6. Neděle v mezidobí 17. února 2019, homilie, bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Shromáždili jsme se opět v neděli, abychom zde prožili Boží blízkost, abychom naslouchali Božímu Slovu a slavili Eucharistii. Neustále potřebujeme posily a upevnění ve víře. Tak jako magnetická střelka se uklidní, když najde sever, lidské srdce se utiší, když nalezne Boha.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za Ludmilu a Tomáše Žilkovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 6. neděle v mezidobí.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“. Tato sbírka je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek Stolce svatého apoštola Petra – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Radujte se a jásejte, praví Pán; máte totiž v nebi velkou odměnu“.

Homilie na 6. neděli v mezidobí ( C ) – 17. února 2019

„Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli“ (1Kor 15,20).

Drazí bratři a sestry, když apoštolové nesli Evangelium do světa, začali vyprávět o tom, čeho byli svědky: že Boží Syn Ježíš Kristus byl ukřižován, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých. To je základní křesťanská pravda. A Kristovo zmrtvýchvstání je zárukou i našeho vzkříšení. Svatý Pavel píše, že kdybychom nevěřili ve vlastní vzkříšení, byli bychom nejubožejší z lidí, kteří zasluhují politování. Jaký by mělo smysl přijímat Krista, ale nevěřit ve svůj vlastní život věčný? K čemu by byla Kristova smrt na kříži, kdyby zde nebylo vykoupení? A proč by apoštolové a další mučedníci podstupovali smrt pro Krista, kdyby nenásledoval život věčný? Ateisté říkali, že náboženství je opium lidstva a že je to výmysl zklamaných, slabých, těch, kdo si své štěstí nedovedli nebo nechtěli vybojovat a vytvořit.Ale Pán Ježíš neřekl, že musíme být zde na zemi nešťastní, abychom mohli být šťastní na věčnosti. Bůh přece nechce někoho trápit. Bůh je Láska, říká sv. Jan. A sv. Augustin ve svém „Vyznání“ píše: „Pro sebe jsi nás stvořil, Pane, a nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě“. A tuto větu napsal ze své vlastní zkušenosti. On hledal dříve štěstí jinde: ve věcech, v lidech, v požitcích, ve filosofii, v kariéře a pak teprve přišel na to, co napsal. Prorok Jeremiáš mluví stejně jako později sv. Augustin. Tvrdí, že člověk nenajde štěstí v lidech, věcech, v sobě, ale jedině v Bohu: „Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin“. Jeho národ a králové byli jako lidé dnes. Chtěli zajistit sebe, svůj blahobyt a svou říši smlouvami a spolky s lidmi a říšemi – a na konec stál prorok nad zříceninami Jeruzaléma, neboť tak dopadlo spoléhání na lidi bez Boha: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina“. Evangelium nám připomíná blahoslavenství. Slova: „blahoslavení jste“ jsou doplněna opačnými: „běda vám“ – k zesílení účinku. Pán Ježíš přislibuje spásu chudým, těm, kdo hladovějí, pláčou a jsou pro víru pronásledováni, lidem, kteří jsou si vědomi, že nic nemají, nedělají si žádné nároky, těm, kteří jsou schopni se odevzdat, vydat Bohu a nechat se Jím obdarovat. Výzvy „běda“ patří boháčům, nasyceným, kteří se cizí bídě jen vysmívají. Blahoslavení, to znamená blažení, šťastní. Štěstí přece každý hledá. Ale záleží na tom, jakou normu si pro štěstí stanovíme.

„Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina“. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. února 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 18. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 19. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 20. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 21. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. února 2019
Svátek Stolce svatého apoštola Petra.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 23. února 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 24. února 2019

 1. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

5. Neděle v mezidobí 10. února 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.
„Když Ježíš stál u jezera, lidé se na Něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo“.
My všichni tvoříme Boží lid. Také my tlačíme se okolo Ježíše, abychom slyšeli Jeho slovo, abychom slyšeli slovo života, přijímali v Něm Boží lásku. Tlačíme se, protože jen v Něm je náš život.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé: Matyáše Jiřího a členy rodiny Kočovy, Kopeckých, Matyášovy a doktora Kunu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle během roku.
 2. Srdečně děkuji za úklid vánoční výzdoby kostela.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

zítra, v pondělí je památka Panny Marie Lurdské. Je to Světový den nemocných. Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

ve středu – v v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť On je náš Bůh“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. února 2019

5. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. února 2019
Památka Panny Marie Lurdské.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 13. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. února 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 16. února 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 17. února 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 3. února 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Aby se splnil předpis Mojžíšského zákona, byl Ježíš čtyřicet dní po narození uveden do chrámu, aby byl jako každý prvorozený syn představen a odevzdán svému Otci. Není vítán nepřehlednými zástupy, ale je poznán starcem Simeonem. Ten Ho smí pochovat, aby přitom obdivně vyznal svoji vděčnost za to, že je mu dopřáno splnění tužby uvidět Spasitele, aby se vyjádřil o Něm prorocký jako o světle a spáse, a znamení, kterému budou odporovat, a Matce aby vyjevil bolest, se kterou se Ona účastní díla vykoupení. Přítomna je rovněž letitá prorokyně Anna – ta se přičiní, aby se tato dějinná událost neomezila jen na úzký okruh spravedlivých.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Nyní prosím, abyste se shromáždili u vchodu do kostela. Tam se bude konat posvěcení hromnic a slavnostní průvod světla. Před čtyřiceti dny jsme slavili slavnost Narození Páně. Dnes si připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli Dítě do chrámu, aby Ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v Něm poznali Mesiáše. Vedení Duchem Svatým Simeon i Anna s radostí vítají v Dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha Svatého vyjděme i my vstříc Pánu.

Modleme se:
Bože, zdroji a původce světla. Tys dopřál spravedlivému Simeonovi dočkat se Spasitele všech lidí, spatřit světlo, které osvěcuje všechny národy. Prosíme Tě, shlédni na svůj lid shromážděný k Tvé oslavě, požehnej + tyto svíce a dej, ať chodíme ve světle Tvých přikázání, abychom došli do světla nehasnoucího. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Vyjděme v pokoji. Následuje průvod světla.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 4. neděle v mezidobí. Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice.
 2. V tomto týdnu je potřeba uklidit Betlém a stromečky. Proto prosím, aby se ochotní muži domluvili s panem Wenclem na termínu úklidu a pak ochotné ženy s paní Kletečkovou na smetení a vyluxování napadaného jehličí od stromečků. Předem vám všem děkuji.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Slovo na závěr
„Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za Ním půjdou“.

Homilie na svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 02.února. 2019

„Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou!“.

Dnešní svátek, který jsme liturgicky zahájili světelným průvodem do chrámu, nám připomíná Krista – Světlo národů. Už Simeon o Něm říká: „… světlo k osvícení pohanům“. Tedy Ježíš, Světlo světel, se zcela podrobuje nařízení Zákona, které předepisovalo zasvětit prvorozeného mužského potomka Hospodinu v jeruzalémském chrámu. A tak i Josef s Marií přicházejí v určený čas, aby splnili tuto povinnost. O vánočních svátcích jsme byli svědky události, kdy Bůh se ve své lásce natolik ponížil, že to vůbec nejsme schopni plně pochopit. Tomu je možné pouze uvěřit. Tím, že Boží Syn na sebe vzal lidskou přirozenost se všemi jejími omezeními, snížil se z úrovně Tvůrce na úroveň tvora. Tento Boží paradox se projevuje i v okamžiku uvedení Páně do chrámu. Můžeme říci, že Ježíš jako Syn Boží se dnes poprvé ocitá skutečně doma. Paradox je v tom, že je to dům zbudovaný lidskýma rukama. Přesto Pán respektuje lidskou touhu vystavět Bohu na zemi příbytek a nejenže se nechává jako dítě přinést a zasvětit, ale dokonce později, ve dvanácti letech, sám potvrzuje, že chrám je domem Jeho nebeského Otce. Svou přítomností tak jeruzalémský chrám skutečně konsekruje – posvětí. Vyvolený izraelský národ očekával Vykupitele více než tisíc let. Stařec Simeon čekal celý život, aby se jen jedenkrát setkal tváří v tvář se zaslíbeným Mesiášem.

A my máme tu nezaslouženou milost, že živý vtělený Boží Syn je reálně přítomen pod svátostnými způsobami v mnoha našich kostelích trvale. Jako by se Všemohoucí Bůh nechal od lidí zavřít a schovat mezi stěny svatostánku. Nechává sebou manipulovat podobně, jako když byl dítětem, a denně tak dává nám, lidem, příklad nezměrné pokory. Ale On v těch chrámech není proto, aby se nám skryl, ale aby se mohl v lásce rozdávat, aby nám byl co nejvíce k dispozici. Neustále k sobě zve: „Pojďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím“. Jsme si toho dostatečně vědomí, když kolem takových kostelů třeba jen mimoděk procházíme? I my můžeme v každém pozemském chrámu, oživeném Boží přítomnosti, zažívat předchuť nebeského domova, do kterého všichni směřujeme.

A jak vypadá odpověď na toto Boží pozvání? Je smutné, že velká část našich kostelů, zvláště na venkově, zůstává i během bohoslužeb skutečně poloprázdná, a to v tom lepším případě. Většina lidí dnes nepotřebuje chrám, nepotřebuje Krista ani Jeho světlo. Nedivme se pak, že tápou, že nenacházejí cestu z temných okamžiků svého bytí.

Dnešní den Církev žehná svíce, které jsou pak hořící vnášeny do chrámu, aby tak symbolizovaly Kristův příchod. A my si ty svíce odneseme domů, abychom si pak jejich zapalováním připomínali přítomnost Boha, který s námi chce být ve všech našich radostech, ale i potřebách a trápeních. On neustále trpělivě a v pokoře čeká před domovem každého z nás, před domovem fyzickým i domovem našeho nitra. Bude-li vpuštěn, prozáří celý náš příbytek jasem svého světla.

Zamysleme se a odpovězme si každý na otázku: „Je také pro mě Kristus skutečným světlem?“ Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. února 2019
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice (přenesený z 2. února).
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 5. února 2019
Památka sv. Agáty, panny a mučednice.
V17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 7. února 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Sobota – 9. února 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 10. února 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)


3. Neděle v mezidobí 27. ledna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.
Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru a lásku k Bohu a k bližnímu.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Vyznejme nyní před Bohem, že jsme zhřešili, a prosme Ho o odpuštění, aby Mu naše bohoslužba byla příjemná.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka sv. Jana Boska, kněze – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příští neděli budeme slavit přenesený z 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mši svatou začneme žehnáním svící a průvodem světla. Prosím, abyste s sebou přinesli svíčky – hromničky.
 2. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždí svůj lid, abychom chválili Tvé svaté jméno“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. ledna 2019
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. ledna 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 31. ledna 2019
Památka sv. Jana Boska, kněze.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. února 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. února 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 3. února 2019
Svátek Uvedení Páně do chrámu. (přenesený z 2. února)
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

2. Neděle v mezidobí 20. ledna 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Zelená barva mešního roucha nám připomíná, že začal zase „všední čas“, neděle v mezidobí. Ale každá neděle nám hlásá, že jsme vykoupení Ježíšovou smrti, že i všední čas je časem naděje ve společenství s Pánem.
„Udělejte všechno, co vám řekne Ježíš“ – radí dnes nám Panna Maria. Boží milost a lásku najdeme jen tehdy, když se naučíme, jako Panna Maria, zapomínat na sebe a obracet se v nezjištné lásce k druhým.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky.

Úkon kajícnosti:
Než začneme slavit tuto Oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola (končí „Týden modliteb za jednotu křesťanů) – Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 2. Ve středu – 23. ledna 2019 se v rámci „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“, v 18.00 hodin v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově uskuteční ekumenická bohoslužba.

Slovo života
„My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni“.

Homilie na 2. neděli v mezidobí ( C ) – 20. ledna 2019

„Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 21.5).

Drazí bratři a sestry, skončila posvátná doba vánoční. Opět začínáme v liturgii, takzvané mezidobí. Dnes na úvod tohoto období slyšíme nám dobře známý úryvek z Evangelia svatého Jana o svatbě v Káně Galilejské se zázrakem proměnění vody ve víno.
Zázrak v Káně Galilejské byl znamením, pro učedníky a později pak pro celou Církev. Znamení, to je určitý signál, předzvěst něčeho, co má nějaký význam a o něčem nás poučuje. Ježíš diskrétním způsobem, který však eliminoval veškerou pochybnost, ukázal svým učedníkům, že má nadpozemskou moc a vládu nad přírodními silami. Dosud znali Ježíše jako učitele s fascinujícím způsobem vyjadřování, jako zbožného a citlivě reagujícího na potřeby druhých a nyní zjišťují, že On může udělat mnohem víc.
Toto zjištění bylo zároveň i zrozením jejich víry. Od této chvíle věří, že Ježíš je Mesiáš, že je to On, kdo je Bohem pověřený úlohou spásy, přesně ten, na kterého celé věky čekal izraelský lid. S nimi je tady ten Mesiáš zde, na dosah ruky, u stejného stolu, pije stejné víno, které osobně svým všemocným slovem proměnil z vody. Ale neudělal to, aby se předvedl a udělal senzaci pro hosty, nebo dokonce jen pro to, aby pomohl člověku v nouzi a zachránil novomanžele od ostudy. Udělal to, aby probudil ve svých učednících víru.
A se stejným úmyslem nás doprovází Ježíš dodnes. Na prvním místě je víra, a potom teprve lidské potřeby a starosti. Je důležité, aby na to pamatoval každý z nás ve svých modlitbách. Ve skutečnosti často, s odkazem na zázrak v Káně, můžeme požádat Boha o pomoc v různorodých věcech. Jistě máme právo tak činit, ale pořád si musíme uvědomovat, že nejdůležitější musí být naše víra, naše bezpodmínečná důvěra v Ježíše. Nelze podmínit naši víru tím, jestli Bůh splní naše přání, nebo ne.
Neustále se však, samozřejmě, potýkáme i s otázkou, proč se některé naše modlitby, naléhavé a přednesené s vírou, jeví jako nevyslyšeny. V takové situaci se ocitáme tváří v tvář tajemství Boží vůle a Jeho moudrosti. Bůh ví, co je pro nás nejlepší a v takových chvílích Mu prostě musíme důvěřovat, jako dítě svému otci. Právě v tom je Mariina reakce z dnešního Evangelia pro nás tak důležitá: „Udělejte všechno, co vám řekne“. Když se snažíš, jak nejlíp umíš, žít čestně podle Boha, a když se vytrvale za něco modlíš, Bůh tě vyslyší. Udělá to, co je pro tebe nejlepší. Ty uděláš, co můžeš, a ostatní necháš v Božích rukou s odevzdaností, jako to udělala Maria, a podle Její rady: „Udělej všechno, co ti řekne“.
Důvěra se musí projevit poslušností a spoluprací s Bohem. Je třeba vědět, že služebníci splnili „naslepo“, bez jakýchkoliv záruk, velmi těžkou práci. Během obřadu, kdy se mohli bavit, na požádání jednoho z hostů přinesli z daleké studny desítky věder vody. Mohlo se zdát absurdní, a přesto se rozhodli toto úsilí zvládnout. Díky jejich důvěře a poslušnosti, Kristus mohl projevit svou moc. Pokud by nebyla voda, nebylo by ani vína.
Takže s námi by mělo být stejné. Musíme být ochotni trochu riskovat a důvěřovat Bohu i v nejistotě, bez záruky okamžitého úspěchu. Někdy nás to může stát mnoho úsilí a práce, možná budeme muset nanosit hodně vody, ale to je nezbytné, aby Ježíš měl co proměnit, aby nám mohl požehnat. Pokusme se Mu důvěřovat a příkladem té důvěry ať nám je Maria, Ježíšova Matka i ti bezejmenní služebníci. Věřte, že nebudete zklamáni! Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. ledna 2019
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 23. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 24. ledna 2019
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 25. ledna 2019
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. Končí „Týden modliteb za jednotu křesťanů“.
Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. ledna 2019
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 27. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 13. ledna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnešní svátek Kristova křtu nás vede k zamyšlení nad událostí u Jordánu a zároveň k zamyšlení nad tajemstvím křtu, jímž jsme byli tajemně spojení s Kristem. Nejen Pán Ježíš, i my jsme byli na křtu prohlášeni za Boží syny, za křesťany, za chrámy Ducha Svatého.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Jako hříšníci se nyní postavme v duchu vedle Ježíše do Jordánu, vyznejme v pokoře své hříchy a prosme za jejich odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Je to zároveň první neděle v mezidobí. Avšak vánoční výzdobu v kostele necháme podle tradice do 2. února, čili do svátku Uvedení Páně do chrámu, do Hromnic.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
„Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad Ním Duch Svatý jako holubice, a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v Něm jsem si zalíbil“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. ledna 2019
Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 16. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 17. ledna 2019
Památka sv. Antonína, opata.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. ledna 2019
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. ledna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů. 6. ledna 2019 – Bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnešní svátek Zjevení Páně nám říká, že Boží království je otevřeno všem národům světa. Před dvěma tisíciletími vstoupil Bůh do lidských dějin. Zjevení Boží, to je událost, která stále trvá. Dnes se má zjevit sláva Boží nám. Dnes my máme hledat a najít svého Krále, jako jej tehdy hledali a našli Mudrci z Východu.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky.

Obřad žehnání vody a kropení lidu:
V Kristu se zjevila Boží sláva. On, Syn Boží, se stal člověkem, aby nám dal účast na svém božství. Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Prosme Boha, aby požehnal této vodě, kterou budeme pokropení, a aby v nás zachoval, co jsme na křtu přijali.

 • Požehnaný jsi, Bože, Otče Všemohoucí, Ty jsi zjevil, že Kristus je Tvůj milovaný Syn, a těm, kdo v Něho uvěřili, dáváš křestní koupelí účast na svém životě.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.
 • Požehnaný jsi, Bože, Synu Jednorozený, Ježíši Kriste, Tys na sebe vzal hříchy světa a sestoupil jsi do vod Jordánu, abys nám ukázal, že voda je znamením vnitřní očisty.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.
 • Požehnaný jsi, Bože, Duchu Svatý, Ty jsi spočinul na Kristu, když přijal křest pokání, a Tvým působením se v nás upevňuje a obnovuje milost, kterou jsme přijali na křtu.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky. Prosíme Tě, Všemohoucí Bože, požehnej + sůl, kterou sypeme do vody jako Tvůj prorok Elizeus, aby voda byla zdravá. A dej, ať se touto vodou kropíme na znamení víry, že na nás sesíláš rosu svého Ducha, že jsi vždycky s námi a chráníš nás od zlého. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
  (kněz nasype sůl do vody)
  Ať nám pokropení touto vodou připomene náš křest, abychom žili novým životem, věrně konali svou službu a jednou, aby se i na nás zjevila Boží sláva. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
  (Kněz pokropí přítomné; následuje Gloria…)

Žehnání kadidla a křídy po homilii.
Bože, Ty jsi jediné a věčné světlo. Doprovázíš Mudrce k Tvému Synovi, aby v Něm poznali Krále králů. Jakmile Ho uviděli a uvěřili Tobě, poklonili se Mu a předali dary. Požehnej + tuto křídu, pro označení dveří našich domácností, v kterých jsme přijali světlo Tvého zjevení. Učiň, abychom se stávali dokonalejším světlem světu, zvláště pro ty, kteří Tě hledají.
Požehnej + Bože také toto kadidlo, aby se jeho vonící kouř vznášel společně s našimi modlitbami před Tvou tvář. Učiň, aby naše domy, naplněné dnes vůní kadidla, byly místem modlitby za sjednocení s Tvým Synem, který přebývá mezi námi, aby nám ukazoval Tebe, a po Tvé pravici se za nás bez přestání přimlouval. Amen.

Farní oznámení:

 1. O dnešní druhé neděli po Narození Páně, prožíváme slavnost Zjevení Páně.
 2. Po Mši svaté u vchodu do kostela se bude konat „Tříkrálová sbírka“.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Prosíme Tě, Bože, vždy a všude nás veď svým nebeským světlem, a když jsi nás pozval k účasti na slávě svého Syna, dej ať Ho vírou poznáváme a s láskou přijímáme“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. ledna 2019
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů. Koná se „Tříkrálová sbírka“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. ledna 2019
Mše sv. není.

Úterý – 8. ledna 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 9. ledna 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 10. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. ledna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. ledna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. ledna 2019
Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový Rok – 1. ledna 2019

Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě

Uvedení do bohoslužby:
Drazí bratři a sestry, stojíme na prahu Nového Roku 2019 s důvěrou v Boží prozřetelnost a vyprošujeme si požehnání pro rok, o kterém nevíme, co nás v něm čeká, ale víme, že Boží láska a „Jeho milosrdenství, které trvá na věky“ nás neopustí. Jsme plní vánoční radosti, která roste z Boží lásky a dobroty, z Božího zájmu o člověka.
V důvěře v Boží pomoc se tedy odvažme otevřít Nový Rok 2019 znamením kříže:

K.: VE JMÉNU OTCE + I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
L.: Amen.

K.: Boží milost, pokoj a láska buď s vámi po celý rok a zůstaň s vámi stále.
L.: I s tebou.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Panny Marie, Matky Boží, první den v Novém roce, Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě.
 2. Zítra – ve středu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 3. Ve čtvrtek – památka Nejsvětějšího Jména Ježíš a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 4. V pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 5. V sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 6. Také v sobotu – 5. ledna 2019 – se v 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba uskuteční „Tříkrálový koncert“. Účinkují: Dětský pěvecký sbor Ostrováček ZŠ Na Ostrově a Komorní pěvecký sbor Kapa Gymnázia Jaroslava Žáka. Výtěžek dobrovolného vstupného bude v rámci Tříkrálové sbírky věnován Domovu sv. Josefa v Žirči.
 7. Příští neděli – 6. ledna – budeme prožívat slavnost Zjevení Páně, čili Tří Králů. Během Mše svaté se bude konat posvěcení vody, křídy a kadidla. Po Mši svaté u vchodu do kostela bude probíhat „Tříkrálová sbírka“.

Slavnostní požehnání:
Počátek roku, vánoční oktáv, slavnost Matky Boží, Panny Marie, světový den modliteb za mír a pokoj ve světě – je to toho mnoho pro jediný den. Avšak tento den také mnoho potřebuje, vždyť to má být počátek, a to nejen v kalendáři.
Ve jménu Božím, ve světle Jeho Milosrdné Tváře, kráčejme svou cestou. Díváme se na Ježíše Krista, On hledí na nás: Dítě se srdcem Božím a s očima své Matky.
Přejeme si vše dobré v Novém roce. Proto skloňme hlavy a pokorně prosme, aby nám naše Matka, Panna Maria, vyprosila to, co skutečně budeme letos potřebovat:

K.: Pán s vámi.
L.: I s tebou.
K.: Bůh, pramen veškerého požehnání, ať vám dá svou milost, chrání vás po celý rok a ať vám žehná. Amen.
Ať střeží neporušenost vaší víry, trpělivost naděje a velkodušnost lásky, abyste vytrvali až do konce. Amen.
Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír, a vede vás po cestě spásy. Amen.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec + i Syn + i Duch Svatý. Amen.

Neděle Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa – Bohoslužby

30. prosince 2018
Vzpomínka na 20. výročí působení v královéhradecké diecézi

Vaše Excelence, otče biskupe Josefe, milí spolubratři v kněžské službě, drazí bratři a sestry, srdečně vás všechny vítám a zdravím v tento krásný a sváteční den.
Prožíváme radostnou dobu vánoční a k ní neodmyslitelně patří i dnešní svátek Svaté Rodiny. Bez ní si ani nelze Vánoce představit. Jako rodina Božích dětí zvláštním způsobem dnes pohlížíme na Svatou Rodinu. Naše myšlenky i srdce, plné živé víry, naděje a lásky obracejí se k Ježíši, Marii a Josefovi. Svatá Nazaretská Rodina, kterou už tradičně oslavujeme tuto první neděli po Narození Páně, je jakási perla, jakýsi vzor pro všechny rodiny světa.
Letošní rok, který se už chýlí ke konci, byl rokem ve znamení Svaté Rodiny. Papež František nás vybízel k tomu, abychom se také ve farnostech, které jsou rodinou rodin, setkávali a mluvili spolu o rodině, lásce a víře. V srpnu tohoto roku se v irském Dublinu uskutečnilo se Svatým otcem světové setkání rodin. Hlavní motto tohoto setkání znělo: „Evangelium rodiny – radost pro svět. Mluvme o rodině! Buďme rodinou!“
My jsme nejen mluvili o rodině, ale především po celý rok na závěr každé bohoslužby jsme se modlili za všechny rodiny, zvláště za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi a bolestí, za ty, které jsou v krizi, rozvrácené nebo trýzněné nesvorností či nevěrou. Modlili jsme se za vlastní rodiny a příbuzné, abychom uprostřed dnešního světa dokázali ve všem následovat Svatou Rodinu.
Dnešní svátek Svaté Rodiny je zároveň patronátním svátkem Kongregace Misionářů Svaté Rodiny, ke které, jako řeholní kněz patřím. Moc jsem si přál a toužil jsem po tom, abych mohl právě dnes, s Nebeskými Patrony – Svatou Rodinou a se všemi svými blízkými, čili vámi bratři a sestry, oslavit 20. výročí mého působení v Čechách, v královéhradecké diecézi.
Sešli jsme se u oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem přinesli Bohu Otci nejsvětější oběť chvály a díků. Mše svatá – Eucharistie – to je nejkrásnější děkovná modlitba. Proto děkuji Pánu Bohu za 20 let mého působení v královéhradecké diecézi, v této jaroměřské farnosti, za všechny obdržené milostí a mě prokázané dobro. Zároveň prosím o potřebné zdraví a požehnání do dalších let mého kněžského života podle Božích plánů a Jeho vůle.
Vaše Excelence, otče biskupe, nyní prosím, abyste se ujal slova a předsedal našemu liturgickému shromáždění.

Slovo na závěr:
Naše dnešní slavnostní bohoslužba je u konce. Mnohokrát děkuji Vám, otče biskupe za vaši přítomnost, za pastorační návštěvu a za službu Božímu lidu jaroměřské farnosti. Srdečně děkuji vám, milí spolubratři v kněžské službě a řeholní společnosti Misionářů Svaté Rodiny. Děkuji vám drazí bratři a sestry za společnou modlitbu u příležitosti mého životního jubilea. Dvacet let života v Čechách a působení v královéhradecké diecézi, to je nejen kus času, ale i významná osobní událost. Když otec provinciál mě posílal do Čech, abych pomáhal blahé paměti, tehdy už nemocnému otci Józefowi Pleszczyńskiemu ve Dvoře Králové, ani jsem netušil, že budu tak dlouho žít v cizině, která se po celou tu dobu stala mým novým domovem.
Drazí bratři a sestry, zítra je poslední den v starém roce. Mše svatá na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku bude sloužena v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. V úterý, 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše svatá bude sloužena jako v neděli, to je v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše. Srdečně vás zvu.
A nyní, dříve než obdržíme Boží požehnání od otce biskupa a rozejdeme se domů, obnovíme ještě před obrazem – ikonou Svaté Rodiny, zasvěcení našich rodin pod jejich ochranu. Jsme rádi, že máme tak veliké patrony, kterým můžeme úplně důvěřovat a pod jejich ochranou odvážně kráčet cestou svého života a povolání.
Po skončené Mši svaté, prosím, abyste ještě neodcházeli. Uděláme si na památku dnešního dne společnou fotografii. Děkuji.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. prosince 2018
Svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Celebruje J.E. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký.

Pondělí – 31. prosince 2018
Poslední den v roce. Památka sv. Silvestra I., papeže.
V 16.00 hod. – Mše sv. v kostele sv. Mikuláše: Na poděkování za minulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku.

Úterý – 1. ledna 2019
Slavnost Matky Boží, Panny Marie. První den v novém roce. Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Středa – 2. ledna 2019
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. ledna 2019
Památka Nejsvětějšího Jména Ježíš. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 4. ledna 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. ledna 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 6. ledna 2019
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Farní oznámení, bohoslužby a homilie na 4. Neděli adventní 23. prosince 2018

Uvedení do bohoslužby:
Stojíme na konci adventní doby.
V adventní době nás liturgie vede třemi velkými osobnostmi: Izaiášem, Janem Křtitelem a Marií.
Dnes k nám mluví Panna Maria. Pomáhá nám posilovat se a soustřeďovat na naše očekávání. „Pán už je blízko“. Slyšíme Jeho kroky, slyšíme, jak pro nás bije Jeho srdce. Proto přivítejme dnes Pána s pokornou láskou jako Panna Maria.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:
1. Dnes je 4. neděle adventní. Končíme přípravu na Vánoce. Už brzo budeme oslavovat tajemství Narození Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Snažme se proto, abychom tyto svátky prožívali nejen s radostí, ale také s vděčností Bohu Otci za dar Jeho jednorozeného Syna, kterého seslal na zem pro naši spásu.
2. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na slavný den Narození Páně a na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Jsou ještě prázdná místa, proto prosím, abyste se zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
3. Zítra je Štědrý den. Mše sv. bude sloužena v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství a pak přesně o půlnoci – ve 24.00 hodin – Půlnoční Mše svatá v kostele sv. Mikuláše. Srdečně vás všechny zvu.
4. V úterý – 25. prosince – slavnost Narození Páně. Slavnostní Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše a v 10.15 hod. ve Velichovkách.
5. Ve středu – 26. prosince – svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
6. Ve čtvrtek – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
7. V pátek – svátek svatých Mláďátek, mučedníků – Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
8. V sobotu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
9. Příští neděli – 30. prosince – je svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa. Končí rok zasvěcený Svaté Rodině. Po celou tu dobu jsme se modlili a vyprošovali jsme pro nás a pro vlastní rodinné příslušníky potřebné dary a milosti, abychom uprostřed dnešního světa dokázali ve všem následovat Svatou Rodinu. Tento svátek je zároveň patronátním svátkem Kongregace Misionářů Svaté Rodiny, ke které, jako řeholní kněz patřím. Při této příležitosti budu chtít se svými řeholními spolubratry působícími ve farnostech naší diecéze, oslavit 20. výročí mého příchodu do Čech, do královéhradecké diecéze. Našemu liturgickému shromáždění bude předsedat Jeho Excelence Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup. Tato slavnostní Mše svatá bude sloužena v 15.00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Vás – drazí bratři a sestry, jako mou farní rodinu – srdečně zvu. Přijměte mé pozvání a připojte se prosím, k mému díkůvzdání.

Slovo na závěr
„Rosu dejte nebesa shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. prosince 2018
4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 24. prosince 2018
Štědrý den.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Ve 24.00 hod. – Půlnoční Mše svatá – v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 25. prosince 2018
Slavnost Narození Páně.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Středa – 26. prosince 2018
Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 27. prosince 2018
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 28. prosince 2018
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků.
Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. prosince 2018
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 30. prosince 2018
Svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Celebruje J.E. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 4. neděli adventní ( C ) – 23. prosince 2018

„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“.

Drazí bratři a sestry, prošli jsme adventní dobou na její vrchol. A na tomto vrcholu stojí Maria – Královna adventu. Dnešními liturgickými texty, a zejména Evangeliem vstupujeme do Jejího tajemství.
Před dvěma tisíci lety se v starověké Palestině naplnila řada biblických proroctví o příchodu Mesiáše, Bohem seslaného Zachránce lidstva. Měl pocházet z královského Davidova rodu a narodit se v městě Betlémě. O tom právě pojednává dnešní první čtení z knihy proroka Micheáše: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti“.
Posláním Mesiáše bylo obětovat svůj život za vinu lidí, a tím je ospravedlnit před Bohem. Boží sliby o příchodu Mesiáše se naplnily v osobě Ježíše Krista. Apoštol Pavel v listě Židům píše: „Když Kristus přicházel na svět, řekl: „Tady jsem, aby plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svítku knihy…“. „A touto „vůlí“ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy“.
Drazí bratři a sestry, pro narození Mesiáše si Bůh vyvolil jednu prostou mladou dívku. Maria byla ke svému požehnanému úkolu dobře připravena: vírou a láskou k Bohu, výchovou v Jeho přikázáních, poslušností a ochotou k oběti. Pán Bůh byl s Ní a zahrnul Ji svou milostí.
Maria byla v té době snoubenkou Josefa, tesaře v Nazaretu, který pocházel z rodu Davidova. Jemu měla zachovat věrnost od zásnub až do konce života. Najednou k Ní proniká zázračné Boží poselství, které má naplnit a od základu změnit Její život. „Buď zdráva, milostí plná, Pán s tebou“ – tak Ji oslovil anděl Gabriel a pokračoval: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán mu dá trůn jeho předka Davida. Na věky bude kralovat nad Jakubovým rodem a jeho království nebude mít konce“. „Jak se to může stát, vždyť muže nepoznávám?“ – táže se ustrašená Maria. Anděl Jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží“. Maria přijímá slovo zaslíbení i povzbuzení a podřizuje se pokorně Boží vůli, i když jí zatím nerozumí: „Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle slova tvého“.
Později, v domě své příbuzné Alžběty, je znovu ujištěna jejími slovy. Slyšeli jsme to v dnešním Evangeliu: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“: Z Mariina srdce vytryskne jako odpověď nádherný chvalozpěv Bohu za prokázanou milost: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení…“.
V této požehnané chvíli získává odvahu a sílu ke všemu, co přijde a co nebude snadné. A tak přijímá obtížnou cestu do Betléma, i prostý chlév s jesličkami, ve kterém se museli s Josefem ubytovat. Nenašli totiž jiné místo. Když přišla Její hodina, porodila tam svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí.
Drazí bratři a sestry, blíží se památka prvního příchodu Ježíše na svět, a mnozí lidé nadále vnímají život Marie a narození Jejího Syna Ježíše Krista, jen jako poetický vánoční příběh nebo něžnou a krásnou pohádku. To není pohádka! Nejde též o romantickou mystiku, nebo levnou pomoc či útěchu. Co nám opravdu Maria svým životem říká? Je příkladem odvážného svědectví víry a plnění Boží vůle, kterou máme uskutečňovat i my ve svém životě.
Tak tedy, dnešní poslední adventní neděli můžeme nazvat „Mariánskou“. Připravujme se i my vírou a láskou – jako Panna Maria – na dobré prožití Vánoc. Amen.