18. Neděle v mezidobí 2. srpna 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obdržené milosti, s prosbou za Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu.  

Úkon kajícnosti: 

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 18. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat jako obvykle pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – svátek Proměnění Páně a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Dominika, kněze a první sobota v měsíci – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova,                                     které vychází z Božích úst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 2. srpna 2020

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. srpna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 4. srpna 2020

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 5. srpna 2020 

Památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 6. srpna 2020 

Svátek Proměnění Páně. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 7. srpna 2020

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. srpna 2020

Památka sv. Dominika, kněze. První sobota v měsíci.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 9. srpna 2020

19. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách  (Pouť – Proměnění Páně)Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Homilie na 18. neděli v mezidobí – A – 2020

     Drazí bratři a sestry, shromáždili jsme se dnes jako každou neděli u bohatě prostřeného stolu. Bůh nás zve do společenství, neboť „kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich“. Dále nám vzkazuje, že nejenom chlebem živ je člověk, ale i Božím Slovem.

     Usedáme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, a průsečík myšlenek se  soustřeďuje k pojmům jídla a nasycení. Již prorok Izaiáš v prvním čtení vyzývá své posluchače: „Pojďte, kdo jste žízniví a hladovíte: zásobte se, jezte a pijte zdarma: víno a mléko“. Jídlo nejen sytí, nejen sdružuje lidi, ale také vytváří psychickou pohodu. To, co platí o jídle pro tělo, platí obdobně o stravě pro duši. Prázdná a vyčerpaná duše také oznámí svému okolí svůj stav svým chováním. Hlad duše však jen tak něco neutiší.

     Ale nejkrásnější příklad nasycení jsme slyšeli v Evangeliu. Ježíš učil celý den velký zástup lidí, víc než pět tisíc. Byla to jistě vyčerpávající práce. Apoštolové se proto domnívali, že se pro ně udělalo už dost. Navrhují Ježíšovi: „Pošli je, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu“. Ať se postarají sami o sebe. Ježíš však říká: „Ne, ale dejte jim jíst vy!“

     Jak často jsme v podobné situaci oněch apoštolů. Vidíme veliké potřeby lidí kolem nás, a těch je mnoho. Víme dobře, že člověk nehladoví pouze nedostatkem stravy, i když doposud jsou miliony hladovějících a hladem umírajících. V našich podmínkách má hlad jiné parametry. Člověk hladoví po porozumění, po dobrém slově, po odpuštění, je podvyživený nedostatkem pravdy, lásky, spravedlnosti. Touží, aby mu někdo věnoval čas, aby vyslechl jeho pochybnosti, sdílel jeho úzkosti, byl ochoten řešit jeho problémy. Tímto hladem lidstva jsme obklopeni a cítíme, že utišit ho je nad naše síly. Jsme v pokušení také říci: „Jděte pryč, sami se o sebe postarejte“. Naše možnosti a schopnosti jsou nedostatečné. My to nemůžeme zvládnout. Náš čas je omezen, naše prostředky nestačí – „máme jen pět chlebů a dvě ryby“.

     Ale je zde Ježíš a ten nám říká jako tehdy apoštolům: Neposílejte je pryč, vy jim dejte jíst! Doneste mi to málo, co máte. Dejte mi těch pět chlebů a dvě ryby.  Nabídněte mi i ten svůj omezený čas, svou malou schopnost k lásce, svou slábnoucí ochotu odpouštět, svou malou horlivost lámat chléb pravdy a spravedlnosti. To málo, co máte, já proměním, doplním a rozmnožím. Učedníci rozdávali, co Ježíš požehnal, nad čím vyslovil děkovnou modlitbu – a najedli se  všichni a ještě zbylo dvanáct plných košů.

     Drazí bratři a sestry, když člověk dává a rozdává s Ježíšem, má dostatek, ano, i nadbytek. On i ti druzí. Takovému jednání nás dnes učí Pán Ježíš. On neposílal lidi pryč, ale sám sebe poslal na kříž. On nechtěl nevidět naši bídu, naše potřeby, naopak, přišel je vyřešit tím, že se nám beze zbytku daroval. Vydal se na kříži     i na večeřadle. Dnešní úryvek je poukazem především na Ježíšovu vydanost eucharistickou. Chléb a ryba jsou symbolem Eucharistie a Božího Slova. To jsou jedny z mnohotvaré přítomnosti Krista v Církvi. A Kristus prostřednictvím Církve neustále zve a volá: Pojďte, já vám dám jíst. Nemusíte odcházet, abyste hledali pokrm jinde, na vlastní pěst. Já vám dám jíst. Pokrm mého Slova a Těla utiší váš hlad po pravdě, po smyslu života, po lásce.      Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, požehnal, lámal chleby a dal učedníkům  a učedníci zástupům. To znamená: Ježíš potřebuje ruce, naše lidské ruce, které by chléb Jeho Těla lámaly a rozdávaly. Potřebuje naše lidská ústa, která by zvěstovala Jeho pravdu a lásku, která by pokračovala v neustálém díkůvzdání Otci. Ať naše dnešní mešní hostina je předobrazem jednou hostiny věčné  s Kristem. Amen.

16. Neděle v mezidobí 19. července 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Jarmilu Konfrštovou k 6. výročí úmrtí a její sestru Alici k 10. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti: 

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 16. neděle v mezidobí.

2. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.

3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

4. Příští neděli mne bude zastupovat P. Václav Černý.

Slovo života „Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu.                                            Budu s radostí přinášet oběti, chválit Tvé jméno, Hospodine, že je dobré“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. července 2020

16. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 21. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 23. července 2020 

Svátek sv. Brigity, řeholnice – patronky Evropy.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 26. července 2020

17. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 28. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 30. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 2. srpna 2020 

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše  v 10.15 hod. ve Velichovkách

15. Neděle v mezidobí. 12. července 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista.

     Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství, a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.

Úmysl Mše svaté: 

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Než se zaposloucháme do hlasu Písma svatého, očistěme svá srdce i mysl pokornou prosbou za odpuštění hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes je 15. neděle v mezidobí.

2. Příští neděli se bude konat sbírka na diecézní charitu.

3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí, ve středu a v sobotu v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                   v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Slovo Boží je semeno. Kristus je rozsévač;                                                         každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. července 2020

15. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. července 2020 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 14. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 15. července 2020

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 16. července 2020 

Památka Panny Marie Karmelské.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. července 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 19. července 2020

16. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy. 5. července 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Bůh posílá národům světce, aby jim svým životem ukazovali cestu ke spáse. Svatý Cyril a Metoděj nám přinesli Boží Slovo, které posiluje srdce a vede k poznání Boha. Náš národ tím nesmírně získal a má toto bohatství uchovávat  a předávat dalším generacím.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 14. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

2. Prožíváme slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy. „Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium“- zní příkaz Spasitelův. Málokterý světec naplnil ve svém životě tak věrně slova Pána Ježíše jako naši apoštolové svatý Cyril a Metoděj. Prosme, abychom uchovali ducha našich slovanských věrozvěstů, abychom dokázali předávat našim dětem svěřený poklad víry v Ježíše Krista, našeho Pána.

3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                  v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. července 2020

Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. července 2020 

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. července 2020

Svátek sv. Benedikta, opata – patrona Evropy.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 12. července 2020 

15. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

  v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

13. Neděle v mezidobí. 28. června 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Sešli jsme se k slavení liturgie, abychom se navzájem povzbudili k účinné víře a získali světlo na životní cestu, abychom nezradili poslání, které nám svěřil Bůh.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé a živé členy rodiny Stolínové a Zawilińskich. Za Boží pomoc a ochranu, za uzdravení rodinných vztahů.

Úkon kajícnosti:

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme  o odpuštění.

Farní oznámení:

1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.

2. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku.

3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– v pondělí – slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů – Mše sv. není.

– v úterý – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – Mše sv. není.

– ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská         a řeholní povolání – v 18.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

– v pátek – svátek sv. Tomáše, apoštola a první pátek v měsíci – Mše sv.   a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Prokopa, opata a první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Slovo života

„Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý; rozhlašujte, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. června 2020

13. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 29. června 2020

Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů.

Mše sv. není.

Úterý – 30. června 2020

V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 1. července 2020

Mše sv. není.

Čtvrtek – 2. července 2020

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 3. července 2020

Svátek sv. Tomáše, apoštola. První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. července 2020

Památka sv. Prokopa, opata. První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 5. července 2020

Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

12. Neděle v mezidobí. 21. června 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Shromáždili jsme se opět v neděli, abychom naslouchali Božímu Slovu a slavili Eucharistii. Neustále potřebujeme posily a upevnění ve víře. Pán Ježíš dnes říká: „Nebojte se! Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi“.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela Miroslava Ličmana  k jeho 5. výročí úmrtí. Za zemřelé rodiče Ličmanovy a Iskérkovy, za zemřelé členy rodiny z obou stran a za duše v očistci. Modleme se též za zdraví a Boží požehnání pro paní Ličmanovou a za celou rodinu.

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 12. neděle v mezidobí.

2. Příští neděli se bude konat sbírka na „Plošné pojištění kostelů a dalších církevních budov.

3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – slavnost Narození sv. Jana Křtitele – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Duch pravdy vydá o mně svědectví, praví Pán;                                                      vy také vydávejte svědectví“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. června 2020

12. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 22. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 23. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 24. června 2020

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. června 2020

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. června 2020

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 28. června 2020

13. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 14. června 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se shromažďujeme jako Boží lid k slavení Kristovy oběti.  Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme Bohu společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme  o odpuštění.

Farní oznámení:

1. Ve farnosti dnes slavíme svátek Těla a Krve Páně. Svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním Eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na mou památku“. Každou společně slavenou Mší svatou, každým gestem lásky se stáváme více Tělem Kristovým, to je Lidem Božím. Eucharistie je dar, který dostáváme od Boha. Musíme ji přijímat důstojným způsobem, důstojným Boha, který    k nám přichází. S Eucharistií je třeba zacházet s vírou, nemůžeme s ní jednat jako s obyčejným předmětem.

2. Na závěr Mše svaté bude průvod s Nejsvětější Svátosti ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii. Radostným zpěvem „Te Deum laudamus“ zakončíme slavnostní obřady.

3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – památka sv. Víta, mučedníka – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost             k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – svátek – Neposkvrněného Srdce Panny Marie – v 8.00 hod.            v kapli na děkanství a v 18.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Zaloňově.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán;                                                   kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. června 2020

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem v 9.00 hodin v kostele                  sv. Jakuba.

Pondělí – 15. června 2020

Památka sv. Víta, mučedníka.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 17. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 18. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 19. června 2020

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. června 2020

Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 21. června 2020

12. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Nejsvětější Trojice 7. června 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.

     Slavnost Nejsvětější Trojice nám připomíná nejen velikost Boží, ale i velikost naši: jsme stvořeni, jsme tu, abychom byli a žili k podobě Boha Trojjediného, k Božímu obrazu. Před tajemstvím Božího bytí se sluší stát v hluboké pokoře.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé: manžela, sestru, švagra, obojí rodiče, prarodiče a za duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes prožíváme největší tajemství naší víry – slavnost Nejsvětější Trojice. Buďme vděčni za tento dar víry. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému. Děkujme, že jsme poznali Otce, Jeho Syna Ježíše Krista, a že zakoušíme neustále lásku Ducha Svatého ve společenství víry, ve vyznání Trojjediného Boha.

2. Dnes je první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství

– ve čtvrtek – památka sv. Barnabáše, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele  sv. Mikuláše

– v sobotu – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve –    Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 18.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Semonicích

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

5. Příští neděli budeme prožívat slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba.

Slovo života „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je,             který byl a který přijde“.    

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. června 2020

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. června 2020

Památka sv. Barnabáše, apoštola.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. června 2020

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. června 2020

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platnosti v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 14. června 2020

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Slavnostní Mše sv. s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele                       sv. Jakuba.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Svátek Navštívení Panny Marie. 31. května 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého.     Toho Ducha, v něhož jsme byli pokřtění, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Stefanię Zyzak v 11. výročí úmrtí, za zemřelého Edwarda Zyzak v 28. výročí úmrtí a za bratra Czesława Zyzak     v 21. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie. Otevřme i my dnes svá srdce vanutí Ducha Svatého, aby zmizela i všechna naše malomyslnost a bázlivost.

Farní oznámení:

1. Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Dnešním dnem končí velikonoční doba. Prosme za obnovení všech darů Ducha Svatého, které jsme obdrželi ve svátosti křtu a biřmování. Dostali jsme je zdarma ne kvůli sobě, ale proto, abychom s jejich pomocí byli užiteční.  

2. Na dnešní den 31. května připadá též svátek Navštívení Panny Marie. Končí měsíc květen, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat poslední májová pobožnost.

3. Dnešní sbírka je určena na potřeby diecéze.

4. Dva měsíce nebyly pravidelné bohoslužby v neděli, tímto také nebyly mešní sbírky. Jak víte, režijní náklady se musí platit i v době nouzového stavu. Na tuto problematiku poklesu sbírek v době, kdy se nemohly konat bohoslužby upozornil také otec biskup Jan, který nás kněze vybídl, abychom tuto skutečnost farníkům připomněli. Chápu, že každého se dotkla karanténní krize. Přesto, se obracím na ty, kdo jste schopní přispět na údržbu kostelů a běžné potřeby farnosti. Děkuji za pochopení. Předem zaplať vám Pán Bůh.

5. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – svátek Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze.                    První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. První pátek                    v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele    sv. Mikuláše.

– v sobotu –  první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.             v kapli na děkanství.

6. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných                                                       a zapal v nich oheň své lásky“.    

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 31. května 2020

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 1. června 2020

Svátek Panny Marie, Matky Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 2. června 2020 

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 3. června 2020

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. června 2020

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. června 2020

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. června 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. června 2020

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Nanebevstoupení Páně 7. Neděle velikonoční 24. května 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní slavnost Nanebevstoupení Páně nám hlásá nejen, že Pán Ježíš vstoupil na nebesa, ale i to, že je stále s námi zde na zemi. Dál káže slovem svého Evangelia, dál učí svým Duchem, dál rozmnožuje chléb svého Těla, dál působí svou láskou skrze nás, křesťany.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého pana Ladislava Frankoviča.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 7. neděle velikonoční. Prožíváme slavnost Nanebevstoupení Páně. Velikonoční doba se chýlí ke konci.

2. Minulou neděli se konala mimořádná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Na tento účel bylo vybráno dohromady v Jaroměři a ve Velichovkách 7.620,- Kč. Pán Bůh vám zaplať.

3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Filipa Neriho, kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Pavla VI., papeže – Mše sv. a májová pobožnost    v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Zdislavy, patronky rodin – Mše sv. v 8.00 hod.     v kapli na děkanství.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Jděte a učte všechny národy, praví Pán;                                                                já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. května 2020

Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 25. května 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 26. května 2020

Památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. května 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. května 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. května 2020

Památka sv. Pavla VI., papeže.

Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 30. května 2020

Památka sv. Zdislavy, patronky rodin.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 31. května 2020

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost –  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou