Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve

Drazí bratři a sestry,
situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.
Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.
Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.
Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

 1. března 2020
  Jménem biskupů Čech a Moravy
  Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Doplněk k instrukci:
Je vhodné, aby si kněz vedl kontakty na lidi, jimž poskytl individuální službu, kvůli případné karanténě.
Doporučení k pohřbům: Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti lidu a po zrušení opatření pak ve společenství farnosti.

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa

V Hradci Králové dne 12. března 2020
Bratři a sestry v Kristu,
z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze,
které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen
rozhodnout následovně:
I. Závazná pravidla

 1. Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen
  nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná
  shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území
  Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní
  společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.
 2. Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly
  slouženy veřejně.
 3. V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu,
  do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno
  i na pohřby.
 4. Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb
  prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo
  alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně
  informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde:
  https://www.mseonline.cz.
 5. Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je
  třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.
 6. Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či
  adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více
  než 10 osob;
 7. Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.
  II. Automatický dispenz
  Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na
  nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku,
  včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za
  mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení,
  za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.
  Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020,
  vztahující se na věřící i na duchovní.

  Bratři a sestry v Kristu,
  všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám
  za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení
  modlitbou.
  V Kristu Váš
   Jan Vokál
  biskup královéhradecký

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků
shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další
církevní akce.
Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou
z tohoto důvodu svými biskupy do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních
bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit
v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které
zůstanou v rámci možností otevřeny.
Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.
Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.
Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení
epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci
rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění
hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život
věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná
modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru
a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme
aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo
Růžencem.
Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

2. Neděle postní. 8. března 2020 a bohoslužby.

Uvedení do bohoslužby:

Tato druhá postní neděle nás vede se třemi učedníky na horu Proměnění, abychom se i my naučili chápat tajemství zmrtvýchvstání a příštího života. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, aby jim znovu připomněl, že bude trpět, že umře, ale také že vstane z mrtvých. Od nás Ježíš očekává, že budeme také stále naslouchat a držet se Jeho slova i uprostřed všech zkoušek. Pak můžeme pocítit, že v těchto zkouškách nebudeme nikdy sami.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za živé a zemřelé členy rodiny: Svobodové, Dorňákové, Martinkové a Matochové.

Úkon kajícnosti:

Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme Milosrdného Boha Otce o odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

 • Dnes je 2. neděle postní.
 • Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života„V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. března 2020

2. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

ve 14.00 hod. – Velká Jesenice

Pondělí – 9. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 10. března 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 11. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. března 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. března 2020

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 14. března 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 15. března 2020

3. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátostí smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

1. Neděle postní. 1. března 2020 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:

Středou minulého týdne jsme začali prožívat postní dobu. Byli jsme poznamenáni popelem. To nám připomnělo, že jsme skutečně prach a naše smrtelné tělo se jím zase stane. Pouze milostí Boží má naše existence smysl.

Touto liturgickou dobou nás Církev vede k obnově života. Jsme vedeni také k tomu, abychom více rozjímali o utrpení Pána Ježíše, abychom více rozjímali o vykoupení člověka.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Ludmilu a Tomáše Žilkovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:

Učme se dnes od Ježíše, jak se zachovat v pokušení, a jestli jsme podlehli a zhřešili, prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 • Dnes je první neděle postní a zároveň první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 • „Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili proti Tobě“ – těmito slovy žalmu nás liturgie uvedla do duchovního ovzduší postní doby. Prožijme letošní dobu postní opravdově, v modlitbě a s ochotou z lásky ke Kristu Pánu se v sebezáporu přidružit k Jeho kříži. Budeme se snažit pracovat na sobě a změnit aspoň něco k lepšímu ve svém životě.
 • Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. března 2020

1. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 3. března 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 4. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 5. března 2020

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. března 2020

První pátek v měsíci.

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. března 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. března 2020

2. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

7. Neděle v mezidobí. 23. února 2020, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“.

Dnes nás chce Slovo Boží upevnit v křesťanské zásadě, že nenávist k člověku se nesnáší s láskou k Bohu. Pán Ježíš nám dal přikázání, abychom se milovali jako Otec nebeský miluje nás. Tato láska, to nemá být nějaký pocit, teorie, ale má ovlivňovat naše chování od rána do večera, naše jednání s přáteli i nepřáteli.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:

Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 • Dnes je 7. neděle v mezidobí.
 • Dnešní sbírka „Svatopetrský haléř“ je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.
 • V tomto týdnu – ve středu – začíná postní doba.
 • Pořad bohoslužeb je následující:- v pondělí – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – Popeleční středa – začíná postní doba. Je to den přísného postu. Mše svatá bude sloužená v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- ve čtvrtek – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. února 2020

7. Neděle v mezidobí.Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 24. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 25. února 2020

V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 26. února 2020

POPELEČNÍ STŘEDA – začíná postní doba.Den přísného postu.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 27. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 28. února 2020

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. února 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 1. března 2020

1. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie na 7. neděli v mezidobí (A) – 23.2.2020

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“.

Drazí bratři a sestry, slyšeli jsme dnes o zvláštním příkazu Boha nám lidem. Zazněl dvakrát. Poprvé ve starozákonním čtení z knihy Mojžíšovy a podruhé v Evangeliu: „Buďte svatí a dokonalí, jako je váš nebeský Otec“.

Příkaz, abychom byli svatí a dokonalí jako Bůh, je na první pohled nedostižitelným ideálem. První lidé zatoužili po bohorovnosti, podlehli svodu zla a důsledek byl katastrofální. Lidská pýcha, neúplné poznání, přílišná sebejistota, že lze dosáhnout onoho „budeme jako bohové“, to vše způsobilo veliké neštěstí.

Jak tedy máme chápat tento Boží příkaz: „Buďte svatí, buďte dokonalí“?

V první řadě si musíme uvědomit, co má Bůh svým slovem na mysli. Jistě, že se člověk nemůže stát podstatou své bytosti jako Bůh, dokonalým a svatým. Jen jedno je absolutno, absolutní, a to je Bůh. Tvor nemůže této bytostné dokonalosti dosáhnout. Tak o jakou dokonalost a svatost se tedy jedná? Je to dokonalost a svatost jen na určitém stupni bytí, jen určitý stupeň, kterého může stvořená bytost – člověk – dosáhnout. Nelze ji však dosáhnout vlastní silou. Dokonalost a svatost, kterou má na mysli slovo Boží, má jiný základ. Svatý je ten, kdo je milostí Boží vyňatý ze světa, je posvěcený Bohem a zasvěcený Bohu. Tedy první slovo, které je základní, je vyvolení, vynětí člověka. Člověk je milostí Boží, silou Ducha Svatého přijat do stavu svatosti. A to se stává na křtu svatém. Ne nadarmo apoštol Pavel oslovuje první křesťany titulem „svatí“: „Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!“

Drazí bratři a sestry, když jsme byli povolání do stavu svatých, jak se máme projevovat? Máme jednat, jako jedná Bůh, máme milovat, jako miluje Bůh. Máme žít podle dokonalého vzoru Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš nám v různých výrocích ukazuje, jak se máme projevovat, abychom byli dokonalí a svatí, jako je náš nebeský Otec.

Dokonalost Boží je v absolutní lásce ke všem lidem. Starozákonní právo: „Oko za oko a zub za zub“ už neplatí. Máme milovat dokonce i své nepřátele, tak jako Bůh miluje všechny spravedlivé i nespravedlivé. Pán Ježíš řekl: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce“. Zde se ukazuje, zda dokážeme své povolání ke svatosti a dokonalosti opravdu osvědčit.

Dobře víme, že to všechno není tak snadné a jednoduché. V praxi to někdy vypadá úplně jinak. K opravdové lásce i té obyčejné blíženské, je třeba veliké duchovní síly. Tu lze čerpat jen ve víře a v modlitbě.

Drazí bratři a sestry, posledním motivem je vždy Boží láska, která zahrnuje celý svět, dobré i zlé. Je-li Bůh tak velkomyslný, mají Ho napodobit Jeho synové- křesťané, jejichž cílem je se co nejvíc přiblížit svému nebeskému Otci. Splácet zlé zlým, oko za oko, zub za zub, zdá se, že je spravedlivé. A přece tato všeobecná praxe uvedla svět na pokraj katastrofy: války, hrozba ničivých zbraní, terorismus jsou neblahými důsledky nedbání Kristovy výzvy k odpuštění, k podání si bratrské ruky, k přerušení zlověstného řetězu odplat láskou. Jistě není lehké mít rád toho, který nám ublížil, zapomenout urážky, přehlédnout vyzývavý čin. Právě my, křesťané, bychom v denním životě měli velkomyslnou odpouštějící láskou přispět k tomu, aby se svět stal lidštějším, pokojnějším. Když miluji nepřítele, když mu dokážu odpustit, je to pro mne bolest a utrpení, ale tím smiřuji vinu. Tím doslova a do písmene následuji Krista. A tím se doslova a do písmene stávám dokonalým, jako náš nebeský Otec.

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“. Amen.

6. Neděle v mezidobí. 16. února 2020, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:

Shromáždili jsme se v tomto společenství a Kristus je mezi námi. Ano, Kristus k nám přichází jako náš Spasitel a chce nás především uzdravit svými dary a svou milostí. Při každé Mši svaté nám předává Církev Slovo Boží. Prosme, abychom si vždy odnášeli domů poučení a povzbuzení a zařadili se tak do veliké Boží rodiny.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

Pane, s bázní před Tebou stojíme, neboť víme, že čím více jsme od Tebe obdrželi, tím více od nás budeš požadovat. Proto Tě s lítostí a pokorou prosíme o prominutí všech nevěrností a o sílu k další obětavé službě.

Farní oznámení:

 • Dnes je 6. neděle v mezidobí.
 • Kvůli špatnému a nepříznivému počasí jsem minulý týden nikam neodjel, jak jsem měl v plánu. Bohoslužby se konaly jako obvykle. Zároveň vás chci informovat, že v pondělí v důsledku silné vichřice byla značně poškozena věž na kostele v Heřmanicích.
 • Příští neděli se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“. Tato sbírka je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – svátek Stolce svatého apoštola Petra. Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. února 2020

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 17. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 18. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 19. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 20. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 21. února 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 22. února 2020

Svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 23. února 2020

7. Neděle v mezidobí.Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie na VI. Neděli v mezidobí (A) – 16. února 2020

„Převeliká je moudrost Páně, je všemohoucí a všechno vidí“ (Sir 15, 16-21).

Drazí bratři a sestry, Kniha Sirachovcova patří k literatuře mudroslovné, jejíž jádro tvoří řada přísloví, rad, výstrah a zaslíbení. Vedle básní opěvujících Moudrost jako poslušnost Zákona jsou v knize obsaženy i hymny slavící Boží velebnost a krásu Jeho díla. Spis uzavírá děkovná modlitba za Boží vedení a za dar moudrosti a pokoje.

Moudrý Sirachovec nás dnes poučuje: „Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh před tebe položil oheň a vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude chtít“.

Zkušenost nás učí, že nemohu zůstat čistým (nikdo není bez hříchu), ale mohu zůstat věrným Bohu, který hřích odpouští. Křesťan klesá jako všichni ostatní, ale před hříchem nekapituluje. Podívejme se na Petra a Jidáše. Oba zklamali, zhřešili, padli. Zatímco Jidáš to vzdal, Petr se vzpamatoval a hořce zaplakal. Petr se při Poslední Večeři vytahoval: „I kdyby všichni, já nikdy …“.

Jidáš zase kalkuloval: „Kolik dostanu, co mi dáte?“ Oba dva padli pod palbou pokušení, jen jeden přežil, protože věřil, že Ježíš pomůže, když člověk nemůže. „Kdo stojíš, hleď, abys nepadl“ – připomíná Písmo svaté.

„Nikomu Bůh neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení, aby hřešil“. Člověk, který odmítá spolupracovat s Bohem v nebi, nebývá ani užitečným na zemi. Nemůžeme žít v tomto světě bez pokušení a porušení. Kdo však podřídí svého ducha našemu Pánu, ten zvolil to nejlepší. I v tom spočívá opravdová moudrost člověka: nechat se vést Bohem. „Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově“.

Svatý Pavel dnes v listě Korinťanům píše: „Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá“.

Ano, drazí bratři a sestry, Boží Slovo dává světlo. Kdo přijímá Boží Slovo, stává se moudrým. Moudrost se liší od chytráctví a počtářství. Ryzí moudrost myslí na přítomnost a nezapomíná na věčnost. Je to moudré jen počítat, co mi to vynese? A vůbec nepřemýšlet, co bude potom? Antický filozof Seneca je známý výrokem: „Cokoli děláš, dělej dobře a mysli na konec“. Moudrý člověk rozlišuje a rozvažuje. Rozlišuje mezi podstatným a vedlejším, dobrým a zlým, přikázaným a doporučeným, potřebným a zbytečným. Rozvažuje o sobě, o světě, o Bohu, o minulosti i o budoucnosti. Rozvažuje a rozlišuje, aby získal nezaujatý pohled na věci a události. Bez moudrosti je člověk v nebezpečí, že to či ono přežene nebo nedotáhne.

„Bože našich otců, milosrdný Hospodine, Ty jsi učinil všechno svým slovem a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout. Daruj mi moudrost, která sídlí u Tvého trůnu. Sešli ji ze svatých nebes, od trůnu své slávy ji pošli, abych poznal, v čem máš zalíbení“. Amen.

5. neděle v mezidobí 9.února 2020, bohoslužby a homilie.

5. Neděle v mezidobí.

9. února 2020

Uvedení do bohoslužby:

Sešli jsme se, jako Církev, u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Matyáše Jiřího, prarodiče, rodiče z obojí strany a za doktora Kunu.

Úkon kajícnosti:

Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme Milosrdného Boha Otce o odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

 • Dnes je 5. neděle v mezidobí.
 • Srdečně děkuji za úklid Betléma a odstranění vánočních stromečků.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Scholastiky, panny – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – památka Panny Marie Lurdské – světový den nemocných – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. února 2020

5. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 10. února 2020

Památka sv. Scholastiky, panny.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 11. února 2020

Památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 12. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 14. února 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. února 2020

Sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 16. února 2020

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10. 15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Homilie na V. Neděli v mezidobí (A) – 09. února 2020

„Vy jste sůl země a světlo světa“ (Mt 5,13-16)

Drazí bratři a sestry, dnes nás Pán Ježíš vyznamenává a jako své učedníky posílá do světa. Říká nám: „Jste solí země a světlem světa“. My, kteří jsme při křtu obdrželi znamení soli (jak tomu bylo ve starém křestním obřadu) a světla, my jsme solí země a světlem světa. Sůl uchovává. A tak podobně svědek uchovává to, co viděl a slyšel, aby to odhaloval. To je posláním učedníků; a také naše.

Mimo to sůl také dává jídlu chuť. Zdánlivě mizí v potravinách, ale je tam. A když tam není, okamžitě je její nepřítomnost prozrazena. Křesťan svým životem podle Evangelia přidává sůl do svého života. Odhaluje chuť věci, chuť jiným, chuť života, chuť Boha. Sůl, to je Duch.

Duch nejedná sám. Jedná v nás, s námi, díky nám. Jsme skrze Ducha solí života. Ježíš nás vybízí, abychom byli takovou solí, která ve světě neztratí chuť, pak by už mohla být jen vyhozena, protože neplní účel, jaký má mít. Ne, že bychom my se měli světu přizpůsobit a zaniknout v něm splynutím se vším, co člověka znesvěcuje.

A druhým vyznamenáním je: „Vy jste světlo světa“. Ježíš nám dává své světlo, abychom ho roznesli po světě. Aby posvítilo do všech koutů lidské bídy, utrpení, bolesti, ale i domýšlivosti, smilstva, násilí a pýchy. Být Božím dítětem a nést Kristovo světlo svým příkladem, to znamená: „lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícímu ubožáku, když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora“ – říká prorok Izaiáš v dnešním prvním čtení.

Drazí bratři a sestry, Pán Ježíš neříká buďte solí, buďte světlem. Neříká snažte se být jedním i druhým. Říká: „Protože jste mými učedníky, jste solí země a světlem“. Ano, je krásné zajásat a říci si: „Já jsem sůl země a světlo světa“.

Ale je také potřeba uvědomit si, jakou odpovědnost zároveň mám. Tato výsada zavazuje, jako vždy, k určité povinnosti. Povinností soli je neoddávat se snění na dně nádoby, kde hrozí její zplanění. Povinností soli je sloužit. Tak jako povinností světla je osvěcovat a upozorňovat, nezůstat ve skrytu. Jaký tedy svícen má mé světlo? Není postaven na domýšlivosti a přílišném zaobírání se lítostivými a vyčítavými myšlenkami? Nestavím své světlo pod poklop ve strachu, že mě stejně nikdo nechápe? Pán Ježíš si přeje, aby mé světlo, které mi zapálil On, Bůh, svítilo všem lidem, aby viděli mé dobré skutky a velebili našeho Otce v nebesích.

Drazí bratři a sestry, přeji vám, aby to světlo Kristovo, které nesete, nikdy nezhasínalo. Aby vaše světlo nebylo obyčejné, mrkající nebo skomírající. Ale znovu – jak říká dnes prorok Izaiáš – „Tvé světlo má vyrazit jak jitřenka. Před tebou musí jít tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva“. Amen.

Svátek Uvedení Páně do chrámu. 4. neděle v mezidobí. 2. února 2020 bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:

Aby se splnil předpis Mojžíšského zákona, byl Ježíš čtyřicet dní po narození uveden do chrámu, aby byl jako každý prvorozený syn představen a odevzdán svému Otci. Není vítán nepřehlednými zástupy, ale je poznán starcem Simeonem. Ten Ho smí pochovat, aby přitom obdivně vyznal svoji vděčnost za to, že je mu dopřáno splnění tužby uvidět Spasitele, aby se vyjádřil o Něm prorocky jako o světle a spáse, a znamení, kterému budou odporovat, a Matce aby vyjevil bolest, se kterou se Ona účastní díla vykoupení. Přítomna je rovněž letitá prorokyně Anna – ta se přičiní, aby se tato dějinná událost neomezila jen na úzký okruh spravedlivých.

Úmysl mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Nyní prosím, abyste se shromáždili u vchodu do kostela. Tam se bude konat posvěcení hromnic a slavnostní průvod světla.

Před čtyřiceti dny jsme slavili slavnost Narození Páně. Dnes si připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli Dítě do chrámu, aby Ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v Něm poznali Mesiáše. Vedení Duchem Svatým Simeon i Anna s radostí vítají v Dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha Svatého vyjděme i my vstříc Pánu.

Modleme se:

Bože, zdroji a původce světla, Tys dopřál spravedlivému Simeonovi dočkat se Spasitele všech lidí, spatřit světlo, které osvěcuje všechny národy. Prosíme Tě, shlédni na svůj lid shromážděný k Tvé oslavě, požehnej + tyto svíce a dej, ať chodíme ve světle Tvých přikázání, abychom došli do světla nehasnoucího. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vyjděme v pokoji. (následuje průvod)

Farní oznámení:

 • Dnes je 4. neděle v mezidobí. Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Je to zároveň první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat krátká pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 • V tomto týdnu je potřeba uklidit Betlém a stromečky. Proto prosím, aby se ochotní muži domluvili s panem Wenclem na termínu úklidu a pak ochotné ženy na smetení a vyluxování napadaného jehličí od stromečků. Předem vám všem děkuji.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené: – v pondělí – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – ve středu – památka sv. Agáty, panny a mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za Ním půjdou“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 2. února 2020

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. 4. Neděle v mezidobí.

Koná se žehnání svíček a průvod.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. února 2020

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 4. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 5. února 2020

Památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 6. února 2020

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 7. února 2020

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. února 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 9. února 2020

5. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na svátek Uvedení Páně do chrámu – 2. února 2020

Dnešní svátek Uvedení Páně do chrámu nebo Hromnice, jak jsme si zvykli říkat, má v sobě tolik krásné symboliky a tolik povzbuzení, že to ani nedovedeme všechno domyslet. Když se řekne Hromnice, nejspíše se nám vybaví obřad svěcení svící. S posvěcenými svícemi jdeme průvodem a zpíváme slova, která pronesl stařec Simeon ve chrámě. Svíci si pak odnášíme domů na ochranu před nebezpečím, rozsvítíme-li svíčku, když se budeme něčeho bát, prý se nám nemůže nic stát. V tomto přesvědčení jako by se setkávaly dvě protichůdné věci: důvěra s pověrou. Důvěra, když si myslíme, že se nám nemůže nic zlého stát a pověra, že od toho zla nás uchrání svíčka. Ona sama to nemůže dokázat, ale může to udělat Ten, jehož svíce představuje: náš Spasitel a Zachránce Ježíš Kristus.

Když přinesli Josef a Maria malého Ježíše do chrámu, aby Ho obětovali, jak zákon Mojžíšův předpisoval, prohlásil o Něm prorok Simeon, že je „světlem k osvícení národů“. Proto je symbolem Krista svíce, jako zdroj světla. Průvod s rozsvícenými svícemi nám připomíná jednu velmi důležitou pravdu: přijali jsme světlo Kristovo a nyní Ho musíme nést všude, kam jdeme. Přijali jsme Ho ve křtu svatém, možná z vůle rodičů, ale od chvíle, kdy jsme se sami vědomě a dobrovolně přihlásili ke Kristu, stali jsme se nositeli Jeho světla. Cítím-li tuto povinnost jako břemeno, které nesu jen proto, že musím, bez radosti, jsem snad křesťan, ale nevalný, svým postojem jistě nikoho nepovzbudím. Tedy to světlo, které nesu, vydává slabé světlo, mnoho lidí neosvítí. Chápu-li však svou povinnost jako rytířskou, čestnou, jako vyznamenání, je toto světlo jasné a může posloužit mnohým, kteří hledají.

„Kdysi jste byli tmou, nyní však jste světlem v Pánu. Proto žijte jako synové světla“. „Proto rozlišujte dobře, co se líbí Pánu a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy“(Ef 5,8-11). Neplodné skutky tmy – jak výstižně to sv. Pavel vyjádřil. Kolik skutků v našem životě je neplodných, zbytečných, marných. Když tedy dnes držíme v ruce posvěcenou svíci, mysleme na Krista, jehož je symbolem, a uvědomme si, že Jeho reprezentanty jsme nyní v tomto světě my. Skrze nás má nyní zářit světlo k osvícení pohanů a všech národů. Když budeme žít pro Krista a v Kristu, nebudeme se bát nikdy ani při rachotu hromů a blesků, ani ve smutku a bolesti, ani při neštěstí. Nebudeme se bát ani v okamžiku umírání. Bude-li Kristus při nás a Jeho světlo v nás, žádné zlo nás nepřemůže. Tedy ne jen starý krásný obřad, stará tradice, ale nová připomínka a nový začátek, nové povzbuzení ke splnění svého poslání. Amen.