebe, zda naše osobní víra a víra u těch, za které jsme zodpovědní před Bohem roste? Jsme si vědomí své zodpovědnosti za víru našich děti a vnoučat, kterou jsme vzali na sebe?

Pane Ježíši Kriste, Ty ses nechal od Jana v řece Jordánu pokřtít a zjevil jsi přitom svoji slávu, kterou máš od Otce, prosíme Tě, dej ať se i v nás neustále rozmnožuje milost, kterou jsme na křtu svatém přijali. Amen.

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů. Neděle – 5. ledna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:

Dnešní svátek Zjevení Páně nám říká, že Boží království je otevřeno všem národům světa. Před dvěma tisíciletími vstoupil Bůh do lidských dějin. Zjevení Boží, to je událost, která stále trvá. Dnes se má zjevit sláva Boží nám. Dnes my máme hledat a najít svého Krále, jako jej tehdy hledali a našli Mudrci z Východu.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována na poděkování za Boží milosrdenství, požehnání a ochranu za 65 let života a prosbu o milosrdenství a ochranu do dalších let.

Obřad žehnání vody a kropení lidu:

V Kristu se zjevila Boží sláva. On, Syn Boží, se stal člověkem, aby nám dal účast na svém božství. Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Prosme Boha, aby požehnal této vodě, kterou budeme pokropení, a aby v nás zachoval, co jsme na křtu přijali.

Požehnaný jsi, Bože, Otče Všemohoucí, Ty jsi zjevil, že Kristus je Tvůj milovaný Syn, a těm, kdo v Něho uvěřili, dáváš křestní koupelí účast na svém životě.

Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Požehnaný jsi, Bože, Synu Jednorozený, Ježíši Kriste, Tys na sebe vzal hříchy světa a sestoupil jsi do vod Jordánu, abys nám ukázal, že voda je znamením vnitřní očisty.

Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Požehnaný jsi, Bože, Duchu Svatý, Ty jsi spočinul na Kristu, když přijal křest pokání, a Tvým působením se v nás upevňuje a obnovuje milost, kterou jsme přijali na křtu.

Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Prosíme Tě, Všemohoucí Bože, požehnej + sůl, kterou sypeme do vody jako Tvůj prorok Elizeus, aby voda byla zdravá. A dej, ať se touto vodou kropíme na znamení víry, že na nás sesíláš rosu svého Ducha, že jsi vždycky s námi a chráníš nás od zlého. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(kněz nasype sůl do vody)

Ať nám pokropení touto vodou připomene náš křest, abychom žili novým životem, věrně konali svou službu a jednou, aby se i na nás zjevila Boží sláva. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(kněz pokropí přítomné; následuje Gloria …)

Žehnání kadidla a křídy po homilii.

Bože, Ty jsi jediné a věčné světlo. Doprovázíš Mudrce k Tvému Synovi, aby v Něm poznali Krále králů. Jakmile Ho uviděli a uvěřili Tobě, poklonili se Mu a předali dary. Požehnej + tuto křídu, pro označení dveří našich domácností, v kterých jsme přijali světlo Tvého zjevení. Učiň, abychom se stávali dokonalejším světlem světu, zvláště pro ty, kteří tě hledají.

Požehnej + Bože také toto kadidlo, aby se jeho vonící kouř vznášel společně s našimi modlitbami před tvou tvář. Učiň, aby naše domy, naplněné dnes vůní kadidla, byly místem modlitby za sjednocení s Tvým Synem, který přebývá mezi námi, aby nám ukazoval Tebe, a po Tvé pravici se za nás bez přestání přimlouval. Amen.

Farní oznámení:

 • O dnešní druhé neděli po Narození Páně, prožíváme přenesenou z 6. ledna, slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.
 • Dnes je první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se ještě bude konat krátká pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 • Tuto sobotu – 11. ledna se v 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba uskuteční „Tříkrálový koncert“. Účinkují: Dětský pěvecký sbor Ostrováček ZŠ Na Ostrově, Komorní sbor Gymnázia J. Žáka Ka Pa a solisté. Výtěžek koncertu bude věnován Domovu sv. Josefa v Žirči.
 • Příští neděli, na svátek Křtu Páně, 12. ledna se po Mši svaté u vchodu do kostela bude konat „Tříkrálová sbírka“.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené: – v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství – v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství – v pátek – Mše svatá a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše – v sobotu – Mše svatá s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo na závěr „Uviděli jsme Jeho hvězdu na východě, a proto jsme přišli s dary poklonit se Pánu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. ledna 2020

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. ledna 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. ledna 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. ledna 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. ledna 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 12. ledna 2020

Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba. Koná se „Tříkrálová sbírka“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na Nový rok 2020 Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Drazí bratři a sestry, dnes je první den nového občanského roku a my ho dnes společně zahajujeme velikou a krásnou slavností Matky Boží i naší, Panny Marie. Zároveň jsme ještě v radostné době vánoční a v ní prožíváme stále nová a nová obdarování. Ano, správné prožití posvátného vánočního času nutně vede ke zjištění, že jsme úžasně bohatí a obdarovaní, že máme veliký poklad. Dobrý Bůh nám ve své nekonečné lásce daroval svého Jediného Syna, s Ním jsme dostali dar a povzbudivý vzor Svaté Rodiny a Ježíš nám dává darem svoji milovanou Matku Marii. Jaké štěstí, že Ji máme, že úcta a láska k Ní není výmyslem lidové zbožnosti nebo nějakého dogmatu, jak to někteří z nevědomosti tvrdí, ale že je darem vycházejícím ze samého Božího Srdce.
Drazí bratři a sestry, v době vánoční, Ji stále vidíme blízko malého Ježíše. Přijít za Ním znamená setkat se samozřejmě i s Ní. Člověku se až zatají dech, když pomyslí, že sám Bůh se Jí ptal, zda svolí, aby se z Ní narodil Jeho Syn, že po devět měsíců nosila ve svém lůně Spásu světa, že sám Boží Syn Jí říkal „maminko“, že Ho krmila, přebalovala, myla, učila chodit a mluvit, chovala Ho a chránila, modlila se za Něho, později Mu tiše naslouchala, provázela Ho a byla s Ním v těžkých chvílích až ke kříži, kde uslyšela: „Matko, to je Tvůj syn, Tvá dcera, to jsou teď Tvoje děti“. Tak jsme se z nekonečně štědré Boží lásky stali Jejími dětmi, dostali jsme Matku, která je znamením mateřské Boží péče o nás.
Jde snad začít nový rok něčím lepším než tímto úžasným vědomím a jistotou, že jako se Maria vzorně postarala o Ježíše, postará se o každého z nás? Vždyť stačí jen vyslovit jméno Maria, a člověk už vnímá blízkost někoho, kdo ho miluje, kdo se mateřský stará a přimlouvá, kdo nabízí hřejivou náruč, kdo doprovází a chrání, kdo se mnou sdílí radosti i bolesti.
Moc vám všem, drazí bratři a sestry, v tomto mimořádném jubilejním roce Panny Marie Loretánské, přeji, abyste zakusili tuto Mariinu skutečnou a věrnou blízkost, péči a lásku, protože když ji správně prožijeme, naučíme se jednat a žít jako Ona, a když se budeme chovat jako Ona, budeme jednat podle Boha, a o to jde, neboť správná otázka na začátku roku není „jaký ten rok bude“, ale „jaký letos budu nebo chci být já“; to je rozhodující. Důvěřujme tedy v tomto Novém roce Matce Boží a svěřme se do Její péče.
Panno Maria, Matko Boží – oroduj za nás. Amen.